Str 1 Decembrie nr 25, Isaccea
Tel: 0240 50 66 00
2012 PDF Imprimare Email

Hotărâri ale Consiliului Local Isaccea anul 2012

 

1.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada ianuarie-martie 2012

2.Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al institutiilor finanţate din venituri proprii pe anul 2012 din Isaccea , jud.Tulcea

3.Privind stabilirea plafonului creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2011

4.Privind modificarea şi completarea Anexei nr.2 la HCL nr.44/22.07.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2012 în oraşul Isaccea,jud.Tulcea

5.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Şcolar "Constantin Brătescu"Isaccea

6.Privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local , pentru anul 2012,propuse a fi executate de beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr.276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

7.Privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului oraşului Isaccea pe anul 2011

8.Privind dezlipirea/dezmembrarea suprafeţei de 13,95 ha , teren extravilan, proprietate privată a oraşului Isaccea,situat în tarla33,parcela 381

9.Privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 48 mp , situat pe strada 1 Decembrie nr.45 , care face parte din domeniul privat al oraşului Isaccea către Filiala Locală a Uniunii Judeţene a Pensionarilor din Oraşul Isaccea, jud.Tulcea

10.Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea,jud.Tulcea pe anul 2012

11.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Şcolar "Constantin Brătescu"Isaccea

12.Privind completarea HCL nr.8/31.01.2012 privind dezlipirea/dezmembrarea suprafeţei de 13,95 ha , teren extravilan, proprietate privată a oraşului Isaccea,situat în tarla33,parcela 381

13.Privind aprobarea organigramei , statului de funcţii şi numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Isaccea

14.Privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. AQUASERV S.A. Tulcea pe anul 2012

15.Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea,pentru trimestrul IV al anului bugetar 2011

16.Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -"Construire spălătorie auto" în oraşul Isaccea , str. 1 Decembrie nr.69

17.Privind actualizarea anexelor nr.5 şi nr.18 la HCL nr.44/22.07.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2012 în oraşul Isaccea , jud Tulcea

18.Privind modificarea articolelor 2,3,4 din HCL nr.56/14.10.2011

19.Privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea,jud.Tulcea a terenului intravilan în suprafaţă de 3240 mp , categorie de folosinţă curţi,construcţii , situat în tarla 62,parcela 2161/1,str.Livezii, nr.8

20.Privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea,jud.Tulcea a terenului intravilan în suprafaţă de 491 mp,categorie de folosinţă arabil , situat în tarla 40,parcela 475/1, str.Livezii , nr.1

21.Privind vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 211 mp , teren proprietate privată a oraşului Isaccea , categorie folosinţă arabil , situat în tarla 42, parcela 1636, str. Cuza Vodă , nr.22, către numitul Ţugui Dumitru

22.Privind modificarea Anexei parte integrantă din HCL nr.68/17.12.2002 privind încadrarea terenurilor din extravilan pe categorii de folosinţă şi zone

23.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Şcolar "C.Brătescu"Isaccea pentru luna februarie

24.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada Aprilie-Iunie 2012

25.Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2012

26.Privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2012 , 50 de ani de căsătorie şi domiciliază pe raza oraşului Isaccea, jud.Tulcea

27.Privind aprobarea premierii copiilor care au participat la campionatele naţionale şi judeţene de cros

28.Privind aprobarea Regulamentului de stabilire a metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în temeiul Legii nr.15/2003 , republicată privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

29.Privind modificarea denumirii unităţilor de învăţământ de pe raza oraşului Isaccea

30.Privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea , jud.Tulcea a unor imobile cu destinaţia locuinţă situate pe str.Brăilei nr.7 , str. Dobrogeanu Gherea nr.13 şi str.Dobrogeanu Gherea nr. 13bis

31.Privind însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 491 mp situat pe str.Livezii , nr.1 , oraş Isaccea,jud.Tulcea

32.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Şcolar " C. Brătescu" Isaccea

33.Privind desemnarea d-luiPetre Ilie-Primar al oraşului Isaccea, în vederea încheierii în formă autentică în faţa notarului a unui act de dezlipire şi a unui contract de vânzare-cumpărare pentru imobilul-teren în suprafaţă de 379,446 mp , aferent spaţiilor comerciale şi Bibliotecii orăşeneşti Isaccea, situat în str.Mircea Vodă nr.18, domeniul privat al oraşului Isaccea

34.Privind participarea oraşului Isaccea , în calitate de membru fondator , în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană-Dunărea de jos"

49.Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2012

50.Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-"Construire centrală fotovoltaică Isaccea şi racordarea acesteia la SEN prin amplasare LES" în extravilanul oraşului Isaccea,jud.Tulcea

 

1.Privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului local al oraşului Isaccea,jud.Tulcea

2.Privind constatarea rezultatului validării mandatelor de consilieri ai Consiliului local al oraşului Isaccea,jud.Tulcea

3.Privind constituirea Consiliului local al oraşului Isaccea,jud.Tulcea

4.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al oraşului Isaccea pentru perioada Iulie-septembrie 2012

5.Privind alegerea Viceprimarului oraşului Isaccea

6.Privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Isaccea

7.Privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea,jud.Tulcea a terenului intravilan în suprafaţă de 500 mp , categorie de folosinţă neproductiv , situat în tarla 102,parcela 3588

8.Privind instituirea unor drepturi de superficie,uz şi servitute în favoarea SC Eolian Center SRL în vederea realizării obiectivului "Montare punct conexiune şi cablu electric de la punctul de conexiune ,la staţia electrică pentru racordarea la reţeaua electrică a parcului al cărui proprietar este SC Eolian Center SRL" şi intituirea unor drepturi de uz şi servitute în favoarea SC Enel Distribuţie Dobrogea SA în vederea realizării aceluiaşi obiectiv

9.Privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 86.321 euro pentru realizarea investiţiilor publice aferente proiectului " Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată din judeţul Tulcea"

10.Privind ajustarea tarifelor practicate de SC Compania Romprest Service SA pentru prestarea serviciilor de salubrizare în oraşul Isaccea,jud.Tulcea

11.Privind modificarea Documentaţiei de atribuire conţinând Caietul de sarcini,Instrucţiunile pentru ofertanţi şi Formulare în vederea concesionării suprafeţei de 4000,22 mp situată în T2,NP33/!, teren intravilan,categorie de folosinţă neproductiv,domeniu privat al oraşului Isaccea prin licitaţie publică

12.Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei oraşului Isaccea,al Codului etic al personalului din cadrul acestui serviciu şi al Planului Strategic de Dezvoltare a serviciilor sociale 2012-2017

13. Privind desemnarea d-lui Moraru Anastase - Primar al oraşului Isaccea , ca reprezentant al UAT Isaccea în Asociaţia Intercomunitară "Dezvoltarea durabilă a Serviciilor de Apa şi Canalizare din Judetul Tulcea"

14.Privind desemnarea d-nei Tivris Loredana-Secretar al oraşului Isaccea , în vederea încheierii în formă autentică în faţa notarului public a unui contract de vânzare-cumpărare pentru imobilul format din teren în suprafaţă de 1294 mp şi construcţie în suprafaţă e 119 mp , situat în str.Brăilei nr.7 , domeniu privat al oraşului Isaccea , CF 30497

15.Privind desemnarea a doi consilieri locali în componenţa Comisiei Sociale de analiză a dosarelor ce va fi constituită conform Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL

16.Privind constituirea Grupului de Lucru Local(GLL) a minorităţii romilor , la nivelul Primăriei oraşului Isaccea

17.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic "C.Brătescu" Isaccea pe lunile mai-iunie 2012

18.Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea,pentru trimestrul II  al anului bugetar 2012

19.Privind trecerea din domeniul public al oraşului Isaccea şi din administrarea Consiliului local Isaccea în domeniu privat al oraşului Isaccea şi în administrarea Consiliului local Isaccea a unor imobile formate din teren şi construcţii cu denumirea :Dispensar uman Isaccea,str.M.Eminescu nr.5bis,Casa medicului , str.M.Eminescu nr.5,Construcţii aferente Casei medicului , str.M.Eminescu nr.5 , Punct sanitar Revărsarea , str.Victoriei nr.77

20.Privind aprobarea planului local de acţiune pentru romi pentru perioada 2012-2013

21.Privind desemnarea a doi consilieri locali în compenenţa Comisiei de avizare a programului de funcţionare pentru defăşurarea activităţilor comerciale în oraşul Isaccea,jud.Tulcea

22.Privind desemnarea a doi consilieri locali în componenţa Comisiei de analiză a dosarelor ce va fi constituită conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

23.Privind modificarea organigramei şi a tabelului nominal cu personalul încadrat în Serviciul voluntar pentru Situaţii de Urgenţă aprobat prin HCL nr.13/2006

24.Privind participarea oraşului Isaccea la constituirea "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deşeuri menajere"Tulcea

25.Privind vânzarea imobilului cu destinaţia de locuinţă ce aparţine domeniului privat al oraşului Isaccea ,situat în oraş Isaccea str.Mircea Vodă nr.8 ,bl.60,sc.C,ap.19,copus din 4 camere ,în suprafaţă totală de 81 mp,Nr.CF300024-C1-U5,d-nei Bălan Nadia prin încheierea în formă autentică în faţa notarului a contractului de vânzare-cumpărare

26.Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2012

27.Privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea,jud.Tulcea a terenului intravilan în suprafaţă totală de 6600 mp ,din care 5000 mp situat în tarla 23,parcela833/2 şi 1600 mp ,situat în tarla 57,parcela2016/3

28.Privind includerea în anexa 5-"Bunuri de retur" la Contractul de delegare de gestiune încheiat între UAT Isaccea şi SC Aquaserv SA a suprafeţei de 5000 MP , categorie de folosinţă păşune , situat în T23,P833/2 ,teren intravilan,domeniu privat al oraşului Isaccea

29.Privind desemnarea d-lui consilier local Barbu Niculae pentru a reprezenta interesele UAT Isaccea în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Fruvinis SA

30.Privind desemnarea d-nei Panait Magdalena , posesoare a CI:sr TC,nr.220489 , domiciliată în oraşul Isaccea,str.1 Mai ,nr.7, ca reprezentant al oraşului Isaccea în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Aquaserv SA Tulcea

31.Privind desemnarea d-lui consilier local Găteje Gheorghe ca reprezentant al oraşului Isaccea în Comisia de Evaluare şi Asigurare a calităţii din cadrul Liceului Teoretic "C.Brătescu"Isaccea

32.Privind radierea din evidenţele contabile ale UAT Isaccea a spaţiului cu altă destinaţie , situat pe str.Crinului,bl.85,sc.B,parter,Nr.inv.1045,oraş Isaccea

33.Privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al oraşului Isaccea şi a Regulamentului Local de Urbanism , aferent PUG

34.Privind modificarea Anexei nr.1 a HCL nr. 59/28.10.2011 privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în oraşul Isaccea

35.Privind modificarea Anexei nr.1 a HCL nr.24/27.03.2009 privind aprobarea Regulamentului de ordine publică al oraşului Isaccea

36.Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a zonelor de agrement stabilite privind desfăşurarea activităţilor de picnic

37.Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2012

38.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada octombrie-decembrie 2012

39.Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul III al anului bugetar 2012

40.Privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de " Cetăţean de onoare al oraşului Isaccea"

41.Privind închirierea spaţiilor cu destinaţia de " Dispensar uman" situate pe str.M.Eminescu,nr.5bis şi " Punct sanitar",situat pe str.Victoriei , nr.77 , proprietate privată a oraşului Isaccea , fară licitaţie publică

42.Privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea,jud.Tulcea a terenului intravilan în suprafaţă de 392 mp , categorie de folosinţă curţi construcţii , situat în tarla 76,parcela 3025, str.Cuza Vodă , nr.19

43.Privind desemnarea d-lui consilier local Şerban Marius Cătălin ca reprezentant al Consiliului local Isaccea în Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic " C. Brătescu" Isaccea

44.Privind acordarea burselor pentru elevii din cadrul Liceului Teoretic " C. Brătescu" Isaccea

45.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic " C. Brătescu" Isaccea pentru luna septembrie 2012

46.Privind scoaterea din funcţiune a unor active fixe necorporale

47.Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2012

48.Privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului-garsonieră, cu destinaţia spaţiu de locuit , situat în oraş Isaccea, str. 1 Decembrie, nr.95,bl.60:garsoniere,sc.A,ap.6,ce face parte din domeniul privat al oraşului Isaccea

49.Privind repartizarea locuinţei ANL-garsonieră , situată în oraşul Isaccea,str.N.Grigorescu, nr.5,bl.20,sc.A,ap.17

50.Privind aprobarea aderării oraşului Isaccea la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România-Filiala Tulcea, în calitate de membru susţinător

51.Privind rectificarea reevaluării pe anul 2012 a unor active fixe corporale

52.Privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea,jud.Tulcea a imobilului format din locuinţă în suprafaţă construită de 56 mp şi teren aferent în suprafaţă de 142 mp , situat în intravilanul oraşului Isaccea , str. Livezii , nr.43J

53.Privind rezilierea unor contracte de închiriere a locuinţelor ANL

54.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic"C.Brătescu" Isaccea pentru luna octombrie 2012

55.Privind modificare HCL nr.42/31.05.2012 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire conţinând caietul de sarcini,Instrucţiunile pentru ofertanţi şi Formulare în vederea concesionării suprafeţei de 4000,22 mp situată în T2,NP33/1,teren intravilan,categorie de folosinţă neproductiv,domeniul privat al oraşului Isaccea prin licitaţie publică

56.Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2012

57.Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2012

58.Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2012

59.Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 în oraşul Isaccea,jud.Tulcea

60.Privind aprobarea Regulamentului privind închirierea ,repartizarea şi administrarea locuinţelor din domeniul public sau privat al oraşului Isaccea,jud.Tulcea

61.Privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri , destinate închirierii

62.Privind aprobarea cotizaţiei în cuantum de 1,5 lei/locuitor pentru perioada 05.09.2012-31.12.2012 , în calitate de membru fondator al Asociaţiei Intercomunitare "Zona Metropolitana-Dunărea de Jos"

63.Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de reprezentare a SC Aquaserv SA Tulcea

64.Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică pentru dosarul având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei împotriva SC Alizor Elin SRL

65.Privind corectarea erorii materiale cuprinse în art.1 al HCL nr.10/06.02.2010 privind transmiterea în administrare către SC Aquaserv SA a Drumului de exploatare în lungime de 770 m , cu o suprafaţă de 3080 mp , pe perioada contractului de delegare în vederea realizării investiţiei " Staţie de Epurare în aglomerările urbane Măcin şi Isaccea-CL5"

66.Privind decontul pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic " C. Brătescu" Isaccea pentru luna noiembrie 2012

67.Privind revocarea HCL nr.48/19.11.2012 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului cu destinaţia spaţiu de locuit situat în oraş Isaccea , str. 1 decembrie , nr.95,bl.60,scA,ap.6 , domeniu privat al oraşului Isaccea

 
Copyright © 2017. Primaria Isaccea.