Str 1 Decembrie nr 25, Isaccea
Tel: 0240 50 66 00
2017 PDF Imprimare Email

Hotărâri ale Consiliului Local Isaccea în anul 2017

1.Privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada IANUARIE-MARTIE 2017

2.Privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 707.415,03 lei pentru anul 2016

3.Privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al orașului Isaccea rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2016

4.Privind aprobarea Regulamentului privind Regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local

5.Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de ajutor financiar de la bugetul local al orașului Isaccea , pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România

6.Privind aprobarea Planului local de acțiune pentru romi pentru anul 2017

7.Privind stabilirea situațiilor deosebite în vederea acordării ajutoarelor de urgență în temeiul Legii nr. 416/2001, actualizată

8.Privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea

9.Privind aprobarea recalculării chiriilor locuințelor ANL și a coeficienților care stau la baza recalculării acestor chirii începând cu data de 01.01.2017 , conform HCL nr. 251/14.04.2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, aprobate prin HG nr. 962/2001

10.Privind revocarea , în parte , a Anexei nr. 10 la HCL nr.77/2016 privind aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017 în orașul Isaccea, județul Tulcea

11.Privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2017

12.Privind inventarierea în domeniul public al orașului Isaccea a unor suprafețe de teren-străzi situate în intravilanul orașului Isaccea, localitatea componentă Revărsarea

13.Privind acordarea avizului unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul Teoretic” Constantin Brătescu” Isaccea și a unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2017-2018

14.Privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

15.Privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea, precum și a Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017

16.Privind modificarea art.1 din HCL nr. 32/31.08.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare , consolidare și extindere Sala de Sport a Liceului Teoretic ” C.Brătescu” Isaccea, jud. Tulcea”

17.Privind modificarea art.1 a HCL nr. 3/14.01.2016 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, jud. Tulcea,etapa a II-a”

18.Privind aprobarea Regulamentului privind cadrul , modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor Anl , a modelului contractului de închiriere m PV de predare -primire m a listelor de acces/neacces la locuințele ANL. a listei privind ordinea de prioritate și a pv al Comisiei sociale din data de 21.02.2017

19.Privind completarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza legii nr. 15/2003 aprobat prin HCL nr. 37/2016 și aprobarea PV nr. 1610/21/02/2017 al Comisiei de analiză

20.Privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea

21.Privind modificarea statului de funcții și a planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017

22.Privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Isaccea în Consiliul de administrație din cadrul Liceului Teoretic”C. Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2017

23.Privind aprobarea transformării unor posturi în vederea promovării personalului contractual în grad/trepte profesionale din cadrul Liceului teoretic”C. Brătescu” Isaccea

24.Privind aprobarea scăderii taxei de habitat pe contribuabil în funcție de numărul de colectări efectuate pe străzi

25.Privind acordarea avizului pentru actualizarea informațiilor tehnice din CF nr.30581 prin schimbarea categoriei de folosință a terenului situat în T90 , parcela 1297,proprietate privată a UAT oraș Isaccea m suprafață totală de 24.200 mp , situată în extravilanul orașului Isaccea

26.Privind aprobarea executării studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții ” Îmbunătățirea infrastructurii de acces la exploatațiile agricole din zona Saon ”

 
Copyright © 2017. Primaria Isaccea.