Str 1 Decembrie nr 25, Isaccea
Tel: 0240 50 66 00
2016 PDF Imprimare Email

Hotărâri ale Consiliului Local Isaccea în anul 2016

1.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada Ianuarie-Martie 2016

2.Privind acoperirea definitivă din excedentul bugetar local a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 2.136.715,11 lei pentru anul 2015

3.Privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea , judeţul Tulcea-etapa a II-a"

4.Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2016

5.Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Aquaserv SA Tulcea pe anul 2016

6.Privind propunerea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului oraşului Isaccea pe anul 2015

7.Privind aprobarea Programului de activitate privind lucrarile de interes local , pentru anul 2016,propuse a fi executate de beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările şi completările ulterioare , de către părinţii ai căror copiii sunt instituţionalizaţi şi de către persoanele pentru care s-a dispus prestarea de muncă în folosul comunităţii

8.Privind acordarea avizului unităţii de învăţământ cu personalitate juridică Liceul Teoretic "C.Brătescu" Isaccea şi unităţii de învăţământ fără personalitate juridică Şcoala Primară Revărsarea pentru funcţionarea în anul 2016-2017

9.Privind aprobarea scăderii taxei de habitat pe contribuabil în funcţie de numărul de colectări efectuate pe străzi

10.Privind actualizarea poziţiei nr.6 în anexa HCL nr. 30/25.09.2008 privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea, prin înscrierea suprafeţei de 118.104 mp , teren extravilan, categorie de folosinţă Hs, situat în T5, Hs 41

11.Privind modificarea anexei la HCL nr, 26/2001 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Isaccea, prin radierea poziţiilor nr,30,57 şi 58 şi completarea acesteia cu 5 poziţii

12.Privind aprobarea documentaţiei de licitaţie privind închirierea terenului intravilan în suprafaţă de 60mp , situat în oraş Isaccea , str. 1 Decembrie(DN22-E87) , tarla 54, parcela 1955/5, categorie de folosiţă curţi construcţii

13.Privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 25mp , situat pe strada 1 decembrie , nr. 5, T1,Cc 28/1/1, nr. cadastral 30974 , care face parte din domeniul privat al oraşului Isaccea către Parohia "Sf. M.Mc.Gheorghe" , oraş Isaccea, judeţul Tulcea

14.Privind încetarea cu acordul părţilor a contractului de închiriere nr.8363.1/14.10.2010 încheiat între UAT Isaccea şi numitul Iordache Nicolae , pentru imobilul cu destinaţia apartament cu doua camere situat în oraş Isaccea , str.Mihai Eminescu , nr. 5B , bl.20, sc.A, ap.7, repartizarea locuinţei vacante garsonieră , situată pe strada Nicolae Grigorescu , nr. 5, et.1, ap.6 şi aprobarea procesului-verbal nr, 150/20.01.2016 al Comisiei Sociale ANL

15.Privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile , aparţinând domeniul privat al oraşului Isaccea

16.Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

17.Privind aprobarea bugetului creditelor interne al oraşului Isaccea şi utilizarea excedentului , pe anul 2016

18.Privind aprobarea modificării prin act adiţional a contractului de asociere în participaţiune nr. 1954/11.03.2009 , încheiat între UAT Isaccea şi SC MBS Invest SRL , aprobarea rapoartelor de evaluare nr,2/27.01.2016 şi nr. 3/27.01.2016 şi a suplimentelor acestora , precum şi aprobarea promisiunii de vânzare a terenului extravilan în suprafaţă de 13,90 ha , domeniul privat al oraşului Isaccea

19.Privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafaţă de 4000,22 mp, domeniul privat al oraşului Isaccea

20.Privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

21.Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Isaccea , judeţul Tulcea

22.Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea , pentru anul bugetar 2015

23.Privind aprobarea documentaţiei privind vânzarea prin licitaţie publică a cotei de 1/2 din imobilul format din casă de locuit şi teren în suprafaţă de 401 mp , domeniul domeniul privat al oraşului Isaccea, situat în str. D. Gherea , nr.15 , tarla 5, parcele Cc 180 şi A181 , oraş Isaccea

24.Privind inventarierea în doemniul privat al oraşului Isaccea a unor imobile situate în intravilanul oraşului Isaccea şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al UAT Isaccea a terenului intravilan în suprafaţă de 2147 mp , aferent blocului ANL , str. M.Eminescu , nr, 5B

25.Privind dezlipirea(dezmembrarea) suprafeţei totale de 118.104 mp , situată în intravilanul oraşului Isaccea , în tarla 5, parcela 41,categorie de folosinţă Hs în două loturi

26.Privind aprobarea listelor cuprinzănd persoanele care au acces la locuinţă şi ordinea de prioritate conform Legii nr, 152/1998 privind înfiinţarea ANL , repartizarea a două locuinţe vacante şi aprobarea procesului-verbal al Comisiei sociale nr, 1855/17.02.2016

27.Privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT oraş Isaccea şi Asociaţia "Mâini întinse"Tulcea

28.Privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentului educaţional pentru copiii din grădiniţă care provin din familii defavorizate din oraşul Isaccea

29.Privind majorarea contribuţiei financiare a oraşului Isaccea , în calitate de membru , la " Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea"

30.Privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice pentru anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Isaccea

31.Privind iniţierea procedurii de cumpărare/închiriere de către UAT oraş Isaccea a terenului aferent bunului imobil-construcţie C9 ce aparţine UAT Isaccea , situat pe terenul în suprafaţă de 778 mp, str, N, Bălcescu ,nr. 4 , oraş Isaccea, judeţul Tulcea

32.Privind desemnarea unui înlocuitor al preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară din 03.03.2016

33.Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-"Lucrări de construire lăcaş de cult -Schit "pentru suprafaţa de 7450 mp , în intravilanul oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, tarla 66, parcela 769 şi modificarea art.2 , alin. 2 din HCL nr. 53/2013

33.1 Privind iniţierea procedurii privind închirierea suprafeţelor de teren -pajişti aflate în domeniul privat al oraşului Isaccea conform HCJ nr. 737/12.02.2007

34.Privind înlocuirea reprezentantului UAT oraş Isaccea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ITI Delta Dunărea"Tulcea

35.Privind completarea HCL nr.9/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii :Subproiect-Reabilitare şi extindere sistem de distribuţie apă potabilă, reabilitare şi extindere sistem de canalizare în oraş isaccea, judeţul Tulcea din cadrul Proiectului- sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare m a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori

36.Prin care se ia act de demisia domnului consilier local Petre Ilie şi se declară vacant locul de consilier local

37.Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2016 rectificat

38.Privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii " Amenajare teren de fotbal cu instalaţii de irigare automată în UAT Isaccea , judeţul Tulcea"

39.Prin care se ia act de demisia d-lui consilier local Şerban Marius Cătălin şi se declară vacant locul de consilier local

40.Privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sima Mariana

41.Privind aprobarea facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2016-2017

42.Privind darea în administrare către Consiliul judeţean Tulcea a terenului în suprafaţă de 215 mp , domeniul public al oraşului Isaccea , tarla 42,parcela 497,categorie de folosinţă păşune

43.Privind iniţierea procedurii privind atribuirea de denumiri instituţiilor /obiectivelor aflate în domeniul public al oraşului Isaccea

44.Privind prelungirea/încetarea unor contracte de închiriere pentru imobile , aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea

45.Privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 12,54 mp , situat pe strada N, Grigorescu , nr. 1, et.1, domeniul public al oraşului Isaccea , către Asociaţia " Centrul de psihologie Delta Dunării"

46.Privind acordarea avizului pentru încheierea unui parteneriat între UAT Isaccea şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România -Filiala Tulcea

47.Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială Isaccea

48.Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi:Centru de zi

49.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada Aprilie-iunie 2016

50.Privind trecerea din domeniul public al oraşului Isaccea în domeniul public al judeţului Tulcea a suprafeţei de 215 mp , situaţă în tarla 42, parcela 497 , categorie de folosinţă păşune, CF nr. 30728

51.Privind aprobarea eşalonării restituirii sumei de 963.997,15 lei , reprezentând suprasolvire impozit clădiri persoane juridice către SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ

52.Privind desemnarea unui înlocuitor al preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa din 29.04.2016

53.Privind completarea Comisiei de validare a Consiliului Local al oraşului Isaccea

54.Privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Nedelcu Elena

55.Privind aprobarea premierii familiilor , care împlinesc în cursul anului 2016, 50 de ani de căsătorie şi domiciliază pe raza oraşului Isaccea, judeţul Tulcea

56.Privind aprobarea închirierii suprafeţei de 2,5 ha situaţă î T27, Nb348/3 , teren extravilan, categorie de folosinţă "bolovănişuri" m domeniul privat al oraşului Isaccea prin licitaţie publică şi a Studiului de oportunitate

57.Privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului intravilan în suprafaţă de 254 mp , situat pe strada Avram Iancu , nr. 47A , T64,Cc2289/1/1,oraş Isaccea

58.Privind neexercitarea dreptului de preemţiune cu privire la suprafaţa totală de 2,89 ha, teren extravilan, CF31590,CF31592,conform Legii nr.422/2001

59.Privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din comisia de avizare a programului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în oraşul Isaccea, judeţul Tulcea

60.Privind inventarierea în domeniul public şi privat al oraşului Isaccea a unor suprafeţe de teren

61.Privind încetarea cu acordul părţilor a contractului de închiriere nr.7138/01.09.2001 încheiat între UAT Isaccea şi numitul Arghir Eugen pentru imobilul cu destinaţia garsonieră situat în Isaccea, str, N. Grigorescu, nr. 5, bl.20,sc. A, ap.13, repartizarea acestei locuinţe vacante şi aprobarea procesului verbal nr. 4082/20.04.2016 al comisiei Sociale ANL

62. Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2016

63.Privind aprobarea statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Isaccea, judeţul Tulcea

64.Privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii " Amenajare intersecţie pentru preluarea de ape pluviale, str. Suhat , oraş Isaccea, judeţul Tulcea"

65. Privind inventarierea în domeniul privat al oraţului Isaccea a suprafeţei de 6822 mp,teren extravilan, categorie de folosinţă neproductiv, situat în T5,parcela 43/3

66.Privind revocarea, în parte a HCL nr. 113/17.12.2015 privind aprobarea unui schimb de terenuri şi însuşirea rapoartelor de evaluare a celor două imobile ce fac obiectul schimbului

67.Privind desemnarea unui înlocuitor al preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară din 09.05.2016

68.Privind aprobarea bugetului  de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2016

69.Privind inventarierea în domeniul public şi privat al oraşului Isaccea a unor suprafeţe de teren

70.Privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil,aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea

71.Privind aprobarea cotizaţiei în cuantum de 20.000 lei , pentru anul 2016, a UAT Isaccea în calitate de asociat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară"Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă şi Canalizare din judeţul Tulcea"

72.Privind inventarierea în domeniul public al oraşului Isaccea a unor suprafeţe de teren (drumuri de exploatare)

73.Privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiţii" Reabilitare şi consolidare Sala de Sport a Liceului Teoretic Constantin Brătescu Isaccea, judeţul Tulcea" şi a indicatorilor tehnico-economici

74.Privind cumpararea terenului în suprafaţă de 654 mp , situat în oraş Isaccea , str. Suhat , nr. 14, tarla 14, parcela A506 şi parcela Cc505

75.Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

76.Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul I al anului bugetar 2016

Hotărâri ale Consiliului Local Isaccea în anul 2016 : Mandat 2016-2020

1.Privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea

2.Privind constatarea rezultatului validării mandatelor de consilieri ai Consiliului local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea

3.Privind constituirea Consiliului local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea

4.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al oraşului Isaccea pentru perioada Iulie-septembrie 2016

5.Privind alegerea viceprimarului oraşului Isaccea, judeţul Tulcea

6.Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Isaccea

7.Prin care se ia act de demisia d-lui consilier local Mihail Stelian şi se declară vacant locul de consilier local

8.Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2016

9.Privind aprobarea Convenţiei pentru plata comisioanelor aferente garanţiei emise de Eximbank România în cadrul proiectului de investiţii"Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată din judeţul Tulcea"

10.Privind aprobarea participării unui număr de 40 de elevi din cadrul Liceului Teoretic "Constantin Brătescu" Isaccea în tabăra Năvodari

11.Privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobile, aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea

12.Privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Comisia pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

13.Privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Comisia pentr analizarea dosarelor,stabilirea ordinii de prioritate şi repartizarea locuinţelor din domeniul public/privat al oraşului Isaccea

14.Privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Comisia Socială de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării locuinţelor realizate din fonduri ANL destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere

15.Privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din Comisia de Avizare a programului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în oraşul Isaccea, judeţul Tulcea

16.Privind completarea poz.nr. 2 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 11/28.01.2016 privind modificarea anexei la HCL nr. 26/2001 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Isaccea, prin radierea poziţiilor nr. 30,57 şi 58

17. Privind constatarea rezultatului validării mandatelor de consilieri UNPR şi completarea Consiliului Local al oraşului Isaccea , judeţul Tulcea

18.Privind validarea mandatului de consilier local al doamnei DARIE OANA

19. Privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Isaccea

20.Privind desemnarea a căte unui consilier local pentru a face parte din Comisia pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,Comisia pentru analizarea dosarelor , stabilirea ordinii de prioritate şi repartizarea locuinţelor din domeniul public/privat al Oraşului Isaccea, Comisia Socială de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării locuinţelor realizate din fonduri ANL , destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere

21.Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Isaccea în Consiliul de administraţie şi în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din cadrul Liceului Teoretic "Constantin Bratescu" Isaccea pentru anul 2016-2017

22.Privind aprobarea noii organigrame şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Isaccea

23.Privind modificarea organigramei şi a statului de functii din cadrul instituţiei Casa de Cultură Isaccea, judeţul Tulcea

24.Privind inventarierea în domeniul public al oraşului Isaccea a imobilului format din teren intravilan în suprafaţă de 254 mp şi construcţia situată pe acest teren , CI în suprafaţă de 72 mp, situat pe strada Curentului, FN

25.Privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea a unor suprafeţe de teren

26.Privind încetarea cu acordul părţilor a contractelor de închiriere nr. 7128/01.09.2009 şi nr. 5329/11.06.2012 , repartiyarea locuinţei vacante situate pe strada Mihai Eminescu, nr.5B, bl.20, sc.B, ap.6, apartament 3 camere şi aprobarea procesului-verbal nr. 6560/12.07.2016 al Comisiei Sociale ANL

27.Privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile, aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea

28.Privind înlocuirea reprezentantului UAT oras Isaccea la Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Aquaserv SA

29.La proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul" Măsuri integrate în comunităţi marginalizate din UAT Isaccea pentru reducerea numărului de persoane inclusiv de minoritate rromă aflate în risc de sărăcie şi excludere socială prin educaţie,formare profesională şi ocupare_ISEFO" în cadrul POCU 2014-2020 , Axa prioritară 4: Incluziune socială şi combaterea sărăciei , prioritatea de investiţie 9.II Integrarea socio-economică a comunităţilor  marginalizate m cum ar fi rromi, obiectivul specific 4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţi marginalizate îîn care există populaţie aparţinând minorităţii rrome, prin implementarea de măsuri integrate , cod SMIS 102500 şi a parteneriatului cu Liceul Teoretic C. Brătescu Isaccea, Asociaţia pentru sprijin în dezvoltarea economiei sociale, Asociaţia de dezvoltare durabilă a Judeţului Tulcea.

30.Privind aprobarea contribuţiei financiare a oraşului Isaccea pentru anul 2016 , în calitate de membru asociat la "Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară-ITI DELTA DUNĂRII" Tulcea

31.Privind transmiterea (predarea) către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin CNI SA , a amplasamentului cu destinaţia Sală de sport(teren în suprafaţă de 1085 mp din care C3-319 mp) , domeniul public al oraşului Isaccea, CF 31044 şi CF 30893 şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului " Reabilitare,consolidare şi extindere Sală de Sport a Liceului Teoretic C. Brătescu" Isaccea, jud. Tulcea"

32.Privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare,consolidare şi extindere Sală de Sport a Liceului Teoretic C. Brătescu" Isaccea, jud. Tulcea"

33.Privind aprobarea Documentaţiei de atribuire conţinând caietul de sarcini,Instrucţiunile pentru ofertanţi şi Formularele pentru închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei de 2,50 ha , teren extravilan, categorie de folosinţă Nb, tarla 27,parcela 348/3 , domeniul privat al UAT Isaccea în vederea înfiinţării unei exploatări de piatră

34.Privind încetarea contractului de închiriere nr. 4966/28.05.2008 încheiat între BRD Societe Generale SA şi UAT oraş Isaccea

35.Privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 60/29.04.2016 privind inventarierea în domeniul public şi privat al oraşului Isaccea a unor suprafeţe de teren

36.Privind prelungirea cu acordul părţilor a duratei prevăzute în contractele de închiriere nr.7127/2009, 7133/2009, 7144/2009, 7130/2009, 7134/2009,7136/2009 , aprobarea unui model de act adiţional , repartizarea locuinţei vacante situată pe str.N.Grigorescu , nr. 5 . bl.20, sc. A, ap.3 garsonieră şi aprobarea procesului-verbal nr.7936/24.08.2016 al Comisiei Sociale ANL

37.Privind aprobarea încetării de drept a contractului nr.6164/11,08,2014 încheiat între UAT oras Isaccea şi d-l Pavel George Bogdan pentru atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 400 mp conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, actualizarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003, aprobarea Procesului-verbal nr. 6474/23.08.2016 al Comisiei de analiză

38.Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2016

39.Privind aprobarea " Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru oraşul Isaccea , judeţul Tulcea"

Anexa: partea 1 partea 2

40.Privind acordarea unui ajutor de urgenţă

41.Privind inventarierea în domeniul public şi privat al oraşului Isaccea a unor suprafeţe de teren

42.Privind trecerea din domeniul privat al UAT oras Isaccea în domeniul public al statului a suprafeţei de 500 mp , tarla 5, parcela 42/1/6 , categorie de folosinţă curţi construcţii , CF nr. 31018 şi în administrarea Autorităţii Navale Române-Căpitănia zonală Tulcea

43.Privind alipirea a două imobile :nr. cadastral 3089(str.1 Decembrie, nr.91) şi nr. cadastral 31044(str. Crişan , nr.2) , rezultând un singur imobil format din teren în suprafaţă de 5165 mp din care C1-3034 mp, C2-344 mp, situat pe strada 1 Decembrie , nr. 91

44.Privind prelungirea cu acordul părţilor a duratei prevăzute în contractele de închiriere nr. 9172/2009, 8374/2010,8372.1/2010 , repartizarea locuinţei vacnte situată pe str. Mihai Eminescu ,nr.5B,bl.20, sc.B,ap.2, apartament 2 camere , încetarea contractelor de închiriere nr.2556/2016,8361/2010, cererii de schimb nr.8514/2016 şi aprobarea PV nr.8849/23.09.2016 al Comisiei Sociale ANL

45.Privind închirierea prin atribuire directă d-lui Chiriac Gheorghe a terenului aferent garajului auto în suprafaţă de 21 mp situat pe str. Vidin , nr.2, oraş Isaccea, ce face parte din doemniul privat al oraşului Isaccea

46.Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul Comunitar Consultativ privind Protecţia şi Promovarea drepturilor Copilului

47.Privind inventarierea unor bunuri aferente sistemelor de apă şi canalizare , în domeniul public al oraşului Isaccea şi predarea acestora către operatorul regional SC Aquaserv Sa , prin completarea Anexei nr, 4 în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de apă şi canalizare din data de 05.12.2012

48.Privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2016

49.Privind aprobarea înființării Poliției locale a orașului Isaccea ca o structură-compartiment fără personalitate juridică în aparatul de specialitate al primarului orașului Isaccea , a Regulamentului de Organizare și funcționare a Poliției locale Isaccea,Organigramei,Statului de funcții al Poliției locale , componența și Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei locale de ordine publică a orașului Isaccea

50.Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2016

51.Privind actualizarea HCL nr. 212/28.11.2014 privind aprobarea metodologiei de acordare a prestațiilor financiare excepționale

52.Privind dobîndirea calității de ”membru de onoare,fără drept de vot” în cadrul  Asociației Grup de acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea , pentru UAT Oraș Isaccea și sprijinirea financiară a activității asociației

53.Privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii în perioada 2016-2017

54.Privind corectarea/completarea HCL nr.33/31.08.2016 privind aprobarea Documentației de atribuire conținând Caietul de sarcini, instrucțiunile pentru ofertanți și Formulare pentru închirierea prin licitației publică a suprafeței de 2,50 ha , teren extravilan, categorie de folosință Nb,tarla 27,parcela 348/3,domeniul privat al UAT oraș Isaccea în vederea înființării unei exploatări de piatră

55.Privind alipirea a două imobile:Lot nr.1-1200 mp,CF 31144(str, 1 Decembrie,nr.58) și Lor nr.2 -1853 mp (str, Cuza Vodă , nr.1A) rezultând un singur imobil format din teren în suprafață de 3053 mp, str, Cuza Vodă nr.1A

56.Privind aprobarea modificării art.6, pct.6.1, lit.d din contractul nr.4001/23.04.2013 încheiat între UAT Oraș Isaccea și d-l Ion Vasile pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 4000 mp conform legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală

57.Privind modificarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea

58.Privind revocarea HCL nr, 56/29.04.2016 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a suprafeței de 2,5 ha , situate în T27,Nb348/3, teren extravilan, categorie de folosință neproductiv ,domeniul privat al orașului Isaccea și HCL nr. 33/31.08.2016 privind aprobarea Documentației de atribuire pentru licitație , modificată prin HCL nr.54/28.10.2016

59.Privind aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Isaccea

60.Privind aprobarea registrului local al spațiilor verzi , aparținând domeniului public/privat al orașului Isaccea

61.Privind completarea anexei la HCL nr.39/23.09.2016 privind aprobarea ”Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru orașul Isaccea.județul Tulcea”

62.Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea.pentru trimestrul II al anului bugetar 2016

63.Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul III al anului bugetar 2016

64.Privind stabilirea sumelor de recuperat reprezentând cota de contribuție a Asociației de Proprietari Isaccea , avansată de către UAT Isaccea în cadrul ” Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe” pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică bloc de locuințe P+1E, localitatea Isaccea,jud.Tulcea, str. Mircea Voda nr.14”

65.Privind actualizarea Grupei de prevenire și stingere a incendiilor din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Isaccea, înființat prin HCL nr.12/2006

66.Privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul public și privat al orașului Isaccea

67.Privind atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 356 mp, teren intravilan, situat în oraș Isaccea, str. Vidin, FN, domeniul privat al orașului Isaccea , Muftiatului Cultului Musulman din România

68.Privind inițierea procedurii de cumpărare de către UAT oraș Isaccea a imobilului teren intravilan în suprafață de 28 198 mp , situat în tarla 12, parcela 430 , str. Calea Măcin, nr. 7A, categorie de folosință neproductiv , oraș Isaccea, jud. Tulcea și desemnarea comisiei de negociere

69.Privind inițierea procedurii de cumpărare de către UAT oraș Isaccea a imobilului format din construcție și teren aferent în suprafață de 149 mp, situat pe str. 1 decembrie, nr. 29, oraș Isaccea, jud. Tulcea și desemnarea comisiei de negociere

70.Privind modificarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea

71.Privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

72.Privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

73.Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2016

74.Privind aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a infrastructurii de deșeuri Menajere Tulcea pentru anul 2016

75.Privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea  a suprafeței de 1700 mp, teren intravilan, situat în T12, parcela 450, categorie de folosință curți construcții, str. Calea Măcin,FN

76.Privind cumpărarea imobilului format din : teren în suprafață de 149 mp și construcție C1 în suprafață de 102 mp(Sc la sol) , situat în oraș Isaccea, str.1 Decembrie, nr. 29. tarla 4,parcela 76, categorie de folosință curți construcții, CF 742/N

77.Privind aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017 în oraș Isaccea , jud.Tulcea  partea I partea II

78.Privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul orașului Isaccea, precum și a terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv , în vederea majorării cu până la 500 % a impozitului datorat bugetului local

79.Privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă pentru orașul Isaccea, jud. Tulcea

partea1 partea2 partea3 partea4 partea5 partea6 partea7

80.Privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr.8358.1/14.10.2010 și aprobarea procesului-verbal nr. 11503/21.12.2016 al Comisiei sociale ANL

81.Privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile , aparținând domeniului privat al orașului Isaccea

82.Privind modificarea art.2 din HCL nr. 44/30/04/2013 privind completarea Anexei nr. 15- ”Alte taxe locale” la HCL nr. 12/2013 în sensul includerii taxei pentru comerț ambulant și stabilirea unor locații pentru desfășurarea activităților de comerț stradal cu caracter temporar

83. Privind revocarea HCL nr. 81/25.09.2015 privind vânzarea cu exercitarea dreptului de preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 500 mp, str. Livezii, nr. 15, oraș Isaccea

84.Privind modificarea Planului de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Isaccea

 
Copyright © 2017. Primaria Isaccea.