Str 1 Decembrie nr 25, Isaccea
Tel: 0240 50 66 00
2015 PDF Imprimare Email

Hotărâri ale Consiliului Local Isaccea în anul 2015

1.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada ianuarie-martie 2015

2.Privind acordarea avizului unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Liceul Teoretic "C.Brătescu" Isaccea şi unităţii de învăţământ fără personalitate juridică Şcoala primară Revărsarea pentru funcţionarea în anul şcolar 2015-2016

3.Privind aprobarea facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2015

4.Privind aprobarea scăderii taxei de habitat pe contribuabil în funcţie de numărul de colectări efectuate pe străzi

5.Privind atribuirea în folosinţă gratuită către S.C.Enel Distribuţie Dobrogea S.A. a unei suprafeţe de 145 mp , teren arabil extravilan , situată în T42,P494,domeniu privat al U.A.T.Isaccea

6.Privind aprobarea Programului de activitate privind lucrările de interes local , pentru anul 2015,propuse a fi executate de beneficiarii de venit minim garantat conform legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare , de către părinţii ai căror copii sunt instituţionalizaţi şi de către persoanele pentru care s-a dispus prestarea de muncă în folosul comunităţii

7.Privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiţii "Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea , jud. Tulcea, etapa a II-a" şi a indicatorilor tehnico-economici

8.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul liceului Teoretic "C.Brătescu" Isaccea pentru perioada 05.01.2015-30.01.2015

9.Privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 2.500.000 lei

10.Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2015

11.Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local isaccea, pentru anul bugetar 2014

12.Privind aprobarea gestionării directe a serviciului de salubrizare al oraşului Isaccea,jud. Tulcea

13.Privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la suprafaţa totală de 5,78 ha, teren extravilan,CF31073,CF31074,CF31072,conform Legii nr.422/2001

14.Privind modificarea HCL nr.105/30.09.2014 privind însuşirea raportului de evaluare nr,6/18.03.2014 şi aprobarea concesionării cu acordarea dreptului de preferinţă către Federalcoop Tulcea a suprafeţei de 1084 mp, teren intravilan ,localitatea componentă Revărsarea,oraş Isaccea

15.Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor finanţate din venituri proprii pe anul 2015 din oraşul Isaccea,jud.Tulcea

16.Privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului oraşului Isaccea pe anul 2014

17.Privind aprobarea listelor cuprinzând persoanele care au acces/nu au acces la locuinţă şi ordinea de prioritate conform Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea A..N.L.

18.Privind prelungirea unui contract de închiriere pentru un imobil , aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea

19.Privind aprobarea facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2015

20.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic "C.Brătescu"Isaccea pentru perioada 09.02.2015-28.02.2015

21.Privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii " Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin extinderea sistemelor de apă potabilă şi canalizare ", finanţat prin POP 2007-2013 conform contractului nr. 323/29.09.2014 şi aprobarea cofinanţării acestui proiect din bugetul local cu suma de 185.998,14 lei

22.Privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea a imobilului cu destinaţia teren,în suprafaţă de 254 mp,situat în intravilan,în T64,parcelele 2289/1 şi 2289/1/1,str. Avram Iancu , nr. 47A, oraş Isaccea

23.Privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenţi a bugetului local în anul 2015

24.Privind acordarea unui mandat special d-lui Primar, Moraru Anastase,reprezentantul U.A.T. Isaccea în Adunarea Generală a Asociaţiilor din cadrul  asociaţiei Intercomunitare "Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă şi Canalizare din judeţul Tulcea" în scopul acceptării de noi membrii

25.Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

26.Privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de  11mp, situat pe str. N.Grigorescu , nr. 1, domeniul public al oraşului Isaccea , către ASOCIAŢIA "GRUP LOCAL DE PESCĂRIE DURABILĂ-LUNCA DUNĂRII" cu destinaţia "sediu asociaţie"

27.Privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2015 , 50 de ani de căsătorie şi domiciliază pe raza oraşului Isaccea, jud. Tulcea

28.Privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea a unor imobile cu destinaţia terenuri , situate în intravilan

29.Privind inventarierea în domeniul public a activului fix " Staţie de pompare ape uzate ANL " şi darea în administrare către S.C. AQUASERV S.A.Tulcea a activului fix

30.Privind atribuirea dreptului de uz şi servitute de trecere , cu plată, pentru întreaga perioadă de existenţă a staţiei de protecţie catodică (max. 15 ani) , a suprafeţei de 1 mp , teren ce face parte din domeniul public al oraşului Isaccea , situat în zona de trotuar a str. eroilor la intersecţia cu str. Cuza Vodă , către S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. Bucureşti

31.Privind modificarea prevederilor art.1 din HCL nr.33/28.09.2012 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Oraşului Isaccea şi a Regulamentului local de Urbanism , aferent P.U.G.

32.Privind aprobarea facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2015

33.Privind completarea şi modificarea Anexei nr.7 -"Taxa pentru eliberarea certificatelor ,avizelor şi autorizaţiilor ", poziţia nr.16 din HCL nr.118/28.11.2014 privind stabilirea valorilor impozabile , impozitelor,taxelor locale şi amenzilor aplicabile pentru anul 2015

34.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic "Constantin Brătescu"Isaccea pentru perioada 02.03.2015-15.03.2015

35.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada aprilie-iunie 2015

36.Privind aprobarea noii organigrame şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Isaccea

37.Privind includerea în teritoriul eligibil LEADER acoperit de Parteneriatul " Grup de Acţiune Locală Dobrogea de Nord " Tulcea , care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2014-2020

38.Privind modificarea art.4 din HCL nr, 106/14.10.2013 privind realizarea obiectivului "Reabiilitarea,modernizarea şi dotarea aşezământului cultural (Casa de Cultură) din oraşul Isaccea.jud.Tulcea"

39.Privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 0,40 ha , teren extravilan , CF30087, conform Legii nr. 422/2001

40.Privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informațiile de interes public

41.Privind revocarea HCL nr. 21/06.03.2015 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin extinderea sistemelor de apă potabilă și canalizare” finanțat prin POP 2007-2013 conform contractului nr.323/29.09.2014 și aprobarea cofinanțării acestui proiect din bugetul local cu suma de 185.998,14 lei

42.Privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

43.Privind aprobareadecontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C.Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.03.2015-15.04.2015

44.Privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maxim 2.500.000 lei , în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative , precum si alte masuri

45.Privind aprobarea achiziționării unui autoturism în sistem leasing

46.Privind aprobarea participării unui număr de 25 de elevi cu rezultate foarte bune la învățătură și concursuri școlare în anul școlar 2014-2015 din cadrul Liceului ”C. Brătescu” Isaccea la Tabăra Năvodari

47.Privind acordarea unui ajutor de urgență

48.Privind preluarea unui contract de locațiune

49.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului ” C. Brătescu”Isaccea pentru perioada20.04.2015-15.05.2015

50.Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2015

51.Privind aprobarea participării unui număr de 20 de elevi cu rezultate foarte bune la învăţătură şi concursuri extraşcolare în anul 2014-2015 din cadrul Liceului Teoretic "C.Brătescu " Isaccea la Tabăra Năvodari

52.Privind încetarea cu acordul părţilor a contractului de închiriere nr.7132/01.09.2009 încheiat între UAT Isaccea şi numita Dima Carmen , pentru imobilul cu destinaţia garsonieră situat în oraş Isaccea , str. N.Grigorescu , nr. 5,bl.20,et.1,ap.7 şi aprobarea PV nr,4319/24.06.2015 al Comisiei Sociale ANL

53.Privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile , aparţinând domeniului privat al Oraşului Isaccea

54.Privind inventarierea şi înregistrarea în evidenţele contabile a mijlocului fix Dacia Logan Laureate 0.990 CP

55.Privind inventarierea şi înregistrarea în evidenţele contabile a mijlocului fix autobuz Mercedes-Benz Sprinter Trituro 28+2 locuri

56.Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

57.Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

58.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din Liceul Teoretic " C. Brătescu" Isaccea pentru perioada 16.05.2015-15.06.2015

59.Privind modificarea şi completarea HCL nr.108/31.10.2014 privind modificareainventarului domeniului public al oraşului Isaccea aprobat prin HCL 26/10.07.2001

60.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada IULIE-SEPTEMBRIE

61.Privind aprobarea Convenţiei pentru plata comisioanelor aferente garanţiei emise de Eximbank România în cadrul proiectului de incestiţii " Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apa şi apă uzată din judeţul Tulcea"

62. Privind aprobarea organigramei, numărului de posturi şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Isaccea, jud. Tulcea

63. Privind stabilirea sumelor de recuperat reprezentând cota de contribuţie a Asociaţiei de Proprietari Isaccea avansată de către UAT Isaccea în cadrul "Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe " ţi modificarea art.2 din HCL nr. 53/14.09.2009

64.Privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea a unor imobile cu destinaţia terenuri , situate în intravilan

65. Privind modificarea şi completarea HCL nr, 108/31.10.2014 privind modificarea inventarului domeniului public al oraşului Isaccea aprobat prin HCL nr, 26/10.07.2001

66. Privind prelungirea unui contract de închiriere pentru un imobil , aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea

67.Privind Aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic "Constantin Bratescu" Isaccea pentru perioada 16.06.2015-15.07.2015

68.Privind aprobarea contului de executie albugetului local Isaccea, pentru trimestrul I al anului bugetar 2015

69.Privind aprobarea contului de executie al bugetului local Isaccea , pentru trimestrul II al anului bugetar 2015

70.Privind împuternicirea din partea Consiliului Local Isaccea pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea în vederea delegării gestiunii și încheierii contractelorpentru serviciile din componenta Proiectului ” Sistem de Management integrat al deșeurilor în județul Tulcea” aferent localității Isaccea

71.Privind atribuirea în folosință gratuită către SC Enel Distribuție Dobrogea SA a unei suprafețe de 20 mp teren aparținând domeniului public al orașului Isaccea , nr. cadastral 30865,pentru amplasare stâlp și linie electrică aeriană și a unei suprafețe de 715 mp teren aparținând domeniului public al orașului Isaccea , nr. cadastral 30865 , pentru amplasare linie electrică subterană

72.Privind repartizarea spațiului de locuit situat pe str.Vidin ,nr. 1, bl.60,,sc.A,et.4,ap.56 din fondul locativ al UAT Isaccea către numita Neculai Carmen Mariana

73.Privind prelungirea valabilității unor contracte de închiriere pentru locuințele situate în oraș  Isaccea , conform Legii nr. 152/1998 pentru înființarea ANL , republicată și aprobarea procesului/verbal nr. 7044/18.08.2015 al Comisiei Sociale ANL

74.Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat , al orașului Isaccea-pe anul 2015

75.Privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a imobilului cu destinația teren,în suprafață de 182 mp , situat în intravilan,în T12,parcela425/1,str. Calea Măcin , FN,oraș Isaccea Anexa

76.Privind atribuirea cu titlu gratuit a dreptului de superficie,uz și servitute de trecere către SC ENEL Distribuție Dobrogea SA a suprafeței de 5 mp , teren aparținând domeniului privat al orașului Isaccea , situat în T12,parcela Cc 425/1 Anexa

77.Privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința ordinară din 25.09.2015

78.Privind asocierea și participarea UAT Isaccea la constituirea Asociației ”Grup Local pentru Pescărie Durabilă-Lunca Dunării”

79.Privind prelungirea valabilității unor contracte de închiriere pentru locuințele situate în oraș Isaccea , conform Legii152/1998 pentru înființarea ANL, republicată și aprobarea procesului-verbal nr.7426/18.09.2015 al Comisiei Sociale ANL

80.Privind aprobarea documentaţiei de licitaţie privind vânzarea terenului intravilan în suprafaţă de 254 mp, situat pe strada Avram Iancu ,nr. 47A , T64,Cc2289/1,A2289/1/1, oraş Isaccea

81.Privind vânzarea cu exercitarea dreptului de preempţiune a terenului intravilan în suprafaţă de 500 mp , str. Livezii , nr, 15, oraş Isaccea

82.Privind inventarierea în domeniul publical orașului a imobilelor DV347(drum vicinal) , în suprafață de 8806 mp

83.Privind aprobarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ privind Protecția și Promovarea drepturilor Copilului și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia

84.Privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Isaccea în Consiliul de administrație și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2015-2016

85.Privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie

86.Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul2015

87.Privind acordarea unui ajutor de urgență

88.Privind corectarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr.78/26.07.2013 privind înlocuirea d-lui Primar -Moraru Anastase , în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea

89.Privind aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2016 în orașul Isaccea, Jud. Tulcea

Anexa 1; Impozit pe cladiri datorat de către persoanele fizice

Anexa 2;Impozitul pe clădiri datorat de către persoanele juridice

Anexa 3:Impozitul pe teren datorat de persoane fizice

Anexa 4 : Impozitul pe teren datorat de persoane juridice

Anexa 5 :Impozitul pe mijloace de transport persoane fizice

Anexa 6: Impozitul pe mijloace de transport persoane juridice

Anexa 7: Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor

Anexa 8: Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

Anexa 9: Impozitul pe spectacole

Anexa 10:Taxele judiciare de timbru și taxele extrajudiciare de timbru

Anexa 11: Taxa de habitat

Anexa 12: Taxe speciale

Anexa 13: Tarifele de bază pentru chirii pe zone

Anexa 14: Alte taxe locale

Anexa 15: Publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante

Anexa16: Anularea creanțelor fiscale restante ale persoanelor fizice și juridice aflate în sold la data de 31.12.2015

Anexa 17:regulamentul privindcriteriile și procedura de acordare ascutirilor de la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice și juridice

90. Privind prelungirea valabilității unor contracte de închiriere pentru locuințele situate în oraș Isaccea , conform Legii nr.152/1998 pentru înființarea ANL , repartizarea a două locuințe, inițierea evacuării pe cale judecătorească a numitului sandu Marian , fost chiriaș ANl , cu recuperarea debitelor restante,aprobarea regulamentului  de conviețuire în condominiu al locatarilor  din imobilele ANL , aflate în administrarea UAT oraș Isaccea și aprobarea procesului verbal nr. 9081/21.10.2015 al Comisiei sociale ANL

91.Privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii în perioada 2015-2016

92.Privind trecerea din domeniul public al UAT Isaccea în domeniul privat al UAT Isaccea a suprafeței de 12623 mp , teren extravilan și majorarea acestei suprafețe conform măsurătorilor efectuate

93.Privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între UAT Isaccea și Asociația ”Drumuri dobrogene”

94.Privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între UAT Isaccea şi Asociaţia 'Generaţia tânără'

95.Privind modificarea art.3 din HCL nr.26/06.03.2015 privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 11 mp , situat pe strada N.Grigorescu nr. 1 . domeniul public al oraşului Isaccea , către Asociaţia ' Grup Local de Pescărie Durabilă-Lunca Dunării' cu destinaţia sediu social

96.Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

97.Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

98.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic 'C. Brătescu' Isaccea pentru perioada 01.09.2015-30.09.2015

99.Privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiţii "Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea , judeţul Tulcea , etapa a II-a" şi a indicatorilor tehnico-economici

100.Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2015

101.Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea , pentru trimestrul III al anului bugetar 2015

102.Privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele aflate în dotarea proprie a unităţii administrativ-teritoriale oraş Isaccea, judeţul Tulcea

103.Privind modificarea HCL nr,89/2015 privind valorile impozabile ,impozitele,taxele locale şi amenzile aplicabile în anul 2016 în oraşul Isaccea

104.Privind modificarea şi completarea HCL nr. 59/28.10.2011 privind aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în oraşul Isaccea,judeţul Tulcea

105.Privind încetarea cu acordul părţilor a contractului de închiriere nr. 6548/11,07.2013 încheita între UAT Isaccea şi numita Matei Nicoleta Corina , pentru imobilul cu destinaţia garsonieră situat în oraş Isaccea , str. N.Grigorescu , nr. 5, bl.20., sc A,at. 1,ap. 10 şi aprobarea procesului -verbal nr. 10054/18.11.2015 al Comisiei Sociale ANL

106.Privind repartizarea spaţiului de locuit format din locuinţă şi teren aferent , situat pe strada Livezii , nr. 41G din fondul locativ al UAT Isaccea către numitul Manole Ionel

107.Privind atribuirea unei denumiri de străzi şi stabilirea zonei fiscale

108.Privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobile , aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea

109.Privind aprobarea statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  oraşului Isaccea, judeţul Tulcea

110.Privind acordarea burselor pentru elevii din cadrul Liceului Teoretic"C.Brătescu"Isaccea

111.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic "C.Brătescu"Isaccea pentru perioada 01.10.2015-31.10.2015

112.Privind aprobarea finalizării proiectelor derulate pe POP 2007-2013 până cel mai târziu la 31.06.2016 , din surse proprii de finanţare

113.Privind aprobarea unui schimb de terenuri şi însuşirea rapoartelor de evaluare a celor două imobile ce fac obiectul schimbului

114.Privind încetarea cu acordul părţilor a contractului de închiriere nr, 8364/14.10.2010 încheiat între UAT Isaccea şi numitul Mazăre Ion, pentru imobilul cu destinaţia apartament cu două camere situat în oraş Isaccea , str. M.Eminescu , nr. 5B, bl.20, sc.A, qp.2

115.Privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile , aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea

116.Privind completarea art.1 din HCL nr. 63/2015 privind stabilirea sumelor de recuperat reprezentând cota de contribuţie a Asociaţiei de Proprietari Isaccea avansată de către UAT Isaccea în cadrul Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

117.Privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2016 în oraşul Isaccea. jud.Tulcea

118.Privind aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor OUG nr, 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale

119.Privind revocarea pct.2 şi pct.4 din Anexa 13 la HCL nr, 118/2014 privind stabilirea valorilor impozabile , impozitelor, taxelor şi amenzilor aplicabile pentru anul 2015

120.Privind includerea UAT Oraş Isaccea în teritoriul eligibil al Asociaţiei "Grup Local Pentru pescărie Durabilă în Delta Dunării" care va implementa o strategie de Dezvoltare Locală pentru perioada de programare 2014-2020

121.Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2015

122.Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2015

 
Copyright © 2017. Primaria Isaccea.