HCL 1: privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada Ianuarie-Martie 2019
HCL 2: privind completarea "Strategiei de Dezvoltare locală Integrată a oraşului Isaccea, judeţul Tulcea 2015-2020", aprobată prin HCL nr. 96/22.08.2017
HCL 3: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea şi dotarea zonei de agrement "Progresul " din oraşul Isaccea- Construire facilităţi pentru patinaj pe ghiaţă şi role şi activităţi conexe"
HCL 4: privind aprobarea implementării proiectului cultural "Un ctitor al culturii române-Mihai Eminescu"CL 4: privind aprobarea implementării proiectului cultural "Un ctitor al culturii române-Mihai Eminescu"
HCL 5: privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică
HCL 6: privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică
HCL 7: privind desemnarea unui înlocuitor al preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară din 28.01.2019
HCL  8: privind aprobarea proiectului " Modernizarea şi dotarea zonei de agrement "Progresul" din oraşul Isaccea-Construire facilităţi pentru patinaj pe ghiaţă şi role şi activităţi conexe" şi a documentaţiei tehnico-economiceCL  8: privind aprobarea proiectului " Modernizarea şi dotarea zonei de agrement "Progresul" din oraşul Isaccea-Construire facilităţi pentru patinaj pe ghiaţă şi role şi activităţi conexe" şi a documentaţiei tehnico-economice
HCL 9: privind aprobarea bugetului creditelor interne al orașului Isaccea, județul Tulcea pe anul 2018
HCL 10: privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2019
HCL 11: privind completarea ”Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a orașului Isaccea, județul Tulcea
2014-2020”,aprobată prin HCL nr. 96/22.08.2017 
HCL 12: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea zonei de agrement ”Canal Dunărea Mică” Isaccea, județul Tulcea”
HCL 13: privind organizarea rețelei școlare a unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea și a unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2019-2020
HCL 14: privind aprobarea efectuării investiției ”Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale- str. Independenței, oraș Isacea, județul Tulcea, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării de la bugetul local cu suma de 75.559,05 lei 
HCL 15: privind aprobarea efectuării investiției ” LTE și sistematizare pe verticală bloc ANL, str. Mihai Eminescu, nr. 5A, oraș Isaccea, județul Tulcea”, a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local cu suma de 485.843,65 lei 
HCL 16: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru luna decembrie 2018 
HCL 17:  privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 18: privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Isaccea rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 
HCL 19: privind actualiyarea anuală cu rata de inflaţie a chiriei locuinţelor ANL calculată conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobată prin HG nr. 962/2001
HCL 20: privind aprobarea proiectului "Amenajarea zonei de agrement "Canal Dunărea Mică" Isaccea, jud. Tulcea", a documentaţiei tehnico-economice şi a cheltuielilor legate de acesta
HCL 21: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, județul Tulcea-etapa a II-a”
HCL 22: privind înființarea serviciului de iluminat public în orașul Isaccea, județul Tulcea, aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public din orașul Isaccea, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a modalității de gestiune a serviciului
HCL 23: privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT Isaccea, în vederea aprobării contractului final având ca obiect ” Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de operare a stației de tratare mecano-biologică și a depozitului de deșeuri nepericuloase de la Mihai Bravu, inclusiv monitorizarea post-inchidere a depozitelor de deșeuri neconforme de la Isaccea și Măcin”
HCL 24 : privind aprobarea listelor de acces/neacces la locuițe ANL,a listei de prioritate pentru acordarea unei locuințe din fondul de investiții ANl, a listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin ANL, repartiția locuinței vacante și a procesului verbal al Comisiei sociale din data de 22.02.2019
HCL 25: privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor de pe raza unității administrativ-teritoriale IsacceaCL 25: privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor de pe raza unității administrativ-teritoriale Isaccea
HCL 26: privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 520 mp, situat în Isaccea, str. Livezii, nr. 11, tarla 40, parcela 475/5, categorie de folosință curți construcți, domeniul privat al orașului Isaccea, CF 32667 către d-na Ivan Gherghina
HCL 27: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 28: privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 6209/10.08.2015
HCL 29: privind completarea HCL nr. 26/2001 privind inventarul bunurilor din domeniul public al orașului Isaccea cu noua poziție și inventarierea unor bunuri imobile în domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 30: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 31: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru ianuarie 2019