DOCUMENTE

ce se depun la Primărie pentru afișarea ofertei de vânzare

Legea nr. 17/2014 privind vanzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan

  • O copie a CI/BI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
  • O copie legalizată a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare(contract de vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, contract de donație, contract de schimb, etc.);
  • Extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei, însoțit de planul cadastral/amplasament, coordonate "Stereografic 1970";
  • O copie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
  • În caz de reprezentare, procură notarială, în original, precum și o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică;
  • Certificat de atestare fiscală emis de către primărie, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei.

Notă: Înaintea depunerii cererii ofertei de vânzare, se completează o cerere pentru eliberarea Anexei 3A, întrucât proprietatea suprapune/nu suprapune unul din siturile arheologice cunoscute în zonă, conform art. 3, alin. 4 din Legea nr. 17/2014.

În termen de 30 de zile de la afișarea ofertei de vânzare la primărie, sub sancțiunea decăderii, oricare dintre titularii dreptului de preempțiune înregistrează la primărie comunicarea acceptării ofertei de vânzare:

  • O copie a CI/BI a preemptorului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate, ori, după caz, a împuternicirii/procurii notariale și o copie a BI/CI a reprezentantului legal persoană fizică;
  • O copie a certificatului constatator de la registrul comerțului, în cazul peemptorului persoană juridică;
  • Copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de peemptor, respectiv coproprietar, arendaș sau proprietar vecin, dupî caz: acte de coproprietate, contract de arendă, alte asemenea.
  • În caz de reprezentare, procură notarială, în original, precum și o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică.