Str 1 Decembrie nr 25, Isaccea
Tel: 0240 50 66 00
2013 PDF Imprimare Email

Hotărâri ale Consiliului Local Isaccea anul 2013

1.Privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2013

2. Privind completarea şi modificarea HCL nr.59/21.12.2012 pricind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 în oraş Isaccea,judeţul Tulcea

3.Privind completarea şi modificarea HCL nr.59/21.12.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 în oraşul Isaccea,judeţul Tulcea

4.Privind acordarea avizului unităţii de învăţământ cu personalitate juridică liceul Teoretic "C.Brătescu"Isaccea şi unităţii de învăţământ fără personalitate juridică Şcoala Primară Revărsarea pentru funcţionarea în anul şcolar 2013-2014

5.Privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Isaccea , judeţul Tulcea pentru anul 2013

6.Privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului oraşului Isaccea pe anul 2012

7.Privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local , pentru anul 2013, ce vor fi executate de beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr.276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

8.Privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului Isacceam ocupate de garaje şi a unor contracte de concesiune pentru terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea , ocupate cu construcţii cu destinaţia locuinţă

9.Privind aprobarea actualizării studiului de fezabilitate pentru proiectul "Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Tulcea-aglomerarea Isaccea şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei din aglomerarea Isaccea"

10.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor idactice navetiste din cadrul Liceului teoretic "C.Brătescu" Isaccea pentru luna decembrie 2012

11.Privind încetarea contractului de concesiune nr.1999/30.05.2005

12.Privind completarea şi modificarea HCL nr.59/21.12.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 în oraşul Isaccea , judeţul Tulcea

13.Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea , pentru anul bugetar 2012

14.Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

15.Privind aprobarea regulamentului privind modul de închiriere a terenurilor proprietate a oraşului Isaccea aferente unor construcţii

16.Privind modificarea Contractelor de închiriere nr.5488/29.06.2010, nr.506/25.01.2006, nr.1151/22.02.2010, nr. 6398/30.07.2008, nr.7441/16.10.2010 şi a Contractului de concesiune nr.904/31.08.2008

17.Privind stabilirea componenţei Comisiei pentru analizarea dosarelor , stabilirea ordinii de prioritate şi repartizarea locuinţelor din domeniul public/privat al oraşului Isaccea

18.Privind aprobarea listelor cuprinzând persoanele care au acces /nu au acces la locuinţă şi ordinea de prioritate conform Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea ANL

19.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic "C.Brătescu"Isaccea pentru perioada 14.01-15.02.2013

20.Privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 212000 lei , în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie,alte măsuri financiare,precum şi modificarea unor acte normative

21.Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

22. Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

23.Privind modificarea articolului 4 din HCL nr. 46/31.05.2012

24.Privind completarea HCL nr. 46/30.07.2010, HCL nr. 5/04.02.2011, HCL 10/10.02.2011,HCL 38/07.06.2011, HCL nr. 66/28.10.2011

25.Privind închirierea prin atribuire directă d-lui Achimov Ion a terenului aferent garajului auto în suprafaţă de 21,45 mp situat pe strada Vidin , nr.2 ,oraş Isaccea ce face parte din domeniul privat al oraşului Isaccea

26.Privind revocareaHCL nr, 61/21,12,2012 privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri ,destinate închirierii şi a actului adiţional nr. 678/2013 la Contractul de închiriere nr. 7143/2009

27.Privind aprobarea loturilor de teren identificate în vederea atribuirii conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală şi aprobarea cererilor formulate de d-l Ion Vasile pentru atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 400 mp şi de d-na Daneş Florina

28.Privind dezlipirea suprafeţei de 2147 mp teren intravilan , proprietate publică a oraşului Isaccea ,situat pe strada M.Eminescu , nr. 5B,în tarla 40,parcela 1546 în trei loturi , categoriile de folosinţă curţi constructii

29.Privind aprobarea cererilor formulate de persoane fizice prin care se solicită scutirea de la plata impozitelor pe clădiri şi terenul aferent locuinţei de domiciliu

30.Privind actualizarea Anexei nr. 4 la HCL nr. 3/14.01.1999 ce cuprinde delimitarea zonelor situate în intravilanul oraşului Isaccea şi a localităţilor componente Revărsarea şi Tichileşti

31. Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic "C.Brătescu"Isaccea pentru perioada 18.02-15.03.2013

32.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada aprilie-iunie 2013

33.Privind aprobarea gugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2013

34.Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor finanţate din venituri proprii pe anul 2013 din oraşul Isaccea, judeţul Tulcea

35.Privind aprobarea  bugetului creditelor externe şi interne al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2013

36.Privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2013 , 50 de ani de căsătorie şi domiciliază pe raza oraşului Isaccea,judeţul Tulcea

37.Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul I al anului bugetar 2013

38.Privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri , destinate închirierii

39.Privind repartizarea locuinţei ANL-apartament compus din 3 camere, situat în oraşul Isaccea , str. M.Eminescu , nr. 5B, bl. 20,sc.B,et.1, ap.9

40.Privind prelungirea unor contracte de închiriere teren aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea , ocupat de construcţii cu diferite destinaţii

41.Privind închirierea prin atribuire directă d-lui Găteje Gheorghe a terenului aferent garajului auto în suprafaţă de 25 mp situat pe strada Unirii, nr. 3,oraş Isaccea, ce face parte din domeniul privat al oraşului Isaccea

42.Privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea , judeţul tulcea a terenului intravilan în suprafaţă de 77 mp , categorie de folosinţă curţi construcţii, situat în tarla 65,parcela 2308/1, str. 1Decembrie, FN

43.Privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 5np, situat pe strada 1 Decembrie , FN,T65,Cc 2308/1, care face parte din domeniul privat al oraşului Isaccea către Parohia Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril , oraş Isaccea, jud. Tulcea

44.Privind completarea Anexei 15-Alte taxe locale la HCL nr.12/2013 în sensul includerii taxei pentru comerţ ambulant şi stabilirea unor locaţii pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal cu caracter temporar

45. Privind aprobarea ahiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

46.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic "C.Brătescu"Isaccea pentru perioada 18.03-12.04.2013

47.Privind repartizarea spaţiilor de locuit şi a terenului aferent din fondul locativ al UAT Isaccea

48.Privind aprobarea dobânzilor şi comisioanelor aferente proiectului "Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată din judeţul Tulcea"

49.Privind modificarea şi completarea art.3 din HCL nr.93/31,07,2012 privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 86321 euro pentru realizarea investiţiilor publice aferente proiectului " Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată din judeţul Tulcea"

50.Privind aprobarea proiectului "Implementarea la nivelul judeţului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax,e-payment şi e-guvernare precum şi a asigurării conexiunilor de broadband"

51.Privind revocarea HCL nr. 34/2012 privind participarea oraşului Isaccea , în calitate de membru fondator , în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară"Zona Metropolitană Dunărea de jos" şi HCL nr.62/2012 privind aprobarea cotizaţiei în cuantum de 1,5 lei/locuitor pentru perioada 05.09.2012-31.12.2012 , în calitate de membru fondator al AI " Zona Metropolitană Dunărea de jos"

52.Privind prelungirea contractului de închiriere nr. 4966/28.05.2008 , pentru teren aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea , ocupat de construcţie cu destinaţia sediu bancă

53.Privind aprobarea planului Urbanistic Zonal- 2 Lucrări de construire lăcaş de cult-Schit" în extravilanul oraşului Isaccea , judeţul Tulcea , tarla 66,parcela 769

54.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic "C.Brătescu"Isaccea, pentru perioada 15.04-17.05.2013

55.Privind desemnarea unui înlocuitor al preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinară din 31.05.2013

56.Privind iniţierea procedurii privind închirierea suprafeţelor de teren-pajişti aflate în domeniul privat al oraşului Isaccea conform HCL nr.737/12.02.2007

57.Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2013

58.Privind aprobarea Bugetului de venituri și Cheltuieli al SC Aquaserv SA Tulcea ,pe anul 2013

59.Privind aprobarea procedurilor de adoptare a actelor administrative cu caracter normativ și cele care privesc participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor administrative normative și la procesul de luare a deciziilor

60.Privind revocarea art2 din HCLnr. 28/16.05.2011 privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea , județul Tulcea a terenului în suprafață de 0,14 ha categorie de folosință construcții ,situat în T43,P529

61.Privind preluarea unui contract de închiriere

62.Privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea , județul Tulcea a terenului intravilan în suprafață de 667 mp , situat pe strada Nicolae Bălcescu , nr. 8 , tarla 3, parcele A107 și Cc108 , categorie de folosință arabil și curți construcții

63.Privind dezmembrarea(dezlipirea) suprafeței de 667 mp , teren intravilan proprietate privată a orașului Isaccea , situat pe strada Nicolae Bălcescu , nr. 8, tarla 3,parcele A107 și Cc108 în 9 (nouă) loturi , categorie de folosință arabil și curți construcții

64.Privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1151/22.02.2010 , pentru un teren în suprafață de 1500 mp aparținând domeniului privat al orașului Isaccea , ocupat de o constructie provizorie pe o suprafață de 80 mp

65.Privind repartizarea locuinței ANL -apartament garsonieră , situat în orașul Isaccea , str. Nicolae Grigorescu , nr. 5 , bl 20 , ap 10, et 1

66.Privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

67.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu”Isaccea pentru perioada 20.05-14.06.2013

68.Privind aprobarea transformării unor posturi din aparatul de specialitate al primarului orașului Isaccea precum și aprobarea statului de funcții

69.Privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie-septembrie 2013

70.Privind inventarierea în domeniul public al orașului Isaccea a imobilelor DV53-Șoseaua Portului și DC59-Șoseaua Tichilești

71.Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și proiectul tehnic ”Îmbunătățirea infrastructurii din zona FLAG prin modernizarea drumului 53-Șoseaua Portului, oraș Isaccea, județul Tulcea”

72.Privind împuternicirea d-lui Primar Anastase Moraru , ca reprezentant al UAT Isaccea în implementarea proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii din zona FLAG prin modernizarea drumului 53-Șoseaua Portului , oraș Isaccea, județul Tulcea

73.Privind aprobarea organigramei, numărului de posturi și a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea , județul Tulcea

74.Privind prelungirea contractului de închiriere nr.4627/30.07.2003 , pentru teren aparținând domeniului privat al orașului Isaccea , ocupat de construcții (balcon la spațiul de locuit existent)

75.Privind rezilierea contractului nr. 8356/14.10.2010 de închiriere a locuinței ANL din oraș Isaccea, str. M. Eminescu , nr. 5 B , bl 20,scB, parter,ap 2, titular Tecuță Aurelian

76.Privind aprobarea achiyiționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

77.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 17.06-05.07.2013

78.Privind înlocuirea d-lui Primar Moraru Anastase, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea , cu d-na Larie Daniela, domiciliată în oraș Isaccea , str. 1 Decembrie nr. 36

79.Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și proiectul tehnic ”Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin extinderea sistemelor de apă potabilă și canalizare în oraș isaccea , județul Tulcea”

80.Privind împuternicirea d-lui Primar Moraru Anastase, ca reprezentant legal al UAT Isaccea în implementarea proiectului ”Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin extinderea sistemelor de apă potabilă și canalizare în oraș Isaccea , județul Tulcea”

81.Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și proiectului tehnic ”Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin realizarea unor branșamente în vederea funcționării sistemelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare în oraș Isaccea, județul Tulcea”

82.Privind împuternicirea d-lui Primar Moraru Anastase , ca reprezentant legal al UAT Isaccea în implementarea proiectului ”Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin realizarea unor  branșamente în vederea funcționării sistemelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare în oraș Isaccea, județul Tulcea”

83.Privind aprobarea introducerii Sitului arheologic”Cetatea Noviodunum” pe Lista TentativăUNESCO a României

84.Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2013

85.Privind împuternicirea d-lui Primar Moraru Anastase , ca reprezentant legal al UAT Isaccea în implementarea proiectului ”Decolmatare canal Valea Ceair din localitatea Isaccea, județul Tulcea”

86.Privind inventarierea în domeniul public al orașului a canalului de preluare a apelor pluviale , denumit Canal”Valea Ceair”

87.Privind împuternicirea d-lui Primar Moraru Anastase , ca reprezentant legal al UAT Isaccea în implementarea proiectului ”Facilități de acostare în Isaccea”

88.Privind împuternicirea d-lui Primar Moraru Anastase , ca reprezentant legal al UAT Isaccea în implementarea proiectului”Implicarea activă a cetățenilor în viața comunității locale sub umbrela Europei”

89.Privind inventarierea în domeniul public al orașului Isaccea , județul Tulcea a unor terenuri situate în extravilanul orașului Isaccea cu destinația dig de apărare împotriva inundațiilor , drum vicinal și canal de desecare

90.Privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

91.Privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul II al anului bugetar 2013

92.Privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare prin licitație publică cu strigare a pachetului de acțiuni deținut de UAT Isaccea la SC Fruvinis SA

93.Privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul” Îmbunătățirea infrastructurii din zona FLAG prin modernizarea drumului 53-Șoseaua Portului , oraș Isaccea,județul Tulcea”

94.Privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul”Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare în oraș Isaccea , județul Tulcea”

95.Privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”rezolvarea unor probleme de infrastructură prin realizarea unor branșamente în vederea funcționării sistemelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare în oraș Isaccea , județul Tulcea”

96.Privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 11 mp , situat în incinta clădirii P+1 , str. N. Grigorescu , nr. 1 , oraș Isaccea , care face parte din domeniul privat al orașului Isaccea, către Agenția pentru Ocuparea Forței de muncă Tulcea, oraș Isaccea , județul Tulcea

97.Privind aprobarea concesionării suprafeţei de 2 ha situată în T5,Nm523/3, teren extravilan , categorie folosinţă neproductiv , domeniul privat al oraşului Isaccea prin licitaţie publică şi a Studiului de oportunitate

98.Privind încetarea contractului de concesiune nr.8163/08.10.2010

99.Privind încetarea contractelor de închiriere nr.6102/14.07.2008 şi nr. 6398/30.07.2008

100.Privind desemnarea persoanelor împuternicite de către Consiliul local al oraşului Isaccea să procedeze la semnarea actelor de vânzare-cumpărare , de dezmembrare,de schimb şi a actelor de donaţie care se vor încheia în numele şi pentru oraşul Isaccea

101.Privind desemnarea câte unui reprezentant al Consiliului local Isaccea în :Consiliul de Administraţie,Comisia de Evaluare şi Asigurare a calităţii şi Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar din cadrul Liceului teoretic "Constantin Brătescu"Isaccea pentru anul 2013-2014

102.Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

103.Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada octombrie-decembrie 2013

104.Privind aprobarea "Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a oraşului Isaccea în vederea instalării , întreţinerii.înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură , precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice"

105.Privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii CNI SA a imobilului şi terenului aferent în suprafaţă de 318,92 mp , cu destinaţia Sala de Sport , CF 30893 , domeniul public al oraşului Isaccea , pe durata execuţiei lucrărilor de consolidare şi reabilitare a obiectivului

106.Privind realizarea obiectivului "Reabilitarea , modernizarea şi dotarea aşezământului cultural (Casa de Cultură) din oraşul Isaccea,judeţul Tulcea

107.Privind aprobarea trecerii imobilului " Casa de Cultură" din patrimoniul public al oraşului Isaccea în patrimoniul privat al oraşului Isaccea , situat pe strada 1 Decembrie , nr. 31 şi transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii CNI SA , pe durata execuţiei lucrărilor de reabilitare,modernizare şi dotare a Casei de Cultură

108.Privind aprobarea documentaţiei de atribuire conţinând Caietul de sarcini , Instrucţiunile pentru ofertanţi şi Formularelle în vederea concesionării suprafeţei de 2 ha situată în T5,Nm523/3 , teren extravilan, categorie de folosinţă neproductiv, domeniul privat al oraşului Isaccea prin licitaţie publică

109.Privind inventarierea în domeniul privat al UAT Isaccea a suprafeţei de 2394 mp . teren intravilan , situat în T5, parcela 42/1/6 , categorie de folosinţă curţi construcţii şi dezlipirea/dezmembrarea acestuia în trei loturi

110.Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea , pentru trimestrul III al anului bugetar 2013

111.Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2013

112.Privind aprobarea transformării unor posturi din aparatul de specialitate al primarului oraşului Isaccea precum şi aprobarea statului de funcţii

113.Privind încetarea contractului de închiriere nr. 445/23.01.2003

114.Privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea a unor imobile cu destinaţia terenuri , situate în intravilan

115.Privind repartizarea locuinţei ANL-apartament 2 camere , situat în oraşul Isaccea , str. M.Eminescu , nr. 5B. bl.ANL , sc.B ,ap.2,parter

116. Privind repartizarea spaţiilor de locuit şi al terenului aferent din fondul locativ al UAT Isaccea

117.Privind acordarea burselor pentru elevii din cadrul Liceului Teoretic"C.Brătescu" Isaccea

118.Privind desemnarea a doi reprezentanţi ai Consiliului local Isaccea pentru a face parte din Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic "C.Brătescu "Isaccea

119.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic "C. Brătescu" Isaccea pentru perioada 01.09-15.10.2013

120.Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice  de asistenţă şi reprezentare juridică

121.Privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

122.Privind desemnarea unui înlocuitor al preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa de îndată din 15.11.2013

123.Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2013

124.Privind aprobarea Planului operativ de acţiune pe timpul iernii în perioada 2013-2014

125.Privind completarea HCL nr.53/31.05.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-" Lucrări de construire lăcaş de cult-Schit" în extravilanul oraşului Isaccea,jud.Tulcea,tarla 66,parcela 769

126.Privind încetarea contractului de comodat încheiat între UAT Isaccea şi Asociaţia " Unitate pentru Sănătate"

127.Privind concesionarea prin negociere directă , către d-na Panait Aneta a terenului extravilan în suprafaţă de 34 mp , domeniu privat al oraşului Isaccea , situat pe str.1Decembrie , nr.95,bl.60

128.Privind modificarea contractului de închiriere nr.6742/01.08.2008

129.Privind aprobarea concesionării suprafeţei de 1,5 ha situată în T5,Nm 42/1/2 , teren extravilan,categorie de folosinţă neproductiv,domeniu privat al oraşului Isaccea prin licitaţie publică şi a Studiului de oportunitate

130.Privind aprobarea Documentaţiei de atribuire conţinând caietul de sarcini , Instrucţiunile pentru ofertanţi şi Formulare în vederea concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei de 1,5 ha situată în T5,Nm 42&1&2 , teren extravilan, categorie de folosinţă neproductiv,CF 30548,domeniu privat al oraşului Isaccea

131.Privind vânzarea unor terenuri domeniu privat al oraşului Isaccea prin negociere directă,respectiv licitaţie publică

132.Privind aprobarea achiziţionării(cumpărarea) terenului extravilan în suprafaţă de 625,887 mp , categorie de folosinţă păşune,situată în tarla 33,parcela 382/1 şi însuşirea raportului de evaluare nr. 18/08.04.2013 , întocmit de evaluator autorizat Geambazu Dumitru

133.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic " C. Brătescu" Isaccea pentru perioada 16.10-15.11.2013

134.Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2013

135.Privind aprobarea Planului Local de acţiune pentru romi pentru perioada 2014-2015

136.Privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea,jud.Tulcea a imobilului -teren, în suprafaţă de 441 mp , situat în extravilanul oraşului Isaccea, tarla 26,parcela344, categorie de folosinţă neproductiv

137.Privind concesionarea prin negociere directă , către SC Sorocam SRL a terenului extravilan în suprafaţă totală de 1475 mp , în vederea realizării proiectului " Amenajare racord la DN 22, km 131+962,cu drumul de acces cariera Revărsarea"

138.Privind completarea HCL nr.28/16.02.2011 privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea,jud.Tulcea a terenului în suprafaţă de 0,14 ha , categorie de folosinţă construcţii , situat în tarla 43,parcela 529

139.Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2013

140.Privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale şi amenzilor aplicabile pentru anul 2014 în oraşul Isaccea,jud.Tulcea

141.Privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2014 în oraşul Isaccea,jud.Tulcea

142.Privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

143.Privind completarea HCL nr.61/28.10.2010 privind stabilirea locurilor de păstrare a bărcilor şi ambarcaţiunilor , a locurilor pentru activităţile de agrement şi sportive , a locurilor de desfăşurare a vânătorii animalelor de pradă

144.Privind aderarea oraşului Isaccea , în calitate de membru , la " Asociaţia de Dezvoltare a Judeţului Tulcea"

145.Privind inventarierea în domeniul privat al oraşului Isaccea,jud.Tulcea a terenului extravilan în suprafaţă de 2196 mp , situat în tarla 5,parcela Nm42/1/1 , categorie de folosinţă neproductiv

146.Privind modificarea a 28 de contracte de închiriere pentru imobile cu destinaţia locuinţă şi teren aferent din domeniul privat al oraşului Isaccea

147.Privind modificarea contractului de închiriere nr.4460/2003-Bacalin Marin şi Bacalin Mariana şi a contractelor de concesiune nr.907/1/2008-Mitan Gheorghe,1708/2008-Stefanov Nicoleta , 1723/2008-Baitoiu Vasile,907/2008-Istrate Marin,1997/2008-Teodorescu Florin,904/2008-SC Ben Ari Negev Ind SRL,4532/28.11.1997-Tatomir Dorel

148.Privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic " C. Brătescu" Isaccea pentru perioada 16.11-15.12.2013

 
Copyright © 2017. Primaria Isaccea.