Str 1 Decembrie nr 25, Isaccea
Tel: 0240 50 66 00
2011 PDF Imprimare Email

Hotărâri Consiliul Local Isaccea anul 2011


1. Dezmembrarea  suprafetei de 20 000 mp, teren extravilan, proprietate privata a orasului Isaccea, CF nr.30213 situat pe str.C.Libertatii, F.N.

2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2011

3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor finanţate din venituri proprii pe anul 2011 din oraşul Isaccea

4. Aprobarea angajarii ca avocat a d-nei Patrascu Elena in Dosarul nr.6248/327/2010 in scopul apararii intereselor persoanelor (primar, secretar, consilieri locali)ce au calitatea de intimati in dosarul sus-mentionat

5. Însuşirea şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ,,PUNCT DE TRECERE FRONTIERĂ ROMÂNIA-ISACCEA-ORLOVCA-UCRAINA ”, proiect nr.447/2009 elaborat de S.C.PRODOMO SRL Tulcea , beneficiar S.C. M.B.S. S.R.L.

6. Constituirea Comisiei locale de ordine publică a oraşului Isaccea, judeţul Tulcea

7. Aprobarea redevenţei datorată de către S.C. Aquaserv S.A.Tulcea conform contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Tulcea

8. Modificarea si completarea Anexei nr.18 la H.C.L.nr.38/30.06.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2011 in orasul Isaccea, judetul Tulcea

9. Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii : SUBPROIECT – Reabilitare şi extindere sistem de distribuţie apă potabilă, reabilitare şi extindere sistem de canalizare în oraşul Isaccea, judeţul Tulcea din cadrul PROIECTULUI – Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori

10. Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal « Exploatare mininieră în perimetrul Valea Aric-Valea Drumul Iazului, oraş Isaccea, judeţul Tulcea », proiect nr.65/2010 elaborat de S.C.OPTIM PROIECT SRL Tulcea , beneficiar BEN ARI NEGEV INDUSTRIAL S.R.L.

11. Privind modificarea şi completarea titlului şi a art.1 a H.C.L. nr.35/31.05.2007  în sensul menţionării corecte a PROIECTULUI  respectiv : Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori şi SUBPROIECTULUI Reabilitare şi extindere sistem de distribuţie apă potabilă, reabilitare şi extindere sistem de canalizare în oraşul Isaccea, judeţul Tulcea

12. Privind alegerea preşedintelui de şesinţă pentru lunile martie-mai 2011

13. Privind stabilirea cuantumurilor veniturilor provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necessitate pentru nevoile unei familii conform Legii nr.416/2001

14. Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Şcolar Constantin Brătescu Isaccea

15. Privind aprobarea constiturii şi exercitării unor drepturi reale speciale aqsupra drumurilor de exploatare prevăzute în anexă în favoiarea S.C. Enel Green Power Energy Romania

16. Privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2011,  50 de ani de căsătorie şi domiciliază pe raza oraşului Isaccea, judeţul Tulcea;

17. Privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării

18. Privind aprobarea regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului

19. Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea pe anul 2011

20. Privind însuşirea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei Intercomunitare„Dezvoltarea Durabilă a Serviciului de Apă şi Canalizare” din judeţul Tulcea pe anul 2011

21. Privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a terenului, inventariat în domeniul public al oraşului, în suprafaţă de 1 mp către S.C.GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., în scopul amplasării staţiei de protecţie catodică în zona Staţiei de Reglare - Măsurare Gaze, din oraşul Isaccea, judeţul Tulcea, respectiv pe str.1 Decembrie, nr.56.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Şcolar « Constantin Brătescu » Isaccea

23. Privind inventarierea în domeniul public al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea a terenului în suprafaţă de 0,44 ha, categorie de folosinţă construcţii-diguri, situat în tarla 91, parcela 1307/1 extravilanul oraşului

24.Privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local, pentru anul 2011, propuse a fi executate de beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr.276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

25. Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al oraşului Isaccea, pentru trimestrul I al anului bugetar 2011

26. Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local al oraşului Isaccea pe anul 2010

27. Privind susţinerea Programului “ Biblionet – lumea în biblioteca mea” pentru Biblioteca orăşenească Isaccea

28. Privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea a imobilului format din construcţie şi teren în suprafaţă de 1400 mp, categorie de folosinţă construcţii, situat în tarla 43, parcela 529

29. Privind dezlipirea suprafetei de 150.900 mp, teren extravilan, proprietate privata a orasului Isaccea, CF nr.30227,situat in tarla 66, parcela 737 şi alipirea a două loturi, proprietate privată a oraşului Isaccea:Lotul nr.1 in suprafata de 80.320 situat in tarla 66, parcela 737, nr. Cadastral 30428 şi Lotul nr.2 in suprafata de 239 715,73 mp situat in tarla 28, parcela 350/1, nr. Cadastral 815

30. Privind acordul de amplasare a centralei electrice eoliene T11 sub limita de siguranţă a drumului de exploatare nr.731, respective la 14 m şi aprobarea constituirii şi exercitării unor drepturi reale speciale asupra drumurilor de exploatare prevăzute în anexa parte integrantă din hotărâre în favoarea S.C. Wind Novo S.R.L

31. Privind modificarea şi completarea art.1 a H.C.L. nr.68/2010 privind trecerea imobilului teren şi construcţie , bloc 20 apartamente, situate în str.Nicolae Grigorescu, nr.5 din domeniul public al oraşului Isaccea în domeniul public al statului

32. Privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea a terenului intravilan în suprafaţă de 211 mp, categorie de folosinţă arabil, situat în tarla 42, parcela 1636, str.Cuza Vodă, nr.22

33. Privind dezlipirea în mai multe loturi a suprafetei de 2197 mp, teren intravilan, proprietate privata a orasului Isaccea conform H.C.L. nr.37/23.09.2003, situat pe str.Cloşca, nr.1

34. Privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea a unor suprafeţe de teren situate în  intravilanul şi extravilanul oraşului Isaccea

35. Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Şcolar Constantin Brătescu Isaccea

36. Privind aprobarea “Strategiei şi planului de acţiune pentru conservarea biodiversităţii şi utilizarea durabilă a componentelor sale în M-ţii Măcinului”

37. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iunie-august 2011

38. Privind aprobarea P.U.Z. – „Construireea parc turbine eoliene” alaborat de S.C. Atelier 2 S.R.L. Tulcea, beneficiar S.C.Wind Novo S.R.L.

39. Privind modificarea tarifului pentru apă potabilă şi canalizare menajeră şi aprobarea Strategiei de tarifare pentru apă potabilă şi canalizare în oraşul Isaccea conform Contractului de Finanţare din Fondul de Coeziune nr.91802/09.10.2008.

40. Privind retificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea

41. Privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Vulpe Mihai

42. Privind constatarea validării mandatului de consilier local al d-lui Feta Musin din partea Partidului Democrat Liberal- Organizaţia Judeţeană Tulcea

43.Privind modificarea şi completarea Comisiei de specialitate a Consiliului local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, nr.2 pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură

44. Privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2012

45.Privind aprobarea Nomenclatorului stradal al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea

46. Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Şcolar”Constantin Brătescu” Isaccea pentru lunile mai şi iunie 2011

47. Privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea a terenului în suprafaţă de 1000 mp , categorie de folosinţă arabil, situat în T98, P3526 pe str.Vişinului

48. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2011

49. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada SEPTEMBRIE-NOIEMBRIE 2011

50. Privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării parcelei de teren în suprafaţă de 20 000 mp situată în T5, P42/1, teren extravilan, categorie de folosinţă neproductiv, domeniu privat al oraşului Isaccea

51. Privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea

52. Privind inventarierea în domeniul public al oraşului Isaccea a suprafeţei totale de 13.772,27 mp şi darea in administrarea Consiliului Judetean Tulcea a acestui imobil pentru constructia obiectivului de investitii „Inchidere depozit neconform Isaccea”, aferent proiectului ,, Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Tulcea ”

53. Privind modificarea Tabelului nominal cu personalul încadrat în Serviciul voluntar pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin H.C.L. nr.13/2006 cu privire la componenţa Grupei de stingere a incendiilor

54. Privind aprobarea contului de executie albugetului local Isaccea pentru trimestrul II al anului bugetar 2011

55. Privind modificarea art.1 a H.C.L. nr.34/2011 privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea a unor suprafeţe de teren situate în intravilanul şi extravilanul oraşului Isaccea

56. Privind modificarea anexei la H.C.L.nr.30/25.09.2008, poz.1-5 şi dezmembrarea (dezlipirea) suprafetei de 85580 mp, teren extravilan, proprietate privata a orasului Isaccea, situat in tarla 5, parcela Nm 42/1 şi a suprafeţei de 114.931 situat in tarla 5, parcela Nm 532

57. Privind aprobarea Documentaţiei de atribuire conţinând Caietul de sarcini, Instrucţiunile pentru ofertanţi şi Formulare în vederea concesionării parcelei de teren în suprafaţă de 20 000 mp situată în T5, P42/1/4, teren extravilan, categorie de folosinţă Nm, domeniu privat al oraşului Isaccea, prin licitaţie publică

58. Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie-decembrie 2011

59. Privind aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE ŞI A SERVICIILOR DE PIAŢĂ ÎN ORAŞUL ISACCEA, JUDEŢUL TULCEA

60. Privind modificarea şi completarea  REGULAMENTULUI LOCAL REFERITOR LA IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM  SAU DE AMENAJARE A TERITORIULUI aprobat prin H.C.L. nr.18/15.04.2011

61. Privind stabilirea locurilor de păstrare a bărcilor şi ambarcaţiunilor, a locurilor pentru activităţile de agrement şi sportive, a locurilor pentru păşunatul animalelor  şi a  locurilor de desfăşurare a vânătorii animalelor de pradă

62. Privind acordul Consiliului local al oraşului Isaccea dat în favoarea S.C. BEN-ARI NEGEV IND. în conformitate cu art.7, pct.7.2.4. din Contractul de asociere în participaţiune nr.1280/11.02.2008

63. Privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării parcelei de teren în suprafaţă de 15 000 mp situată în T5, PNm 532/2, teren extravilan, categorie de folosinţă neproductiv, domeniu privat al oraşului Isaccea

64. Privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea a terenului intravilan în suprafaţă de 419 mp,  situat în tarla 40, parcele A1540 şi Vh 1539

65. Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Şcolar „Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna septembrie 2011

66. Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ,,LUCRĂRI DE DEZVOLTARE PARC CENTRALĂ EOLIANĂ”, elaborat de S.C. IDEAL CONSTRUCT S.R.L. Tulcea, beneficiar S.C. GALROM CONSTRUCT S.R.L.

67. Privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului local Isaccea pentru a face parte din Consiliul de administraţie al Grupului Şcolar Constantin Brătescu Isaccea

68. Privind aprobarea Documentaţiei de atribuire conţinând Caietul de sarcini, Instrucţiunile pentru ofertanţi şi Formulare în vederea concesionării suprafeţei de 15000 mmp în T5, PNm532/2

69. Privind modificarea şi completarea art.63 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în oraşul Isaccea aprobat prin H.C.L. nr.59/2011

70.Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul III al anului bugetar 2011

71. Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Şcolar „Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna octombrie 2011

72. Privind acordarea avizului pentru funcţionarea cu personalitate juridică pentru anul şcolar 2012-2013 unităţii de învăţământ Grup Şcolar „Constantin Brătescu” Isaccea şi structurii arondate Şcoala „Revărsarea”

73. Privind acordarea avizului pentru tranformarea posturilor ocupate în vederea promovării pe o treaptă superioară a personalului auxiliar al Grupului Şcolar “Constantin Brătescu” Isaccea

74. Privind însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 211 mp situat pe str.Cuza Vodă, nr.22, oraş Isaccea, judeţul Tulcea

75. Privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului local Isaccea pentru a face parte din Consiliul de administraţie al Grupului Şcolar “Constantin Brătescu “ Isaccea

76. Privind aprobarea Documentaţiei de atribuire conţinând Caietul de sarcini,  Instrucţiunile pentru ofertanţi  şi Formulare  în vederea concesionării parcelei de teren în suprafaţă de 15 000 mp situată în T5, Parcela Nm 532/2, teren extravilan, domeniu privat al oraşului Isaccea, prin licitaţie publică

77. Privind acordarea burselor pentru elevii din cadrul Grupului Şcolar Constantin Brătescu

78. Privind însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 58 mp situat pe str.1 Decembrie , nr.3,oraş Isaccea

79. Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 58 mp situat pe str.1 Decembrie , nr.3,oraş Isaccea

80. Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2011.


 
Copyright © 2017. Primaria Isaccea.