Str 1 Decembrie nr 25, Isaccea
Tel: 0240 50 66 00
2014 PDF Imprimare Email

Hotărâri ale Consiliului Local Isaccea în anul 2014

1.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada ianuarie-martie 2014

2.Privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice pentru anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Isaccea

3.Privind aprobarea scăderii taxei de habitat pe contribuabil în funcţie de numărul de colectări efectuate pe străzi

4.Privind inventarierea la domeniul privat al oraşului Isaccea a unor imobile cu destinaţia terenuri , situate în intravilan

5.Privind aprobarea şi aprobarea cererii formulate de d-şoara Popa Raluca Elena pentru atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 343 mp şi de d-l Simion Venetius cristian pentru atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 343 mp conform legii nr.15_2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală

6.Privind aprobarea proiectului intitulat CONSTRUIRE CENTRU NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ -ORAŞ ISACCEA, JUD.TULCEA şi a cheltuielilor legate de proiect

7.Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice elaborate în vederea depunerii proiectului CONSTRUIRE CENTRU NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ-ORAŞ ISACCEA,JUD.TULCEA şi a cheltuielilor legate de proiect

8.Privind acordarea avizului unităţii de învăţământ cu personalitate juridică LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRĂTESCU"Isaccea şi unităţii de învăţământ fără personalitate juridică ŞCOALA PRIMARĂ REVĂRSAREA  pentru funcţionarea în anul şcolar 2014-2015

9.Privind aprobarea proceselor-verbale de delimitare a limitelor de hotar între teritoriul administrativ al oraşului Isaccea,jud.Tulcea şi Unităţile Administrativ-Terotoriale :Luncaviţa, Somova, Niculiţel, Hamcearca

10.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic " C.Brătescu" Isaccea pentru perioada 16.02.2013-15.01.2014

11.Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2014

12.Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor finanţate din venituri proprii pe anul 2014 din oraşul Isaccea,judeţul Tulcea

13.Privind modificarea H.C.L. nr.24/27.03.2009 privind aprobarea Regulamentului de ordine publică al oraşului Isaccea,judeţul Tulcea

14.Privind aprobarea Programului de activitate privind lucrările de interes local, pentru anul 2014, propuse a fi executate de beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare , de către părinţii ai căror copii sunt instituţionalizaţi şi de către persoanele pentru care s-a dispus prestarea de muncă în folosul comunităţii

15.Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

16.Privind aprobarea proiectului " Acţiuni de ecologizare şi reciclare a deşeurilor plastice,organizate de Primăria oraşului Isaccea, judeţul Tulcea" şi împuternicirea d-lui Primar Moraru Anastase pentru implementarea acestuia

17.Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea pentru anul bugetar 2013

18.Privind revocarea H.C.L. nr.145/20.12.2013 privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea,judeţul Tulcea a terenului extravilan în suprafaţă de 2196 mp , situat în tarla 5, parcela Nm/1/1, categorie de folosinţă neproductiv

19.Privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului oraşului Isaccea pe anul 2013

20.Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.Aquaserv S.A. Tulcea pe anul 2014

21.Privind aprobarea facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2014

22.Privind modificarea/completarea unor contracte de concesiune/asociere în participaţiune încheiate între U.A.T. Isaccea şi persoane fizice/juridice

23.Privind aprobarea listelor cuprinzând persoanele care au acces/nu au acces la locuinţă şi ordinea de prioritate conform Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea A.N.L.

24.Privind prelungirea contractului de comodat nr.7583/30.09.2013, pentru spaţiu cu destinaţia "birou" în suprafaţă de 11 mp,aparţinând domeniului privat al Oraşului Isaccea ,situat pe strada N.Grigorescu,nr.1,oraş Isaccea

25.Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

26.Privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între U.A.T.Isaccea şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Tulcea- Poliţia Orăşenească Isaccea

27.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic "C.Brătescu" Isaccea pentru perioada 16.01-15.02.2014

28.Privind iniţierea procedurii privind închirierea suprafeţelor de teren-pajişti aflate în domeniul privat al oraşului Isaccea

29.Privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea a unor imobile-terenuri situate în extravilanul oraşului Isaccea

30.Privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2014, 50 de ani de căsătorie şi domiciliază pe raza oraşului Isaccea, jud. Tulcea

31.Privind însuşirea raportului de evaluare nr.5/17.02.2014 a SC Fruvinis SA Isaccea în vederea vânzării acţiunilor deţinute de Consiliul Local Isaccea , întocmit de evaluator intreprindere Blidăruş Constantin-SC Star Expert SRL

32.Privind aprobarea vânzării integrale a pachetului de acţiuni deţinute de Consiliul Local Isaccea la SC Fruvinis SA Isaccea

33.Privind aprobarea Convenţiei pentru plata comisioanelor aferente garanţiei emise de Eximbank Romania în cadrul proiectului de investiţii " Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată din judeţul Tulcea"

34.Privind aprobarea cotizaţiei în cuantum de 1,5 lei/locuitor pentru anul 2014 , în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea

35.Privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi proiectului tehnic " Modernizare drumuri publice în oraşul Isaccea, jud. Tulcea"

36.Privind darea în administrare către Autoritatea Navală Română prin Căpitănia Zonală Tulcea-Oficiul Căpitănie Isaccea a terenului în suprafaţă de 500mp , situat în intravilanul oraşului Isaccea, tarla5,parcela42/1/6, categorie de folosinţă curţi construcţii

37.Privind aprobarea facilitaţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2014

38.Privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile cu destinaţia locuinţă şi teren aferent , aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea

39.Privind rezilierea contractului nr.10448/18.11.2013 de închiriere a locuinţei şi terenului aferent din oraş Isaccea, str.Livezii, nr.43 I, titular Florea Gelu Lucian

40.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic " C.Brătescu" Isaccea pentru perioada 16.02.2014-15.03.2014

41.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada APRILIE-IUNIE 2014

42.Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2014

43.Privind concesionarea prin negociere directă , către d-na Mărăşescu Maricica a terenului intravilan în suprafaţă totală de 1084 mp , aferent spaţiului comercial "magazin mixt şi bufet" situat în revărsarea , str. Victoriei , nr. 83

44. Privind repartizarea spaţiului de locuit din str. Livezii , nr. 43I în suprafaţă de 45mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 85mp , din fondul locativ al UAT Isaccea în regim de închiriere

45. Privind modificarea HCL nr. 19/30.03.2012 privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea , judeţul Tulcea a terenului intravilan în suprafaţă de 3240 mp , categorie de folosinţă curţi construcţii , situat în tarla 62,parcela 2161/1, str. Livezii , nr. 8

46. Privind vânzarea terenului aferent spaţiilor aflate la parterul imobilului P+1 din oraş Isaccea, str. Mircea Vodă , nr.18

47. Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic " C. Brătescu" Isaccea pentru perioada 13.03.2014-15.04.2014

48. Privind modificarea/completarea HCL nr. 35/31.03.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi proiectului tehnic "Modernizare drumuri publice în oraşul Isaccea , jud. Tulcea"

49.Privind modificarea HCL nr. 32/31.03.2014 privind aprobarea vânzării integrale a pachetului de acţiuni deţinute de Consiliul Local Isaccea la SC Fruvinis S.A Isaccea

50. Privind modificarea HCL nr. 32/31.03.2014 privind aprobarea vânzării integrale a pachetului de acţiuni deţinute de Consiliul Local Isaccea la SC Fruvinis SA Isaccea

51. Privind analizarea cererilor nr. 3895/29.04.2014 şi nr. 4414/15.05.2014 formulate de SC En Vogue industies SRL privind exercitarea dreptului de preemptiune cu privire la cumpărarea pachetului de acţiuni deţinut de Consiliul Local Isaccea la SC Fruvinis SA

52. Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea , pentru trimestrul I al anului bugetar 2014

53. Privind acordarea titlului de " Cetăţean de onoare "al oraşului Isaccea

54. Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

55. Privind rezilierea contractului de închiriere nr. 7140/01.09.2009 a locuinţei ANL din oraş Isaccea , str. n. Grigorescu , nr. 5, bl.20, ap. 15, et.2, titular Anghelache Costel şi repartizarea acestui imobil numitului Baciu Sergiu Iulian

56.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic " C. Brătescu" Isaccea pentru perioada 16.04.2014-15.05.2015

57. Privind revocarea HCL nr. 43/30.04.2014 privind concesionarea prin negociere directă , către d-na Mărăşescu Maricica a terenului intravilan în suprafaţă totală de 1084 mp , aferent spaţiului comercial "magazin mixt şi bufet" , situat în Revărsarea , str. Victoriei , nr. 83

58. Privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă juridică de specialitate

59. Privind modificarea HCL nr.35/31.03.2014 , modificată şi completată prin HCL nr. 48/30.04.2014 privind aprobarea D.A.L.I. , a indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării pentru proiectul "Modernizarea drumurilor publice , oraş Isaccea,judeţ Tulcea"

60. Privind aprobarea proiectului " Construire adăpost pescăresc în oraşul Isaccea , jud. tulcea " şi împuternicirea domnului Primar- Moraru Anastase , ca reprezentant legal al UAT Isaccea la implementarea acestui proiect

61. Privind desemnarea unui înlocuitor al preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară din 23.06.2014

62.Privind rezilierea contractului de asociere la participaţiune nr. 8379715.10.2014 încheiat între U.A.T.Isaccea şi S.C. Wind Novo S.R.L.

63.Privind aprobarea participării unui număr de 20 de elevi cu rezultate foarte bune la învăţătură şi concursuri şcolare în anul 2013-2014 din cadrul Liceului Teoretic " C. Brătescu" Isaccea la Tabăra " Năvodari" în perioada 07-13.07.2014

64.Privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile , aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea

65.Privind darea în administrare către S.C. AQUASERV S.A. TULCEA a investiţiei " reabilitarea şi extinderea sistemului de distribuţie apă potabilă , reabilitare şi extindere sistem de canalizare în oraşul Isaccea, judeţul Tulcea"

66.Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

67. Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

68.Privind aprobarea decontului cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic " C. Brătescu" Isaccea pentru perioada 16.05.2014-15.06.2014

69.Privind însuşirea rapoartelor de evaluare nr.9/31.03.2014 şi nr.8/31.03.2014 asuprafeţelor de teren de : 1173mp situat pe str. Livezii, nr. 23,tarla40,parcela 475/11,oraş Isaccea,judeţul Tulcea şi de 489 mp, situat pe str. Livezii , nr. 13,tarla 40, parcela 475/6, oraş Isaccea,judeţul Tulcea şi desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de licitaţie/negociere directă

70.Privind însuşirea raportului de evaluare nr. 10/31.03.2014 a suprafeţei de 34 mp teren , ce face parte din domeniul privat al oraşului Isaccea , situat pe strada 1 Decembrie , nr. 95, bl.60,sc.A, tarla 55,parcela 1956 şi desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de negociere directă în vederea concesionării terenului

71.Privind aprobarea acordului de garantare a finanţării rambursabile interne în valoare de 86.321 euro aferente investiţiilor din proiectul " Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată din judeţul Tulcea"

72.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada IULIE-SEPTEMBRIE 2014

73.Privind aderarea oraşului Isaccea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară " ITI Delta Dunării" Tulcea

74.Privind probarea constituirii fondului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din acordul de garantare a finanţării nerambursabile interne în valoare de 86.321 euro aferente investiţiilor din proiectul " Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată din judeţul Tulcea"

75.Privind desemnarea persoanei care va ţine registrul de evidenţă a datoriei publice locale şi registrul de evidenţă a garanţiilor locale ale unităţii administrativ-teritoriale Oraşul Isaccea

76. Privind aprobarea modelului şi conţinutului documentelor în vederea alocării sprijinului financiar unităţilor de cult de pe raza oraşului Isaccea

77.Privind încetarea contractului de închiriere nr. 9995/28.12.2005 şi aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeţei de 18,02 mp , teren intravilan, situate pe strada Vidin , nr. 2, aferent unui garaj auto, d-lui Simion Stelian

78.Privind aprobarea cererii formulate de d-l Pavel George-Bogdan pentru atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 400 mp şi de d-na Geangu Elena-Alina pentru atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 400 mp conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală

79.Privind stabilirea cuantumului chiriei pentru titularii de contracte de închiriere a locuinţelor A.N.L. , care au depăşit vârsta de 35 de ani şi le-a expirat perioada contractuală iniţială de 5 ani conform Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea A.N.L.

80.Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

81.Privind modificarea art. 1 al H.C.L. nr. 46/30.04.2014 privind vânzarea terenului aferent spaţiilor aflate la parterul imobilului P+1 din oraş Isaccea, str. Mircea Vodă , nr. 18

82.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic " C. Brătescu" Isaccea pentru perioada 16.06.2014-15.07.2014

83.Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

84.Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2014

85.Privind aprobarea " DALI- Reabilitarea,modernizarea şi dotarea aşezământului de cultură- Casa de Cultură Isaccea, jud. Tulcea" şi a indicatorilor tehnico-economici

86.Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

87.Pentru aprobarea procedurii de autorizare a activităţilor economico-productive , de turism şi de agrement desfăşurate pe teritoriul comun al Oraşului Isaccea şi al Rezervaţiei Biosferei " Delta Dunării"

88. Privind aprobarea contului de executie al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul II al anului bugetar 2014

89.Privind însuşireaActului adiţional al Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare aprobat prin HCL nr. 65/28.09.2007

90.Privind stabilirea situaţiilor deosebite în vederea acordării ajutoarelor de urgenţă în temeiul Legii nr.416/2001 , cu modificările şi completările ulterioare

91.Privind prelungirea valabilităţii unor contracte de închiriere pentru locuinţele situate în oraş Isaccea, str.Nicolae Grigorescu,nr. 5, conform Legii nr. 152/1998 pentru înfiinţarea ANL,republicată

92. Privind aprobarea studiului de oportunitate privind lucrările de amenajare a accesului carosabil ce deserveşte zona de extravilan ca parte din programul de dezvoltare urbană a localităţii şi aprobarea iniţierii unui PUZ în vederea realizării proiectului amenajare racord la DN22,km 131+962, cu drumul de acces la Cariera Revărsarea

93.Privind aprobarea documentaţiei de licitaţie privind vânzarea terenului intravilan în suprafaţă de 489 mp , situat pe strada Livezii , nr. 13,T40,P4756/6 , oraş Isaccea

94.Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2014

95.Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2014

96. Privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între U.A.T.Isaccea şi Sectorul Poliţiei de Frontieră Isaccea

97. Privind acordarea burselor pentru elevii din cadrul Liceului Teoretic "Constantin Brătescu" Isaccea

98.Privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile , aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea

99.Privind repartizarea locuinţei ANL din oraşul Isaccea , str. Nicolae Grigorescu , nr. 5,bloc 20,sc.A,ap.12, et.2, numitului Petre Dan Andrei

100.Privind darea în administrare către S.C. AQUASERV S.A. TULCEA a activului fix Foraj 1 Valea Suhat realizat în cadrul proiectului " Reabilitarea şi extinderea sistemului de distribuţie apă potabilă, reabilitare şi extindere sistem canalizare în oraşul Isaccea, jud. Tulcea"

101. Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Isaccea în Consiliul de Administraţie şi în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din cadrul Liceului Teoretic "Constantin Brătescu" Isaccea pentru anul şcolar 2014-2015

102.Privind revocarea art.2 din HCL nr. 78/31.07.2014 privind aprobarea cererii formulate de d-l Pavel George-Bogdan pentru atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 400 mp şi de d-na Geangu Elena-Alina pentru atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 400 mp conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală

103.Privind revocarea HCL nr. 77/31.07.2014 privind încetarea contractului de închiriere nr. 9995/28.12.2005 şi aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeşei de 18,02 mp, teren intravilan, situat pe strada Vidin, nr. 2, aferent unui garaj auto , d-lui Simion Stelian

104.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic " Constantin Brătescu" Isaccea pentru perioada 16.08.2014-15.09.2014

105.Privind însuşirea raportului de evaluare nr. 6/18.03.2014 şi aprobarea concesionării cu acordarea dreptului de preferinţă către Federalcoop Tulcea a suprafeţei de 1084 mp , teren intravilan, localitatea componentă Revărsarea , oraş Isaccea

106. Privind aprobarea preşedintelui de şedinţă pentru perioada octombrie-decembrie 2014

107. Privind modificarea/completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 7208/06.10.2006 şi aprobarea prelungirii valabilităţii acestui contract

108.Privind modificarea inventarului domeniului public al oraşului Isaccea aprobat prin HCL nr. 26/10.07.2001

109.Privind cumpărarea terenului intravilan în suprafaţă de 1200 mp, situat pe str. 1 Decembrie , tarla 54 , parcela Cp1955/1

110.Privind acordul Consiliului Local al Oraşului Isaccea în vederea amplasării unei staţii de asfalt şi a unei staţii de beton de către SC BEN ARI NEGEV IND: S.R.L. pe suprafaţa de 3000 mp din suprafaţa de 32 ha , concesionată prin Contractul de concesionare nr.5153/13.08.2004

111.Privind însuşirea Actului adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare aprobat prin HCL nr. 65/28.09.2007

112.Privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile, aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea

113.Privind prelungirea valabilităţii unor contracte de închiriere pentru locuinţele situate în oraş Isaccea, conform Legii nr.152/1998 pentru înfiinţarea ANL, republicată

114. Privind atribuirea în folosinţă gratuită , cu exercitarea dreptului de uz şi servitute , de către S.C.Enel Distribuţie Dobrogea S.A. a suprafeţei de 15mp , domeniul public al oraşului Isaccea în scopul amplasării unor stâlpi pentru îmbunătăţirea serviciului de distribuţie a energiei electrice

115.Privind stabilirea sumelor de recuperat reprezentând cota de contribuţie a Asociaţiei  de proprietari Isaccea avansată de către UAT Isaccea în cadrul "Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe"

116.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic " Constantin Brătescu" Isaccea pentru perioada 16.09.2014-15.10.2014

117.Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2014

124.Privind atribuirea în folosință gratuită a suprafeței totale de 1,96 mp , domeniul public al orașului Isaccea către ARBDD Tulcea

125.Privind repartizarea spațiului de locuit și a terenului aferent situat pe strada Livezii nr. 43H , din fondul locativ al UAT Isaccea către numita Lefter Georgeta

126.Privind rezilierea contractului de închiriere nr. 5332/11.06.2012 a locuinței ANL din oraș Isaccea , str. N. Grigorescu , nr.5, bl.20, ap 1,parter,titular Constantin Ionut și repartizarea acestui imobil numitei Rodina Silvia

127. Pivind aprobarea achiziționării serviciilor de asistență  și reprezentare juridică

128.Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2014

129. Privind acordarea unui ajutor de urgenţă

130.Privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2015 în oraşul Isaccea,judeţul Tulcea

131.Privind aprobarea cofinanţării proiectului "Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Tulcea,în perioada 2014-2020"

132.Privind aprobarea Regulamentului privind metodologia de refacere a infrastructurii domeniului public şi/sau privat al oraşului Isaccea

133.Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea,pentru trimestrul III al anului bugetar 2014

134.Privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul " Modernizarea drumuri publice în UAT Isaccea , judeţul Tulcea"

135.Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

136.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste di cadrul Liceului Teoretic " Constantin Brătescu" Isaccea pentru perioada 16.10.2014-19.12.2014

137.Privind înfiinţarea serviciului Public de Asistenţă Socială

 
Copyright © 2017. Primaria Isaccea.