Document de convocare a ședinței ordinare a Consiliului Local Isaccea pentru data de luni,30 martie 2020  Anexa nr. 1

Proiect de hotărâre  privind modificarea statului de funcții al Primăriei  orașului Isaccea, județul Tulcea   Anexa
Proiect de hotărâre  privind aprobarea contribuției financiare a orașului Isaccea pentru anul 2018,  în calitate de membru de onoare al „Grupului de Acțiune Locală Dobrogea de Nord” Tulcea
Proiect de hotărâre  privind aprobarea scăderii taxei de habitat pentru persoanele fizice care nu au beneficiat în totalitate de servicii de salubrizare pentru anul 2019    Anexe
Proiect de hotărâre privind aprobarea  facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2020   Anexa
Proiect de hotărâre  privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al oraşului Isaccea şi a Regulamentului Local de Urbanism, aferent P.U.G.
Proiect de hotărâre  privind aprobarea ,, Regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public şi privat al orașului Isaccea ” și încetarea aplicabilității H.C.L. nr. 132/2014 și a Anexei nr.14 II. la H.C.L. nr. 110/2019.    Anexa
Proiect de hotărâre  privind aprobarea emiterii ,, Acordului  prealabil- privind executarea de lucrări în zona drumurilor publice de interes local din orașul Isaccea, județul Tulcea  ”
Proiect de hotărâre  prelungirea contractului de închiriere nr.11734/30.12.2013, pentru imobilul situat în orașul Isaccea, strada Livezii , nr. 41F, , pentru o perioadă de 5 ani de zile de la data aprobării,  ca efect al tacitei relocațiuni  și modificarea titularului acestuia cu d-l Mătulescu Remus
Proiect de hotărâre  privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului ”Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Tulcea si a indicatorilor tehnico-economici”
Proiect de hotărâre privind aprobarea  listei de repartizare a locuințelor VACANTE pentru tineri în regim de închiriere construite prin ANL
Proiect de hotărâre  privind aprobarea împăduririi unei suprafețe de teren, proprietate privată a  U.A.T. Isaccea, de către S.C. Ben Ari Negev Ind. SRL
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune al Direcției de Asistență Socială privind serviciile sociale pe anul 2020  Anexa
Proiect de hotărâre  privind aprobare procedură desfășurare sedinte consiliu local pe perioada stării de urgență

Document de convocare a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Isaccea pentru data de vineri,31 ianuarie 2020  

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în oraşul Isaccea
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea și reavizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Isaccea
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii vânzării terenului intravilan în suprafață de 1084 mp,  situat în oraș Isaccea, localitatea componentă Revărsarea, str.Victoriei, nr.83, tarla 18, parcela 282, categorie de folosință curți construcții, domeniul privat al orașului Isaccea, CF 31043
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  completarea Anexei parte integrantă din H.C.L.nr.68/17.12.2002  privind încadrearea terenurilor din extravilan pe categorii de folosinţă şi zone
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea și unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2020-2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anuală cu rata inflației a  chiriei locuințelor locuințelor A.N.L. calculată conform prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobată prin H.G. nr.962/2001
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru DECEMBRIE 2020

Anunț postare spre dezbatere proiect privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție,dezinfecție și deratizare în orașul Isaccea
Raportul de specialitate, referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în orașul Isaccea