Arhiva evidență hotărâri

Arhivă 2010-2023

HCL 2023
 Nr. de ordine Data adoptării  Data intrării în vigoare   Titlul  hotărârii consiliului local  Funcția, prenumele și numele inițiatorului  Evenimente ulterioare adoptării
202 29.12.2023   HCL 202/29.12.2023 privind aprobarea finalizării lucrărilor pentru Obiectivul ”Reabilitarea pieței de gross” în cadrul proiectului „CBCONNECT TRANS-DEVELOPING A CROSS BORDER INTER-MODAL CONNECTION BETWEEN ISACCEA – ORLIVKA – TULCEA – IZMAIL – 1HARD/3.1/5” finanțat prin Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014 – 2020 din bugetul local în anul 2024 Primar Moraru Anastase   
201 29.12.2023   HCL 201/29.12.2023 privind organizarea rețelei școlare a unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea și unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea, în anul școlar 2024-2025 Primar Moraru Anastase   
200 28.12.2023   HCL 200/28.12.2023 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ,,Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna noiembrie  , anul 2023 Primar Moraru Anastase   
199 28.12.2023   HCL 199/28.12.2023 pentru modificarea H.C.L. nr. 175/2018 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale U.A.T. Oraş Isaccea, potrivit prevederilor O.G. nr. 80/2001 cu modificările şi completările ulterioare Primar Moraru Anastase   
198 28.12.2023   HCL 198/28.12.2023 privind  îndreptarea erorii materiale strecurată in cuprinsul Contractului de concesiune nr.9763/04.10.2021 încheiat între Orașul Isaccea  și Asocierea DUNCE TRADE S.R.L. &TRADING CUD GLOBAL S.R.L. Primar Moraru Anastase   
197 28.12.2023   HCL 197/28.12.2023 privind prelungirea valabilității contractului de concesiune nr.132 din data de 18.01.2000 și modificarea art.3 din actul adițional nr.305 din 17.01.2006 încheiat între Consiliul Local al orașului Isaccea și  S.C. YSM PROMOTION S.R.L. Primar Moraru Anastase   
196 28.12.2023   HCL 196/28.12.2023 privind inchirierea imobilelor  situate în  str.Livezii aparținând domeniului privat al orașului Isaccea Primar Moraru Anastase   
195 28.12.2023   HCL 195/28.12.2023 privind încetarea inainte de termen a  contractului   nr.11733/30.12.2023 de închiriere a locuinţei   și terenului aferent din oraş Isaccea, str.Livezii Primar Moraru Anastase   
194 28.12.2023   HCL 194/28.12.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului  de închiriere  nr.11724/30.12.2013  Primar Moraru Anastase   
193 28.12.2023   HCL 193/28.12.2023 privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea și comunicarea prin poștă a actelor administrative fiscale de executare silită Primar Moraru Anastase   
192 21.12.2023   HCL nr. 192/21.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli  al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2023 Primar Moraru Anastase  
191 20.12.2023   HCL nr. 191/20.12.2023 pentru modificarea H.C.L. nr. 136/29.09.2023 privind însuşirea propunerilor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al orasului Isaccea pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România pentru anul 2023 şi alocarea sumelor aferente Primar Moraru Anastase  
190 20.12.2023   HCL nr. 190/20.12.2023 privind modificarea  art.1 din HCL nr. 100/29.06.2023 privind  neexercitarea  dreptului de preempțiune cu privire la suprafața totală de 1,00 ha, teren situat în extravilanul orașului Isaccea, tarla 84, parcela A 1189/1, NC/CF 32224, conform Legii nr.422/2001 Primar Moraru Anastase  
189 20.12.2023   HCL nr. 189/20.12.2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T.Oraș ISACCEA în Adunarea Generală a ”Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere” Tulcea Primar Moraru Anastase  
188 20.12.2023   HCL nr. 188/20.12.2023 privind modificarea H.C.L. nr. 54/28.04.2023 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale şi amenzilor aplicabile în anul 2024 în oraşul Isaccea Primar Moraru Anastase  
187 19.12.2023   HCL nr. 187/19.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli  al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2023 Primar Moraru Anastase  
186 12.12.2023   HCL nr.186/12.12.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființare capacități noi de producere a energiei electrice pentru autoconsum în oraș Isaccea” Primar Moraru Anastase  
185 12.12.2023   HCL nr.185/12.12.2023 privind modificarea H.C.L. nr.180 din 05.12.2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului ,,IMBUNATATIREA IZOLATIEI TERMICE SI HIDROIZOLAREA ANVELOPEI BLOCULUI DE LOCUINTE NR.32 SI BLOCULUI DE LOCUINTE NR.60 DIN ORASUL ISACCEA, JUDETUL TULCEA ” Primar Moraru Anastase  
184 12.12.2023   HCL nr.184/12.12.2023 privind modificarea H.C.L. nr.179 din 05.12.2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului ,, ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE, SOCIALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ” în cadrul noului Program Regional  Sud-Est 2021-2027 Primar Moraru Anastase  
183 12.12.2023   HCL nr.183/12.12.2023 privind modificarea H.C.L. nr.178 din 05.12.2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului ,,REVITALIZAREA URBANĂ A ZONEI CEAIR  din orașul Isaccea, județul Tulcea ”  în cadrul noului Program Regional  Sud-Est 2021-2027 Primar Moraru Anastase  
182 12.12.2023   HCL nr.182/12.12.2023 privind modificarea H.C.L. nr.177 din 05.12.2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului ,,SERVICIUL INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘULUI ISACCEA” în cadrul noului Program Regional  Sud-Est 2021-2027 Primar Moraru Anastase  
181 12.12.2023   HCL nr.181/12.12.2023 privind modificarea HCL nr.176 din 05.12.2023 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului ,,MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE -ETAPA I ÎN ORAȘUL ISACCEA ” în cadrul noului Program Regional  Sud-Est 2021-2027 Primar Moraru Anastase  
180 05.12.2023   HCL 180 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului ,,IMBUNATATIREA IZOLATIEI TERMICE SI HIDROIZOLAREA ANVELOPEI BLOCULUI DE LOCUINTE NR.32 SI BLOCULUI DE LOCUINTE NR.60 DIN ORASUL ISACCEA, JUDETUL TULCEA ” în Programul Operațional Regional 2021-2027 Primar Moraru Anastase  
179 05.12.2023   HCL 179 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului  ,, ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE, SOCIALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE  ” în Programul Operațional Regional 2021-2027 Primar Moraru Anastase  
178 05.12.2023   HCL 178 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului ,,REVITALIZAREA URBANĂ A ZONEI CEAIR  din orașul Isaccea, județul Tulcea ” în Programul Operațional Regional 2021-2027 Primar Moraru Anastase  
177 05.12.2023   HCL 177 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului ,,SERVICIUL INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘULUI ISACCEA” în Programul Operațional Regional 2021-2027 Primar Moraru Anastase  
176 05.12.2023   Hcl 176 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului ,,MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE -ETAPA I ÎN ORAȘUL ISACCEA ” în Programul Operațional Regional 2021-2027 Primar Moraru Anastase  
175 29.11.2023   HCL 175 privind aprobarea  inventarierii  imobilelor cu NC/CF 35592;35770; 35771; 35778; 35779; 35913  in domeniul privat al orașului Isaccea Primar Moraru Anastase  
174 29.11.2023   HCL 174 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic, ‘’Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna octombrie, an 2023 Primar Moraru Anastase  
173 29.11.2023   HCL 173 privind aprobarea contului de executie al bugetului creditelor interne al orașului Isaccea, pe trimestrul III, al anului bugetar  2023 Primar Moraru Anastase  
172 29.11.2023   HCL 172 privind aprobarea contului de executie al bugetului local oras Isaccea, pe trimestrul III, an 2023 Primar Moraru Anastase  
171 29.11.2023   HCL 171 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli  al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2023 Primar Moraru Anastase  
170 29.11.2023   HCL 170 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor  de închiriere  nr. 11953/29.11.2019, nr. 9788/29.11.2018 și nr. 10342/13.11.2013, pentru titularii mentionați conform anexelor nr.1-3 Primar Moraru Anastase  
169 29.11.2023   HCL 169 privind aprobarea Regulamentului de soluționare a cererilor și repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare Primar Moraru Anastase  
168 29.11.2023   HCL 168 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței extraordinare din data de  20.11.2023    
167 20.11.2023   HCL 167 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței extraordinare din data de  14.11.2023HCL     
166 20.11.2023   HCL 166 privind modificarea art. nr.3 și art. nr.4 din HCL nr. 156/01.10.2018, privind aprobarea proiectului “ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE, SOCIALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE”, a documentațiilor tehnico-economice și a cheltuielilor legate de acestea, modificat succesiv prin HCL nr. 58/14.05.2019 și HCL nr 126/18.10.2019, conform devizului general anexat Primar Moraru Anastase  
165 14.11.2023   HCL 165 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței  extraordinare de îndată din data de  08.11.2023    
164 14.11.2023   HCL 164 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței ordinare din data de  31.10.2023    
163 14.11.2023   HCL 163 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general , aferent obiectivului de investiții ,, Amenajare și sistematizare pe verticală a terenului aferent Complexului de servicii sociale Revărsarea” Primar Moraru Anastase  
162 14.11.2023   HCL nr. 162 privind acordarea unui ajutor de urgență Primar Moraru Anastase  
161 14.11.2023   HCL nr. 161 privind aprobarea Notei conceptuale necesare depunerii cererii de finanțare a proiectului “Înființare capacități noi de producere a energiei electrice pentru autoconsum în orașul Isaccea, județul Tulcea” Primar Moraru Anastase  
160 08.11.2023   HCL 160 privind modificarea  H.C.L. nr. 159/31.10.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii,,Îmbunatatirea izolatiei termice si hidroizolarea anvelopei blocului de locuinte nr.32 si blocului de locuinte nr.60 din orașul Isaccea, judetul Tulcea Primar Moraru Anastase  
159 31.10.2023   HCL 159 privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiții “Imbunatatirea izolatiei termice si hidroizolarea anvelopei blocului de locuinte nr. 32 si blocului de locuinte nr. 60 din orasul Isaccea, judetul Tulcea” Primar Moraru Anastase   
158 31.10.2023   HCL 158 privind  îndreptarea erorii materiale strecurată pe tot cuprinsul  Anexei nr. 2  aprobată prin  Art. 2.2 din HCL nr. 112 / 28.07.2023 privind aprobarea înființării serviciului social Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice, în cadrul Complexului de servicii sociale Revărsarea, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului social Centru de zi pentru persoane varstnice,  infiintarea serviciului social Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru familie și copii, în cadrul Complexului de servicii sociale Revărsarea,  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului social ,,Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru familie și copii” Primar Moraru Anastase   
157 31.10.2023   HCL 157 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Isaccea Primar Moraru Anastase   
156 31.10.2023   HCL 156 privind aprobarea Notei conceptuale necesare depunerii cererii de finanțare a proiectului „Amenajare și sistematizarea pe verticală a terenului aferent Complexului de Servicii Sociale Revărsarea” Primar Moraru Anastase   
155 31.10.2023   HCL 155 privind alipirea a 11  imobile,  proprietate a orașului Isaccea , având NC/CF: 32311, 32425, 32428, 32431, 32433, 32446, 32497, 32536, 32537, 32538, 32539   rezultând imobilul cu NC 36324 cu suprafața totală de 67721 mp Primar Moraru Anastase   
154 31.10.2023   HCL 154 privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 1,00 ha, teren situat în extravilanul orașului Isaccea, tarla 84, parcela A 1189/1, NC/CF 32218, conform Legii nr.422/2001 Primar Moraru Anastase   
153 31.10.2023   HCL 153 privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 39/31.05.2012 privind inventarierea în  domeniul privat  al orașului Isaccea, judeţul Tulcea, a  terenului intravilan în suprafată de 4000,22 mp categoria de folosință neproductiv, situat în tarla 2, parcela 33/1 Primar Moraru Anastase   
152 31.10.2023   HCL 152 privind  îndreptarea unor erori din H.C.L.nr.38/15.03.2023- privind inventarierea unor bunuri terenuri din domeniul privat de interes local al oraşului Isaccea, identificate cu prilejul efectuării măsurătorilor cadastrale sistematice, situate în extravilanul oraşului Isaccea Primar Moraru Anastase  
151 31.10.2023   HCL 151 privind inventarierea   imobilului apartament situat în str. Mircea Vodă nr.8, Bl.60, Sc.B, Et.3, Ap.16  Primar Moraru Anastase  
150 31.10.2023   HCL 150 privind aprobarea Planului operativ de actiune pe timpul iernii in perioada 2023-2024 în orașul Isaccea, județul Tulcea Primar Moraru Anastase  
149 31.10.2023   HCL 149 privind aprobarea repartizării unei locuințe ANL-vacantă, situată in ors.Isaccea,  jud.Tulcea, d-nei………………………. Primar Moraru Anastase  
148 31.10.2023   HCL 148 privind atribuirea dreptului de uz și  servitute, cu titlu gratuit, a  suprafeței  de  teren necesară societății   E-Distribuție Dobrogea S.A. pentru investiția –  Amplasare punct de conexiune   în anvelopa de beton și racordarea la linia electrică 20kV a locului de consum – Stația de măsurare gaze SMG Isaccea , după cum urmează:suprafața de teren afectată temporar : LES MT (80mp+80mp) = 160 mp, suprafața de teren afectată definitiv : 2 stâlpi beton = 6,48 mp, suprafața de teren ocupată definitiv = 6,48 mp Primar Moraru Anastase  
147 31.10.2023   HCL 147 privind continuarea contractului de inchiriere nr. 11722/30.12.2013 prin preluarea de către d-na ………,domiciliată în oraș Isaccea, jud.Tulcea,  a obligațiilor contractuale în calitate de locatar începând cu data de 19.10.2023 Primar Moraru Anastase  
146 31.10.2023   HCL 146 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic, ‘’Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna septembrie, an 2023    
145 31.10.2023   HCL 145 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada noiembrie, decembrie  2023 și ianuarie 2024    
144 31.10.2023   HCL 144 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței extraordinare din data de  20.10.2023    
143 31.10.2023   HCL 143 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței extraordinare  de îndată din data de  04.10.2023    
142 31.10.2023   HCL 142 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței ordinare din data de  29.09.2023HCL     
141 20.10.2023   HCL 141 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR – în vederea implementării în comun a proiectului “Drum  acces punct vamal Isaccea”HCL  Primar Moraru Anastase  
140 04.10.2023   HCl 140 privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții ”Amenajarea Complexului de Servicii Sociale Revărsarea” în urma finalizării lucrărilor Primar Moraru Anastase  
139 04.10.2023   HCL 139 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea, județul Tulcea pe anul 2023 Primar Moraru Anastase  
138 29.09.2023   HCL 138 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Isaccea în Comisia de Evaluare și Asigurare a calității din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2023-2024 Primar Moraru Anastase  
137 29.09.2023   HCL 137 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere nr. 8823/12.10.2017, nr. 10638/18.10.2019, nr. 11067/19.10.2020 și nr. 9435/02.11.2015 , pentru titularii menționați conform anexelor nr. 1-4 Primar Moraru Anastase  
136 29.09.2023   HCL 136  privind însușirea propunerilor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al orașului Isaccea pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România pentru anul 2023 și alocarea sumelor aferente Primar Moraru Anastase  
135 29.09.2023   HCL 135 privind modificarea și completarea art 30 alin (2) din Anexa la HCL nr. 47/28.05.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local al orașului Isaccea, județul Tulcea, modificat prin HCL nr. 72/31.05.2023 Viceprimar Mihail Dorina-Adriana  
134 29.09.2023   HCL 134 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna august, an 2023 Primar Moraru Anastase  
133 29.09.2023   HCL 133 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Isaccea, în cadrul Consiliului de Administrație al Liceului teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea, pentru anul școlar 2023-2024 Primar Moraru Anastase  
132 29.09.2023   HCL 132 privind aprobarea Statutului Unității Administrativ teritoriale Orașul Isaccea, județul Tulcea, actualizat Primar Moraru Anastase  
131 29.09.2023   HCL 131 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 11.09.2023    
130 29.09.2023   HCL 130 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 31.08.2023    
129 11.09.2023   HCL 129 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural- IFN SA București în sumă de 1630475 lei și a comisionului de garantare în sumă de 9782,88 Primar Moraru Anastase  
128 31.08.2023   HCL 128 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Isaccea Primar Moraru Anastase  
127 31.08.2023   HCL 127 privind prelungirea termenului de valabilitate aș contractelor de închiriere nr. 7196/29.08.2017, nr.  7135/30.08.2017, nr. 7234/ 29.08.2017, nr. 6738/29.08.2017, nr. 11331/01.08.2016, nr. 7060/ 29.08.2017, nr. 7282/30.08.2017, nr. 7042/29.08.2017, nr. 7220/ 30.08.2017, nr.7269/30.08.2017, nr. 7127/01.09.2009, pentru titularii menționați conform anexelor 1-11 Primar Moraru Anastase  
126 31.08.2023   HCL 126 privind privind modificarea art 2.2 la HCL nr. 112/28.07.2023 privind aprobarea înfiinţării serviciului social Centru de zi de socializare şi petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice, în cadrul Complexului de servicii sociale Revărsarea, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social Centru de zi pentru persoane vârstnice, înfiinţarea serviciului social Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru familie și copii, în cadrul Complexului de servicii sociale Revărsarea, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru familie și copii Primar Moraru Anastase  
125 31.08.2023   HCL 125 privind neasumarea responsabilității UAT Oraș Isaccea cu privire la organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, în perioada 2023-2024 pentru unitățile de învățământ de pe raza UAT Oraș Isaccea Primar Moraru Anastase  
124 31.08.2023   HCL 124 privind aprobarea contului de execuție al bugetului creditelor interne al orașului Isaccea al anului bugetar 2023 Primar Moraru Anastase  
123 31.08.2023   HCL 123 privind aprobarea contului de axecuție al bugetului local oraș Isaccea, pe trimestrul II, an 2023 Primar Moraru Anastase  
122 31.08.2023   HCL 122 privind aprobarea Strategiei  de Dezvoltare Locală a orașului Isaccea, județ Tulcea, pentru perioada 2024-2027 din cadrul Proiectului ”Planificarea Strategică și Digitalizarea serviciilor Publice la nivelul orașului Isaccea” cod SIPOCA 1209/MySMIS 154721
Strategia de Dezvoltare Locală
Primar Moraru Anastase  
121 31.08.2023   HCL 121 privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în UAT oraș Isaccea, aprobarea Studiului de fundamentare, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, aprobarea Strategiei de contractare, aprobarea Caietului de sarcini și a documentației de atribuire
Anexa 1 Studiu de fundamentare
Anexa 2 Regulament
Anexa 3 Strategia de contractare
Anexa 4 Caietul de sarcini
Anexa 5 Contract de delegare
Anexa 6 Formular
Anexa 7 Formular
Primar Moraru Anastase  
120 31.08.2023   HCL 120 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 10.08.2023 Primar Moraru Anastase  
119 31.08.2023   HCL nr. 119 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 28.07.2023 Primar Moraru Anastase  
118 10.08.2023   HCL 118 privind aprobarea actualizării  indicatorilor tehico-economici pentru  obiectivul de investitii  ‘’IMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII  DE ACCES LA EXPLOATAȚIILE AGRICOLE DIN ZONA SAON’’ Primar Moraru Anastase  
117 28.07.2023   HCL 117 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada august, septembrie și octombrie 2023    
116 28.07.2023   HCL 116 privind aprobarea cererii nr. 8754/11.07.2023 de preluare a contractului de închiriere nr. 11726/30.12.2013, de către dl. ……….., a obligațiilor contractuale în calitate de locatar Primar Moraru Anastase  
115 28.07.2023   HCL 115 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ,,Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna iunie, an 2023 Primar Moraru Anastase  
114 28.07.2023   HCL 114 privind aprobarea includerii teritoriului administrativ al orasului Isaccea in teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat  ‘’Grup Local pentru Pescărie Durabila in Delta Dunării’’ in vederea implementarii noi  STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ IN DELTA DUNĂRII, în perioada de programare 2021-2027 Primar Moraru Anastase  
113 28.07.2023   HCL 113 privind acordarea dreptului  de uz și servitute , cu titlu gratuit , a suprafeței de 40 mp, teren aflat in domeniul privat al orașului Isaccea,  către S.C. E-Distribuție Dobrogea S.A.  pentru ‘’Racordare la reteaua electrică autobază pentru mijloace de transport din localitatea Isaccea, str. Dâmboviței , nr. 16A’’ Primar Moraru Anastase  
112 28.07.2023   HCL 112 privind aprobarea înfiinţării serviciului social Centru de zi de socializare şi petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice, în cadrul Complexului de servicii sociale Revărsarea, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social Centru de zi pentru persoane vârstnice, înfiinţarea serviciului social Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru familie și copii, în cadrul Complexului de servicii sociale Revărsarea, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru familie și copii Primar Moraru Anastase  
111 28.07.2023   HCL 111 privind aprobarea cererii nr. 5549/09.05.2022, de atribuirea în folosință gratuită a unui imobil teren în suprafaţa de 400 mp, situat în intravilan, Număr Cadastral 31058, T62, Cc 2161/1, LOT 5, str. Livezilor, localitatea Isaccea, judeţul Tulcea, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului Isaccea, numitei…….., pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003 Primar Moraru Anastase  
110 28.07.2023   HCL 110  privind aprobarea procesului –verbal al ședinței extraordinare din data de 18.07.2023    
109 28.07.2023   HCL 109 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței ordinare din data de 29.06.2023    
108 18.07.2023   HCL 108 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru proiectul ”Loc de joacă, oraș Isaccea, jud. Tulcea” Primar Moraru Anastase  
107 18.07.2023   HCL 107 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea, județul Tulcea pe anul 2023 Primar Moraru Anastase  
106 29.06.2023   HCL 106 privind aprobarea PUZ ”Alipire loturi și construire magazin PENNY MARKET, regim de înălțime parter, accesuri auto și pietonale, amenajări exterioare, împrejmuire, post trafo, totem, branșament utilități, organizare de șantier, orașul Isaccea, județul Tulcea” și a Regulamentului Local de Urbansim pentru amplasamentul situat în orașul Isaccea, intravilan, T 63, NC/CF 31641, T61,A2179, Cc 2180, NC/CF 31863, T63,V2182,A2183,Nc/CF 36142, T63,Cc2176, NC/CF 30730, orașul Isaccea, județul Tulcea, str. Avram Iancu, nr. 1-5 și str. Saunului nr. 4-6
– Piese scrise
– Piese desenate
Primar Moraru Anastase  
105 29.06.2023   HCl 105 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna mai, an 2023 Primar Moraru Anastase  
104 29.06.2023   HCL 104 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 5106/18.07.2013 Primar Moraru Anastase  
103 29.06.2023   HCL 103 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 11564/05.07.2017 Primar Moraru Anastase  
102 29.06.2023  

HCL 102 privind aprobarea PUZ ”Construire Parc fotovoltaic și racordare SEN” și a regulamentului Local de urbanism aferent amplasamentului situat în orașul Isaccea, extravilan, NC/CF 34461,33216,33220,34066,34528, oraș Isaccea, beneficiar SC ECOVISION ENERGY SRL
– Piese scrise
– Piese desenate 1
– Piese desenate 2

Primar Moraru Anastase  
101 29.06.2023   HCL 101 privind aprobarea Situației terenurilor disponibile din domeniul privat al orașului Isaccea, ce se vor atribui tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii 15/2003 Primar Moraru Anastase  
100 29.06.2023   HCL 100 privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 1,00 ha, situat în extravilanul orașului Isaccea, tarla 84, parcela A 1189/1, NC/CF 32224, conform Legii nr. 422/2001 Primar Moraru Anastase  
99 29.06.2023   HCL 99 privind acordarea diplomei de onoare și a premiilor pentru cuplurile care aniversează 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2023, din UAT Isaccea Primar Moraru Anastase  
98 29.06.2023   HCL 98 privind acceptarea ofertei de donație constând în teren cu suprafața de 1101 mp, NC 36172, cu destinația ulterioară de extindere cimitir  Primar Moraru Anastase  
97 29.06.2023   HCL 97 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general, pentru proiectul ”Construire Centru Medical multifuncțional de sănătate, oraș Isaccea, jud. Tulcea” Primar Moraru Anastase  
96 29.06.2023   HCL 96 privind aprobarea modificării și completării Inventarului domeniului privat de interes local al orașului Isaccea, județul Tulcea, prin inventarierea imobilelor cu NC/CF 32429,35429 și 35722 în domeniul privat al orașului Isaccea Primar Moraru Anastase  
95 29.06.2023   HCL 95 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 20.06.2023    
94 29.06.2023   HCL 94 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 14.06.2023    
93 29.06.2023   HCL 93 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 12.06.2023    
92 29.06.2023   HCL 92 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare dina data de 31.05.2023    
91 20.06.2023   HCL 91 privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general, pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocului 20, strada Theodor Neculuță, nr. 5, orașul Isaccea, județul Tulcea” Primar Moraru Anastase  
90 20.06.2023   HCL 90 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Oraș Isaccea în Adunarea Generală a ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere” Tulcea Primar Moraru Anastase  
89 14.06.2023   HCL 89 privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general, întocmit de SC Mapro Dracons SRL pentru proiectul ” Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-pista pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local” Primar Moraru Anastase  
88 14.06.2023   HCL 88 privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică moderată a blocului 60, strada 1 Decembrie, nr. 95, orașul Isaccea, județul Tulcea” Primar Moraru Anastase  
87 12.06.2023   HCL 87 privind aprobarea notei de fundamentare nr. 7280/08.06.2023 privind numărul/intervalul populației vulnerabile din cadrul  proiectului ”Centru comunitar integrat în orașul Isaccea, județul Tulcea” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C12 -Sănătate-Investiția 1. dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești-11.4:Centre Comunitare Integrate, apelul de proiecte MS-0014 Primar Moraru Anastase  
86 12.06.2023   HCL 86 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între orașul Isaccea,județul Tulcea și comuna Luncavița,județul Tulcea, comuna Niculițel,județul Tulcea, Crucea Roșie Română Filiala Tulcea și Direcția de Sănătate Publică Tulcea, pentru implementarea proiectului ”Centru comunitar integrat în orașul Isaccea, județul Tulcea” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C12 -Sănătate-Investiția 1. dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești-11.4:Centre Comunitare Integrate, apelul de proiecte MS-0014 Primar Moraru Anastase  
85 31.05.2023   HCL 85 privind îndeplinirea de către secretarul general al orașului Isaccea a atribuțiilor de legalizare în conformitate cu prevederile art 243 alin (8) din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Primar Moraru Anastase  
84 31.05.2023   HCL 84 privind aprobarea contului de execuție al bugetului creditelor interne al orașului Isaccea, pentru trimestrul I, anul 2023 Primar Moraru Anastase  
83 31.05.2023   HCL 83 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pe trimestrul I, anul 2023 Primar Moraru Anastase  
82 31.05.2023   HCL 82 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Creditelor interne al orașului Isaccea pentru anul bugetar 2022 Primar Moraru Anastase  
81 31.05.2023   HCL 81 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, definitiv pentru anul bugetar 2022 Primar Moraru Anastase   
80 31.05.2023   HCL 80 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna aprilie, an 2023 Primar Moraru Anastase  
79 31.05.2023   HCL 79 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 5114/30.05.2013 Primar Moraru Anastase  
78 31.05.2023   HCL 78 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 5112/30.05.2013 Primar Moraru Anastase  
77 31.05.2023   HCL 77 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 5111/30.12.2013 Primar Moraru Anastase  
76 31.05.2023   HCL 76 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 11708/30.12.2013 Primar Moraru Anastase  
75 31.05.2023   HCL 75 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 4681/25.05.2018 Primar Moraru Anastase  
74 31.05.2023   HCL 74 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 11545/15.05.2017 Primar Moraru Anastase  
73 31.05.2023   HCL 73 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 4548/07.06.2007, titular SC Orange România SA Primar Moraru Anastase   
72 31.05.2023   HCL 72 privind modificarea și completarea art. 30 alin (2) din anexa la Hotărârea Consiliului Local Isaccea nr. 47/28.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local al orașului Isaccea, județul Tulcea Consilier local Răileanu Mihai-Emanuel  
71 31.05.2023   HCL 71 de aprobare a Regulamentului privind normele de gospodărire în orașul Isaccea și localitatea componentă Revărsarea, județul Tulcea Viceprimar Mihail Dorina-Adriana  
70 31.05.2023   HCL 70 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 15.05.2023    
69 31.05.2023   HCL 69 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 28.04.2023    
68 31.05.2023   HCL 68 privind depunerea de către UAT Județul Tulcea a cererii de finanțare pentru proiectul ”Aciziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Tulcea” în cadrul apelului de proiecte ”Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin planul Național Redresare și Reziliență- Componenta C15: educație Primar Moraru Anastase  
67 15.05.2023   HCL 67 privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea, județul Tulcea pe anul 2023 Primar Moraru Anastase  
66 15.05.2023   HCL 66 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 117/31.10.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții Construirea de insule ecologice digitalizate în orașul Isaccea Primar Moraru Anastase  
65 15.05.2023   HCL  65 privind dezlipirea unor bunuri imobileterenuri, respectiv: imobil cu NC/CF 33224 în suprafață totală de 12850 mp, situat în extravilan T37 parcela A 439, inventariat la poziția nr. crt. 175 din inventar și imobil cu NC/CF 32286, în suprafață totală de 16839 mp, situat în extravilan T 96 parcela A 1343, inventariat la poziția nr, crt 176 din inventar, ce aparțin domeniului privat al orașului Isaccea Primar Moraru Anastase  
64 15.05.2023   HCL 64 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-IFN SA București, în sumă de 414.606,50 lei și plata comisionului de garantare în sumă de 621,90 lei pentru proiectul ”Amenajarea Complexului de Servicii Sociale Revărsarea” Primar Moraru Anastase  
63 28.04.2023   HCL 63 privind  aderarea și includerea teritoriului  orașului Isaccea la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea pentru obținerea sprijinului pregătitor si pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027 Primar Moraru Anastase  
62 28.04.2023   HCL 62 privind aprobarea participării Oraşului Isaccea în cadrul „Programului privind casarea autovehiculelor uzate” derulat în cofinanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu Primar Moraru Anastase  
61 28.04.2023  

HCL 61 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 4237/07.05.2013 –  prin cesionarea bunului către …

Anexa

Primar Moraru Anastase  
60 28.04.2023   HCL 60 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 5919/24.04.2017 Primar Moraru Anastase  
59 28.04.2023   HCL 59 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 11964/24.04.2017 Primar Moraru Anastase  
58 28.04.2023   HCL 58 privind alegerea preşedintelui de şedinţă și a locțiitorului pentru perioada mai,iunie și iulie  2023    
57 28.04.2023   HCL 57 privind desemnarea domnului Radu – Daniel CHIȚU în calitatea de reprezentant al Consiliului Local al orașului Isaccea-autoritate publică locală, în cadrul programului ‘’ Construim Europa împreună cu autoritățile locale ‘’ (Building Europe with Local Councillors -BELC) Primar Moraru Anastase  
56 28.04.2023   HCL 56 privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 1,00 ha , teren extravilan, CF 32396, conform Legii nr. 422/2001 Primar Moraru Anastase  
55 28.04.2023   HCL 55 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ‘’Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna martie, an 2023 Primar Moraru Anastase  
54 28.04.2023  

HCL 54 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și amenzile aplicabile în anul 2024  în orașul Isaccea

Primar Moraru Anastase  
53 28.04.2023   HCL 53 privind aprobarea Regulamentului de acordare a diplomei de onoare și a premiilor pentru cuplurile care aniversează 50 de ani de căsătorie Primar Moraru Anastase  
52 28.04.2023   HCL 52 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței extraordinare
din data de 10.04.2023
   
51 10.04.2023   HCL 51 privind alocarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al oraşului Isaccea pentru activități nonprofit de interes local, în valoare de 95.000 lei, pentru anul 2023 Primar Moraru Anastase  
50 10.04.2023   HCL 50 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici conform devizului general, pentru proiectul ‘’AMENAJARE CIMITIR NOU ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEŢUL TULCEA’’ Primar Moraru Anastase  
49 10.04.2023   HCL 49 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economice conform devizului general, pentru proiectul MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE ÎN UAT ISACCEA – ETAPA a III-aHCL 49 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economice conform devizului general, pentru proiectul MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE ÎN UAT ISACCEA – ETAPA a III-a Primar Moraru Anastase  
48 10.04.2023   HCL 48 privind darea în folosință cu titlu gratuit a unor bunuri imobile (cinci suprafețe, teren) în suprafață totală de 158 mp, aparținând domeniului public și privat al Orașului Isaccea, către Garda de Coastă Constanța Primar Moraru Anastase  
47 10.04.2023   HCL 47 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței ordinare din data de 30.03.2023 Primar Moraru Anastase  
46 30.03.2023   HCL 46 privind prelungirea termenului de valabilitate  al contractelor de închiriere nr. 3070/01.04.2013-titular A.I şi nr. 3487/30.03.2018-titular I.M. Primar Moraru Anastase   
45 30.03.2023   HCL 45 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic, Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna februarie 2023 Primar Moraru Anastase  
44 30.03.2023   HCL 44 privind desemnarea consilierilor locali în vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor individuale ale Secretarului general al orașului Isaccea Primar Moraru Anastase  
43 30.03.2023   HCL  43 privind încetarea contractului de închiriere nr. 7279/21.07.2020 încheiat între oraş Isaccea şi numitul …., pentru suprafețe de pajiști aflate în domeniul privat al orașului IsacceaHCL   Primar Moraru Anastase  
42 30.03.2023   HCL 42 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 15.03.2023    
41 30.03.2023   HCL 41 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 10.03.2023    
40 30.03.2023   HCL 40 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței ordinare din data de 28.02.2023    
39 30.03.2023   HCL 39 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței extraordinare din data de 20.02.2023    
38 15.03.2023   HCL nr. 38 privind inventarierea unor bunuri imobile terenuri în domeniul privat de interes local al orașului Isaccea, identificate cu prilejul efectuării măsurătorilor cadastrale sistematice, situate în extravilanul orașului Isaccea Primar Moraru Anastase  
37 10.03.2023   HCL nr. 37 privind depunerea și implementarea proiectului ”ASIGURAREA DOTĂRILOR LICEULUI TEORETIC ”CONSTANTIN BRĂTESCU” – TIC, MATERIALE DIDACTICE ȘI MOBILIER – PENTRU O EDUCAȚIE MODERNĂ ȘI INCLUZIVĂ”, Orașul Isaccea, Județul Tulcea Primar Moraru Anastase  
35 28.02.2023   HCL 35 privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiții, AMENAJAREA COMPLEXULUI DE SERVICII SOCIALE REVĂRSAREA, ORAȘ ISACCEA, JUD. TULCEA”, aprobat prin H.C.L. oraş Isaccea nr. 106/04.09.2017, modificată prin H.C.L. oraş Isaccea nr 110/08.09.2017 și H.C.L. oraș Isaccea nr. 98/13.10.2021 Primar Moraru Anastase  
34 28.02.2023   HCL 34 privind aprobarea modificării art.1 din H.C.L.  nr 17 din 31.01.2023 privind aprobarea devizului general actualizat, conform O.G. nr. 64 din 2022, la faza proiect tehnic, pentru proiectul ,, CBCONECT TRANS- DEZVOLTAREA CONEXIUNII INTERMODALE TRANSFRONTALIERE ÎNTRE ISACCEA-ORLIVKA-TULCEA-ISMAIL Primar Moraru Anastase  
33 28.02.2023   HCL 33 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic, Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna ianuarie  2023 Primar Moraru Anastase  
32 28.02.2023   HCL 32 privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe A.N.L. , a listei solicitanților care nu au acces la locuință A.N.L, și a listei  de prioritate  pentru acordarea unei locuinte din fondul de investiții A.N.L, aflate în administrarea Consiliului local al orașului Isaccea, pentru anul 2023 Primar Moraru Anastase  
31 28.02.2023   HCL 31 privind aprobarea modificarii  art. 2 și a art. 4, Anexa 1 la HCL oras Isaccea   nr. 39/30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului  „ Renovarea energetica moderată a blocului 60, str.1 Decembrie, nr.95 din Isaccea, jud. Tulcea”și a cheltuielilor legate de acesta Primar Moraru Anastase  
30 28.02.2023   HCL 30 privind aprobarea modificarii  art. 2 și a art. 4  Anexa 1 la HCL oras Isaccea   nr. 38/30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului privind obiectivul de investiții ‘’Cresterea eficienței energetice a blocului 20, str. Theodor Neculuță, nr.5, orasul Isaccea , jud. Tulcea Primar Moraru Anastase  
29 28.02.2023   HCL 29 privind încetarea valabilității contractului de închiriere nr.9473/02.12.2015 – titular  ………., prin acordul părților și repartiția spațiului de locuit A.N.L. rămas vacant Primar Moraru Anastase  
28 28.02.2023   HCL 28 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor  de închiriere nr. 1998 / 03.03.2008 – titular  ……………..nr. 2557/14.03.2016 – titular  …………………. Primar Moraru Anastase  
27 28.02.2023   HCL 27 privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. nr.7/31.01.2017 privind stabilirea situațiilor deosebite în vederea acordării ajutoarelor de urgență în temeiul Legii nr.416/2001 Primar Moraru Anastase  
26 20.02.2023   HCl  26 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA Bucureşti în sumă de 1.630.475 lei şi plata comisionului de garantare în sumă de 5.706,68 lei Primar Moraru Anastase  
25 20.02.2023   HCL 25 privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor finanţate din venituri proprii pentru anul 2023 Primar Moraru Anastase  
24 20.02.2023   HCL 24 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2023 Primar Moraru Anastase  
23 20.03.2023   HCL  23 privind aprobarea bugetului creditelor interne al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2023 Primar Moraru Anastase  
22 20.02.2023   HCL 22 privind aprobarea Planului Local de Acțiune al Direcției de Asistență Socială privind serviciile sociale pe anul 2023 Primar Moraru Anastase  
21 20.02.2023   HCL 21 privind aprobarea procesului –verbal al ședintei ordinare din data de 31.01.2023    
20 20.02.2023   HCL 20 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru sedința extraordinară din data de 20.02.2023 Viceprimar Mihail Dorina Adriana  
19 31.01.2023   HCL 19 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Isaccea nr. 118 din 31.10.2022 privind aprobarea cererii de finanțare a proiectului ”Construire centru de aport voluntar pentru colectare deșeuri în orașul Isaccea, județul Tulcea” Primar Moraru Anastase  
18 31.01.2023   HCL 18 privind aprobarea modificării și completării inventarului domeniului privat al orașului Isaccea, județul Tulcea, prin inventarierea unor imobile terenuri, situate în orașul Isaccea, și revocarea HCL nr. 102/30.09.2022 privind dezmembrarea imobilului proprietate a orașului Isaccea, având numărul cadastral/CF 33224 în două imobile cu nr. cadastrale 36054 și 36055 Primar Moraru Anastase  
17 31.01.2023   HCL 17 privind aprobarea devizului general actualizat, conform OUG nr. 64/2022, la faza de proiect tehnic, pentru proiectul ”CBCONECT TRANS – DEZVOLTAREA CONEXIUNII INTERMODALE TRANSFRONTALIERE ÎNTRE ISACCEA-ORLIVKA-TULCEA-ISMAIL” Primar Moraru Anastase  
16 31.01.2023   HCL 16 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna decembrie 2022 Primar Moraru Anastase  
15 31.01.2023   HCL 15 privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea, pe anul 2022, aprobată prin Dispoziția Primarului orașului Isaccea nr. 746/27.12.2022 Primar Moraru Anastase  
14 31.01.2023   HCL 14 privind actualizarea anuală cu rata inflației a chiriei instituită în condițiile prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Primar Moraru Anastase  
13 31.01.2023   HCL 13 privind aprobarea prețului chiriei pentru suprafețele de pajiști situate în domeniul privat al orașului Isaccea, pentru anul 2023 Primar Moraru Anastase  
12 31.01.2023   HCL 12 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 5153/04.08.2021 înainte de termen și a încetării de drept a contractului de închiriere nr. 11723/30.12.2013 Primar Moraru Anastase  
11 31.01.2023   HCL 11 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere nr. 774/31.01.2018-titular T.G. și nr. 7151/01.02.2016-titular A. A Primar Moraru Anastase  
10 31.01.2023   HCL 10 privind organizarea rețelei școlare a unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea și unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2023-2024 Primar Moraru Anastase  
9 31.01.2023   HCL 9 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie,martie și aprilie 2023 Viceprimar Mihail Dorina-Adriana  
8 31.01.2023   HCL 8 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 16.01.2023    
 7  16.01.2023    HCL 7 privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al UAT Oraș Isaccea în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de deșeuri menajere Tulcea, domnului Primar – Moraru Anastase, în vederea exercitării votului pentru modificarea tarifului privind preluarea deșeurilor municipale reziduale în vederea depozitării și a tarifului pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea tratării mecano-biologice

 Primar

Moraru Anastase

 
 6  16.01.2023    HCL 6 privind aprobarea preluării excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, ca venit la bugetul local al orașului Isaccea

 Primar

Moraru Anastase

 
 5  16.01.2023    HCL 5 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului local al orașului Isaccea rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022

 Primar

Moraru Anastase

 
 4  16.01.2023    HCL 4 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 06.01.2023    
 3  16.01.2023    HCL 3 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 29.12.2022    
 2  16.01.2023    HCL 2 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 27.12.2022    
 1  06.01.2023    HCL 1 privind modificarea și completarea HCL nr. 138 din 19.12.2022 pentru obiectivul de investiții ”CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA”

 Primar

Moraru Anastase

 
HCL 2022

ANEXA NR.1 – Impozitul/taxa pe clădiri datorat de către persoanele fizice;
ANEXA NR.2 – Impozitul/taxa pe clădiri datorat de către persoanele juridice;
ANEXA NR.3 – Impozitul/taxa pe teren pentru persoane fizice;
ANEXA NR.4 – Impozitul/taxa pe teren persoane juridice;
ANEXA NR.5 – Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice;
ANEXA NR.6 – Impozitul pe mijloacele de transport persoane juridice;
ANEXA NR.7 – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
ANEXA NR.8 – Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
ANEXA NR.9 –  Impozitul pe spectacole;         
ANEXA NR.10 – Taxe speciale;
ANEXA NR.10.1 – Taxe speciale – formulare tipizate;
ANEXA NR.11 – Alte taxe locale;
ANEXA NR.11.1 – Alte taxe locale – formulare tipizate;
ANEXA NR.12 – Publicarea listelor debitorilor care înregistreaza obligații    fiscale restante;
ANEXA NR.13 – Anularea creanţelor fiscale restante ale persoanelor fizice şi juridice aflate în sold la data de 31.12.2022;
ANEXA NR.14 – Regulamentul privind criteriile și procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice și juridice;
ANEXA NR.15 – Regulamentul privind stabilirea procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care se pot institui.

HCL 2021

HCL 139 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de gestiune a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al orașului Isaccea, privind activitatea de gestionare și supraveghere a câinilor fără stăpân

HCL 138 privind completarea ”STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ORAȘULUI ISACCEA 2014-2020” aprobată prin HCL nr. 96/22.08.2017

HCL 137 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ”Planificarea strategică și digitalizarea serviciilor publice la nivelul orașului Isaccea”

HCL 136 privind modificarea contractului de concesiune nr. 1602/03.03.2003 între UAT  Isaccea și SC Sorocam SRL

HCL 135 privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul privat al orașului Isaccea

HCL 134 privind acordarea unor mandate speciale reprezentantului UAT Oraș Isaccea în Adunarea Generală a ” Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a infrastructurii de Deșeuri Menajere” Tulcea

HCL 133 privind prelungirea duratei prevăzută în contracte de închiriere încheiate între persoane fizice și UAT Oraș Isaccea

HCL 132 privind aprobarea constribuției financiare a orașului Isaccea pentru anul 2022, în calitate de membru de onoare , fără drept de vot, al ”Grupului de Acțiune Locală Dobrogea de Nord” Tulcea

HCL 131 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic  ” Constantin Brătescu” Isaccea pentru noiembrie 2021

HCL 130 privind modificarea HCL nr. 114/26.11.2021 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele , taxele locale și amenzile aplicabile în anul 2022 în orașul Isaccea

HCL 129 privind aprobarea contului de execuție al bugetului creditelor interne al orașului Isaccea pentru trim. III al anului bugetar 2021

HCL 128 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul III al anului bugetar 2021

HCL 127 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2021

HCL 126 privind aprobarea implementării proiectului „WIFI4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale ”

HCL 125 privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare  prin licitaţie publică a terenului în suprafață de  3.053 mp, situat în intravilanul orașului Isaccea, județul Tulcea, tarla 54, parcele A1955, Np1955/2, Cc1955/3, Cc1955/3/1, Cc1955/4, Cc1955/4/1,  Nr.cad. 31777, CF 31777, ce aparţin domeniului privat al orașului Isaccea

HCL 124 privind  actualizarea cuantumului şi numărului burselor şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, din bugetul local al oraşului Isaccea pentru sem. 1 al anului şcolar 2021-2022

HCL 123 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2021

HCL 122 privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 1,00 ha, teren extravilan, CF 32224 conform Legii nr.422/2001

HCL 121 privind modificarea statului de functii al Primariei orasului Isaccea

HCL 120 privind aprobarea Planului de actiune locala pentru imbunatatirea situatiei cetatenilor romani apartinand minoritatii rome din orasul Isaccea pentru perioada 2022-2023

HCL 119 privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT ORAȘ ISACCEA, în Adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitară ”Dezvoltarea durabilă a Serviciilor de Apă şi Canalizare din judeţul Tulcea”, în vederea exercitării votului pentru aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor (Strategia de Tarifare)

HCL 118 privind aprobarea Planului operativ de actiune pe timpul iernii in perioada 2021-2022 în orașul Isaccea, județul Tulcea

HCL 117 privind prelungirea duratei prevăzută în contracte de închiriere încheiate între persoane fizice și U.A.T. Oraș Isaccea

HCL 116 privind cumpărarea  de către U.A.T. Isaccea a terenului aferent bunului imobil- constructie C9 ce aparține U.A.T. oraș Isaccea, situat pe terenul în suprafață de 388 mp, str.Nicolae Bălcescu, nr.4, județul Tulcea, oraș Isaccea, CF 35939

HCL 115 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru OCTOMBRIE 2021

HCL 114 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și amenzile aplicabile în anul 2022 în orașul Isaccea

HCL  113 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2021

HCL 112 privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Dezvoltarea infrastructurii agricole prin modernizarea drumurilor de acces la exploatațiile agricole  ”

HCL 111 privind aprobarea, implementarea si instrumentarea proiectului: « DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE PRIN MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE»

HCL  110 privind aprobarea cererii de Finanțare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție “Modernizare drumuri publice in UAT Isaccea – etapa III”,prin Programul National de investiții ,,AnghelSaligny” aprobat prin O.U.G.nr.95/2021

HCL  109 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022

HCL  108 privind prelungirea duratei prevăzută în contracte de închiriere încheiate între persoane fizice și U.A.T. Oraș Isaccea

HCL  107 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru IULIE 2021 (DIFERENTA)

HCL 106 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru SEPTEMBRIE 2021

HCL 105 privind modificarea art.1 al H.C.L. nr.94/28.09.2021 privind desemnarea reprezentanților  Consiliului local Isaccea în Consiliul de administraţie din cadrul Liceului Teoretic “Constantin Brătescu “ Isaccea pentru anul școlar 2021-2022

HCL 104 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al orașului Isaccea(titular și supleant) în Comisia de Evaluare a probei de interviu pentru concursul organizat în scopul ocupării funcțiilor de director și director adjunct din cadrul Liceului Teoretic “Constantin Brătescu “

HCL 103 privind participarea Orașului ISACCEA la “Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului ,, REABILITARE ENERGETICĂ A UNOR CLĂDIRI PUBLICE AFLATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL ORAȘULUI ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA: PUNCT SANITAR REVĂRSAREA ”

HCL 102 privind participarea Orașului ISACCEA la “Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, REABILITAREA ENERGETICĂ A UNOR CLĂDIRI PUBLICE AFLATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL ORAȘULUI ISACCEA: ȘCOALA REVĂRSAREA ”

HCL 101 privind participarea Orașului ISACCEA la “Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, REABILITAREA ENERGETICĂ A UNOR CLĂDIRI PUBLICE AFLATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL ORAȘULUI ISACCEA: DISPENSAR UMAN ISACCEA ”

HCL 100 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii de acces la exploatațiile agricole din zona Saon”

HCL 99 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ” Înființare/extindere rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță și eficiență în operare în orașul Isaccea județul Tulcea”

HCL 98 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiții „Amenajarea Complexului de servicii sociale Revărsarea, oraș Isaccea, județul Tulcea”

HCL 97 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea  rectificat pe anul 2021

HCL 96 privind completarea  “STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ  A ORAŞULUI ISACCEA 2014-2020”  aprobată prin H.C.L. nr. 96/22.08.2017

HCL 95 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Isaccea în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Liceului Teoretic “Constantin Brătescu “ Isaccea pentru anul școlar 2021-2022

HCL 94 privind desemnarea reprezentanților  Consiliului local Isaccea în Consiliul de administraţie din cadrul Liceului Teoretic “Constantin Brătescu “ Isaccea pentru anul școlar 2021-2022

HCL 93 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de ”Cetățean de onoare al orașului Isaccea”

HCL 92 privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze urbane în cadrul orașului isaccea, către  operatorul propriu privat S.C. SERVICII PUBLICE ISACCEA S.R.L.

HCL 91 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN ORASUL  ISACCEA, JUDETUL TULCEA”

HCL 90 privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 0,50 ha, teren extravilan, CF 33174 conform Legii nr.422/2001

HCL 89 privind trecerea unor bunuri din domeniul  privat al orașului Isaccea în domeniul public al orașului Isaccea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Isaccea

HCL 88 privind acordarea unui ajutor de urgență   

HCL 87 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Agenția de Cooperare Transfrontalieră ”Euroregiunea Dunărea de Jos” și U.A.T. Oras Isaccea

HCL 86 privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT ISACCEA, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Dezvoltarea durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea”, în vederea exercitării votului pentru aprobarea modificarii tarifelor aferente serviciilor conexe de utilitati publice

HCL 85 privind prelungirea duratei prevăzută în contracte de închiriere încheiate între persoane fizice și U.A.T. Oraș Isaccea

HCL 84 privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr.7231/29.08.2017 încheiat între U.A.T. Isaccea și numitul Perianu Iulian, pentru imobilul cu destinația gasonieră  situat în oraș Isaccea, str.Mihai Eminescu, nr.5B, bl.20 AP,sc.A,  parter,ap.4  – ANL

HCL 83 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Zonă Comercială”, beneficiar U.A.T. Orașul Isaccea

HCL 82 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Construire Centru medical multifuncțional de sănătate”, beneficiar U.A.T. Orașul Isaccea

HCL 81 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Isaccea și aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral

HCL 80 privind alocare a unei finanțări nerambursabile  de la bugetul local al orașului Isaccea pentru activități nonprofit de interes local în valoare de 25.000 lei pentru anul 2021

HCL 79 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului creditelor interne al orașului Isaccea  pentru trim.II al anului bugetar 2021

HCL 78 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul II al anului bugetar 2021

HCL 77 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada AUGUST-OCTOMBRIE 2021

HCL 76 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru IUNIE ȘI IULIE 2021

HCL 75 privind aprobarea Procesului verbal nr.7362/02.07.2021și repartizarea spațiilor vacante cu destinația de locuință din domeniul public/privat al orașului Isaccea

HCL 74 privind prelungirea duratei prevăzută în contracte de închiriere încheiate între persoane fizice și U.A.T. Oraș Isaccea

HCL 73 privind repartizarea locuinței ANL situată în oraș Isaccea, str.Mihai Eminescu, nr.5B, bl.20, sc.B, ap.5

HCL 72 privind înfiinţarea societăţii SERVICII PUBLICE ISACCEA S.R.L.

HCL 71 privind aprobarea proiectului „DOTAREA CABINETELOR MEDICALE DIN ORAȘUL ISACCEA” – POPAM/Măsura 3

HCL 70 privind inițierea procedurii de cumpărare  de către U.A.T. Isaccea a terenului aferent bunului imobil- constructie C9 ce aparține U.A.T. oraș Isaccea, situat pe terenul în suprafață de 388 mp, str.Nicolae Bălcescu, nr.4, județul Tulcea, oraș Isaccea, CF 35939

HCL  69 privind extinderea perioadei de valabilitate a documentațiilor P.U.Z. ”Construire PARK&RIDE” și P.U.D.  ” Construire autobază pentru mijloace de transport” în orașul Isaccea, județul Tulcea

HCL 68 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2021

HCL 67 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA ENERGETICĂ A UNOR CLĂDIRI PUBLICE AFLATE ÎN ADMINISTRȚIA U.A.T. ISACCEA: DISPENSAR ISACCEA, GRĂDINIȚA REVĂRSAREA ȘI DISPENSAR REVĂRSAREA”

HCL 66 privind prelungirea duratei prevăzută în contracte de închiriere încheiate între persoane fizice și U.A.T. Oraș Isaccea

HCL 65 privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr.7104/29.08.2017 încheiat între U.A.T. Isaccea și numitul Pavel-Popa Doru, pentru imobilul cu destinația apartament 2 camere  situat în oraș Isaccea, str.Mihai Eminescu, nr.5B, bl.20 AP,sc.B,  et.1,ap.5  – ANL

HCL 64 privind aprobarea caietului de sarcini și a instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare  prin licitaţie publică a terenului în suprafață de  105.543 mp, situat în extravilanul orașului Isaccea, județul Tulcea, tarla 4, parcela 29, categorie de folosință neproductiv ce aparţine domeniului privat al orașului Isaccea înscris în Cartea Funciară nr. 34588 a UAT ISACCEA

HCL 63 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru MAI 2021

HCL 62 privind însușirea propunerilor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al orașului Isaccea pentru  pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România pentru anul 2021 și alocarea sumelor aferente

HCL 61 privind alocarea unei finanțări nerambursabile  de la bugetul local al orașului Isaccea pentru activități nonprofit de interes local în valoare de 10.000 lei pentru anul 2021

HCL 60 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ” Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în Orașul Isaccea, Județul Tulcea”

HCL 59 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul: ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, orasul Isaccea, judetul Tulcea”

HCL 58 privind acordarea unui ajutor de urgență   

HCL 57 privind inventarierea unor bunuri imobile în  domeniul privat al orașului Isaccea

HCL 56 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Studiului de fezabilitate și a cofinanțării pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA

HCL 55 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru MARTIE(diferență) și APRILIE 2021

HCL 54 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului creditelor interne al orașului Isaccea  pentru trim.I al anului bugetar 2021

HCL 53 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului creditelor interne al orașlui Isaccea  pentru  anul bugetar 2020

HCL 52 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea,pentru trimestrul I al anului bugetar 2021

HCL 51 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea definitiv pentru  anul bugetar 2020

HCL 50 privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții « Parcul arheologic Noviodunum. Restaurare și punere în valoare a monumentului istoric ”Cetatea Noviodunum”» și a   indicatorilor tehnico-economici 

HCL 49 privind aprobarea studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții « Înființare/extindere rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță și eficiență în operare în orașul Isaccea, județul Tulcea » și a   indicatorilor tehnico-economici

HCL 48 privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM – IFN S.A. Bucureşti, în sumă de 414.606,50 lei şi plata comisionului de garantare în sumă de 2.487,64 lei

HCL 47 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai-iulie 2021

HCL 46 privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2021  50 de ani de căsătorie

HCL 45 privind încetarea contractului de închiriere nr.4853/09.05.2019 încheiat între U.A.T. Isaccea și Cujbă Alexandru pentru suprafețe de pajiști aflate în domeniul privat al orașului Isaccea

HCL 44 privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică/privată a orașului Isaccea pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construcție rețea subterană și interurbană pentru furnizarea de servicii de telecomunicații electronice(internet, telefonie, televiziune)” către S.C. RCS&RDS S.A. 

HCL 43 privind prelungirea duratei prevăzută în contractul de închiriere nr.3291/14.04.2011 încheiate între persoană juridica și U.A.T. Oraș Isaccea și modificarea art.1 din contract

HCL 42 privind modificarea H.C.L. nr.77/31.07.2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Oraşului Isaccea

HCL 41 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru FEBRUARIE(diferență) și MARTIE 2021

HCL 40 privind  modificarea H.C.L. nr.30/30.03.2021 privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din cadrul Liceului Constantin Brătescu Isaccea, pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021

HCL 39 privind aprobarea bugetului creditelor interne al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2021

HCL 38 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2021

HCL 37 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2021

HCL 36 privind modificarea anexei la  H.C.L. nr.76/07.06.2019 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 2.971.200 lei

HCL 35 privind aprobarea Solicitării de acordare a scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA Bucureşti, în sumă de 1.630.475,00 lei şi plata comisionului de garantare în sumă de 13.043,80 lei

HCL  34 privind acordarea unui ajutor de urgență   

HCL 33 privind completarea  “STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ORAŞULUI ISACCEA 2014-2020”  aprobată prin H.C.L. nr. 96/22.08.2017

HCL 32 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobil, aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea

HCL 31 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna februarie 2021

HCL 30 privind  aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din cadrul Liceului Constantin Brătescu Isaccea, pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021

HCL 29 privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafață de  105.543 mp, situat în extravilanul orașului Isaccea, județul Tulcea, tarla 4, parcela 29, categorie de foloință neproductiv ce aparţine domeniului privat al orașului Isaccea înscris în Cartea Funciară nr. 34588 a UAT ISACCEA

HCL 28 privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT ISACCEA, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Dezvoltarea durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea”, în vederea exercitării votului pentru aderarea de noi membri

HCL 27 privind aprobarea Programului de activitate privind lucrările de interes local, pentru anul 2021, propuse a fi executate de beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificăile și completările ulterioare, de către părinții pentru ai căror s-a dispus măsura plasamentului și de către persoanele pentru care s-a dispus prestarea de muncă în folosul comunității

HCL 26 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții„ Construire Centru  Medical Multifuncțional de Sănătate”

HCL 25 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna ianuarie 2021

HCL 24 privind aprobarea contribuției financiare a orașului Isaccea pentru anul 2021,  în calitate de membru de onoare, fără drept de vot, al „Grupului de Acțiune Locală Dobrogea de Nord” Tulcea

HCL 23 privind prelungirea duratei prevăzută în contracte de închiriere încheiate între persoane fizice și U.A.T. Oraș Isaccea

HCL 22 privind aprobarea listelor de acces/neacces la locuințele ANL, a listei de prioritate pentru acordarea unei locuințe din fondul de investiții ANL, a listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin ANLși a procesului verbal al Comisiei sociale nr.1810/17.02.2021

HCL 21 privind aprobarea Planului Local de Acțiune al Direcției de Asistență Socială privind serviciile sociale pe anul 2021

HCL 20 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie – aprilie 2021

HCL 19 privind modificarea H.C.L. nr. 159/17.10.2018 privind aprobarea proiectului: „EFICIENTIZAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA”, a documentației tehnico-economice și a cheltuielilor legate de acesta, modificat și completat prin H.C.L. nr.43/08.04.2019.

HCL 18 privind prelungirea duratei prevăzută în contracte de închiriere încheiate între persoane fizice și U.A.T. Oraș Isaccea

HCL 17 privind desemnarea  unor consilieri locali pentru a face parte din Comisia pentru de analiză a cererilor, de stabilire a priorității repartiției locuințelor destinate închirierii din domeniul public/privat al orașului Isaccea și de soluționare a contestațiilor

HCL 16 privind desemnarea  unor consilieri locali pentru a face parte din Comisia Socială  de analiză a cererilor, de stabilire a accesului pentru locuințele destinate închirierii din fonduri A.N.L., precum și de soluționare a contestațiilor

HCL 15 privind desemnarea  unor consilieri locali pentru a face parte din Comisia de analiză a cererilor depuse în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

HCL 14 privind modificarea Cap.I  ”Părți contractante” din Contractul de inchiriere nr.10189/05.11.2012

HCL 13 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna decembrie 2020

HCL 12 privind aprobarea  facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2021

HCL 11 privind modificarea H.C.L. nr.77/31.07.2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Oraşului Isaccea

HCL 10 privind actualizarea anuală cu rata inflației a  chiriei locuințelor locuințelor A.N.L. calculată conform prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobată prin H.G. nr.962/2001

HCL 9 privind modificarea HCL nr. 119/11.12. privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele, taxele locale şi amenzile aplicabile în anul 2021 în oraşul Isaccea

HCL 8 privind organizarea rețelei școlare a unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea și unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2021-2022

HCL 7 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Amplasare stație de asfalt și stație de betoane”, orașul Isaccea, județul Tulcea, beneficiar S.C. DUNAPREF CARIERE S.R.L.

HCL 6 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Construire și echipare Centru multifuncțional pentru servicii sociale , educaționale, culturale și recreative”, beneficiar U.A.T. Orașul Isaccea

HCL 5 privind actualizarea Acordului de Parteneriat încheiat între U.A.T.Oraș Isaccea, în calitate de Lider de parteneriat/Partener 1 și A.D.D.J. Tulcea, în calitate de Membru de parteneriat/Partener 2 depus în cadrul  cererii de finanțare pentru proiectul  ”ACȚIUNI SOCIALE ȘI MĂSURI INTEGRATE PRIN MECANISMUL DLRC ÎN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE DIN ORAȘUL ISACCEA/ REVĂRSAREA”, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5/ Obiectivul tematic 9/ Prioritatea de investitii 9.vi/ Obiectivul specific 5.2C, COD SMIS 130237

HCL 4 privind  privind însușirea Declarației U.A.T. Isaccea conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare și împuternicirea d-lui Primar – Moraru Anastase pentru semnarea acesteia în fața notarului public

HCL 3 privind aprobarea preluării excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii, ca venit la bugetul local al oraşului Isaccea

HCL 2 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Isaccea rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020

HCL 1 privind validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului      Isaccea pe anul 2020 aprobată prin Dispoziția Primarului nr.380/22.12.2020

HCL 2020

HCL 131 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna NOIEMBRIE 2020
HCL 130 privind inventarierea unor bunuri imobile în  domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 129 Privind acordarea  dreptului de uz și servitute în favoarea SNTGN TRANSGAZ S.A. cu titlu gratuit,  pentru terenul în suprafață de 5606 mp, situat în extravilanul orașului Isaccea, CF nr.32011, 32014, 32013, 32382, domeniul public al orașului Isaccea pentru realizarea investiției “Protecția conductelor de tranzit care subtraversează Dunărea în zona digului și refacerea semnalizărilor”
HCL 128 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile, aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea
HCL 127 privind modificarea și completarea HCL nr.7/31.01.2017 privind stabilirea situațiilor deosebite în vederea acordării ajutoarelor de urgență în temeiul Legii nr.416/2001, actualizată  
HCL 126 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al orașului Isaccea în  Consiliul Comunitar Consultativ privind Protectia si Pomovarea Drepturilor Copilului Isaccea
HCL 125 privind modificarea Anexei nr.I(A – Funcționari publici de execuție, B-Funcționari publici de conducere, C-Funcționari contractuali) la H.C.L. nr.88/07.08.2017, cu modificările și completările ulterioarE
HCL 124 privind aprobarea Planului operativ de actiune pe timpul iernii in perioada 2020-2021 în orașul Isaccea, județul Tulcea
HCL 123 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2020
HCL 122 privind modificarea H.C.L. nr.55/28.05.2020 privind însușirea propunerilor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al orașului Isaccea pentru  pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România pentru anul 2020 și alocarea sumelor aferente, modificată prin H.C.L. nr.90/17.09.2020
HCL 121 privind modificarea HCL nr.102/2020 privind  aprobarea proiectului (cererii de finantare) „CBCONNECT TRANS-DEVELOPING A CROSS BORDER INTER-MODAL CONNECTION BETWEEN ISACCEA – ORLIVKA – TULCEA – IZMAIL – 1HARD/3.1/5”
HCL 120 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 5.040.000 lei
HCL 119 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și amenzile aplicabile în anul 2021 în orașul Isaccea
HCL 118 privind completarea HCL nr. 79/31.07.2020 – prin includerea art.30 la Anexa nr.3 – Caietul de Sarcini pentru activitatea de măturat și întreținerea căilor publice, curățarea zăpezii de pe căile publice, menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din cadrul serviciului de salubrizare a orașului Isaccea, județul Tulcea
HCL 117 privind prelungirea termenului de valabilitate al  unor contracte de închiriere având ca obiect spații cu destinația de  locuințe ANL, situate în  orașul Isaccea , jud. Tulcea
HCL 116 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna OCTOMBRIE 2020
HCL 115 privind desemnarea  a doi consilieri locali pentru a face parte din Comisia de avizare a programului de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în orașul Isaccea, județul Tulcea
HCL 114 privind desemnarea  a doi consilieri locali pentru a face parte din Comisia de evaluare şi selecţionare a solicitărilor de sprijin financiar care poate fi acordat de la bugetul local pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România
HCL 113 privind desemnarea  a doi consilieri locali pentru a face parte din Comisia de evaluare şi selecţionare a solicitărilor de finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al oraşului Isaccea pentru activităţi nonprofit de interes local
HCL 112 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul III al anului bugetar 2020
HCL 111 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea  rectificat pe anul 2020
HCL 110 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii privind acordarea unor facilităţi fiscale la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri
HCL 109 privind  aprobarea declarației U.A.T. oraș Isaccea conform Legii apelor nr.107/1996 și împuternicirea d-lui Primar – Moraru Anastase pentru semnarea acesteia în fața notarului public
HCL 108 privind organizarea comisiilor de specialitate ale  Consiliului local al oraşului Isaccea
HCL 107 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile noiembrie 2020-ianuarie 2021
HCL 106 privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 0,50 ha, teren extravilan, CF 33174 conform Legii nr.422/2001
HCL 105 privind prelungirea duratei prevăzută în contracte de închiriere încheiate între persoane fizice și U.A.T. Oraș Isaccea
HCL 104 privind repartizarea locuinței ANL situată în oraș Isaccea, str.Nicolae Grigorescu, nr.5, bl.20, sc.A, et.1, ap.8
HCL 103 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2020
HCL 102 privind aprobarea proiectului CBConnect Trans – Dezvoltarea conexiunii intermodale de transport Isaccea- Orlivka -Tulcea-Izmail” si a cheltuielilor legate de proiect
HCL 101 privind aprobarea implementării proiectului “Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în Orașul Isaccea, Județul Tulcea”
HCL 100 privind aprobarea obiectivului de investitii si  implementarea proiectului cu tema ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, orasul Isaccea, judetul Tulcea”
HCL 99 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric „Cetatea Noviodunum”, cod LMI TL-I-s-A-05804
HCL 98 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Isaccea în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Liceului Teoretic “Constantin Brătescu “ Isaccea pentru anul școlar 2020-2021
HCL 97 privind desemnarea reprezentanților  Consiliului local Isaccea în Consiliul de administraţie din cadrul Liceului Teoretic “Constantin Brătescu “ Isaccea pentru anul școlar 2020-2021
HCL 96 privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2020  50 de ani de căsătorie
HCL 95 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2020
HCL 94 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului de Îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului de Asistenţă Comunitară
HCL 93 privind completarea organigramei Primăriei  orașului Isaccea, județul Tulcea
HCL 92 privind aprobarea bugetului creditelor interne – RECTIFICAT al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2020
HCL 91 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2020
HCL 90 privind modificarea H.C.L. nr.55/28.05.2020 însușirea propunerilor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al orașului Isaccea pentru  pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România pentru anul 2020 și alocarea sumelor aferente
HCL 89 privind modificarea anexei la HCL nr. 76/07.06.2019 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 2.971.200 lei
HCL 88 privind aprobarea Procesului verbal nr.8882/20.08.2020 și repartizarea spațiilor vacante cu destinația de locuință din domeniul public/privat al orașului Isaccea
HCL 87 privind încetarea contractului de închiriere nr.7240/30.08.2017 și prelungirea perioadei de valabilitate a unor contracte de închiriere având ca obiect spații cu destinația de locuință ANL
HCL 86 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru lunile MARTIE 2020(diferențe), IUNIE 2020, IULIE 2020
HCL 85 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul II al anului bugetar 2020
HCL 84 privind aprobare PUZ
HCL 83 privind completarea HCL nr.59/28.10.2011 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a servciilor de piață în orașul Isaccea, județul Tulcea
HCL 82 privind atribuirea de denumiri  unor obiective de interes public local
HCL 81 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Adăpost pescăresc în orașul Isaccea, județul Tulcea”, beneficiar U.A.T. Orașul Isaccea
HCL 80 privind acordarea  dreptului de uz și servitute, cu titlu  gratuit, în favoarea E DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. pentru terenul în suprafață de 6,50 mp, situat în intravilanul orașului Isaccea, loc.componentă Revărsarea, str.Florilor, domeniul public al orașului Isaccea, CF 32632
HCL 79 privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de măturat, spălat, stropirea  și întreținerea căilor publice, curățarea zăpezii, transportul zăpezii de pe căile publice, menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț,în orașul Isaccea, județul Tulcea
HCL 78 privind actualizarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice pentru orașul Isaccea, județul Tulcea
HCL 77 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Oraşului Isaccea
HCL 76 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii privind acordarea unor facilităţi fiscale la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri
HCL 75 prin care se ia act de demisia d-lui consilier local BUJOREANU IULIAN, se constată încetarea de drept a mandatului și se declară vacant locul de consilier local
HCL 74 prin care se ia act de demisia d-lui consilier local PETCU SILVIU ȘTEFAN, se constată încetarea de drept a mandatului și se declară vacant locul de consilier local
HCL 73 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iulie-septembrie 2020
HCL 72 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Amenajare locuințe și drum de acces pentru comunitatea marginalizată str.Livezii, oraș Isaccea, județul Tulcea”
HCL 71 privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil, aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea
HCL 70 privind prelungirea cu acordul părților a duratei prevăzută în  contractul de închiriere nr.5826/01.07.2014
HCL 69 privind încetarea contractului de închiriere nr.4049/17.04.2019 încheiat între U.A.T. Isaccea și Paraschiv Ionel și  aprobarea  închirierii  a 3 loturi – pajiști din proprietatea privată a orașului Isacea, județul Tulcea
HCL 68 privind completarea și ținerea la zi a Registrului Agricol, pentru perioada 2020-2025, în format electronic                                         
HCL 67 privind inventarierea unui bun imobil în  domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 66 privind modificarea art.2 și art.3 din H.C.L. nr.106/04.09.2017 privind aprobarea DALI  pentru obiectivul de investiții ”AMENAJAREA COMPLEXULUI DE SERVICII SOCIALE REVARSAREA” , a indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
HCL 65 privind alocarea sumei aferente proiectului câștigător  stabilit conform Procesului – verbal nr.5729/09.06.2020 din bugetul local al orașului Isaccea pentru activități nonprofit de interes local
HCL 64 privind alegerea unui înlocuitor al preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară din 16.06.2020
HCL 63 privind vânzarea terenului intravilan în suprafață de 1084 mp,  situat în oraș Isaccea, str.Victoriei , nr.83, tarla 18, parcela 282, categorie de folosință curți construcții, aparținând domeniului privat al Orașului Isaccea, CF 31043 către d-na MĂRĂȘESCU MARICICA ca urmare a  exercitării de către aceasta a  dreptului de preemțiune
HCL 62 Privind acordarea  dreptului de uz și servitute, cu titlu  gratuit, în favoarea ENGIE ROMANIA S.A. pentru terenul în suprafață de 1 mp, situat în intravilanul orașului Isaccea, str.Câmpia Libertății, Tronson II, parcela 2011, domeniul public al orașului Isaccea, CF 32815
HCL 61 privind aprobarea implementării proiectului ,, Instalații de dezinfectare și dezinsecție în Orașul Isaccea, județul Tulcea, PROIECT 2”, în cadrul P.N.D.R. 2014-2020
HCL 60 privind aprobarea implementării proiectului ,, Instalații de dezinfectare și dezinsecție în Orașul Isaccea, județul Tulcea, PROIECT 1”, în cadrul P.N.D.R. 2014-2020
HCL 59 privind prelungirea cu acordul părților a duratei prevăzute în  contractul de închiriere nr.4681/25.05.2018
HCL 58 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Reabilitare, recompartimentare, consolidare și schimbare funcțiune construcție C1 în anexă parohială pentru Geamia ”Mahmud Yazic”, beneficiar Muftiatul Cultului Musulman
HCL 57 Privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a orașului Isaccea pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construcție rețea subterană și interurbană pentru furnizare de servicii de telecomunicații electronice(internet, telefonie, televiziune)” către S.C. RCS&RDS S.A. 
HCL 56 privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe  proprietatea publica și privata a oraşului Isaccea, județul Tulcea
HCL 55 privind însușirea propunerilor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al orașului Isaccea pentru  pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România pentru anul 2020 și alocarea sumelor aferente
HCL 54 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru FEBRUARIE și MARTIE 2020
HCL 53 privind modificarea art.4 din H.C.L. nr.149/30.12.2019 privind înregistrarea Primăriei orașului Isaccea  în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) on-line a impozitelor şi taxelor locale utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS) precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar
HCL 52 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea,pentru trimestrul I al anului bugetar 2020
HCL 51 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea, definitiv pentru anul bugetar 2019
HCL 50 privind aprobarea bugetului creditelor interne – RECTIFICAT al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2020
HCL 49 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Isaccea rectificat pe anul 2020
HCL 48 privind modificarea anexei la  H.C.L. nr.76/07.06.2019 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 2.971.200 lei
HCL 47 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al orașului Isaccea
HCL 46 privind aprobarea DALI actualizat-Revizia 1 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei blocului de locuințe nr. 32 și a blocului de locuințe nr. 60 din orașul Isaccea, județul Tulcea” aprobat prin HCL nr. 36/27.02.2013 și actualizat prin HCL nr. 105/09.09.2019
HCL 45 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei blocului de locuințe nr. 32 și blocului de locuințe nr. 60 din orașul Isaccea, județul Tulcea-COD Smis 13246” și a cheltuielilor legate de acesta
HCL 44 privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 43 privind modificarea statului de funcții al Primăriei orașului Isaccea, județul Tulcea
HCL 42 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2020
HCL 41 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2020
HCL 40  privind modificarea art.1 din HCL nr.31/21.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiții «ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA EXPLOATAȚII AGRICOLE ÎN ZONA SAON »
HCL 39 privind aprobarea Planului Local de Acțiune al Direcției de Asistență Socială privind serviciile sociale pe anul 2020
HCL 38 privind aprobarea împăduririi unei suprafețe de teren, proprietate privată a  U.A.T. Isaccea, de către S.C. Ben Ari Negev Ind. SRL
HCL 37 privind aprobarea  listei de repartizare a locuințelor VACANTE pentru tineri în regim de închiriere construite prin ANL
HCL 36 privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului ”Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Tulcea si a indicatorilor tehnico-economici”  Anexa
HCL 35 prelungirea contractului de închiriere nr.11734/30.12.2013, pentru imobilul situat în orașul Isaccea, strada Livezii , nr. 41F, , pentru o perioadă de 5 ani de zile de la data aprobării,  ca efect al tacitei relocațiuni  și modificarea titularului acestuia cu d-l Mătulescu Remus
HCL 34  privind aprobarea emiterii ,, Acordului  prealabil- privind executarea de lucrări în zona drumurilor publice de interes local din orașul Isaccea, județul Tulcea”
HCL 33 privind aprobarea ,, Regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public şi privat al orașului Isaccea ” și încetarea aplicabilității H.C.L. nr. 132/2014 și a Anexei nr.14 II. la H.C.L. nr. 110/2019.  Anexa
HCL 32 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al oraşului Isaccea şi a Regulamentului Local de Urbanism, aferent P.U.G.
HCL 31 privind aprobarea  facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2020  Anexa
HCL 30 privind aprobarea scăderii taxei de habitat pentru persoanele fizice care nu au beneficiat în totalitate de servicii de salubrizare pentru anul 2019  Anexe
HCL 29 privind aprobarea contribuției financiare a orașului Isaccea pentru anul 2020,  în calitate de membru de onoare, fără drept de vot, al „Grupului de Acțiune Locală Dobrogea de Nord” Tulcea
HCL 28 privind modificarea statului de funcții al Primăriei  orașului Isaccea, județul Tulcea Anexa
HCL  27 privind adoptarea unor măsuri  privind   desfășurarea ședințelor consiliului local pe perioada stării de urgență
HCL 26 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru anul 2020
HCL 25 privind inventarierea unor bunuri imobile în  domeniul privat al orașului Isaccea   Anexa
HCL 24 privind încetarea valabilității contractului de concesiune nr.7459/29.08.2014 încheiat între U.A.T. Isaccea și SC Utilagro Isaccea SRL
HCL 23 privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr.7230/29.08.2017 încheiat între U.A.T. Isaccea și numita Gridin Vasilica, pentru imobilul cu destinația garsonieră  situat în oraș Isaccea, str.Mihai Eminescu, nr.5B, bl.20 AP,sc.B,  parter  – ANL
HCL 22 privind aprobarea listelor de acces/neacces la locuințele ANL, a listei de prioritate pentru acordarea unei locuințe din fondul de investiții ANL, a listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin ANL și a procesului verbal al Comisiei sociale din data de 18.02.2020  Anexa
HCL 21 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții”Extindere rețea de distribuție gaze în orașul Isaccea și înființare rețea de alimentare și distribuție gaze în localitățile componente Revărsarea și Tichilești”.  Anexa
HCL 20 privind modificarea art.1 și art.2  din H.C.L. nr.93/12.08.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți DALI pentru  obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și dotare corp anexă(Atelier școală) – Liceul Teoretic Constantin Brătescu Isaccea”
HCL 19 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru IANUARIE 2020
HCL 18 privind  aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din cadrul Liceului Constantin Brătescu Isaccea, pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020  Anexa
HCL 17 privind aprobarea bugetului creditelor interne al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2020  Anexa
HCL 16 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2020  Anexa 1  Anexa 2  Anexa 3
HCL 15 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2020  Anexele1-3
HCL 14 privind modificarea anexei la  H.C.L. nr.76/07.06.2019 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 2.971.200 lei  Anexa
HCL 13: privind modificarea art.4 din HCL nr.155/01.10.2018 privind aprobarea proiectului ”Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii învățământului general obligatoriu și îmbunătățirea spațiilor publice urbane – etapa I, în orașul Isaccea” a documentațiilor tehnico-economice și a cheltuielilor legate de aceasta,  cu modificările și completările ulterioare
HCL 12: privind  completarea Anexei parte integrantă din H.C.L.nr.68/17.12.2002  privind încadrearea terenurilor din extravilan pe categorii de folosinţă şi zone   Anexa 
HCL 11: privind actualizarea anuală cu rata inflației a  chiriei locuințelor locuințelor A.N.L. calculată conform prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobată prin H.G. nr.962/2001
HCL 10: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru DECEMBRIE 2019
HCL 9:   privind organizarea rețelei școlare a unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea și unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2020-2021
HCL 8: privind aprobarea inițierii vânzării terenului intravilan în suprafață de 1084 mp,  situat în oraș Isaccea, localitatea componentă Revărsarea, str.Victoriei, nr.83, tarla 18, parcela 282, categorie de folosință curți construcții, domeniul privat al orașului Isaccea, CF 31043
HCL 7: privind reorganizarea și reavizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Isaccea  Anexa
HCL 6: privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în oraşul Isaccea
HCL 5 : privind aprobarea preluării excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii, ca venit la bugetul local al oraşului Isaccea
HCL 4: privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Isaccea rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019  Anexa
HCL 3: privind modificarea art.1 și 2  HCL nr.78/31.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale – str.Vasile Alecsandri și str.Popa Șapcă, oraș Isaccea, județul Tulcea” și a cofinanțării de la bugetul local cu suma de 75.331,76 lei
HCL 2: privind privind modificarea H.C.L. nr. 92/30.07.2019 privind modificarea art.3 al H.C.L. nr.60/14.05.2019 privind aprobarea proiectului „Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltarii durabile a orasului Isaccea”
HCL 1: privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada IANUARIE-MARTIE 2020

HCL 2019

HCL  153: privind darea în folosință gratuită către S.C. Aquaserv S.A. a unor spații situate la parterul   imobilului ”Centru de Zi pentru Copii” din  orașul Isaccea, str.Nicolae Grigorescu, nr.1, CF 31574-C1
HCL 152: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobil, aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea
HCL 151: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru NOIEMBRIE 2019
HCL 150: privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată pe str.1 Decembrie, nr.1, orașul Isaccea, județul Tulcea, CF 32724-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
HCL 149: privind înregistrarea Oraşului Isaccea în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) on-line a impozitelor şi taxelor locale utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS) precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar
HCL 148: privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a ORAŞULUI ISACCEA   Anexa 
HCL 147: privind validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2019 aprobată prin Dispoziția Primarului nr.441/23.12.2019  Anexe
HCL 146: privind aprobarea proiectului „Sistem integrat de pregătire în situații de urgență al Deltei Dunării”
HCL 145: privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea  rectificat pe anul 2019  Anexe
HCL 144: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru OCTOMBRIE 2019
HCL 143: privind prelungirea cu acordul părților a duratei prevăzute în  contractele de închiriere nr.10795/01.12.2014, nr.9788/29.11.2018 și încetarea contractului de închiriere nr.9926/15.11.2017 având ca obiect spații de locuit ANL
HCL  142: privind modul de utilizare al microbuzului de transport scolar pentru elevi  Anexa
HCL 141: privind completarea  “STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ  A ORAŞULUI ISACCEA 2014-2020”  aprobată prin H.C.L. nr. 96/22.08.2017
HCL 140: privind modifcarea art.4 din H.C.L. nr.159/17.10.2018 privind aprobarea proiectului „EFICIENTIZAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA”, a documentațiilor tehnico-economice și a cheltuielilor legate de acesta
HCL 139: privind modificarea anexei la  H.C.L. nr.76/07.06.2019 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 2.971.200 lei  Anexa
HCL 138: privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Isaccea  Anexa
HCL 137: privind suplimentarea sumelor alocate pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România pentru anul 2019
HCL 136: privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea,pentru trimestrul III al anului bugetar 2019   Anexele 1-3
HCL 135: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2019

HCL 134: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea pentru septembrie
HCL 133: privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social ”Centru de zi”, a Codului Etic al personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială și a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale, actualizate
HCL 132: privind încetarea valabilității contractului de locațiune nr. 9961/2014, cu modificările și completările ulterioare- titular Mărășescu Maricica

HCL 131: privind repartizarea locuinței ANL situată în oraș Isaccea,str. Mihai Eminescu, nr. 5B, bl.20, sc. A, parter, ap.2

HCL 130: privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 400 mp, situată pe strada Livezii, nr. 8, oraş Isaccea, judeţul Tulcea, nr. cad. 31055, d-nei Gălăţeanu Cristina-Cornelia şi aprobarea Procesului-verbal nr. 11701-2019 al Comisiei de analiză a cererilor depuse conform Legii nr. 15-2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 129: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al unor contracte de închiriere având ca obiect spaţii cu destinaţie medicală

HCL 128: privind aprobarea Planului operativ de acţiune pe timpul iernii în perioada 2019-2020 în oraşul Isaccea,judeţul Tulcea

HCL 127: privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Isaccea,judeţul Tulcea

HCL 126: privind modificarea art, 4 al HCL 156/2018 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și a spațiilor publice urbane”, a documentațiilor tehnico-economice și a cheltuielilor legate de acestea, modificat prin HCL nr. 58/2019 
HCL 125: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea 
HCL 124: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr.8823/2017 între UAT oraș Isaccea și Paraschiv Marian având ca obiect locuință ANL   
HCL 123: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr,8723/2014 încheiat între UAT oraș Isaccea și Petre Dan-Andrei având ca obiect locuință ANL   
HCL 122: privind modificarea art.4 al HCL nr. 155/2018 privind aprobarea proiectului ”Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii învățământului general obligatoriu și Îmbunătățirea spațiilor publice urbane-etapa I, în orașul Isaccea”, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea SF” Centrul de Monitorizare trafic”  
HCL 121: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2019
HCL 120: privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Isaccea în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2019-2020  
HCL 119: privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Isaccea în Consiliul de Administrație din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2019-2020 
HCL 118: privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 11725/2013 și modificarea art, 1 din contract

HCL 117: privind repartizarea unei locuințe ANL,încetarea valabilității contractului de închiriere nr.8130/2017 avînd ca titular pe Savenco Camelia și a contractului de închiriere nr. 11338/2016 avînd ca titular pe Topîrceanu Maria 
HCL 116: privind prelungirea termenului de valabilitate al unor contracte de închiriere având ca obiect spații cu destinație medicală 
HCL 115: privind aprobarea PUD-”Spații comerciale pentru comercializarea materialelor de construcții” în orașul Isaccea,județul Tulcea
HCL 114: privind aprobarea decontului cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea, pentru iulie 2019
HCL 113: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul II al anului bugetar 2019
Anexa 1          Anexa 2 
HCL 112: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2019
Anexe HCL 112
HCL 111: privind instituirea taxei pentru punerea la dispoziția partidelor politice,alianțelor politice,alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri a unui extras din registrul electoral,pe suport electronic sau hârtie
HCL 110: privind aprobarea valorilor impozabile,impozitelor,taxelor locale și amenzilor aplicabile în anul 2020 în orașul Isaccea
 
Anexa 1: Impozitul/taxa pe clădiri- persoane fizice
Anexa 2: Impozitul/taxa pe clădiri- persoane juridiceImpozitul/taxa pe clădiri- persoane juridice
Anexa 3: Impozitul/taxa pe teren- persoane fiziceImpozitul/taxa pe teren- persoane fizice
Anexa 4: Impozitul/taxa pe teren- persoane juridiceImpozitul/taxa pe teren- persoane juridice
Anexa 5: Impozitul pe mijloacele de transport- persoane fiziceImpozitul pe mijloacele de transport- persoane fizice
Anexa 6: Impozitul pe mijloacele de transport- persoane juridiceImpozitul pe mijloacele de transport- persoane juridice
Anexa 7: Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor
Anexa 8: Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate
Anexa 9: Impozitul pe spectacole
Anexa 10: Taxele judiciare de timbru
Anexa 11: Taxa de habitat
Anexa 12: Taxe speciale
Anexa 13: Tarifele de bază pentru chirii pe zone
Anexa 14: Alte taxe locale
Anexa 15: Publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante
Anexa 16: Anularea creanțelor fiscale restante
Anexa 17: Regulamentul privind criteriile și procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitelor
HCL 109: privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul anexelor la HCL nr. 148/27.09.2018 privind completarea HCL nr. 26/2001 pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Isaccea cu noi poziții  
HCL 108: privind alocarea sumelor aferente proiectelor câștigătoare stabilite conform Procesului-verbal nr. 9804/05.09.2019 din bugetul local al orașului Isaccea pentru activități nonprofit de interes local 
HCL 107: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 106: privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea infrastructurii de acces la exploatațiile agricole în zona Saon”
HCL105: privind actualizarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei blocului de locuințe nr. 32 și blocului de locuințe nr. 60 din orașul Isaccea,jud.Tulcea”
  
HCL 104: privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică
HCL103: privind prelungirea termenului de valabilitate al unor contracte de închiriere având ca obiect spaţii cu destinaţia locuinţe ANL, situate în oraşul Isaccea, judeţul Tulcea 
HCL 102: privind modificarea art.1 şi a anexei nr. 1 din contractul de închiriere nr. 9435/2015  
HCL 101:privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT ISACCEA, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea cu privire la aprobarea contractului final avand ca obiect ” Delegarea prin concesiune a serviciilor publice de colectare și transport a deșeurilor municipale in județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării și lungul curier până la stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la Mihai Bravu”
HCL 100: privind modificarea art.4 al HCL nr. 155/2018 privind aprobarea proiectului “Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii învăţământului general obligatoriu şi Îmbunătăţirea spaţiilor publice urbane-etapa I, în oraşul Isaccea”    
 
HCL 99: privind acordarea unui mandat special , repreyentantului UAT Isaccea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Deyvoltare Intercomunitară “Dezvoltarea durabilă a Serviciilor  de Apă şi Canalizare din judeţul Tulcea” în vederea exercitării votului pentru ajustarea tarifelor practicate de către operatorul regional SC Aquaserv SA Tulcea  
HCL 98: privind încetarea aplicabilităţii HCL nr. 78/26.07.2013,HCL nr. 34/03.03.2016, HCL nr. 28/31.08.2016 privind desemnarea repreyentanţilor UAT Oraş Isaccea în Adunările generale ale Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară, respectiv Adunarea generală a acţionarilor a SC Aquaserv Sa Tulcea  
HCL 97: privind aprobarea înfiinţării Serviciului Social de Asistenţă Comunitară, a serviciului de Îngrijiri la domiciliu şi a depunerii în parteneriat a proiectului “Bunicii comunităţii: au nevoie de noi,avem nevoie de ei!”, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman) POCU= 2014-2020, Apel de proiecte AP4/PI9 ii/OS 4.4., ” Bunicii comunităţii-Servicii sociale şi socio-medicale pentru persoane vârstnice+Teritoriul ITI Delta Dunării”, precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect 
HCL 96: privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinară din 27.08.2019 
HCL 95: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ”CBConect Trans- Dezvoltarea conexiunii internodale transfrontaliere între Isaccea-Orlovka-Tulcea-Izmail” 
HCL 94: privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți DALI pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare sediu administrativ, oraș Isaccea”   
HCL 93: privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți DALI pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare,modernizare și dotare corp anexă (Atelier școală)- Liceul teoretic Constantin Brătescu Isaccea 
HCL 92:privind modificarea art.3 al H.C.L. nr.60/14.05.2019 privind aprobarea proiectului „Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltarii durabile a orasului Isaccea” 
HCL 91:privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 9,51 ha, teren extravilan, CF 32054 conform Legii nr.422/2001 

HCL 90: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru IUNIE 2019
 
HCL 89: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a contractului de închiriere nr.4681/25.05.2018 încheiat între UAT oraş Isaccea şi Baciu Sergiu Iulian având ca obiect locuinţă ANL 
HCL 88: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 11707/30.12.2013 încheiat între UAT oraş Isaccea şi Vizireanu Marian 
HCL 87: privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul I al anului bugetar 2019
HCL 86: privind aprobarea bugetului creditelor interne al oraşului Isaccea, rectificat, pe anul 2019

HCL 85: privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2019
HCL 84: privind completarea art.28,alin.1,lit. j din Anexa nr.1- Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local aprobată prin HCL nr. 4/31.01.2017
HCL 83: privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iulie-septembrie 2019
HCL 82: privind rectificarea unei erori materiale din cuprinsul HCL nr. 135/2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 26/2001 pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Isaccea
HCL 81: privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr.11196/2016 încheiat între UAT Isaccea și numitul Vătafu Florin, pentru imobilul cu destinația garsonieră situat în oraș Isaccea, str. N. Grigorescu, nr. 5, bl.20, ap. 13, ANL
  
HCL 80: de aprobare a preluării contractului de închiriere nr. 3948/03.07.2017 de către d-na Novac Geta , în calitate de soție supraviețuitoare a defunctului Novac Gheorghe-titular
HCL 79: privind cumpărarea de către UAT oraș Isaccea a imobilului format din construcție în suprafață de 43 mp, situat în intravilanul orașului Isaccea, str. 1 decembrie, nr. 3, CF 31383 de la BRD Groupe Societe Generale SA  
HCL 78: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea
HCL 77: privind aprobarea participării la tabere de vară și decontarea cheltuielilor pentru 40 de elevi din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea
HCL 76: privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 2.971.200 lei

HCL 75:  privind modificarea HCL 36/2019 privind aprobarea Solicitării de acordare a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN București în sumă de 414.605,50 lei și plata comisionului de garantare în sumă de 6219,08 lei

HCL 74: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 73: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică 
HCL 72: privind însușirea propunerilor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local Isaccea pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2019 și alocarea sumelor aferente
HCL 71: privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ”Acțiuni sociale și măsuri integrate prin mecanismul DLRC în comunitață marginalizate din orașul Isaccea/Revărsarea” în cadrul POCU 2014-2020, axa prioritară 5/OT 9/PI 9vi/OS 5.2C, cod SMIS 130237 și a parteneriatului cu Asociația de Dezvoltare Durabilă a județului Tulcea
HCL 70: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru luna aprilie 2019
HCL 69: privind rectificarea unei erori materiale din cuprinsul HCL 148/2018 privind modificarea și completarea HCL 26/2001 pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Isaccea
HCL 68: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 4681/208 încheiat între UAT oraș Isaccea și Sechila Mihai Claudiu având ca obiect locuință ANL
HCL 67: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr.4713/02.08.2004 încheiat între UAT oraș Isaccea și Trifan Costel
HCL 66: privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 2709 mp, categorie de folosință arabil, situat în oraș Isaccea, str. Vasile Alecsandri, nr. 41, tarla 24, parcela 872, domeniul privat al orașului Isaccea

HCL 65: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, definitiv pentru anul bugetar 2018
HCL 64: privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Mihail Dorina Adriana
HCL 63: privind aprobarea PUZ-”Construire piscină, anexe aferente funcțiunii și sediu social SC COMPLEX DIVAD RELAX SRL”, beneficiar SC Complex Divad Relax SRL Tulcea
HCL 62: privind abrogarea poz. nr. 56/1 din HCL 135/14.09.2018 privind modificarea și completarea HCL 26/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Isaccea  
HCL 61: privind modificarea HCL 157/01.10.2018 privind aprobarea proiectului ”Revitalizarea urbană a zonei Ceair din orașul Isaccea”, a documentațiilor tehnico-economice și a cheltuielilor legate de acesta

HCL 60: privind aprobarea proiectului ”Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Isaccea”
HCL 59: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 2952/15.05.2014 încheiat între UAT oraș Isaccea și Atamanciuc Ionica Elena
HCL 58: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ” Îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și a spațiilor publice urbane” în vederea finanțării acestuia în cadrul programului Operațional regional 2014/2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiectare nr. POR 2018/13/13.1/1/ITI , aprobat prin HCL nr. 156/01.10.2018
HCL 57: privind rectificarea erorilor materiale din cuprinsul HCL 51/18.04.2019 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea,jud.Tulcea-etapa a II-a”
HCL56: prin care se ia act de demisia d-lui consilier local Chiţu Radu-Daniel şi se declară vacant locul de consilier localCL56: prin care se ia act de demisia d-lui consilier local Chiţu Radu-Daniel şi se declară vacant locul de consilier local

HCL 55: privind rectificarea unor erori materiale din cuprinsul HCL 135-14.09.2018 privind modificarea şi completarea HCL 26/2001 pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Isaccea
HCL 54: privind aprobarea închirierii a 6 loturi-pajişti din proprietatea privată a oraşului Isaccea,jud.Tulcea
HCL 53: privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2019 50 de ani de căsătorie
HCL 52: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Constantin Bratescu Isaccea pentru martie 2019
HCL 51: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, județul Tulcea-etapa a II-a”
  
HCL 50: privind aprobarea proiectului ” Adăpost pescăresc în orașul Isaccea, jud.Tulcea”, a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici  și al reprezentantului legal al acestuia
HCL 49: privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din cadrul Liceului Teoretic Constantin Brătescu, pentru semestrul II al anului școlar 2018-2019
HCL 48: privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii  
HCL 47: privind aprobarea bugetului creditelor interne al orașului Isaccea pe anul 2019  
HCL 46: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2019  
HCL 45: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2019
HCL 44: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic C. Brătescu pentru februarie 2019
HCL 43: privind modificarea art. 4 din HCL nr. 159/2018 privind aprobarea proiectului ” Eficientizarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal”, a documentațiilor tehnico-economice și a cheltuielilor legate de acesta  
HCL 42: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2019
HCL 41: privind constatarea tacitei relocațiuni cu privire la imobilul din strada Livezii, nr. 41E, oraș Isaccea,județul Tulcea și aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între UAT oraș Isaccea și Cupicencu Ivan  
HCL 40: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
   
HCL 39: privind încetarea contractului de comodat nr.5848/29.06.2018 încheiat între UAT oraș Isaccea și d-na Filip Magdalena și a contractului nr. 6005/20.06.2018 încheiat între UAT oraș Isaccea și d-l Donciu George pentru atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe de 400 mp conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală
HCL 38: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Extinderea rețelei de ditribuție gaze naturale-str. IL Caragiale, nr. 11,oraș Isaccea,județul Tulcea” și a cofinanțării de la bugetul local cu suma de 16.911,09 lei
HCL 37: privind aprobarea scăderii taxei de habitat pentru persoanele fizice care nu au beneficiat în totalitate de servicii de salubrizare pentru anul 2018
HCL 36: privind aprobarea Solicitării de acordare a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN București în sumă de 414.605,50 lei și plata comisionului de garantare în sumă de 6.219,08 leiCL 36: privind aprobarea Solicitării de acordare a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN București în sumă de 414.605,50 lei și plata comisionului de garantare în sumă de 6.219,08 lei

HCL 35:privind aprobarea închirierii pajiștilor din proprietatea privată a orașului Isaccea,jud. TulceaCL 35:privind aprobarea închirierii pajiștilor din proprietatea privată a orașului Isaccea,jud. Tulcea
HCL 34: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 33: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investií ”Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale-str. IL Caragiale, oraș Isaccea și a cofinanțării de la bugetul local cu suma de 46.116,07 lei”
HCL 32: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședințăpentru ședința extraordinară din 11.03.2019
HCL 31: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru ianuarie 2019

HCL 30: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 29: privind completarea HCL nr. 26/2001 privind inventarul bunurilor din domeniul public al orașului Isaccea cu noua poziție și inventarierea unor bunuri imobile în domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 28: privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 6209/10.08.2015
HCL 27: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 26: privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 520 mp, situat în Isaccea, str. Livezii, nr. 11, tarla 40, parcela 475/5, categorie de folosință curți construcți, domeniul privat al orașului Isaccea, CF 32667 către d-na Ivan Gherghina

HCL 25: privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor de pe raza unității administrativ-teritoriale Isaccea

HCL 24 : privind aprobarea listelor de acces/neacces la locuițe ANL,a listei de prioritate pentru acordarea unei locuințe din fondul de investiții ANl, a listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin ANL, repartiția locuinței vacante și a procesului verbal al Comisiei sociale din data de 22.02.2019

HCL 23: privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT Isaccea, în vederea aprobării contractului final având ca obiect ” Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de operare a stației de tratare mecano-biologică și a depozitului de deșeuri nepericuloase de la Mihai Bravu, inclusiv monitorizarea post-inchidere a depozitelor de deșeuri neconforme de la Isaccea și Măcin”

HCL 22: privind înființarea serviciului de iluminat public în orașul Isaccea, județul Tulcea, aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public din orașul Isaccea, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a modalității de gestiune a serviciului

HCL 21: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, județul Tulcea-etapa a II-a”

HCL 20: privind aprobarea proiectului “Amenajarea zonei de agrement “Canal Dunărea Mică” Isaccea, jud. Tulcea”, a documentaţiei tehnico-economice şi a cheltuielilor legate de acesta

HCL 19: privind actualiyarea anuală cu rata de inflaţie a chiriei locuinţelor ANL calculată conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobată prin HG nr. 962/2001

HCL 18: privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Isaccea rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018
 
HCL 17:  privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea

HCL 16: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru luna decembrie 2018

HCL 15: privind aprobarea efectuării investiției ” LTE și sistematizare pe verticală bloc ANL, str. Mihai Eminescu, nr. 5A, oraș Isaccea, județul Tulcea”, a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local cu suma de 485.843,65 lei
 
HCL 14: privind aprobarea efectuării investiției ”Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale- str. Independenței, oraș Isacea, județul Tulcea, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării de la bugetul local cu suma de 75.559,05 lei
 
HCL 13: privind organizarea rețelei școlare a unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea și a unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2019-2020

HCL 12: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea zonei de agrement ”Canal Dunărea Mică” Isaccea, județul Tulcea”

HCL 11: privind completarea ”Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a orașului Isaccea, județul Tulcea 2014-2020”,aprobată prin HCL nr. 96/22.08.2017 

HCL 10: privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2019

HCL 9: privind aprobarea bugetului creditelor interne al orașului Isaccea, județul Tulcea pe anul 2018

HCL  8: privind aprobarea proiectului ” Modernizarea şi dotarea zonei de agrement “Progresul” din oraşul Isaccea-Construire facilităţi pentru patinaj pe ghiaţă şi role şi activităţi conexe” şi a documentaţiei tehnico-economice

HCL 7: privind desemnarea unui înlocuitor al preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară din 28.01.2019

HCL 6: privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

HCL 5: privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

HCL 4: privind aprobarea implementării proiectului cultural “Un ctitor al culturii române-Mihai Eminescu”

HCL 3: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea şi dotarea zonei de agrement “Progresul ” din oraşul Isaccea- Construire facilităţi pentru patinaj pe ghiaţă şi role şi activităţi conexe”

HCL 2: privind completarea “Strategiei de Dezvoltare locală Integrată a oraşului Isaccea, judeţul Tulcea 2015-2020”, aprobată prin HCL nr. 96/22.08.2017

HCL 1: privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada Ianuarie-Martie 2019

HCL 2018

HCL 1  : privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie- martie 2018
HCL 2  : Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare în sumă de 182.051,85 lei pentru anul 2017
HCL 3 : privind trecerea din domeniul privat al orașului Isaccea în domeniul public al orașului Isaccea a imobilului format din teren intravilan în suprafață de 3095 mp, situat pe strada Livezii , nr. 27-39 , CF 31735 : Privind trecerea din domeniul privat al orașului Isaccea în domeniul public al orașului Isaccea a imobilului format din teren intravilan în suprafață de 3095 mp, situat pe strada Livezii , nr. 27-39 , CF 31735
HCL 4 : privind completarea anexei – ” Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru orașul Isaccea, județul Tulcea”, Cap.4, pct. 4.3 la H.C.L. nr. 39/23.09.2016 privind aprobarea ”Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru orașul Isaccea , județul Tulcea”
HCL 5 : privind modificarea Anexei la HCL nr. 158/29.11.2017 privind aprobarea notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice ciclul primar și gimnazial din cadrul Liceului ”Constantin Brătescu” , oraș Isaccea, județul Tulcea” și aprobarea notei conceptuale actualizată
HCL 6 : privind arganizarea rețelei școlare a unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul Teoretic ” Constantin Brătescu ” Isaccea și unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2018-2019
HCL 7 : privind aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 8 : privind darea în administrare a bunurilor imobile ( construcții și terenuri) , aparținând domeniului public de interes local, către unitatea de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din orașul Isaccea- Liceul teoretic ” Constantin Brătescu”  
HCL 9 : privind modificarea Anexei la HCL nr. 152/10.11.2017 privind aprobarea notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice: Liceul Teoretci ” Constantin Brătescu” , oraș Isaccea, județul Tulcea” și aprobarea notei conceptuale actualizată
HCL 10 : privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice ciclul primar și gimnazial din cadrul Liceului Teoretic ” Constantin Brătescu”, oraș Isaccea, județul Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici
HCL 11 : privind aprobarea proiectului ” Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice ciclul primar și gimnazial din cadrul Liceului Teoretic ” Constantin Brătescu”, oraș Isaccea, județul Tulcea” și a cheltuielilor legate de acesta
HCL 12 : privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ” creșterea eficienței energetice a clădirilor publice : Liceul Teoretic ” Constantin Brătescu”, oraș Isaccea, județul Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici
HCL 13 : privind aprobarea proiectului ” Creșterea eficienței energetice a clădirii publice Liceul teoretic ” Constantin Brătescu”, oraș Isaccea, județul Tulcea” și a cheltuielilor  legate de acesta
HCL 14 : privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a clădirii publice ” Centru de zi pentru copii”, oraș Isaccea, județul Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici
HCL 15 : privind aprobarea proiectului ” Creșterea eficienței energetice a clădirii publice ” Centru de zi pentru copii”, oraș Isaccea, județul Tulcea” și a cheltuielilor legate de acesta
HCL 16 : privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Aquaserv SA Tulcea pe anul 2018HCL 17 : privind aprobarea contribuției financiare a orașului Isaccea pentru anul 2018, în calitate de membru al Grupului de Acțiune Locală ” Dobrogea de Nord” Tulcea
HCL 18 : privind modificarea organigramei și statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 19 : privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale , pe strada Predeal , oraș Isaccea, județul Tulcea”
HCL 20 : privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil , aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 21 : privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ” Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna decembrie 2017
HCL 22 : privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 23 : privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” extinderea rețelei de distribuție gaze naturale , pe strada Predeal , oraș Isaccea, județul Tulcea” și a cofinanțării de la bugetul local cu suma de 76.261,15 lei
HCL 24 : privind modificarea și completarea HCL nr. 90/07.08.2017 privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul public și privat al orașului Isaccea
HCL 25 : privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al orașului Isaccea rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017
HCL 26 : privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2018
HCL 27 : privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2018
HCL 28 : privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei blocului de locuințe nr. 32 și blocului de locuințe nr. 60 din oraș Isaccea, județul Tulcea”
HCL 29 : privind acordarea unui ajutor de urgență
HCL 30 : privin actualizarea anuală cu rata inflației a chiriei locuințelor ANL calculată conform prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobată prin HG nr. 962/2001
HCL 31 : privind modificarea art.2 al HCL nr. 142/31.10.2017 privind inventarierea bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Isaccea
HCL 32 : privind aprobarea sprijinului financiar anual, în calitate de UAT care face parte din teritoriul eligibil al FLAG Delta Dunării
HCL 33 : privind retragerea orașului Isaccea , în calitate de membru, din Asociația de Dezvoltare Durabilă a județului Tulcea
HCL 34 : privind aprobarea listelor de acces/neacces la locuințele ANL, a listei de prioritate pentru acordarea unei locuințe din fondul de investiții ANL, a listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin ANL, repartiția locuinței vacante și a procesului verbal al Comisiei sociale din data de 20.02.2017
HCL 35 : prin care se ia act de prelungirea termenului de valabilitate al PUZ-” Punct de trecere frontieră România-Isaccea-Orlovca-Ucraina”, proiect nr.447/2009 elaborat de SC PRODOMO SRL Tulcea, beneficiar SC MBS SRL, aprobată prin HCL nr.5/04.02.2011 , completată cu HCL nr. 24/20.03.2013
HCL 36 : privind aprobarea Dal pentru obiectivul de investiții ” Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei blocului de locuințe nr. 32 și blocului de locuințe nr. 60 din oraș Isaccea, județul Tulcea ” și a indicatorilor tehnico-economici
HCL 37 : privind dezmembrarea suprafeței totale de 3095 mp , CF 31375, teren intravilan, domeniul public al orașului Isaccea, tarla 40,parcela 474/14-15 , categorie de folosință Cc în două loturi
HCL 38 : privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul privat al orașului Isaccea 
HCL 39 : privind inventarierea unui bun imobil în domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 40 : privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul public al orașului Isaccea 
HCL 41 : privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” Constantin Brătescu” Isaccea pentru ianuarie 2018
HCL 42 : privind modificarea art.1,art.4 și art.6 din HCL nr. 88/07.08.2017 privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul structurii funcționale/aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea 
HCL 43 : privind modificarea art.2 și art.3 din HCL nr. 132/26.10.2017 privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare,modernizare Sediu Administrativ,oraș Isaccea. județul Tulcea”, a indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile 
HCL 44 : privind modificarea art.2 și art.3 din HCL nr. 150/10.11.2017 privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare,modernizare și dotare corp-anexă ( Atelier Școală) – Liceul teoretic ” Constantin Brătescu”Isaccea” , modificarea indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile 
HCL 45 : privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul public și privat al orașului Isaccea 
HCL 46 : privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2018 , 50 de ani de căsătorie și domiciliază pe raza orașului Isaccea, județul Tulcea
HCL 47 : privind aprobarea Programului de  activitate privind lucrările de interes local, pentru anul 2018, propuse a fi executate de beneficiarii de venit mimin garantat conform Legii nr. 415/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, de către părinții ai căror copii sunr instituționalizați și de către persoanele pentru care s-a dispus prestarea de muncă în folosul comunității
HCL 48 : privind înlocuirea d-lui Consilier Local Silviu Ștefan Petcu în Consiliul de Administrație din cadrul Liceului Teoretic ” C.Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2017-2018
HCL 49 : privind înlocuirea d-nei Darie Oana în Comisia de evaluare și selecționare a solicitărilor de finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local și în Comisia de evaluare și selecționare a solicitărilor unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
HCL 50 : privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 51 : privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C.Brătescu” Isaccea pentru februarie 2018
HCL 52 : privind modificarea/completarea HCL nr. 70/22.06.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 387.407,63 lei , penttru refinanțarea creditului în valoare de 6.142.494 euro contractat de SC Aquaserv Sa pentru realizarea investițiilor publice de interes local aferente proiectului ” Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și apă uzată din județul Tulcea”
HCL 53: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2018
HCL 54: privind schimbarea destinației spațiului situat pe str. Victoriei, nr. 79., localitatea componentă Revărsarea, oraș Isaccea, domeniul public al orașului Isaccea din Cămin Cultural la Complex de Servicii Sociale Revărsarea
HCL 55: privind modificarea inventarului domeniului public al orașului Isaccea
HCL 56: privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al orașului Isaccea
HCL 57: privind susținerea Declarației de reunire/de Unire simbolică cu republica Moldova
HCL 58: privind completarea ” Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a orașului Isaccea, jud. Tulcea 2014-2020” aprobată prin HCL nr. 96/22.08.2017
HCL 59: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru anul bugetar 2017
HCL 60: privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2018
HCL 61: privind aprobarea Notei Conceptuale pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea zonei de agrement ” Canal Dunărea Mică” Isaccea, jud.Tulcea”
HCL 62: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 63: privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 64: privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Isaccea
HCL 65: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică 
HCL 66: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 67: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru luna martie 2018
HCL 68: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 69: privind modificarea modului de organizare și funcționare a Casei de Cultură Isaccea din așezământ cultural cu personalitate juridică în așezământ cultural fără personalitate juridică
HCl 70: privind aprobarea documentației pentru licitația ”Contract de delegare a Gestiunii serviciilor Publice de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării și și lungul curier până la Stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la MIhai Bravu”
HCL 71: privind inventarierea unor bunuri aferente sistemelor de apă și canalizare, în domeniul public al orașului Isaccea și predarea acestora către operatorul regional SC Aquaserv SA, prin completarea anexei nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de apă și canalizare din data de 05.12.2012
HCL 72: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de rezultat la obiectivul de investiții ” Serviciu Integrat de Transport Public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Isaccea”
HCL 73: privind reglementarea semnalizării rutiere pe străzile : V. Alecsandri, V. Alecsandri TR2, Popa Șapcă, Cuza Vodă TR2, D.Gherea, 1 Mai, Vlad ȚepeșTR!, N. Grigorescu din orașul Isaccea, jud. Tulcea în contextul implementării proiectului ” Serviciul Integrat De Transport Public urban în contexttul dezvoltării durabile a orașului Isaccea”
HCL 74: privind mandatarea d-lui Moraru Anastase, primar al orașului Isaccea, pentru semnarea unui contract de vânzare-cumpărare în formă autentică
HCL 75: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2018
HCL 76: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul I al anului bugetar 2018
HCL 77: privind aprobarea scăderii taxei de habitat pentru persoanele fizice care nu au beneficiat în totalitate de servicii de salubrizare pentru anul 2017
HCL 78: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale-str. v. Alecsandri și Popa șapcă, oraș Isaccea, jud. Tulcea” și a cofinanțării de la bugetul local cu suma de 75331,76 lei
HCL 79: privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul privat al orașului isaccea
HCL 80: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 81: privind aprobarea cererii formulate de d-l Donciu George pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 400 mp conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat în vederea construirii unei locuințe proprietate personală și aprobarea PV al Comisiei de analiză nr. 2655/18.05.2018
HCL 82: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru luna aprilie 2018
HCL 83: privind prelungirea termenelor prevăzute la art. 2 și 3 al HCL nr. 69/18.05.2018 privind modificarea modului de organizare și funcționare a casei de Cultură Isaccea din așezămânr cultural cu personalitate juridică în așezământ cultural fără personalitate juridică
HCL 84: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din 19.06.2018
HCL 85: privind aprobarea versiunii actualizate a Planului de Mobilitate urbană durabilă pentru orașul Isaccea, jud. Tulcea
HCL 86: privind completarea ” Strategiei de dezvoltare Locală integrată a orașului Isaccea, jud. Tulcea 2014-2020”, aprobată prin HCL nr. 96/22.08.2017
HCL 87: privind aprobarea Acordului de garantare a finanțării rambursabile interne în valoare de 387407,63 lei din finanțarea rambursabilă internă în valoare de 28569884,04 lei contractată de SC Aquaserv SA pentru realizarea investițiilor publice de interes local aferente proiectului ” reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată din județul Tulcea”
HCL 88: privind aprobarea planului Urbanistic Zonal- ” Construire Park&Ride” în orașul Isaccea, județul Tulcea
HCL 89: privind aprobarea PUD- ” Construire autobază pentru mijloacele de transport ” în orașul Isaccea, jud. Tulcea
HCL 90: privind aprobarea PUZ- ” Modificări interioare, extindere și schimbare de destinație la obiectivul autorizat cu AC nr. 40/2013, în motel cu restaurant, service și spălătorie auto” beneficiar SC Agritom SRL
HCL 91: privind aprobarea PUZ- ” Construire pensiune turistică în orașul Isaccea, jud. Tulcea”, beneficiar SC Birotica Computer Sistem SRL Tulcea
HCL 92: privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 93: privind acordarea unui ajutor de urgență
HCL 94: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința de îndată din 22.06.2018
HCL 95: privind aprobarea ” Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Amenajarea Zonei de Agrement ” Canal dunărea Mică” Isaccea, județul Tulcea” , a implementării proiectului și reprezentantului legal al acestuia
HCL 96: privind inițierea demersurilor de actualizare a PUG și RLU Oraș Isaccea, județul Tulcea, precum și aprobarea caietului de sarcini pentru achiziția de servicii a elaborării/actualizării PUG ȘI RLU Oraș Isaccea
HCL 97: privind aprobarea participării la tabere de vară și decontarea cheltuielilor pentru 60 de elevi din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 98: privind însușirea propunerilor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al orașului Isaccea pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România pentru anul 2018 și alocarea sumelor aferente
HCL 99: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Adăpost Pescăresc în orașul Isaccea , județul Tulcea”
HCL 100: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii învățământului general obligatoriu și îmbunătățirea spațiilor publice urbane”
HCL 101: privind respingerea proiectului de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere pentru un imobil aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 102: privind aprobarea cererii formulate de d-na Filip Maria Magdalena pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 400 mp conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală și aprobarea PV al Comisiei de analiză nr. 5977/22.06.2018
HCL 103: privind respingerea proiectului de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea SNTGN Transgaz SA pentru terenul în suprafață de 1050 mp, situat în extravilanul orașului Isaccea, tarla 90, parcela 1297, domeniul privat al orașului Isacccea și modificarea art. 1 al HCL nr. 27/2002
HCL 104: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru luna mai 2018
HCL 105: privind prelungirea  termenelor prevăzute la art 2 și 3 al HCL nr. 69/8.05.2018 privind modificarea modului de organizare a Casei de Cultură Isaccea din așezământ de cultură cu personalitate juridică în așezământ de cultură fără personalitate juridică, modificată prin HCL nr. 83/31.05.2018
HCL 106: privind inventarierea în domeniul public al orașului Isaccea a unor suprafețe de teren-străzi situate în intravilanul orașului Isaccea
HCL 107: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada Iulie-septembrie 2018
HCL 108: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și a spațiilor publie urbane”
HCL 109: privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea, precum și a Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018
HCL 110: privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, fără licitație publică, în favoarea SC AFI Maritime SRL , asupra terenului în suprafață totală de 2148 mp, situat pe strada 1 Decembrie , nr. 1, domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 111: privind preluarea în folosință gratuită a infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public și însușirea contractului cadru nr. 10651/20.11.2017
HCL 112: privind completarea inventarului domeniului public al orașului Isaccea prin includerea sistemului de iluminat public al orașului Isaccea
HCL 113: privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul public al orașului Isaccea
HCL 114: privind transmiterea terenului intravilan în suprafață de 1640 mp, CF 32649, str. Livezii , nr. 27 din domeniul public al orașului Isaccea și din administrarea Consiliului Local Isaccea în domeniul public al județului Tulcea , declarându-se din bun de interes local în bun de interes județean
HCL 115: privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea SNTGN Transgaz SA pentru terenul în suprafață de 1050 mp, situat în extravilanul orașului Isaccea, tarla 90,parcela 1297, domeniul privat al orașului Isaccea și modificarea HCL nr. 27/2002
HCL 116: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 117: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 118: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 119: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 120:privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru luna iunie 2018
HCL 121: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ”Eficientizarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal ăn orașul Isaccea, jud. Tulcea”
HCL 122: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 123: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2018
HCL 124: privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Aquaserv SA Tulcea pe anul 2018
HCL 125: privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul public al orașului Isaccea
HCL126: privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- ”Construcție locuință parter + mansardă și gard stradal” și a RLU local aferent , beneficiar Tudor Paul
HCL 127: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 128: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2018
HCL 129: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a unor contracte de închiriere și aprobarea unui schimb având ca obiect locuințe ANL
HCL 130: privind aprobarea documentației privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață totală de 1051 mp, domeniul privat al orașului Isacceam situat în strada Cireșului, nr. 11, trala 98, parcela A3526, oraș Isaccea
HCL 131: privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul public al orașului Isacceaprivind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul public al orașului Isaccea
HCL 132: privind dezmembrarea suprafeței totale de 7011 mp, CF 30004, teren intravilan, domeniul privat al orașului Isaccea, tarla 54, parcela 1955, categorie de folosință Cc în două loturi
HCL 133: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 134: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din 14.09.2018
HCL 135: privind modificarea și completarea HCL nr. 26/2001 pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Isaccea
HCL 136: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Revitalizarea urbană a zonei Ceair din orașul Isaccea, jud. Tulcea”
HCL137: privind modificarea/completarea ” Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a orașului Isaccea, jud. Tulcea 2014-2020”, aprobată prin HCL nr. 96/22.08.2017
HCL 138: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, jud. Tulcea, etapa a III-a”
HCL 139: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, jud. Tulcea, etapa a III-a” și a valorii cofinanțării proiectului din bugetul local
HCL 140: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2018
HCL 141: privind aprobarea Solicitării de acordare a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN București în sumă de 1.630.475,00 lei și plata comisionului de garantare în sumă de 23.641,89 lei
HCL 142: privind aprobarea Regulamentului pentru exercitarea dreptului de acces al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a orașului Isaccea, județul Tulcea și Contractul-cadru de constituire a dreptului de acces pe proprietatea publică și privată a orașului Isaccea în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură
HCL 143: privind modificarea Anexei nr. I B la HCL nr. 88/07.08.2017 privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul structurii funcționale/aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 144: privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Isaccea în Consiliul de Administrație din cadrul Liceului Teoretic ” Constantin Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2018-2019
HCL 145: privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Isaccea în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2018-2019
HCL 146: privind dezmembrarea suprafeței totale de 3558 mp, CF 31026, teren intravilan, domeniul privat al orașului Isaccea, str.Livezii , nr. 6, tarla 62, parcela 2161/1, categorie de folosință Cc în 10(zece) loturi
HCL 147: privind inventarierea în domeniul privat al UAT isaccea a cotei de 1/2 din suprafața de 17000 mp m situat în extravilanul oraș Isaccea, tarla 45, parcela 579, categorie de folosință arabil
HCL 148: privind completarea HCL nr, 26/2001 pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Isaccea cu noi poziții
HCL 149:privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Lceului teoretic ” C. Brătescu” pentru iulie 2018 
HCL 150: privind modificarea art.2 din HCL nr. 12/25.01.2018 privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a clădirii publice Liceul ”C.Brătescu”, oraș Isaccea și a indicatorilor tehnico-economici
HCL 151: privind modificarea art.3 din HCL nr. 13/25.01.2018 privind aprobarea proiectului ” Creșterea eficienței energetice a clădirii publice: Liceul ” Constantin Brătescu”, oraș Isaccea și a cheltuielilor legate de acesta”
HCL 152: privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a acordului de parteneriat aferent proiectului ” Măsuri integrate pentru dezvoltarea comunității marginalizate din Isaccea, județul Tulcea-MIDEZ Isaccea”, POCU 2013-2020- Axa 4, PI 9.ii, OS 4.2, ID POCU/400/4/2/126385
HCL 153: privind solicitarea de constituire a dreptului de administrare în favoarea Consiliului local al orașului Isaccea pentru DJ229T-tronson intravilan cuprins între km 0+000 și 1+990(L-1,990 km, 488 mp), domeniul public de interes județean
HCL 154: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2018
HCL 155: privind aprobarea proiectului ” Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii învățământului general obligatoriu și îmbunătățirea spațiilor publice urbane- etapa I, în orașul Isaccea”, a documentațiilor tehnice și a cheltuielilor legate de acesta  Anexa 1    Anexa 2  Anexa 3
HCL 156: privind aprobarea proeictului ” Îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și a spațiilor publice urbane”, a documentațiilor tehnico-economice și a cheltuiellor legate de acesta Anexa 1   Anexa 2  Anexa 3  Anexa 4 Anexa 5 Anexa 6 Anexa 7 Anexa 8
HCL 157: privind aprobarea proiectului ” Revitalizarea urbană a zonei Ceair din orașul Isaccea”, a documentațiilor tehnico-economice și a cheltuielilor legate de acesta Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4
HCL 158: privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii în perioada 2018-2019
HCL 159: privind aprobarea proiectului ”Eficientizarea,modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal în orașul Isaccea,jud.Tulcea”, a documentației tehnico-economice și a cheltuielilor legate de acesta
HCL 160: privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de acces pe proprietatea publică a orașului Isaccea pentru realizarea obiectivului de investiții ” Realizare conexiune între clădirea existentă și clădirea nou realizată- sediu SPF”- beneficiar Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră- garda de Coastă Constanța-Sectorul Poliției de Frontieră Isaccea
HCL 160/1: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a unor contracte de închiriere și aprobarea unui schimb  având  ca obiect locuințe ANL
HCL 160/2: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Amenajare zonă de agrement în orașul Isaccea”
HCL 160/3: privind aprobarea închirierii de către UAT oraș Isaccea a terenului extravilan în suprafață de 423,10 mp, situat în tarla 33, parcela 382/1, categorie de folosință pășune, oraș Isaccea. jud. Tulcea și aprobarea procesului verbal al comisiei de negociere directă nr. 6294/16.10.2018
HCL 161: privind modificarea art.1 din HCL nr. 151/27.09.2018 privind modificarea art 3 din HCL nr. 13/25.01.2018 privind aprobarea proiectului ” Creșterea eficienței energetice a clădirii publice Liceul ” C. Brătescu”, oraș Isaccea, jud. Tulcea” și a cheltuielilor legate de acesta
HCL 162: privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și amenzilor aplicabile în anul 2019 în orașul Isaccea
HCL 163: privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.700.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
HCL 164: privind aprobarea Nomenclatorului stradal al orașului Isaccea, jud. Tulcea
HCL 165: privind aprobarea inițierii vânzării terenului intravilan în suprafață de 520 mp, situat în oraș  Isaccea, str. Livezii, nr. 11, tarla 40, parcela 475/5, categorie de folosință curți construcții, domeniul privat al orașului Isaccea, CF 32667
HCL 166: privind aprobarea documentației privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață totală de 419 mp, domeniul privat al orașului Isaccea, situat pe strada 1 Decembrie, nr. 42, tarla 40, parcelele A1540 și Vh1539, oraș Isaccea, CF 30557
HCL 167: privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 3115/03.07.2017
HCL 168: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, județul Tulcea, etapa a II-a”
HCL 169: privind modificarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Isaccea
HCL 170: privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială, a Strategiei de Dezvoltare a serviciilor Sociale la nivelul orașului Isaccea pentru perioada 2018-2028 și a Planului local de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2019
HCL 171: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru septembrie 2018
HCL 172: privind revocarea HCL nr. 111/21.09.2017 și inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a unor bunuri imobile
HCL 173: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2018
HCL 174: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul II al anului bugetar 2018
HCL 175: privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale UAT oraș Isaccea, potrivit prevederilor OG nr. 80/2001 cu modificările și completările ulterioare
HCL 176: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a unor contracte de închiriere având ca obiect locuințe ANL
HCL 177: privind completarea HCL nr. 166/31.10.2018 privind aprobarea documentației privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață totală de 419 mp, domeniul privat al orașului Isaccea, situat pe strada 1 Decembrie, nr. 42, tarla 40, parcele A1540 și Vh1539, oraș Isaccea, CF 30557
HCL 178: privind modificarea HCL nr. 160/2/17.10.2018 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Amenajare zonă de agrement în orașul Isaccea”
HCL 179: privind completarea ” Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a orașului Isaccea, jud. Tulcea 2014-2020” aprobată prin HCL nr. 96/22.08.2017
HCL 180: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru octombrie 2018
HCL 181: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2018
HCL 182: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2018
HCL 183: privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată pe strada 1 Decembrie, nr. 1, orașul Isaccea,județul Tulcea, CF 32724, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
HCL 184: privind majorarea cu 500 % a impozitului pe teren pentru terenul situat pe strada Cuza Vodă , nr. 2-10, orașul Isaccea,județul Tulcea, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
HCL 185: privind majorarea cu 500 % a impozitului pe teren pentru terenul situat pe strada Calea Măcin , nr. 7, orașul Isaccea,județul Tulcea,CF 31862 ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
HCL 186: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul III al anului bugetar 2018
HCL 187: privind modificarea HCL nr. 98/29.06.2018 privind însușirea propunerilor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al orașului Isaccea pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România pentru anul 2018 și alocarea sumelor aferente
HCl 188: privind inventarierea unui bun imobil în domeniul privat al orașului Isaccea și revocarea poz. 2 din Anexa nr. 1la HCL nr. 113/18.07.2018
HCL 189: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru luna Noiembrie 2018
HCl 190: privind aprobarea vânzării imobilului cu destinația de locuință-apartament cu o cameră în suprafață de 23 mp, situat pe strada Vidin, nr. 1, bl 60, scara A,et. 4, ap 55, aflat în proprietatea privată a UAT oraș Isaccea ătre d.na Neculai Carmen-Mariana , în calitate de chiriașă

HCL 2017

HCL 1: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2017
HCL 2: privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 707.415,03 lei pentru anul 2016
HCL 3: privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al orașului Isacea rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2016
HCL  : privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local
HCL 5: privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orașului Isaccea, pentru unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din românia
HCL 6: privind aprobarea Planului local de acțiune pentru romi pentru anul 2017
HCL 7: privind stabilirea situațiilor deosebite în vederea acordării ajutoarelor de urgență în temeiul Legii nr. 416/2001, actualizată
HCL 8: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 9: privind aprobarea recalculării chiriilor aferente locuințelor ANL și a coeficienților care stau la baza recalculării acestor chirii începând cu data de 01.01.2017, conform HCL nr. 251/14.04.2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL aprobate prin HG nr. 962/2001
HCL 10: privind revocarea, în parte, a Anexei nr. 10 la HCL nr. 77/2016 privind aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017 în orașul Isaccea 
HCL 11: privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2017
HCL 12: privind inventarierea în domeniul public al orașului Isaccea a unor suprafețe de teren -străzi situate în intravilanul orașului Isaccea, localitatea componentă Revărsarea
HCL 13: privind acordarea avizului unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul teoretic ” C.Brătescu” și unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2017-2018
HCL 14: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 15: privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea, precum și a Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017
HCL 16: privind modificarea art. 1 din HCL nr. 32/31.08.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare, consolidare și extindere Sala de Sport a Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea, județul Tulcea” 
HCL 17: privind modificarea art.1 a HCL nr. 3/14.01.2016 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, județul Tulcea-etapa a II-a”
HCL 18: privind aprobarea Regulamentului privind cadrul,modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, a modelului contractului de închiriere, procesului-verbal de predare-preluare, a listelor de acces/neacces la locuințe ANL, a listei privind ordinea de prioritate și a procesului verbal al Comisiei sociale din data de 21.02.2017 
HCL 19: privind completarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 aprobat prin HCL nr.37/31.08.2016 și aprobarea procesului-verbal nr, 1610/21.02.2017 al Comisiei de analiză
HCL 20: privind prelungirea unui contract de înciriere pentru imobil, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 21: privind modificarea statului de funcții și a Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017
HCL 22: privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Isaccea în Consiliul de administrație din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2017
HCL 23: privind aprobarea transformării unor posturi în vederea promovării personalului contractual în grad/trepte profesionale din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 24: privind aprobarea scăderii taxei de habitat pe constribuabil în funcție de numărul de colectări efectuate pe străzi
HCL 25: privind acordarea avizului pentru actualizarea informațiilor tehnice din CF nr. 30581 prin schimbarea categoriei de folosință/a destinației terenului  situat în T90, parcela 1297, proprietate privată a UAT oraș Isaccea, suprafață totală de 24.200 mp, situată în extravilanul orașului Isaccea
HCL 26: privind aprobarea axecutării studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ” Îmbunătățirea infrastructurii de acces la exploatațiile agricole din zona Saon”
HCL 27: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru restul de execuție actualizat la data de 01.03.2017 la obiectivul de investiții ”Modernizare Baza sportivă,oraș Isaccea, județul Tulcea”
HCL 28: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți DALI pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, modernizare și dotare corp-anexă( Atelier Școală)- Liceul teoretic ” C. Brătescu” Isaccea”
HCL 29: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți DALI pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare,modernizare Sediu Administrativ, oraș Isaccea, județul Tulcea”
HCL 30: privind implementarea proiectului ” Îmbunătățirea infrastructurii de acces la expoatațiile agricole în zona Saon”
HCL 31: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Îmbunătățirea infrastructurii de acces la exploatațiile agricole din zona Saon”
HCL 32: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2017 
HCL 33: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2017
HCL 34: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru anul bugetar 2017
HCL 35: privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2017 și domiciliază pe raza orașului Isaccea
HCL 36: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Aquaserv SA Tulcea pe anul 2017
HCL 37: privind actualizarea Grupei de prevenire și stingere a incendiilor din cadrul serviciului Voluntar pentru situații de Urgență Isaccea, înființat prin HCL nr. 13/2006 și modificarea art, 2 a HCL nr. 65/29.11.2016
HCL 38: privind aprobarea Programului de activitate privind lucrările de interes local, pentru anul 2017, propuse a fi realizate de către beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr, 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, de către părinții copiilor instituționalizați și de către persoanele pentru care s-a dispus prestarea de muncă în folosul comunității
HCL 39: privind acordarea burselor pentru elevii din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 40: privind revocarea în totalitate a HCL nr. 92/29.08.2016 privind aprobarea studiului de oportunitate privind lucrările de amenajare a accesului carosabil ce deservește zona de extravilan ca parte din programul de dezvoltare urbană a localității și aprobarea inițierii unui PUZ în vederea realizării proiectului ” Amenajare racord la DN22, km 131+962 , cu drumul de acces la Cariera Revărsarea” și modificarea denumirii obiectivului de investiții
HCL 41: privind aprobarea încetării cu acordul părților a contractului de închiriere nr.8379/ 14.10.2010 pentru locuința ANL din oraș Isaccea, str. M.Eminescu, nr.5B, bl.20, sc. A,ap.3, a listei de repartizare pentru tineri în regim de închiriere a locuințelor construite prin ANL și aprobarea procesului-verbal al Comisiei sociale nr. 3003/24.03.2017
HCL 42: privind prelungirea /încetarea unor contracte de închiriere pentru imobile aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 43: privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din Comisia de evaluare,negociere și selectare a serviciilor financiare de creditare bancară de către UAT oraș Isaccea
HCL 44: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2017
HCL 45: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe 2017
HCL 46: privind aprobarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea, precum și a planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017
HCL 47: privind modificarea contractului de concesionare nr. 1014/01.02.2013 încheiat între Consiliul Local Isaccea și SC NOvio Express SRL și acordul pentru construirea unui spațiu comercial cu destinația de alimentație publică
HCL 48: privind prelungirea cu acordul părților a duratei prevăzută în contractul de închiriere nr. 3222/12.04.2011 încheiat între UAT oraș Isaccea și d-na Simion Mariana având ca obiect locuința ANL
HCL 49: privind aprobarea contribuției financiare a orașuli Isaccea pentru anul 2017 în calitate de membru asociat la Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară- ITI Delta Dunării Tulcea
HCL 50: privind aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea pentru anul 2017
HCL 51: privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul public al orașului Isaccea
HCL 52: privind modificarea titularului unui contract de închiriere pentru imobil aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 53: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 54: privind acordarea unui ajutor de urgență: privind acordarea unui ajutor de urgență
HCL 55: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul II al anului bugetar 2017: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul II al anului bugetar 2017
HCL 56: privind modificarea și completarea HCL nr.9/31.01.2017 privind aprobarea recalculării chiriilor locuințelor ANL și a coeficienților care stau la baza calculării acestor chirii conform HG nr. 304/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL aprobate prin HG nr. 962/2001
HCL 57: privind aprobarea închirierii de către UAT oraș Isaccea a terenului extravilan în suprafață de 423,10 mp , situat în tarla 33, parcela 382/1, categorie de folosință pășune, însușirea raportului de evaluare întocmit de către evaluator autorizat Geambazu Dumitru și desemnarea comisiei de negociere
HCL 58: privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea SC Engie România SA , prin împuternicit SA Gimvest SRL pentru terenul în suprafață de 65 mp , situat în intravilanul orașului Isaccea, tarla 1, parcela Cc3, domeniul public al orașului Isaccea
HCL 59: privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea SNTGN TRANSGAZ SA pentru terenul în suprafață de 487,806 mp, situat în extravilanul orașului Isaccea, tarla 90,parcela 1298, domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 60: privind alipirea a două loturi de teren intravilan aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL  61: privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea , precum și a Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017
HCL 62: privind aprobarea rezultatului evaluării managementului interimar al Casei de Cultura Isaccea pentru perioada 01.11.2016-28.02.2017
HCL 63: privind modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ privind Protecția și Promovarea drepturilor Copilului
HCL 64: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 65: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 66: privind trecerea din doemniul public al orașului Isaccea în domeniul privat al orașului Isaccea a imobilului-apartament cu o cameră, în suprafață de 24 mp, situat pe strada Vidin, bl.60, sc. A, parter, ap.6, CF nr. 30005-CI-U9
HCL 67: privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a acordului de parteneriat aferent proiectului ” Măsuri integrate pentru populația de minoritate romă din UAT Isaccea pentru reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de excluziune socială_ROMEX”POCU 2014-2020 – Axa 4,PI 9.ii,OS 4.1,ID POCU/138/4/1/112417
HCL 68: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în orașul Isaccea”, aprobarea depunerii cererii de finanțare pe Programul Competitiv ” Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” și aprobarea cofinanțării
HCL 69: privind acordarea unor sume, reprezentând forme de sprijin financiar de la bugetul local al orașului Isaccea, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din orașul Isaccea
HCL 70: privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 387.407,63 lei, pentru refinanțarea creditului în valoare de 6.142.494 euro contractat de SC Aquaserv SA Tulcea pentru realizarea investițiilor publice de interes local aferente proiectului ” Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată din județul Tulcea”
HCL 71: privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Isaccea, în calitate de observator , în comisia de concurs pentru ocuparea postului de director adjunct al Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 72: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2017
HCL 73: privind aprobarea valorilor impozabile,taxelor locale și amenzilor aplicabile în anul 2018 în orașul Isaccea
HCL 74: privind aprobarea participării la tabere de vară și decontarea cheltuileilor pentru 60 de elevi din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 75: privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-” Sediu Căpitănie Port Isaccea” în orașul Isaccea, str. Aleea Portului, nr. 4
HCL 76: privind aprobarea închirierii unor imobile din domeniul privat al orașului Isaccea și a procesului-verbal al Comisiei de analiză nr. 5710/22.06.2017
HCL 77: privind încetarea cu acordul părților a contractelor de închiriere nr. 8367/14.10.2010 și nr. 8374/14.10.2010 încheiate între UAT Isaccea și persoane fizice 
HCL 78: privind trecerea din domeniul public al orașului Isaccea în doemniul privat al orașului Isaccea a suprafeței totale de 356 mp, teren intravilan, situat în oraș Isaccea, str. Vidin, FN și modificarea HCL nr. 67/29.11.2016 privind atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 356 mp, domeniul public al orașului Isaccea, Muftiatului Cultului Musulman din România
HCL 79: privind inventarierea unor suprafețe de teren în doemniul public al orașului Isaccea
HCL 80: privind scoaterea din funcțiune a unor active fixe necorporale
HCL 81: privind participarea a doi consilieri locali la cursuri de pregătire în domeniul administrației publice
HCL 82: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie-septembrie 2017
HCL 83: privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -” Amenajare spații libere nefolosite sau degradate din intravilanul orașului Isaccea, etapa I”
HCL 84: privind aprobarea cesionării/preluării contractului de închiriere nr. 7384/01.10.2016 și prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 11712/30.12.2013

HCL 84/1: privind inventarierea unui bun imobil în domeniul public al orașului Isaccea

HCL 85: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada mai-iunie 2017
HCL 86: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 87: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 88: privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul structurii funcționale/aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 89: privind aprobarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea și a Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017
HCL 90: privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul public și privat al orașului Isaccea
HCL 91: privind aprobarea finanțării(cofinanțării) din bugetul local a unor categorii de cheltuieli pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea,etapa a II-a”
HCL 92: privind aprobarea notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare,modernizare și dotare corp anexă(atelier școală) Liceul teoretic ”C. Brătescu” Isaccea” 
HCL 93: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare sediu administrativ, str. 1 Decembrie, nr. 29,oraș Isaccea, județul Tulcea”
HCL 94: privind aprobarea implementării proiectului ”Amenajarea Complexului de Servicii Sociale Revărsarea” și a Notei conceptuale pentru acest obiectiv de investiții
HCL 95: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul II al anului bugetar 2017
HCL 96: privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a orașului Isaccea
HCL 97: privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, fără licitație publică, în favoarea SC HERAINVESTIMUS SRL, asupra terenului în suprafață totală de 4757 mp, situat pe str. Zorelelor, nr. 2, domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 98: privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare de către UAT oraș Isaccea a imobilului format din construcție în suprafață de 35,1 mp, situat în intravilanul orașului Isaccea, str. 1 Decembrie, nr. 3 și desemnarea comisiei de negociere
HCL 99: privind însușirea rapoartelor de evaluare a unor bunuri imobile din domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 100: privind prelungirea/încetarea unor contracte de închiriere având ca obiect locuințe ANL
HCL 101: privind inventarierea unui bun imobil în domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 102: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice:Sala de sport ”Progresul”, Biblioteca orășenească ”Elena Lelia Avrigeanu”, oraș Isaccea”
HCL 103: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din 04.09.2017
HCL 104: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2017
HCL 105: privind revocarea art.2-6 din HCL nr. 94/07.08.2017 privind aprobarea aprobarea implementării proiectului ”Amenajarea Complexului de Servicii Sociale Revărsarea” și a Notei conceptuale pentru acest obiectiv de investițiiaprobarea implementării proiectului ”Amenajarea Complexului de Servicii Sociale Revărsarea” și a Notei conceptuale pentru acest obiectiv de investiții
HCL 106: privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea Complexului de Servicii Sociale Revărsarea”, a indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
HCL 107: privind aprobarea implementării proiectului ” Amenajarea Complexului de Servicii Sociale Revărsarea”
HCL 108: privind aderarea UAT Isaccea la Programul European Energy Award-Comunitate sustenabilă( ROEEA)
HCL 109: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din 08.09.2017
HCL 110: privind modificarea art.3 din HCL nr. 106/04.09.2017 privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea Complexului de Servicii Sociale Revărsarea”, a indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
HCL 111: privind modificarea poziției nr. 14 din HCL nr. 37/23.09.2003 pentru inventarierea domeniului privat al orașului Isaccea și includerea unei noi poziții
HCL 112: privind modificarea poziției nr. 3 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 11/2016 privind modificarea anexei HCL nr. 26/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Isaccea
HCL 113: privind aprobarea și modificarea denumirii și cofinanțării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea, în perioada 2014-2020”
HCL 114: privind majorarea contribuției financiare a orașului Isaccea, în calitate de membru, la Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea
HCL 115: privind stabilirea sumelor de recuperat reprezentând cota de contribuție a Asociației de Proprietari Isaccea, avansată de către UAT oraș Isaccea în cadrul ”Programului Național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe” pentru obiectivul de investiții ” reabilitarea termică bloc de lcuințe S+P+4E, localitatea Isaccea, str. Mircea Vodă, nr. 8”
HCL 116: privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Isaccea în Consiliul de administrație din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2017-2018
HCL 117: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru luna iulie 2017
HCL 118: privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere având ca obiect locuințe ANL
HCL 119: privind aprobarea achiziționării  serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 120: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 121: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Amenajare spații libere nofolosite sau degradate din intravilanul orașului Isaccea”
HCL 122: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2017
HCL 123: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2017
HCL 124: privind aprobarea statului de funcții al structurii funcționale/aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea, precum și a Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017
HCL 125: privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii în perioada 2017-2018
HCL 126: privind acordarea unui ajutor de urgență
HCL 127: privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice: Sala de sport ” Progresul”și Biblioteca orășenească ” Elena Lelia Avrigeanu”, oraș Isaccea”, a indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a contribuției proprii
HCL 128: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2017
HCL 129: privind inventarierea în domeniul privat al UAT oraș Isaccea a suprafeței totale de 426 mp , din care 108 mp suprafață construită , pe care se află o construcție C1 cu destinația centrală  termică, CF 31044, situat pe strada Crișan, nr. 2, tarla 1, parcela Cc1, trecerea din domeniul privat al UAT Isaccea în domeniul public al orașului a acestui imobil și revocarea în totalitate a HCL nr. 16/07.07.2016
HCL 130: privind transmiterea în folosință gratuită către ANL , pe durata execuției investiției, a terenului în suprafață de 1239 mp, proprietate publică a orașului Isaccea, identificat cu nr. cadastral 30058, str. Mihai Eminescu, nr. 5A, în vederea realizării de locuințe de serviciu prin Programul ” Construcția de locuințe de serviciu”
HCL 131: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Bloc de locuințe ANL cu destinația locuințe de serviciu, în orașul Isaccea”
HCL 132: privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare și modernizare sediu administrativ, oraș Isaccea”, a indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
HCL 133: prin care se ia act de demisia d-nei consilier local DARIE OANA și se declară vacant locul de consilier local
HCL 134: privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Simion Raluca Elena
HCL 135:privind prelungirea termenului prevăzut la art.6 din HCL nr. 88/07.08.2017 privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea până la 31.12.2017 și modificarea anexei nr. ID( funcționari publici care administrează creanțe bugetare)
HCL 136: privind aprobarea încheierii contractelor de parteneriat între UAT Isaccea, prin SPAS, și Liceul teoretic ”c: Brătescu”, Poliția orașului Isaccea, CMI Rădulescu Dinu, CMI Dr. Șerban , CMI Dr. Roșioru , Parohia Sf. Gheorghe , Parohia Sf. Mihail și Gavril, Parohia Sf.Nicolae
HCL 137: privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între UAT Isaccea, prin SPASm și Colegiul Național Mihai Eminescu Constanța
HCL 138: privind aordarea dreptului de acces al Sc Telekom Comunications SA pentru suprafața de 600 mp, domeniul public al orașului Isaccea, pentru realizarea proiectului de investiții ” Instalare cablu fibră optică în UAT Isaccea”
HCL 139: privind încetarea u acordul părților a contractului de închiriere nr. 7226/29.08.2017 încheiat între UAT Isaccea și Buhaev Cristina și Belici Mihaela pentru locuință ANL
HCL 140: privind respingerea proiectului de hotărâre privind cesionarea/preluarea contractului de închiriere nr. 9995/29.12.2010 pentru construcția cu destinația garaj auto din strada Vidin, nr. 2, oraș Isaccea
HCL 141: privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.12328/04.12.2012 având ca obiect locuință ANL: privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.12328/04.12.2012 având ca obiect locuință ANL
HCL 142: privind inventarierea unui bun imobil în domeniul public al orașului Isaccea
HCL 143: privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Isaccea în Comisia de Evaluare și Asigurare a calității din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2017-2018
HCL 144: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru septembrie 2017
HCL 145: privind aprobarea vânzării imobilului cu destinația locuință-apartament cu o cameră în suprafață de 24 mp.situat pe strada Vidin , bl. 60, sc.A, ap.6 aflat în proprietatea privată a UAT oraș Isaccea către d-na Jugănaru Ștefana Nicoleta, în calitate de chiriașă
HCL 146: privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi -Centrul de zi
HCL 147: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din 10.11.2017
HCL 148: privind radierea unor poziții din anexele 1 și 2 la HCL nr. 41/23.09.2016
HCL 149: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a cotei de 1/2 din suprafața de 2200 mp , teren arabil extravilan, situat în tarla 72,parcela 929, categorie de folosință vie
HCL 150: privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare,modernizare și dotare corp-anexă ( Atelier școală)-Liceul teoretic ”C.Brătescu” Isaccea , modificarea indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
HCL 151: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Serviciu integrat de transport public urban în contestul dezvoltării durabile a orașului Isaccea”
HCL 152: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a clădirii publice : Liceul teoretic ”C.Brătescu” , oraș Isaccea”
HCL 153: privind inventarierea în domeniul privat al UAT Isaccea a suprafeței totale de 149 mp,din care 102 mp suprafață construită , pe care se află o construcție CI cu destinația ” construcții administrative și social-culturale”(sediu administratv), CF 31630, situat pe str. 1 Decembrie, nr. 29, tarla 4, parcela Cc76 și trecerea din domeniul privat al UAT Isaccea în domeniul public al orașului Isaccea a acestui imobil
HCL 154: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul III al anului bugetar 2017
HCL 155: privind încetarea aplicabilității HCL nr. 97/22.08.2017 privind constituirea dreptului de superficie,cu titlu oneros,fără licitație publică, în favoarea SC Herainvestimus SRL
HCL 156: privind modificarea poziției nr.1 din Anexa nr.1 și Anexa nr.2 la HCL nr. 134/31.10.2013 privind inventarul domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 157: privind aprobarea cofinanțării proiectului ” fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată din județul Tulcea”, cod SMIS(2014)-105337, contract de finanțare nr. 37/04.04.2017
HCL 158: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții” Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice ciclul primar și gimnazial, din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” m oraș Isaccea
HCL 159: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a clădirii publice : Centru de zi pentru copii , oraș Isaccea
HCL 160: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru luna octombrie 2017
HCL 161: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 162: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2017
HCL 163: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2017
HCL 164: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din Liceul teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru noiembrie 2017
HCL 165: privind modificarea HCL nr. 73/29.06.2013 privind valorile impozabile, impozitele, taxele locale și amenzile aplicabile în anul 2018 în orașul Isaccea

HCL 166: de aprobare a cesionării/preluării contractului de închiriere nr.210/2004 cu prelungirea termenului prevăzut de art.3 din contract , precum și cesionarea/preluarea contractului de închiriere nr. 9995/28.12.2010

HCL 167: privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu gratuit, fără licitație publică, în favoarea GRG Group societe generale SA, asupra terenului în suprafață totașă de 120 mp . categorie de folosință curți construcții , situat pe str. 1 Decembrie , nr. 3, domeniul privat al orașului Isaccea

HCL 168: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 169: privind modificarea HCL nr. 90/07.08.2017 privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul public și privat al orașului Isaccea
HCL 170: privind reorganizarea și reavizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Isaccea
HCL 171: privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul public și privat al orașului Isaccea
HCL 172: privind completarea prevederilor HCL nr. 88/07.08.2017 privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul structurii funcționale/aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea

HCL 2016

HCL 1:privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2016
HCL 2:privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 2.136.715,11 lei pentru anul 20152:privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 2.136.715,11 lei pentru anul 2015

HCL 3: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, județul Tulcea,etapa a II-a”HCL 3: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, județul Tulcea,etapa a II-a”
HCL  4: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2016
HCL 5: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Aquaserv SA Tulcea pe anul 2016
HCL 6: privind propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului orașului Isaccea pe anul 2015
HCL 7: privind aprobarea Programului de activitate privind lucrările de interes local, pentru anul 2016, propuse a fi executate de beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 415/2–1 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, de către părinții ai căror copii sunt instituționalizați și de către persoanele pentru care s-a dispus prestarea de muncă în folosul comunității
HCL 8: privind acordarea avizului unității de învățământ cu perosnalitate juridică Liceul teoretic ”C.Brătescu” și unității fără personalitate juridică Școala Primară Revărsarea pentru funcționarea în anul 2016-2017
HCL 9: privind scăderea taxei de habitat pe contribuabil în funcție de numărul de colectări efectuate pe străzi
HCL 10: privind actualizarea poziției nr. 6 în anexa la HCL nr. 30/25.08.2008 privind inventarierea domeniului privat al orașului Isaccea, prin înscrierea suprafeței de 118,104 mp, teren extravilan, categorie de folosință Hs,situat în tarla 5, Hs 41
HCL 11: privind modificarea anexei la HCL nr. 26/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Isaccea, prin radierea pozițiilor nr.30.57 și 58 și completarea acesteia cu 5 poziții
HCL  12: privind aprobarea documentației de licitație privind închirierea terenului intravilan în suprafață de 60 mp, situat în oraș Isaccea, str. 1 Decembrie, tarla 54,parcela 1955/5, categorie de folosință curți construcții
HCL 13: privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 25 mp. situat pe str. 1 Decembrie , nr.5,T1,Cc28/1/1, nr. cadastral 30974, care face parte din domeniul privat al orașului Isaccea către Parohia ” Sfântul M.Mc. Gheorghe”, oraș Isaccea
HCL 14: privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 8363.1/14.10.2010 încheiat între UAT Isaccea și numitul Iordache Nicolae, pentru imobilul cu destinația apartament cu două camere situat în orașul Isaccea, str. M.Eminescu, nr.5B,bl.20,ap.7, repartizarea locuinței vacante-garsonieră, situată pe strada N.Grigorescu , nr. 5, ap.6 și aprobarea procesului-verbal al Comisiei Sociale ANL
HCL 15: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile , aparțimând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 16: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice și de reprezentare juridică
HCL 17: privind aprobarea bugetului creditelor interne al orașului Isaccea și utilizarea excedentului, pe anul 2016
HCL 18: privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de asociere în participațiune nr. 1954/11.03.2009, încheiat între UAT Isaccea și MBS Invest SRL , aprobarea rapoartelor de evaluare nr.2/27.01.2016 și nr. 3/27.01.2016 și a suplimentelor acestora, precum și aprobarea promisiunii de vânzare a terenului extravilan în suprafață de 13,90 ha, domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 19: privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 4000,22 mp, domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 20: privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolara copiilor proveniți din familii defavorizate
HCL 21: privind modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 22: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru anul bugetar 2015
HCL 23: privind aprobarea documentației privind vânzarea prin licitație publică a cotei de 1/2 din imobilul format din casă de locuit și teren în suprafață de 401 mp, domeniul privat al orașului Isaccea, situat în str. Dobrogeanu Gherea, nr. 15, parcele Cc180 și A181, oraș Isaccea
HCL 24: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a unor imobile situate în intravilanul orașului Isaccea și trecerea din doemniul public în domeniul privat al UAT Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 2147 mp , aferent blocului ANL, str. M.Eminescu , nr. 5B
HCL 25: privind dezlipirea(dezmembrarea) suprafeței de 118,104 mp , situată în extravilanul orașului Isaccea, în tarla 5, parcela 41, categorie de folosință Hs în două loturi
HCL 26: privind aprobarea listelor cuprinzând persoanele care au acces la locuință și ordinea de prioritate conform Legii nr.152/1998 privind înființarea ANL, repartizarea a două locuințe vacante și aprobareaprocesului-verbal al Comisiei sociale nr. 1855/17.02.2016
HCL 27: privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT oraș Isaccea și Asociația ”Mâini Întinse ”Tulcea
HCL 28: privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentului educațional pentru copii din grădiniță care provin din familii defavorizate din orașul Isaccea
HCL 29: privind majorarea contribuției financiare a orașului Isaccea, în calitate de membru, la Asociația de Dezvoltare Durabilă a județului Tulcea
HCL 30: privind aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 31: privind inițierea procedurii de cumpărare/închiriere de către UAT oraș Isaccea a terenului aferent bunului imobil-construcție C9 ce aparține UAT oraș Isaccea , situat pe terenul în suprafață de 778 mp, str. Nicolae Bălcescu, oraș Isaccea, județul Tulcea
HCL 32: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din 03.03.2016
HCL 33: privind aprobarea Planului urbanistic Zonal-” Lucrări de construire lăcaș de cult-Schit” pentru suprafața de 7450 mp, în intravilanul orașului Isaccea, tarla 66,parcela 769 și modificarea art.2,alin.2 din HCL nr. 53/2013

HCL 33.1: privind inițierea procedurii privind închirierea suprafețelor de teren-pajiști aflate în domeniul privat al orașului Isaccea conform HCJ nr. 737/12.02.2007
HCL 34: privind înlocuirea reprezentantului UAT oraș Isaccea în Adunarea Generală de Dezvoltare Intercomunitară ” ITI Delta Dunării” Tulcea
HCL 35: privind completarea HCL nr. 9/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții : SUBPROIECT-Reabilitare și extindere sistem de distribuție apă potabilă, reabilitare și extindere sistem de canalizare în orașul Isaccea, județul Tulcea din cadrul PROIECTULUI – Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare , a stațiilor de tratare a apei potabile și a stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori
HCL 36: prin care se ia act de demisia domnului consilier local Petre Ilie și se declară vacant locul de consilier local
HCL 37: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2016 rectificat
HCL 38: privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Amenajare teren de fotbal cu instalație de irigare automată în UAT oraș Isaccea, județul Tulcea 
HCL 39: prin care se ia act de demisia d-lui consilier local Șerban marius Cătălin și se declară vacant locul de consilier local
HCL 40: privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sima Mariana
HCL 41: privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2016-2017
HCL 42: privind darea în administrare către Consiliul județean Tulcea a terenului în suprafață de 215 mp, domeniul public al orașului Isaccea, tarla 42,parcela 497, categorie de folosință pășune
HCL 43: privind inițierea procedurii privind atribuirea de denumiri instituțiilor/obiectivelor aflate în domeniul public al orașului Isaccea
HCL 44: privind prelungirea/încetarea unor contracte de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 45: privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 12,54 mp, situat pe str. N.Grigorescu, nr. 1,et.1, domeniul public al orașului Isaccea, către Asociația ”Centrul de Psihologie Delta Dunării”
HCL 46: privind acordarea avizului pentru încheierea unui parteneriat între UAT oraș Isaccea și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, filiala Tulcea
HCL 47: privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Asistență Socială Isaccea
HCL 48: privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi : Centru de zi
HCL 49: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2016
HCL 50: privind trecerea din domeniul public al orașului Isaccea în domeniul public al județului Tulcea a suprafeței de 215 mp, situată în tarla 42, parcela 497,categorie de folosință pășune, CF nr. 30728
HCL 51: privind aprobarea eșalonării restituirii sumei de 963.997,15 lei , reprezentând suprasolvire impozit clădiri persoane juridice către SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș
HCL 52: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința ordinară din 29.04.2016
HCL 53: privind completarea Comisiei de validare a Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 54: privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Nedelcu Elena
HCL 55: privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2016, 50 de ani de căsătorie și domiciliază pe raza orașului Isaccea
HCL 56: privind aprobarea închirierii suprafeței de 2.5 ha situată în T27,Nb 348/3, teren extravilan, categorie de folosință ”bolovănișuri”, domeniul privat al orașului Isaccea prin licitație publică și a Studiului de oportunitate
HCL 57: privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului intravilan în suprafață de 254 mp, situat pe strada Avram Iancu,nr.47A, T64,Cc 2289/1, A 2289/1/1, oraș Isaccea
HCL 58: privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 2,89 ha, teren extravilan, CF31590, CF31592 conform Legii nr. 422/2001
HCL 59: privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din Comisia de avizare a programului de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în orașul Isaccea
HCL 60: privind inventarierea în domeniul public și privat al orașului Isaccea a unor suprafețe de teren
HCL 61: privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 7138/01.09.2009 încheiat între UAT Isaccea și numitul Arghir Eugen, pentru imobilul cu destinația garsonieră situat în oraș Isaccea, str. N.Grigorescu, nr.5, bl.20, ap.13, repartizarea acestei locuințe vacante și aprobarea procesului-verbal nr. 4082/20.04.2016 al Comisiei Sociale ANL
HCL 62: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2016
HCL 63: privind aprobarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 64: privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Amenajare intersecție pentru preluare ape pluviale, str. Suhat, oraș Isaccea”
HCL 65: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a suprafeței de 6822 mp, teren extravilan, categorie de folosință neproductiv, situat în T5,parcela 43/3
HCL 66: privind revocarea, în parte a HCL nr. 113/17.12.2015 privind aprobarea unui schimb de terenuri și însușirea rapoartelor de evaluare a celor două imobile ce fac obiectul schimbului
HCL 67: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din 09.05.2016
HCL 68: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2016
HCL 69: privind inventarierea în domeniul public și privat al orașului Isaccea a unor suprafețe de teren
HCL 70: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil , aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 71: privind aprobarea cotizației în cuantum de 20.000 lei , pentru anul 2016, a UAT Isaccea, în calitate de asociat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea”
HCL 72: privind inventarierea în domeniul public al orașului Isaccea a unor suprafețe de teren( drumuri de exploatare)
HCL 73: privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și consolidare Sala de Sport a Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea” și a indicatorilor tehnico-economici
HCL 74: privind cumpărarea terenului în suprafață de 654 mp, situat în oraș Isaccea, str. Suhat, nr. 14, tarla 14, parcela A506 și parcela Cc505
HCL 75: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 76: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul I al anului bugetar 2016


Hotărâri ale Consiliului  Local : Mandatul 2016-2020

HCL 1: privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului Local al orașului IsacceaHCL 1: privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 2: privind constatarea rezultatului validării mandatelor de consilieri ai Consiliului Local a orașului Isaccea
HCL 3: privind constituirea Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 4: privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al orașului Isaccea pentru perioada iulie-septembrie
HCL 5: privind alegerea Viceprimarului orașului Isaccea
HCL 6: privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 7: prin care se ia act de demisia d-lui consilier local Mihail Stelian și se declară vacant locul de consilier
HCL 8: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli alorașului Isaccea rectificat pe anul 2016
HCL 9: privind aprobarea Convenției pentru plata comisioanelor aferente garanției emise de Eximbank România în cadrul proiectului de investiții ” Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată din județul Tulcea”
HCL 10: privind aprobarea participării unui număr de 40 de elevi din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea la Tabăra Năvodari
HCL 11: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 12: privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Comisia pentru aplicarea legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
HCL 13: privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Comiia pentru analizarea dosarelor, stabilirea ordinii de prioritate și repartizarea locuințelor din domeniul public/privat al orașului Isaccea
HCL 14: privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Comisia Socială de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării locuințelor realizate din fonduri ANL destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani , în regim de închiriere
HCL 15: privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din Comisia de avizare a programului de funcționare pentru desfășurarea activităților  comerciale în orașul Isaccea
HCL 16: privind completarea poziției nr.2 din Anexa nr.1 la HCL nr. 11/28.01.2016 privind modificarea anexei la HCL nr. 26/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Isaccea prin radierea pozițiilor nr.30,57,58
HCL 17: privind constatarea rezultatului validării mandatelor de consilieri UNPR și completarea Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 18: privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Darie Oana
HCL 19: privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 20: privind desemnarea a câte unui consilier local pentru a face parte din Comisia pentru aplicarea legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, Comisia pentru analiza dosarelor,stabilirii ordinii de prioritate și repartizarea locuințelor din domeniul public/privat al orașului Isaccea, Comisia socială de analiză a dosarelor în vederea repartizării locuințelor realizate din fonduri ANL destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere
HCL 21: privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Isaccea în Consiliul de Administrație și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2016-2017
HCL 22: privind aprobarea noii organigrame și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 23: privind modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul instituției Casa de Cultură Isaccea
HCL 24: privind inventarierea în domeniul public al orașului Isaccea a imobilului formatdin teren intravilan în suprafață de 254 mp și construcție situată pe acest teren , C1 în suprafață de 72 mp situat pe strada Curentului,FN
HCL 25: privind inventarierea în doemniul privat al orașului Isaccea a unor suprafețe de teren
HCL 26: privind încetarea cu acordul părților a contractelor de închiriere nr. 7128/01.09.2009 și nr. 5329/11.06.2012 , repartizarea locuinței vacante situate pe strada M. Eminescu, nr.5B,bl.20 ap., apartament 6(apartament cu trei camere) și aprobarea procesului-verbal nr.6560/12.07.2016 al Comisiei Sociale ANL
HCL 27: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 28: privind înlocuirea reprezentantului UAT oraș Isaccea în Adunarea Acționarilor a SC Aquaserv SA
HCL 29: privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ”Măsuri integrate în comunități marginalizate din UAT oraș Isaccea pentru reducerea numărului de persoane inclusiv de etnie romă aflate în risc de sărăcie și excludere socială prin educație, formare profesională și ocupare_ISEFO” în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziune socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.II  Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romi, Obiectivul specific 4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate,cod SMIS 102500 și a parteneriatului cu Liceul Constantin Brătescu Isaccea, Asociația pentru sprijin în Dezvoltarea Economiei Sociale, Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea
HCL 30: privind aprobarea contribuției financiare a orașului Isaccea pentru anul 2016 , în calitate de membru asociat la Asociația pentru Dezvoltare Comunitară-ITI Delta Dunării Tulcea
HCL 31: privind transmiterea/predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrațieipublice prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a amplasamentului cu destinația Sala de Sport ( teren în suprafață de 1085 mp din care C3-329 mp), domeniul public al orașului Isaccea, CF 31044 și CF30893 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului ” Reabiliatre, consolidare și extindere Sală de Sport a Liceului ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 32: privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare, consolidare și extindere Sala de Sport a Liceului ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 33: privind aprobarea Documentației de Atribuire conținând caietul de sarcini, Instrucțiunile pentru ofertanți și Formularele pentru închirierea prin licitație publică a suprafeței de 2.50 ha, teren extravilan, categorie de folosință Nh,tarla 27, parcela348/3, domeniul privat al UAT oraș Isaccea în vederea înființării unei exploatări de piatră
HCL 34: privind încetarea contractului de închiriere nr. 4966/28.05.2008 încheiat între BRD Societe Generale SA și UAT oraș Isaccea
HCL 35: privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 60 /29.04.2016 privind inventarierea în domeniul public al orașului Isaccea a unor suprafețe de teren
HCL 36: privind prelungirea cu acordul părților  a duratei prevăzute în contractele de închiriere nr. 7127/2009, 7133/2009, 7144/2009, 7130/2009, 7134/2009, 7136/2009 , aprobarea unui model de act adițional, repartizarea locuinței vacante situată pe strada N. Grigorescu, nr.5, bl. 20, ap3 garsonieră și aprobarea procesului-verbal nr.7936/24.08.2016 al Comisiei sociale ANL
HCL 37: privind aprobarea încetării de drept a contractului nr. 6164/11.08.2014 încheiat între UAT oraș Isaccea și D-l Pavel George Bogdan pentru atribuirea în folosință gratuită asuprafeței de 400 mp conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, actualizarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor și aprobarea procesului-verbal nr.  6474/23.08.2016 al Comisiei de Analiză 
HCL 38: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2016
HCL 39: privind aprobarea ” Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru orașul Isaccea”   Anexa
HCL 40: privind acordarea unui ajutor de urgență
HCL 41: privind inventarierea în domeniul public și privat al Orașului Isaccea a unor suprafețe de teren
HCL 42: privind trecerea din domeniul privat al UAT oraș Isaccea în domeniul public al statului a suprafeței de 500 mp, tarla 5, parcela42/1/6, categorie de folosință curți construcții, CF 31018 și în administrarea Autorității Navale Române-Căpitănia Zonală Tulcea    Anexa
HCL 43: privind alipirea a două imobile  : nr. cadastral 30893( str. 1 Decembrie nr. 91) și nr. cadastral 31044 (strada Crișan nr.2) rezultând un singur imobil format din teren în suprafață de 5165 mp din care C1- 3034 mp,C2-344 mp, situat pe strada ! Decembrie, nr. 91
HCL 44:privind prelungirea cu acordul părților a duratei prevăzută în contractele de închiriere nr. 9172/2009, 8374/2010, 8372.1/2010, repartizarea locuinței vacante situată pe str. Mihai Eminescu, nr. 5B, ap.2(apartament cu 2 camere), încetarea contractelorde închiriere nr. 2556/2016, 8361.1/2010, cererii de schimb nr. 8514/2016 și aprobarea procesului-verbal nr. 8849/2016 al Comisiei Sociale ANL
HCL 45: privind închirierea prin atribuire directă d-lui Chiriac Gheorghe a terenului aferent garajului auto în suprafață de21 mp situat pe strada Vidin,nr. 2 ce face parte din domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 46: privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul Comunitar Consultativ privind Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului
HCL 47: privind inventarierea unor bunuri aferente sistemelor de apă și canalizare, în domeniul public al orașului Isaccea și predarea acestora către operatorul regional SC Aquaserv SA, prin completarea Anexei nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de apă și canalizare din data de 05.12.2012
HCL 48: privind alegerea președintelui de ședințăpentru perioada octombrie-decembrie 2016
HCL 49: privind aprobarea înființării Poliției locale a orașului Isaccea ca o structură- compartiment fără personalitate juridică în aparatul despecialitate al Primarului orașului Isaccea, a Regulamentului de organizare și funsționare a Poliției Locale, organigramei,statului de funcții al poliției locale, componența și Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei locale de ordine publică a orașului Isaccea
HCL 50: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2016
HCL 51: privind actualizarea HCL nr.212/28.11.2014 privind aprobarea metodologiei de acordare a prestațiilor financiare excepționale
HCL 52: privind dobândirea calității de ”membru de onoare, fără drept de vot” în cadrul Asociației de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea pentru UAT oraș Isaccea și sprijinirea financiarăa activității asociației
HCL 53: privind aprobarea Planului operativ de acțiune petimpul iernii în perioada 2016-2017
HCL 54: privind corectarea/completarea HCL nr.33/31.08.2016 privind aprobarea  Documentației de Atribuire conținând caietul de sarcini, Instrucțiunile pentru ofertanți și Formularele pentru închirierea prin licitație publică a suprafeței de 2.50 ha, teren extravilan, categorie de folosință Nh,tarla 27, parcela348/3, domeniul privat al UAT oraș Isaccea în vederea înființării unei exploatări de piatră
HCL 55: privind alipirea a două imobile: lotul nr. 1=1200 mp, CF 31144(str. 1 Decembrie nr. 58) și lotul nr. 2 =1853 mp (str.Cuza Vodă, nr.1 A), rezultând un singur imobil format din teren în suprafață de 3053 mp (str. Cuza Vodă, nr. 1A)
HCL 56: privind aprobarea modificării art.6,pct.6, lit.d din contractul nr. 4001/23.04.2013 încheiat între UAT oraș Isaccea și d-l Ion Vasile pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 400 mp conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat destat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală
HCL 57: privind modificarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 58: privind revocarea HCL nr. 56/29.04.2016 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a sufrafeței de 2,5 ha, situate în tarla 27, Nb 348/3, teren extravilan, categoriede folosință neproductiv, domeniulprivat al orașului Isaccea și HCL nr. 33/31.08.2016 privin aprobarea Documentației de atribuire pentru licitație, modificată prin HCL nr. 54/2016
HCL 59: privind aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 60: privind aprobarea Registrului Local al spațiilor verzi, aparținând domeniului public/privat al orașului Isaccea
HCL 61: privind completarea anexei la HCL nr. 39/23.09.2016 privind aprobarea ”Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru orașul Isaccea”
HCL 62: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul II al anului bugetar 2016
HCL 63: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul III al anului bugetar 2016
HCL 64: privind stabilirea sumelor de recuperat reprezentând cota de contribuție a Asociațieide proprietari Isaccea, avansată de către UAT oraș Isaccea în cadrul ” Programului Național multianual privin creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe” pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică bloc de locuințe P+1E,localitate Isaccea, str. Mircea Vodă, nr.14”
HCL 65: privind actualizarea Grupei de prevenire și stingere a incendiilor din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Isaccea, înființat prin HCL nr. 13/2006
HCL 66: privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul public și privat al orașului Isaccea
HCL 67: privind atribuireaîn folosință gratuită a suprafeței de 356 mp, teren intravilan, situat în oraș Isaccea, str. Vidin,FN, domeniul privat al orașului Isaccea, Muftiatului Cultului Musulman din România
HCL 68: privind inițierea procedurii de cumpărare de către UAT oraș Isaccea a imobilului teren intravilan în suprafață de 28198 mp, situat în tarla 12, parcela 430, str. calea Măcin, nr. 7A, categorie de folosință neproductiv,oraș isaccea și desemnarea Comisiei de negociere
HCL 69: privind inițierea procedurii de cumpărare de către UAT oraș Isaccea a imobilului format din construcție și teren aferent în suprafață de 149 mp, situat pe strada 1 Decembrie, nr. 29  și desemnarea Comisiei de negociere
HCL 70: privind modificarea statuluide funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 71: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică 
HCL 72: privind aprobarea achizișionării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 73: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2016
HCL 74: privind aprobarea cotizației către Asociația de dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de deșeuri Menajere Tulcea pentru anul 2016
HCL 75: privind inventarierea în domeniul privat al orașului isaccea a suprafeței de 1700 mp, teren intravilan, situat în T12,parcela 450, categorie de folosință curți construcții, str. Calea Măcin,FN
HCL 76: privind cumpărarea imobilului format din: teren în suprafață de 149 mp și construcție C1 în suprafață de 102 mp, situat în oraș Isaccea, str. 1 decembrie, nr. 29, tarla4, parcela 76, categorie de folosință curți construcții, CF 742/N
HCL 77: privind aprobarea nivelului impozitelor locale pentru anul fiscal 2017 în orașul Isaccea
HCL 78: privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul orașului Isaccea, precum și a terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, în vederea majorării cu până la 500 % a impozitului datorat bugetului local
HCL 79: privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă pentru orașul Isaccea
HCL 80: privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr.8358.1/14.10.2010 și aprobarea procesului-verbal nr. 11503/31.12.2016 al Comisiei sociale Anl
HCL 81: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea 
HCL 82: privind modificarea art.2 din HCL nr. 44/30.04.2013 privind completarea Anexei nr. 15- Alte taxe locale la HCL nr. 12/2013 în sensul includerii taxei pentru comerț ambulant și stabilirea unor locații pentru desfășurarea activităților de comerț stradal cu caracter tmporar
HCL 83: privind revocarea HCL nr. 81/25.09.2015 privind vânzarea cu exercitarea dreptului de preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 500 mp, str. Livezii, nr. 15, oraș Isaccea
HCL 84: privind modificarea Planului de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Isaccea

HCL 2015

HCL 1: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2015
HCL 2: privind acordarea avizului unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea și unității de învățământ fără personalitate juridică Școala Primară revărsarea pentru funcționarea în anul 2015-2016
HCL 3: privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2015
HCL 4: privind aprobarea scăderii taxei de habitat pe contribuabil în funcție de numărul de colectări efectuate pe străzi
HCL 5: privind atribuirea în folosință gratuită către SC Enel Distribuție Dobrogea SA a unei suprafețe de teren de 145 mp, teren arabil extravilan, situat în T 42,P494, domeniu privat al UAT oraș Isaccea
HCL 6: privind aprobarea Programului de activitate privind lucrările de interes local, pentru anul 2015, propuse a fi executate de beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, de către părinții ai căror copii sunt instituționalizați și de către persoanele pentru care s-a dispus prestarea de muncă în folosul comunității
HCL 7: privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ” Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea , județul Tulcea, etapa a II-a” și a indicatorilor tehnico-economici
HCL 8: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 05.01.2015-30.01.2015
HCL 9: privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 2.500.000 lei
HCL 10: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2015
HCL 11: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru anul bugetar 2014
HCL 12: privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de salubrizare al orașului Isaccea
HCL 13: privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 5,78 ha, teren extravilan, CF 31073,CF 31074,CF 31072, conform Legii nr. 422/2001
HCL 14: privind modificarea HCL nr. 105/30.09.2014 privind însușirea raportului de evaluare nr. 6/18.03.2014 și aprobarea concesionării cu acordarea dreptului de preferință către Federalcoop Tulcea a suprafeței de 1084 mp, teren intravilan, localitatea componentă Revărsarea, oraș Isaccea
HCL 15: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2015 din orașul Isaccea
HCL 16: privind propunerea deevaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului Orașului Isaccea pe anul 2014
HCL 17: privind aprobarea listelor cuprinzând persoanele care au acces/nu au acces la locuință și ordinea de prioritate conform Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL
HCL 18: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru un imobil, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 19: privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2015
HCL 20: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 09.02.2015-28.02.2015
HCL 21: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin extinderea sistemelor de apă potabilă și canalizare”, finanțat prin POP 2007-2013 conform contractului de finanțare nr. 323/29.09.2014 și aprobarea cofinanțării acestui proiect din bugetul local cu suma de 185.998,14 lei
HCL 22: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a imobilului cu destinația teren , în suprafață de 254 mp, situat în intravilan, în T64, parcelele 2289/1 și 2289/1/1 , str. Avram Iancu , nr. 47A, oraș Isaccea
HCL 23: privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți a bugetului local în anul 2015
HCL 24: privind acordarea unui mandat special d-lui Primar, Moraru Anastase, reprezentantul UAT Isaccea în Adunarea Generală a Asociațiilor din cadrul Asociației Intercomunitare ”DEzvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea” în scopul acceptării de noi membrii 
HCL 25: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 26: privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 11 mp, situat pe str. N.Grigorescu, nr. 1, domeniu public al orașului Isaccea, către Asociația ” Grup Local de Pescărie Durabilă-Lunca Dunării” cu destinația sediu asociație
HCL 27: privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2015, 50 de ani de căsătorie și domiciliază pe raza orașului Isaccea
HCL 28: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a unor imobile cu destinația terenuri, situate în intravilan
HCL 29: privind inventarierea în doemniul public a activului fix ” Stație de pompare ape uzate ANL” și darea în administrare către SC Aquaserv SA Tulcea
HCL 30: privind atribuirea dreptului de uz și servitute de trecere, cu paltă, pentru întreaga perioadă de existență a stației de protecție catodică( max. 15 ani), a suprafeței de 1 mp, teren care face parte din domeniul public al orașului Isaccea, situat în zona de trotuar a str. Eroilor la intersecția cu str. Cuza Vodă , către SC GDF Suez Energy România SA, București
HCL 31: privind modificarea prevederilor art.1 din HCL nr. 33/28.09.2012 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al orașului Isaccea și a Regulamentului Local de Urbanism , aferent PUG
HCL 32: privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2015
HCL 33: privind completarea și modificarea Anexei nr. 7- ” Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor”, poziția nr. 16 din HCL nr. 118/2014 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale șiamenzilor aplibabile pentru anul 2015
HCL 34: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 02.03.2015-15.03.2015
HCL 35: privind alegerea președințelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2015
HCL 36: privind aprobarea noii organigrame și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 37: privind includerea în teritoriul eligibil LEADER acoperit de Parteneriatul ” Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord” Tulcea , care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2014-2020 
HCL 38: privind modificarea art.4 din HCL nr. 106/14.10.2013 privind realizarea obiectivului ” Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului cultural (Casa de cultură) din orașul Isaccea” 
HCL 39: privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 0,40 ha, teren extravilan, CF 30087, conform Legii 422/2001
HCL 40: privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces lainformațiile de interes public
HCL 41: privind revocarea HCL nr. 21/06.03.2015 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin extinderea sistemelor de apă potabilă și canalizare”, finanțat prin POP 2007-2013 conform contractului nr. 323/29.09.2014 și aprobarea cofinanțării acestui proiect din bugetul local cu suma de 185.998,14lei
HCL 42: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 43: privind aprobarea decontului cadrelor didactice navetiste din carul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.03.2015-15.04.2015
HCL 44: privind aprobarea contractării unui împrumutîn valoare de maximimum 2.500.000lei , în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
HCL 45: privind aprobarea achiziționării unui autoturism în sistem leasing
HCL 46: privind aprobarea participării unui număr de 20 de elevi cu rezultate foarte bune la învățătură și concursurișcolare în anul școlar 2014-2015 din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” la tabăra Năvodari
HCL 47: privind acordarea unui ajutor de urgență
HCL 48: privind preluarea unui contract de locațiune
HCL 49: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 20.04.2015-15.05.2015
HCL 50: prvind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2015
HCL 51: privind aprobarea participării unuinumăr de 20 de elevi cu rezultate foarte bune la învățătură și concursuri școlare în anul 2014-2015 din cadrul Liceului ” C. Brătescu” Isaccea la Tabăra Năvodari
HCL 52: privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr.7132/2009 încheiat între UAT Isaccea și numita Dima Carmen, pentru imobilul cu destinația garsoniră situat în oraș Isaccea, str. N. Grigorescu,nr. 1, ap.7 și aprobarea procesului-verbal nr. 4319/2015 al Comisiei Sociale ANL
HCL 53: privind prelungirea unorcontracte de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 54: privind inventarierea și înregistrarea în evidențelecontabile a mijlocului fix Dacia Logan Laureate 0,990 CP 
HCL 55: privind inventarierea și înregistrarea în evidențele contabile a mijlocului fix autobuz Mercedes-Benz Sprinter Trituro 28+2
HCL 56: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 57: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 58: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.05.2015-15.06.2015
HCL 59: privind modificarea și completarea HCL nr. 108/31.10.2014 privind modificarea inventarului domeniului public al orașului Isaccea aprobat prin HCL nr. 26/2001
HCL 60: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie-septembrie
HCL 61: privind aprobarea Convenției pentru plata comisioanelor aferente garanției emise de Eximbank România în cadrul proiectului de investiții ” Reabilitare și extinderea sistemelor de alimentare apă potabilă și apă uzată din județul Tulcea”
HCL 62: privind aprobarea organigramei, numărului de posturi și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 63: privind stabilirea sumelor de recuperat reprezentând cota de contribuție a Asociației de proprietari Isaccea avansată de către UAT oraș Isaccea în cadrul ”Programului Național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe” și modificarea art.2 din HCL nr. 53/2009
HCL 64: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a unorimobile cu destinația terenuri, situate în intravilan
HCL 65: privind modificarea și completarea HCL nr. 108/2014 privind modificarea inventarului domeniului public al orașului Isaccea aprobat prin HCL nr.26/2001
HCL 66: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru un imobil, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 67: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.06.2015-15.07.2015
HCL 68: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul I al anului bugetar 2015
HCL 69: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul II al anului bugetar 2015
HCL 70: privind împuternicirea din partea Consiliului Local Isaccea pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea în vederea delegării gestiunii și încheierii contractelor pentru serviciile din componența proiectului ” Sistem de Management Integrat al deșeurilor în județul Tulcea” aferent localității Isaccea
HCL 71: privind atribuirea în folosință gratuită către SC Enel Distribuție Dobrogea SA a unei suprafețe de 20 mp teren aparținând domeniului public al orașului Isaccea, nr. cadastral 30865, pentru amplasare stâlp și linie electrică aeriană și a unei suprafețe de 715 mp teren aparținând domeniului public al orașului Isaccea, nr. cadastral 30865, pentru amplasare linie electrică subterană
HCL 72: privind repartizarea spațiului de locuit situat pe strada Vidin, nr. 1, bl.60, ap.56 din fondul locativ al UAT Isaccea către numita Neculai Carmen Mariana
HCL 73: privind prelungirea valabilității unor contracte de închiriere pentru locuințele situate în oraș Isaccea, conform Legii nr. 152/1998 pentru înființarea ANL, republicată și aprobarea procesului-verbal nr. 7044/2015 al Comisiei Sociale ANL
HCL 74: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat , al orașului Isaccea pe anul 2015
HCL 75: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a imobilului cu destinația teren, în suprafață de 182 mp, situat în intravilan, în T12, parcela 425/1, str. Calea Măcin, FN, oraș Isaccea  Anexa
HCL 76: privind atribuirea cu titlu gratuit a dreptului de superficie,uz și servitute de trecere către SC Enel Distribuție Dobrogea SA , a suprafeței de 5 mp, teren aparținând domeniului privat al orașului Isaccea, situat în T 12, parcela Cc 425/1
HCL 77: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința ordinară din 25.09.2015
HCL 78: privind asocierea și participarea UAT Isaccea la constituirea Asociației ”Grup Local pentru Pescărie Durabilă-Lunca Dunării”
HCL 79: privind prelungirea valabilității unor contracte de închiriere pentru locuințele situate în oraș Isacca, conform Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL, republicată și aprobarea procesului-verbal nr. 7426/18.09.2015 al Comisiei Sociale ANL
HCL 80: privind aprobarea documentației de licitație privind vânzarea terenului intravilan în suprafață de 254 mp, situat pe strada Avram Iancu nr. 47A, T64, Cc2289/1, A 2289/1/1, oraș Isaccea
HCL 81: privind vânzarea cu exercitarea dreptului de preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 500 mp, str. Livezii, nr. 15, oraș Isaccea
HCL 82: privind inventarierea în domeniul public al orașului Isaccea a imobilelor DV347(drum vicinal) în suprafață de 8806 mp
HCL 83: privind aprobarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ privind Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia
HCL 84: privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Isaccea în Consiliul de Administrație și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” pentru anul 2015-2016
HCL 85: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie
HCL 86: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2015
HCL 87: privind acordarea unui ajutor de urgență
HCL 88: privind corectarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 78/26.07.2013 privind înlocuirea d-lui Primar Moraru Anastase, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Infrastructurii de Deșeuri MenajereTulcea
HCL 89: privind aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2016 în orașul Isaccea
Anexa 1: Impozitul pe clădiri datorat de către persoanele fizice
Anexa 2: Impozitul pe clădiri datorat de către persoanele juridice
Anexa 3: Impozitul pe teren pentru persoane fizice
Anexa 4: Impozitul pe teren persoane juridice
Anexa 5: Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice
Anexa 6: Impozitul pe mijloace de transport persoane juridice
Anexa 7: Taxa pentru eliberarea certificatelor,avizelor și autorizațiilor
Anexa 8: Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate
Anexa 9: Impozitul pe spectacole
Anexa 10: Taxele judiciare de timbru și taxele extrajudiciare de timbru
Anexa 11: Taxa de habitat
Anexa 12: Taxe speciale
Anexa 13: Tarife de bază pentru chirii pe zone
Anexa 14: Alte taxe locale
Anexa 15: Publicarea listelor debitorilorcare înregistrează obligații fiscale restante
Anexa 16: Anularea creanțelor fiscale restante ale persoanelor fizice și juridice aflate în sold la data de 31.12.2015
Anexa 17: Regulamentul privind criteriile și procedura de acordare a scutirilor dela plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice și juridice
HCL 90: privind prelungirea valabilității unor contracte de închiriere pentru locuințele situate în oraș Isaccea, conform Legii nr. 152/1998 pentru înființarea ANL, repartizarea a două locuințe, inițierea evacuării pe cale judecătorească a numitului Sandu Marian, fost chiriaș ANL, cu recuperarea debitelor restante, aprobarea Regulamentului de conviețuire în condominiu al locatarilor din imobille ANL , aflate în administrarea UAT oraș Isaccea și aprobarea procesului-verbal nr. 9081/2015 al Comisiei Sociale ANL
HCL 91: privind aprobare Planului operativ de acțiune pe timpul iernii în perioada 2015-2016
HCL 92: privind trecerea din domeniul public al UAT Isaccea în domeniul privat al UAT Isaccea a suprafeței de 12623m p, teren extravilan și majorarea acestei suprafețe conform măsurătorilor efectuate
HCL 93: privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între UAT Isaccea și Asociația ”Drumuri Dobrogene”
HCL 94: privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între UAT Isaccea și asociația ” Generația Tânără”
HCL 95: privind modificarea art.3 din HCL  nr. 26/2015 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului de 11 mp, situatpe str. Nicolae Grigorescu,nr. 1, domeniul public al orașului Isaccea , către Asociația ” Grup Local de Pescărie Durabilă-Lunca Dunării” cu destinația sediu asociație
HCL 96. privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 97: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 98: privind aprobarea decontului cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoetic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 01.09.2015-30.09.2015
HCL 99: privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ” Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, etapa a II-a” și a indicatorilor tehnico-economici
HCL 100: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2015
HCL 101: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul III al anului bugetar 2015
HCL 102: privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanți pentru autoturismele aflate în dotarea proprie a unității administrativ-teritoriale oraș Isaccea
HCL 103: privind modificarea HCL nr. 89/2015 privind valorile impozabile,impozitele, taxele locale și amenzile aplicabile în anul 2016 în orașul Isaccea
HCL 104: privind modificarea și completarea HCL nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în orașul Isaccea
HCL 105: privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 6548/2013 încheiat între UAT Isaccea și numita Matei Nicoleta Corina , pentru imobilul cu destinația garsonieră situat în oraș Isaccea, str. N. Grigorescu, nr. 5, ap.10 și aprobarea procesului-verbal nr. 10054/2015 al Comisiei Sociale ANL
HCL 106: privind repartizarea spațiului de locuit format din locuință și teren aferent, situat pe strada Livezii, nr. 41G din fondul locativ al UAT Isaccea către numitul Manole Ionel
HCL 107: privind atribuirea unei denumiri de străzi și stabilirea zonei fiscale
HCL 108: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 109: privind aprobarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 110: privind acordarea burselor pentru elevii din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea
HCL 111: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea
HCL 112: privind aprobarea finalizării implementării proiectelor derulate pe POP 2007-2013 până cel târziu la 31.06.2016, din surse proprii de finanțare
HCL 113: privind aprobarea unui schimb de terenuri și însușirea rapoartelor de evaluare a celor două imobile ce fac obiectul schimbului
HCL 114: privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 8364/2010 încheiat între UAT Isaccea și numitul Mazăre Ion, pentru imobilul cu destinația apartament cu două camere situat în oraș Isaccea, str. M. Eminescu, nr. 5B, ap.2
HCL 115: privind prelungirea unorcontracte de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 116: privind completarea art. 1 din HCL nr. 63/2015 privind stabilirea sumelor de recuperat reprezentând cota de contribuție a Asociației de Proprietari Isaccea avansată de către UAT Isaccea în cadrul ” Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”
HCL 117: privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2016 în orașul Isaccea
HCL 118: privind aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale
HCL 119: privind revocarea pct. 2 și pct.4 din Anexa 13 la HCL nr. 118/2014 privind stabilirea valorilor impozabile,impozitelor, taxelor locale și amenzilor aplicabile pentru anul 2015
HCL 120: privind includerea UAT Isaccea în teritoriul eligibil al Asociației ” Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării”, care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2014-2020

HCL 121: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2015

HCL 122:privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2015

HCL 2014

HCL 1: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2014
HCL 2: privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 3: privind aprobarea scăderii taxei de habitat pe contribuabil în funcție de numărul de colectări efectuate pe străzi
HCL 4: privind inventarierea în doemniul privat al orașului Isaccea a unor imobile cu destinația terenuri, situate în intravilan
HCL 5: privind aprobarea cererii formulate de d-ra Popa Raluca Elena pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 343 mp și de d-l Simion Venetius Cristian pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 343 mp conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală
HCL 6: privind aprobarea proiectului intitulat ” construire Centru național de Informare și Promovare Turistică-oraș Isacea” și a cheltuielilor legate de proiect
HCL 7: privind aprobarea documentației tehnico-economice în vederea depunerii proiectului ” Construire centru de informare și promovare turistică, oraș Isaccea” și a cheltuielilor legate de proiect
HCL 8: privind acordarea avizului unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul teoretic ”C. Brătescu”Isaccea și unității școlare fără personalitate juridică Școala Primară Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2014-2015
HCL 9: privind aprobarea proceselor-verbale de delimitare a limitelor de hotar între teritoriul administratic al orașului Isaccea și Unitățile administrativ-teritoriale: Luncavița, Somova, Niculițel, Hamcearca 
HCL 10: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.12.2013-15.01.2014
HCL 11: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2014
HCL 12: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2014 din orașul Isaccea
HCL 13: privind modificarea HCL nr. 24/27.03.2009 privind aprobarea Regulamentului de ordine publică al orașului Isaccea
HCL 14: privind aprobarea Programului de activitate privind lucrările de interes local, pentru anul 2014 propuse a fi realizate de către beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, de către părinții ai căror copii sunt instituționalizați și de către persoanele pentru care s-a dispus prestarea de muncă în folosul comunității
HCL 15: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 16: privind aprobarea proiectului ” Acțiuni de ecologizare și reciclare a deșeurilor plastice, organizate de Primăria orașului Isaccea” și împuternicirea d-lui Primar Moraru Anastase pentru implementarea acestuia
HCL 17: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru anul bugetar 2013
HCL 18: privind revocarea HCL nr. 145/2013 privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului extravilan în suprafață de 2196 mp, situat în tarla 5, parcela Nm42/1/1, categorie de folosință neproductiv
HCL 19: privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului orașului Isaccea pe anul 2013 
HCL 20:privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Aquaserv SA Tulcea pe anul 2014
HCL 21: privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2014
HCL 22: privind modificarea/completarea unor contracte de concesiune/închiriere/asociere în participațiune încheiate între UAT Isaccea și persoane fizice/juridice
HCL 23: privind aprobarea listelor cuprinzând persoanele care au acces/nu au acces la locuință și ordinea de prioritate conform Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL
HCL 24: privind prelungirea contractului de comodat nr. 7583/2013 pentru spațiul cu destinația ” birou” în suprafață de 11 mp, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea, situat pe str. N. Grigorescu nr. 1, oraș Isaccea
HCL 25: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 26: privind aprobarea protocolului de colaborare între UAT Isaccea și Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea-Poliția orășenească Isaccea
HCL 27: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.01.2014-15,02,2014
HCL 28: privind inițierea procedurii privind închirierea suprafețelor de teren-pajiști aflate în domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 29: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a unor imobile-terenuri, situate în extravilanul orașului Isaccea
HCL 30: privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2014, 50 de ani de căsătorie și domiciliază pe raza orașului Isaccea
HCL 31: privind însușirea raportului de evaluare nr.5/2014 a SC Fruvinis SA Isaccea în vederea vânzării acțiunilor deținute de Consiliul Local Isaccea, întocmit de evaluator întreprindere Blidăruș Constantin- SC Star Expert SRL
HCL 32: privind aprobarea vânzării integrale a pachetului de acțiuni deținute de Consiliul Local Isaccea la SC Fruvinis SA Isaccea
HCL 33: privind aprobarea Convenției pentru plata comisioanelor aferente garanției emise de Eximbank România în cadrul proiectului de investiții ” Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și apă uzată din județul Tulcea”
HCL 34: privind aprobarea cotizației în cuantum de 1,5 lei/locuitor pentru anul 2014 , în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea
HCL 35: privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic ”Modernizare drumuri publice în orașul Isaccea”
HCL 36: privind darea în administrare către Autoritatea navală Română prin Căpitănia Zonală Tulcea-Oficiul de Căpitănie Isaccea a terenului în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul orașului Isaccea, tarla5, parcela 42/1/6, categorie de folosință curți construcții
HCL 37: privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2014
HCL 38: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile cu destinația locuință și teren aferent, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 39: privind rezilierea contractului nr. 10448/18.11.2013 de închiriere a locuinței și a terenului aferent din oraș Isaccea, str. Livezii, nr. 43I, titular Florea Gelu Lucian
HCL 40: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.02.2014-15.03.2014
HCL 41: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2014
HCL 42: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2014
HCL 43: privind concesionarea prin negociere directă, către d-na Mărășescu Maricica a terenului intravilan în suprafață totală de 1084 mp, aferent spațiului comercial ” Magazin mixt și bufet” situat în Revărsarea, str. Victoriei nr. 83 
HCL 44: privind repartizarea spațiului de locuit din str. Livezii, nr. 43I în suprafață de 45 mp și a terenului aferent în suprafață de 85 mp, din fondul locativ al UAT Isaccea, în regim de închiriere
HCL 45: privind modificarea HCL nr. 19/2012 privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 3240 mp, categorie de folosință curți construcții, situat în tarla 62, parcela 2161/1, str. Livezii nr. 8
HCL 46: privind  vânzarea terenului aferent spațiilor aflate la parterul imobilului P+1 din oraș Isaccea, str. Mircea Vodă nr. 18
HCL 47: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 13.03.2014-15.04.2014
HCL 48: privind modificarea/completarea HCL nr. 35/2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și proiectul tehnic ” Modernizare drumuri publice în orașul Isaccea”
HCL 49: privind modificarea HCL nr. 32/2014 privind aprobarea vânzării integrale a pachetului de acțiuni deținute de Consiliul Local Isaccea la SC Fruvinis SA Isaccea
HCL 50: privind modificarea HCL nr. 32/2014 privind aprobarea vânzării integrale a pachetului de acțiuni deținute de Consiliul Local Isaccea la SC Fruvinis SA Isaccea
HCL 51: privind analizarea cererilor nr. 3895/29.04.2014 și nr. 4414/15.05.2014 formulate de SC EnVogue Industries SRL privind exercitarea dreptului de preemțiune cu privire la cumpărarea pachetului de acțiuni deținute de Consiliul Local Isaccea la SC Fruvinis SA
HCL 52: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul I al anului bugetar 2014
HCL 53: privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al orașului Isaccea
HCL 54: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 55: privind rezilierea contractului de închiriere nr. 7140/01.09.2009 a locuinței ANL, din oraș Isaccea, str. N.Grigorescu, nr.5, ap.15, titular Anghelache Costel și repartizarea acesteia către numitul Baciu Sergiu Iulian
HCL 56: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.04.2014-15.05.2014
HCL 57: privind revocarea HCL nr. 43/30.04.2014 privind concesionarea prin negociere directă către D-na Mărășescu Maricica a terenului intravilan în suprafață totală de 1084 mp, aferent spațiului comercial ”Magazin mixt și bufet” situat în Revărsarea, str. Victoriei, nr. 83
HCL 58: privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță juridică de specialitate
HCL 59: privind modificarea HCL nr.  35/31.03.2014 , modificată și completată prin HCL nr. 48/2014 privind aprobarea DALI , a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru proiect ”Modernizarea drumurilor publice , oraș Isaccea”
HCL 60: privind aprobarea proiectului ” Construire adăpost pescăresc în orașul Isaccea, județul Tulcea” și împuternicirea d-lui Primar Moraru Anastase , ca reprezentant legal al UAT Isaccea în implementarea acestui proiect
HCL 61: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din 23.06.2014
HCL 62: privind rezilierea contractului de asociere în participațiune nr. 8379/14.10.2014 încheiat între UAT Isaccea și SC WindNovo SRL
HCL 63: privind aprobarea participării unui număr de 20 de elevi cu rezultate foarte bune la învățătură și concursuri școlare în anul școlar 2013-2014 din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea la Tabăra Năvodari în perioada 07-13.07.2014
HCL 64: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 65: privind darea în administrare către SC Aquaserv SA Tulcea a investiției ” Reabilitarea și extinderea sistemului de distribuție apă potabilă, reabilitare și extindere sistem de canalizare în orașul Isaccea”
HCL 66: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 67: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 68: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.05.2014-15.06.2014
HCL 69: privind însușirea rapoartelor de evaluare nr.9/2014 și nr. 8/2014 a suprafețelor de teren de: 1173 mp situat pe str.Livezii nr.23, tarla 40,parcela 475/11,oraș Isaccea și de 489 mp , situat pe str. Livezii , nr.13, tarla 40,parcela 475/6. oraș Isaccea și desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de licitație/negociere directă
HCL 70: privind însușirea raportului de evaluare nr. 10/2014 a suprafeței de 34 mp, ce face parte din domeniul privat al orașului Isaccea, situat pe str. 1 Decembrie, nr. 95, bl.60, tarla 55, parcela 1956 și desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de negociere directă în vederea concesionării terenului
HCL 71: privind aprobarea acordului de garantare a finanțării rambursabile interne în valoare de 86.321 euro aferente investițiilor din proiectul ” reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată din județul Tulcea”
HCL 72: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie-septembrie 2014
HCL 73: privind aderarea orașului Isaccea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ” ITI Delta Dunării” Tulcea 
HCL 74: privind aprobarea constituirii fondului public de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din acordurile de garantare a finanțării rambursabile interne în valoare de 86.321 euro aferente investițiilor din proiectul ” Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată din județul Tulcea”
HCL 75: privind desemnarea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale ale UAT Oraș Isaccea
HCL 76: privind aprobarea modelului și conținutului documentelor în vederea alocării sprijinului financiar unităților de cult de pe raza orașului Isaccea
HCL 77: privind încetarea contractului de închiriere nr. 9995/2005 și aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 18.02 mp, teren intravilan, situat pe str. Vidin, nr. 2, aferent unui garaj auto, d-lui Simion Stelian
HCL 78: privind aprobarea cererii formulate de d-l Pavel George Bogdan pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 400 mp și de d-na Geangu Elena Alina pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 400 mp conform legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală
HCL 79: privind stabilirea cuantumului chiriei pentru titularii de contracte de închiriere a locuințelor ANL, care au depășit vârsta de 35 de ani și le-a expirat perioada contractuală inițială de 5 ani conform Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL
HCL 80: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 81: privind modificarea art.1 al HCL nr. 46/2014 privind vânzarea terenului aferent spațiilor sflate la parterul imobilului P+1 din oraș Isaccea, str. Mircea Vodă, nr. 18
HCL 82: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.06.2014-15.07.2014
HCL 83: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 84: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2014
HCL 85: privind aprobarea ” DALI-Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului de cultură-Casa de Cultură Isaccea” și a indicatorilor tehnico-economici
HCL 86: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 87: privind aprobarea procedurii de autorizare a activităților economico-productive, de turism și de agrement desfășurate pe teritoriul comun al orașului Isaccea și al Rezervației Biosferei delta Dunării
HCL 88: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul II al anului bugetar 2014
HCL 89: privind însușirea Actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare aprobat prin HCL nr. 65/28.09.2007
HCL 90: privind stabilirea situațiilor deosebite în vederea acordării ajutoarelor de urgență în temeiul Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare
HCL 91: privind prelungirea valabilității unor contracte de închiriere pentru locuințele situate în oraș Isaccea, str. N. Grigorescu, nr. 5, conform Legii nr. 152/1998 pentru înființarea ANL 
HCL 92: privind aprobarea studiului de oportunitate privind lucrările de amenajare a accesului carosabil ce deservește zona de extravilan ca parte din programul de dezvoltare urbană a localității și aprobarea inițierii unui PUZ în vederea realizării proiectului ” Amenajare racord la DN22, km 131-962, cu drumul de acces la cariera Revărsarea”
HCL 93: privind aprobarea documentației de licitație privind vânzarea terenului intravilan în suprafață de 489 mp, situat pe str. Livezii, nr. 13, T40,P 475/6, oraș Isaccea
HCL 94: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2014
HCL 95: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2014
HCL 96: privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între UAT Isaccea și Sectorul Poliției de frontieră Isaccea 
HCL 97: privind acordarea burselor pentru elevii din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea
HCL 98: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobilem aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 99: privind repartizarea locuinței ANL din oraș Isaccea, str. N. Grigorescu, nr. 5, ap.12 numitului Petre Dan Andrei
HCL 100: privind darea în administrare către SC Aquaserv SA Tulcea a activului fix Foraj 1 Valea Suhat realizat în cadrul proiectului ” Reabilitarea și extinderea sistemului de distribuție apă potabilă, reabilitare și extindere sistem canalizare în orașul Isaccea”
HCL 101: privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Isaccea în Consiliul de Administrație și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2014-2015
HCL 102: privind revocarea art.2 din HCL nr. 78/31.07.2014 privind aprobarea cererii formulate de d-l Pavel George Bogdan pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 400 mp și de d-na Geangu Elena Alina pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 400 mp conform legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personalăformulate de d-l Pavel George Bogdan pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 400 mp și de d-na Geangu Elena Alina pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 400 mp conform legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală
HCL 103: privind revocarea HCL nr. 77/31.07.2014 privind încetarea contractului de închiriere nr. 9995/28.12.2005 și aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 18,02 mp, teren intravilan, situat pe str. vidin nr. 2, aferent unui garaj auto, d-lui Simion Stelian
HCL 104: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navestiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.08.2014-15.09.2014
HCL 105: privind însușirea raportului de evaluare nr.6/18.03.2014 și aprobarea concesionării cu acordarea dreptului de preferință către Federalcoop Tulcea a suprafeței de 1084 mp, teren intravilan, localitatea componentă Revărsarea, oraș Isaccea
HCL 106: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2014
HCL 107: privind modificarea/completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 7208/06.10.2006 și aprobarea prelungirii valabilității acestui contract
HCL 108: privind modificarea inventarului domeniului public al orașului Isaccea aprobat prin HCL nr. 26/10.07.2001
HCL 109: privind cumpărarea terenului intravilan în suprafață de 1200 mp, situat pe str. 1 Decembrie, tarla 54,parcela Cp1955/1
HCL 110: privind acordul Consiliului Local al orașului Isaccea în vederea amplasării unei stații de asfalt și a unei stații de beton de către SC BenAri Negev IND SRL pe suprafața de 3000 mp din suprafața de 32 ha, concesionată prin Contractul de concesiune nr. 5153/13.08.2004
HCL 111: privind însușirea Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare aprobat pri HCL nr. 65/28.09.2007
HCL 112: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 113: privind prelungirea valabilității unor contracte de închiriere pentru locuințele situate în oraș Isaccea, conform Legii nr. 152.1998 pentru înființarea ANL, republicată
HCL 114: privind atribuirea în folosință gratuităm cu exercitarea dreptului de uz și servitute, de către SC Enel distribuție Dobrogea SA , a suprafeței de 15 mp, domeniul public al orașului Isaccea în scopul amplasării unor stâlpi pentru îmbunătățirea serviciului de distribuție a energiei electrice
HCL 115: privind stabilirea sumelor de recuperat reprezentând cota de contribuție a Asociației de proprietari Isaccea avansată de către UA Isaccea în cadrul ” Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”
HCL 116: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navestiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.09.2014-15.10.2014
HCL 117: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2014
HCL 118: privind stabilirea valorilor impozabile,impozitelor,taxelor locale și amenzilor aplicabile pentru anul 2015 în orașul Isaccea
HCL 119. privind revocarea pct.2 și pct.4 din Anexa 13 la HCL nr. 118/28.11.2014 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și amenzilor aplicabile pentru anul 2015
HCL 120: privind aprobarea Acordului de asociere cu Asociația Județeană de Fotbal Tulcea
HCL 121: privind aprobarea metodologiei de acordare a prestațiilor financiare excepționale
HCL 122: privind aprobarea planului operativ de acțiune pe timpul iernii în perioada 2014-2015
HCL 123: privind aprobarea organizării, administrării și exploatării pășunilor aflate în doemniul privat al orașului Isaccea
HCL 124: privind atribuirea în folosință gratuită a suprafeței totale de 1.96 mp, domeniul public al orașului Isaccea, către ARBDD Tulcea
HCL 125: privind repartizarea spațiului de locuit și a terenului aferent situat pe str. Livezii, nr.43H, din forndul locativ al UAT Isaccea către numita Lefter Georgeta
HCL 126: privind rezilierea contractului de închiriere nr. 5332/11.06.2012 a locuinței ANL, din oraș Isaccea, str. N. Grigorescu, nr.5, ap.1, titular Constantin Ionuț și repartizarea acestui imobil numitei Rodina Silvia
HCL 127: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 128: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2014
HCL 129: privind acordarea unui ajutor de urgență
HCL 130: privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2015 în orașul Isaccea
HCL 131: privind aprobarea cofinanțării proiectului ” Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentației de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea, în perioada 2014-2020”
HCL 132: privind aprobarea Regulamentului privind metodologia de refacere a infrastructurii domeniului public și/sau privat al orașului Isaccea
HCL 133: privind aprobarea contului de execuție a bugetului local Isaccea pentru trimestrul III al anului bugetar 2014
HCL 134: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea”
HCL 135: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 136: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navestiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.10.2014-19.12.2014
HCL 137: privind înființarea Serviciului Public de Asistență Socială

HCL 2013

HCL 1: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2013
HCL 2: privind completarea și modificarea HCL nr. 59/21.12.2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 în orașul Isaccea
HCL 3: privind modificarea și completarea HCL nr.59/21.12.2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 în orașul Isaccea
HCL 4: privind acordarea avizului unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul teoretic ”C.Brătescu” Isaccea și unității de învățământ fără personalitate juridică Școala Primară Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2013-2014
HCL 5: privind aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea pentru anul 2013
HCL 6: privind evaluarea performanțelor profesionale ale Secretarului orașului Isaccea pe anul 2012
HCL 7: privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2013, propuse a fi executate de beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
HCL 8: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru terenuri aparținând domeniului privat al orașului Isaccea, ocupate cu garaje și a căror contracte de concesiune pentru terenuri aparținând domeniului privat al orașului Isaccea , ocupate cu construcții cu destinația de locuință
HCL 9: privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate pentru proiectul ” reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Tulcea”- aglomerarea Isaccea și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor din aglomerarea Isaccea
HCL 10: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului ”C. Brătescu” Isaccea pentru luna decembrie 2012
HCL 11: privind încetarea contractului de concesiune nr.1999/30.05.2005
HCL 12: privind completarea și modificarea HCL nr. 59/21.12.2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 în orașul Isaccea
HCL 13: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru anul bugetar 2012
HCL 14: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 15: privind aprobarea Regulamentului privind modul de închiriere a terenurilor proprietate a orașului Isaccea aferente unor construcții
HCL 16: privind modificarea Contractelor de închiriere nr.5488/2010, nr. 506/2010, nr. 1151/2010, nr. 6398/2008, nr. 7441/2010 și a Contractului de concesiune nr. 904/2008
HCL 17: privind stabilirea componenței Comisiei pentru analizarea dosarelor, stabilirea ordinii de prioritate și repartizarea locuințelor din domeniul public/privat al orașului Isaccea
HCL 18: privind aprobarea listelor cuprinzând persoanele care au acces/nu au acces la locuință și ordinea de prioritate conform Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL
HCL 19: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 14.01-15.02.2013
HCL 20: privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 212.000 lei , în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare , precum și modificarea unor acte normative 
HCL 21: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 22: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 23: privind modificarea art.4 din HCL nr. 46/2012
HCL 24: privind completarea HCL 46/2010, HCL nr. 5/2011, HCL nr. 10/2011, HCL nr. 38/2011, HCL nr. 66/2011
HCL 25: privind închirierea prin atribuire directă d-lui Achimov Ion, a terenului aferent garajului auto în suprafață de 21,45 mp situat pe strada Vidin, nr. 2 , oraș Isaccea ce face parte din domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 26: privind revocarea HCL nr. 61/2012 privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și a actului adițional nr. 678/2013 la Contractul de închiriere nr. 7143/2009
HCL 27: privind aprobarea loturilor de teren identificate în vederea atribuirii conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală și aprobarea cererilor formulate de d-l Ion vasile pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 400 mp și de d-na Daneș Florina
HCL 28: privind dezlipirea suprafeței de 2147 mp, teren intravilanm proprietate publică a orașului Isaccea, situat pe strada M.Eminescu, nr. 5B, în tarla 40, parcela 1546 în trei loturi, categorie de folosință curți construcții
HCL 29: privind aprobarea cererilor formulate de persoane fizice prin care se solicită scutirea de la plata impozitelor pe clădire și terenul aferent locuinței de domiciliu
HCL 30: privind actualizarea Anexei nr.4 la HCL nr. 3/1999 ce suprinde delimitarea zonelor situate în intravilanul orașului Isaccea și a localităților componente Revărsarea și Tichilești
HCL 31: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 18.02-15.03.2013
HCL 32: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2013
HCL 33: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2013
HCL 34: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2013 din orașul Isaccea
HCL 35: privind aprobarea bugetului creditelor externe și interne al orașului Isaccea pe anul 2013
HCL 36: privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2013, 50 de ani de căsătorie și domiciliază pe raza orașului Isaccea
HCL 37: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul I al anului bigetar 2013
HCL 38: privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii
HCL 39: privind repartizarea locuinței ANL-apartament compus din trei camere, situat în oraș Isaccea,str. M.Eminescu, nr. 5B, ap.9
HCL 40: privind prelungirea unor contracte de închiriere teren aparținând domeniului privat al orașului Isaccea, ocupat de construcții cu diferite destinații
HCL 41: privind închirierea prin atribuire atribuire directă d-lui Găteje Gheorghe a terenului aferent garajului auto în suprafață de 25 mp situat pe strada Unirii, nr. 3, oraș Isaccea ce face parte din domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 42: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 77 mp, categorie de folosință curți construcții, situat în tarla 65, parcela 2308/1, str. 1 Decembrie, FN
HCL 43: privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 5 mp, situat pe strada 1 Decembrie, FN, T65,Cc 2308/1, care face parte din domeniul privat al orașului Isaccea către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, oraș Isaccea
HCL 44: privind completarea Anexei nr. 15-Alte taxe locale la HCL nr.12/2013 în sensul includerii taxei pentru comerț ambulant și stabilirea unor locații pentru desfășurarea activităților de comerț stradal cu caracter temporar
HCL 45: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 46: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C.Brătescu” Isaccea pentru perioada 18.03-12.04.2013
HCL 47: privind repartizarea spațiilor de locuit și a terenului aferent din fondul locativ al UAT Isaccea
HCL 48: privind aprobarea dobânzilor și comisioanelor aferente proiectului ”Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată din județul Tulcea”
HCL 49: privind modificarea și completarea art.3 din HCL nr.9/31.07.2012 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 86.321 euro pentru realizarea investițiilor publice aferente proiectului ”reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată din județul Tulcea”
HCL 50: privind aprobarea proiectului ”Implementarea la nivelul județului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payments și e-guvernare precum și a asigurării conexiunilor la broadband”
HCL 51: privind revocarea HCL nr. 34/2012 privind participarea orașului Isaccea, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Zona Metropolitană Dunărea de Jos” și HCL nr. 62/2012 privind aprobarea cotizației în cuantum de 1,5 lei/locuitor pentru perioada 05.09.2012-31.12.2012 , în calitate de membru fondator al Asociației Intercomunitare ” Zona Metropolitană Dunărea de jos”
HCL 52: privind prelungirea contractului de închiriere nr. 4966/2008, pentru teren aparținând domeniului privat al orașului Isaccea, ocupat de construcție cu destinația sediu bancă
HCL 53: privind aprobarea PUZ-” Lucrări de construire lăcaș de cult-Schit” în extravilanul orașului Isaccea, tarla 66, parcela 769
HCL 54: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 15.04-17.05.2013
HCL 55: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința ordinară din 31.05.2013
HCL 56: privind completarea HCL nr. 50/20.06.2021 privind aprobarea PUZ- ”Construire centrală fotovoltaică Isaccea și racordarea acesteia la SEN prin amplasare LES în extravilanul orașului Isaccea”
HCL 56/1: privind inițierea procedurii privind închirierea suprafețelor de teren-pajiști aflate în domeniul privat al orașului Isaccea conform HCJ nr. 737/12.02.2007
HCL 57: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2013
HCL 58: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a SC Aquaserv Sa Tulcea pe anul 2013 
HCL 59: privind aprobarea procedurilor de adoptare a actelor administrative cu caracter normativ și cele care privesc participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite în procesul de elaborare  a actelor administrative normative și la procesul de luare a deciziilor
HCL 60: privind revocarea art. 2 din HCL nr. 28/16.05.2011 privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului în suprafață de 0,14 ha, categorie de folosință construcții, situatîn T43, P529
HCL 61: privind preluarea unui contract de închiriere
HCL 62: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 667 mp, situat pe str. N. Bălcescu, nr. 8, T 3, parcelele A107 și Cc108, categorie de folosință arabil și curți construcții
HCL 63: privind dezmembrarea(dezlipirea) suprafeței de 667 mp, teren intravilan, proprietate privată a orașului Isaccea, situat pe str. N.Bălcescu, nr. 8, T3, P A107 și Cc108 în 9 loturi , categorie de folosință arabil și curți construcții
HCL 64:privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1151/2010 pentru un teren în suprafață de 1500 mp aparținând domeniului privat al orașului Isaccea, ocupat de o construcție provizorie pe o suprafață de 80 mp
HCL 65: privind repartizarea locuinței ANL-apartament garsonieră, situat în orașul Isaccea, str. N. Grigorescu, nr. 5, ap.10
HCL 66: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 67: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic „C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 20.05-14.06.2013
HCL 68: privind aprobarea transformării unor posturi din aparatul de specialitate al Primarului orașului Isaccea precum și aprobarea statului de funcții
HCL 69: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie-septembrie 2015
HCL 70: privind inventarierea în domeniul public al orașului Isaccea a imobilelor DV53-Șoseaua Portului și DC59- Șoseaua Tichilești
HCL 71: privind aprobarea Studiului de fezabilitate și proiectului tehnic ”Îmbunătățirea infrastructurii din Zona Flag prin modernizarea drumului 53-Șoseaua portului, oraș Isaccea”
HCL 72: privind împuternicirea d-lui Primar Moraru Anastase, ca reprezentant legal al UAT Isaccea în implementarea proiectului ” Îmbunătățirea infrastructurii din zona Flag prin modernizarea drumului 53-Șoseaua portului, oraș Isaccea”
HCL 73: privins aprobarea organigramei, numărului de posturi și a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 74: privind prelungirea contractului de închiriere nr. 4627/30.07.2003 pentru teren aparținând domeniului privat al orașului Isaccea, ocupat de construcție ( balcon la spațiul de locuit existent)
HCL 75: privind rezilierea contractului nr. 8356/2010 de închiriere a locuinței ANL din oraș isaccea, str. M. Eminescu, nr. 5B,ap.2, titular Aurelian Tecuță
HCL 76: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 77: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 17.06-05.07.2013
HCL 78: privind înlocuirea d-lui primar Moraru Anastase îm Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de deșeuri Menajere Tulceacu d-na Larie Daniela, domiciliatăîn oraș isaccea, str. 1 Decembrie , nr. 36
HCL 79: privind aprobarea studiului de fezabilitate și proiectului tehnic ” Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin extinderea sistemelor de apă potabilă și canalizare în oraș Isaccea”
HCL 80: privind împuternicirea d-lui Primar Moraru Anastase, ca reprezentant al UAT Isaccea în implementarea proiectului ” Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin extinderea sistemelor de apă potabilă și canalizare în oraș Isaccea”
HCL 81: privind aprobarea Studiului de fezabilitate și proiectului tehnic ” Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin realizarea unor branșamente în vederea funcționării sistemelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare din orașul Isaccea”
HCL 82: privind împuternicirea d-lui Primar Moraru Anastase, ca reprezentant al UAT Isaccea în implementarea proiectului ” Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin realizarea unor branșamente în vederea funcționării sistemelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare în orașul Isaccea”
HCL 83:privind aprobarea introducerii Sitului arheologic ” Cetatea Noviodunum” pe Lista tentativă UNESCO a României
HCL 84: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2013
HCL 85: privind împuternicirea d-lui Primar Moraru Anastase, ca reprezentant al UAT Isaccea în implementarea proiectului ” Decolmatare Canal Valea Ceair din localitatea Isaccea”
HCL 86: privind inventarierea în doemniul public al orașului Isaccea a canalului de preluare a apelor pluviale denumit ” Canal Valea Ceair”
HCL 87: privind împuternicirea d-lui primar Moraru Anastase, ca reprezentant legal al UAT Isaccea în implementarea proiectului ” Facilități de acostare la Isaccea”
HCL 88: privind împuternicirea d-lui primar Moraru Anastase, ca reprezentant legal al UAT Isaccea în implementarea proiectului ” Implicare activă a cetățenilor în viața comunităților locale sub umbrela Europei”
HCL 89: privind inventariereaîn doemniul public al orașului Isaccea a unor terenuri situate în intravilanul orașului Isaccea cu destinația dig de apărare împotriva inundațiilor, drum vicinal și canal de desecare
HCL 90: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 91: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul II al anului bugetar 2013
HCL 92: privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare prin licitație publică cu strigare a pachetului de acțiuni deținut de UAT Isaccea la SC Fruvinis SA
HCL 93: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” Îmbunătățirea infrastructurii din Zzona Flag prin modernizarea drumului 53-Șoseaua Portului, oraș Isaccea”
HCL 94: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin extinderea sistemelor de apă potabilă și canalizare în oraș Isaccea”
HCL 95: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin realizarea unor branșamente în vederea funcționării sistemelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare în oraș Isaccea”
HCL 96: privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 11 mp, situat în incinta clădirii P+1, str. N.Grigorescu, nr. 1, oraș Isaccea , care face parte din domeniul privat al orașului Isaccea către Agenția de ocupare a forței de muncă Tulcea
HCL 97. privind aprobarea concesionării suprafeței de 2 ha, situată în T5,Nm 523/3, teren extravilan, categorie de folosință neproductiv , domeniul privat al orașului Isaccea prin licitație publică și a Studiului de oportunitate
HCL 98: privind încetarea contractului de concesiune nr.8163/08.10.2010
HCL 99: privind încetarea contractelor de închiriere nr. 6102/2008 și nr. 6398/2008
HCL 100: privind desemnarea persoanelor împuternicite de către Consiliul Local Isaccea să procedeze la semnarea actelor de vânzare-cumpărare, de dezmembrare, de schimb și  actelor de donație care se vor încheia în numele și pentru orașul Isaccea
HCL 101: privind desemnarea câte unui reprezentant al Consiliului Local Isaccea în : Consiliul de Administrație, Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității și Comisia pentru prevenirea și combatrerea violenței în mediul școlar din vadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru anul 2013-2014

HCL 102: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridicăHCL 102: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

HCL 103: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2013HCL 103: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2013
HCL 104: privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul la proprietatea publică sau privată a orașului Isaccea în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau muntării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare protejată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice
HCL 105: privind transmiterea  în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții-CNI SA a imobilului și terenului aferent în suprafață de 318,92 mp, cu destinația Sala de Sport, CF 30893, domeniu public al orașului Isaccea, pe durata execuției lucrărilor de consolidare și reabilitare a obiectivului
HCL 106: privind realizarea obiectivului ” Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului cultural(Casa de Cultură) din orașul Isaccea
HCL 107: privind aprobarea trecerii imobilului ” Casa de Cultură” din patrimoniul public al orașului Isaccea în patrimoniul privat al orașului Isaccea, situat pe strada 1 Decembrie, nr.31 și transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții- CNI SA , pe durata execuției lucrărilor de reabilitare, modernizare și dotare a Casei de Cultură
HCL 108: privind aprobarea documentației de atribuire conținând Caietul de sarcini,Instrucțiunile pentru ofertanți și Formularele în vederea concesionării suprafeței de 2 ha dituată în T5,Nm 523/3, teren extravilan, categorie de folosință neproductiv, domeniu privat al orașului Isaccea prin licitație publică
HCL 109: privind inventarierea în doemniul privat al UAT Isaccea a suprafeței de 2394 mp, teren intravilan, situat în T5,P 42/1/6, categorie de folosință curți construcții  și dezlipirea( dezmembrarea) acesteia în trei loturi
HCL 110: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul III al anului bugetar 2013
HCL 111: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2013
HCL 112: privind aprobarea transformării unor posturi din aparatul de specialitate al Primarului orașului Isaccea precum și aprobarea statului de funcții
HCL 113: privind încetarea contractului de închiriere nr. 445/23.01.2003
HCL 114: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a unor imobile cu destinația terenuri, situate în intravilan
HCL 115. privind repartizarea locuinței ANL-apartament cu 2 camere, situat în orașul Isaccea, str. M. Eminescu, nr. 5B,, ap.2
HCL 116: privind repartizarea spațiilor de locuit și a terenului aferent din fondul locativ al UAT Isaccea
HCL 117: privind acordarea burselor pentru elevii din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 118: privind desemnarea a doi reprezentanță ai Consiliului Local Isaccea pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 119: privind aprobarea decontului pentru cadrele didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” pentru perioada 01.09-15.10.2013
HCL 120: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 121: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 122: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința de îndată din 25.11.2013
HCL 123: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2013
HCL 124: privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii în perioada 2013-2014
HCL 125: privind completarea HCL nr. 53/2013 privind aprobarea PUZ-” Lucrări de construire lăcaș de cult-Schit” în extravilanul orașului Isaccea, tarla 66, parcela 769
HCL 126: privind încetarea contractului de comodat încheiat între UAT Isaccea și Asociația ” Unitate pentru Sănătate”
HCL 127: privind concesionarea prin negociere directă, către d-na Panait Aneta a terenului intravilan în suprafață totală de 34 mp, domeniu privat al orașului Isaccea, situat pe str. 1 Decembrie, nr. 95, bl.60
HCL 128: privind modificarea contractului de închiriere nr.6742/2008
HCL 129: privind aprobarea concesionării suprafeței de 1,5 ha situată în T5, parcelaNm 42/1/2, teren extravilan, categorie de folosință neproductiv, domeniu privat al orașului Isaccea prin licitație publică și a studiului de oportunitate
HCL 130: privind aprobarea Documentației de atribuire cuprinzând Caietul de sarcini,Instrucțiunile pentru ofertanți și formularele în vederea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 1,5 ha, situată în T5,Nm42/1/2, teren extravilan, categorie de folosință neproductiv, CF 30548, domeniu privat al orașului Isaccea
HCL 131: privind vânzarea unor terenuri domeniu privat al orașului Isaccea prin negociere directă,respectiv licitație publică
HCL 132: privind aprobarea achiziționării(cumpărarea) terenului extravilan în suprafață de 625,887 mp, categorie de folosință pășune, situat în tarla 33, parcela 382/1 și însușirea raportului de evaluare nr.18/2013, întocmit de evaluator autorizat Geambazu Dumitru
HCL 133: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.10-15.11.2013
HCL 134: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2013
HCL 135: privind aprobarea Planului local de acțiune pentru romi pentru perioada 2014-2015
HCL 136: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a imobilului-teren, în suprafață de 441 mp,situat în extravilanul orașului Isaccea, tarla 26,parcela 344, categorie de folosință neproductiv
HCL 137: privind concesionarea prin negociere directă, către SC Sorocam SRL a terenului extravilan în suprafață totală de 1475 mp, în vederea  realizării proiectului ” Amenajare racord la DN 22,km 131+ 962,cu drumul de acces la cariera Revărsarea”
HCL 138: privind completarea HCL nr. 28/2011 privind inventarierea în doemniul privat al orașului Isaccea a terenului în suprafață de 0,14 ha, categorie de folosință construcții, situat în tarla 43, parcela 529
HCL 139: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2013
HCL 140: privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și amenzilor aplicabile pentru anul 2014 în orașul Isaccea
HCL 141: privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2014 în orașul Isaccea
HCL 142: privind aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole
HCL 143: privind completarea HCL nr. 61/2011 privind stabilirea locurilor de păstrare a bărcilor și ambarcațiunilor, a locurilor pentru activități de agrement și sportive, a locurilor de desfășurare a vânătorii animalelor de pradă
HCL 144: privind aderarea orașului Isaccea, în calitate de membru, la Asociația de Dezvoltare Durabilă a județului Tulcea
HCL 145: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului extravilan în suprafață de 2196 mp, situat în tarla 5, parcela Nm 42/1/1, categorie de folosință neproductiv
HCL 146: privind modificarea a 28 contracte de închiriere pentru imobile cu destinația locuință și teren aferent din domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 147: privind modificarea contractului de închiriere nr. 4460/2003- bacalin Marin și Mariana și a contractelorde concesiune nr. 907/1/2008-Mitan gheorghe, 1708/2008-Stefanov Nicoleta,1723/2008-Băițoiu Vasile,907/2008-Istrate Marin, 1997/2008- Teodorescu Florin, 904/2008- SC Ben ARI Negev IND SRL, 4532/1997- Tatomir Dorel
HCL 148: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.11-15.12.2013

HCL 2012

HCL 2: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2012 din orașul Isaccea

HCL 3: privind stabilirea plafonului creanțelor fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2011

HCL 4: privind modificarea și completarea anexei nr.2 la HCL nr. 44/2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2012 în orașul Isaccea

HCL 5: privind aprobarea decontului cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea

HCL 6: privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2012 propuse a fi executate de beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

HCL 7: privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului orașului Isaccea pe anul 2011

HCL 8: privind demembrarea(dezlipirea) suprafeței de 13,95 ha, teren extravilan, proprietate privată a orașului Isaccea, situat în tarla 33, parcela 381

HCL 9: privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 48 mp, situat pe str. 1 Decembrie, nr. 45, care face parte din domeniul privat al orașului Isaccea către Filiala Locală a Uniunii Județene a Pensionarilor din orașul Isaccea

HCL 10: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2012

HCL 11: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ”C.Brătescu” Isaccea

HCL 12: privind completarea HCL nr.8/31.01.2012 privind dezmembrarea( dezlipirea) suprafeței de 13,95 ha, teren extravilan, proprietate privată a orașului Isaccea, situat în tarla 33, parcela 381

HCL 13: privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea

HCL 14: privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Aquaserv SA Tulcea pe anul 2012

HCL 15: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul IV al anului bugetar 2011

HCL 16: privind aprobarea PUD-”Construire spălătorie auto” în orașul Isaccea, str. 1 Decembrie, nr. 69

HCL 17: privind actualizarea Anexelor nr. 5 și nr. 18 la HCL nr. 44/2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2012 în orașul Isaccea

HCL 18: privind modificarea articolelor 2,3,4 din HCL nr. 56/2011

HCL 19: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 3240 mp, categorie de folosință curți construcții, situat în tarla 62, parcela 2161/1, str. LIvezii, nr. 8

HCL 20: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 491 mp, categorie de folosință arabil, situat în tarla 40, parcela 475/1, str. Livezii, nr. 1

HCL 21: privind vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 211 mp, teren proprietate privată a orașului Isaccea, categorie de folosință arabil, situat în tarla 42, parcela 1636, str. Cuza Vodă, nr. 22 către numitul Țugui Dumitru

HCL 22: privind modificarea Anexei parte integrantă din HCL nr.68/2002 privind încadrarea terenurilor din extravilan pe categorii de folosință și zone

HCL 23: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ”C. Brătescu” Isaccea pentru luna februarie 2012

HCL 24: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2012

HCL 25: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2012

HCL 26: privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2012, 50 de ani de căsătorie și domiciliază pe raza orașului Isaccea

HCL 27: privind aprobarea premierii copiilor care au participat la campionatele naționale și județene de cros

HCL 28: privind aprobarea Regulamentului de stabilire a metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în temeiul Legii nr. 15/2003, republicată privind sprijinul acordat tinerilor în vedrea construirii unei locuințe proprietate personală

HCL 29: privind modificarea denumirii unităților de învățământ de pe raza orașului Isaccea

HCL 30: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a unor imobile cu destinația de locuință situate pe str. Brăilei, nr. 7, str. Dobrogeanu Gherea nr.13, str. Dobrogeanu Gherea nr. 13 bis

HCL 31: privind însușirea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 491 mp, situat pe str. Livezii nr. 1, oraș Isaccea

HCL 32: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul  Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea pentru luna martie 2012 

HCL 33: privind desemnarea d-lui Petre Ilie – Primar al orașului Isaccea, în vederea încheierii în formă autentică în fața notarului public a unui act de dezlipire și a unui contract de vânzare-cumpărare pentru imobilul-teren în suprafață de 379,446 mp, aferent spațiilor comerciale și Bibliotecii orășenești Isaccea, situate în str. Mircea Vodă, nr. 18,domeniu privat al orașului  Isaccea

HCL 34: privind participarea orașului Isaccea, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Zona Metropolitană-Dunărea de jos”

HCL 35: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul I al anului bugetar 2012

HCL 36: privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Isaccea

HCL 37: privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și canalizare din județul Tulcea către SC Aquaserv SA Tulcea, aprobat inițial prin HCL nr. 65/2007

HCL 38: privind stabilirea zonelor pentru desfășurarea activităților de picnic

HCL 39: privind inventarierea în doemniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 4000,22 mp, categoria de folosință neproductiv, situat în tarla 2,parcela 33/1

HCL 40: privind însușirea raportului de evaluare nr.79/24.05.2012 privind stabilirea redevenței minime pentru concesionarea terenului întravilan în suprafață de 4000,22 mp situat în T2,Np33/1. domeniul privat al orașului Isaccea

HCL 41: privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării suprafeței de 4000,22 mp situată în T2, Np33/1, teren intravilan, categorie de folosință neproductiv, domeniu privat al orașului Isaccea

HCL 42: privind aprobarea Documentației de atribuire conținând Caietul de sarcini, Instrucțiunile pentru ofertanți și Formulare în vederea concesionării suprafeței de 4000,22 mp situată în T2, Np33/1, teren intravilan, domeniul privat al orașului Isaccea

HCL 43: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului în suprafață de 21527 mp, categorie de folosință Drum de exploatare

HCL 44: privind vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 491 mp, teren proprietate privată a orașului Isaccea, categorie de folosință arabil, situat în T40. parcela 475/1, str. Livezii, nr. 1 către numitul Băsărăbeanu Costel

HCL 45: privind vânzarea imobilului cu destinația de locuință ce aparține domeniului privat al orașului Isaccea situat ăn oraș Isaccea, str. Crinului, nr. 2, bl.85, sc. C. parter, apartament compus din trei camere, în suprafață totală de 73 mp, CF 30027/C1-410  d-lor Costache și Tudorița Foca prin încheiere în formă autentică în fața notarului public a contractului de vânzare-cumpărare

HCL 46: privind însușirea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 1000 mp situat pe strada Vișinului , tarla 98, parcela 3526, oraș Isaccea și aprobarea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare

HCL 47: privind acordarea dreptului de utilizare a unor segmente din DE 686/1(372,5 ml) și DE 621(321,5 ml) situat în extravilanul orașului Isaccea către SC Ra-Ra Parc SRL

HCL 48: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ”C. Brătescu” Isaccea pe luna aprilie 2012

HCL 49: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2012

HCL 50: privind aprobarea PUZ-”Construire centrală fotovoltaică Isaccea și racordarea acesteia la SEN prin amplasare LES” în extravilanul orașului Isaccea

Hotărâri ale Consiliului Local al orașului Isaccea în mandatul 2012-2016

HCL 1:  privind constattarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului Local al orașului Isaccea

HCL 2:  privind constatarea rezultatului validării mandatelor de consilieri ai Consiliului Local al orașului Isaccea 

HCL 3: privind constituirea Consiliului Local al orașului Isaccea

HCL 4: privind alegerea președintelui de ședință al consiliului Local al orașului Isaccea pentru perioada iulie-septembrie 2012

HCL 5: privind alegerea Viceprimarului orașului Isaccea

HCL 6: privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Isaccea

HCL 7: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 500 mp, categorie de folosință neproductiv, situat în tarla 102, parcela 3588

HCL 8: privind instituirea unor drepturi de superficie,uz și servitute în favoarea SC Eolian Center SRL în vederea realizării obiectivului ” Montare punct conexiune și cablu electric de la punctul de conexiune la stația electrică pentru racordarea la reteaua electrică a parcului al cărui beneficiar este SC Eolian center SRL” și instituirea unor drepturi de uz și servitute în favoarea SC Enel Distributie Dobrogea SA în vederea realizării aceluiași obiectiv

HCL 9: privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 86.321 euro pentru realizarea investițiilor publice aferente proiectului ” Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată din județul Tulcea”

HCL 10: privind ajustarea tarifelor practicate de SC Compania Romprest Service SA pentru prestarea serviciilor de salubrizare în orașul Isaccea

HCL 11: privind modificarea Documentației de atribuire conținând Caietul de sarcini, Instrucțiunile pentru ofertanți și Formulare în vederea concesionării suprafeței de 4000,22 mp situată în T2, NP 33/1, teren intravilan, categorie de folosință neproductiv, domeniu privat al orașului Isaccea prin licitație publică

HCL 12: privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei orașului Isaccea, al Codului Etic al personalului din cadrul acestui serviciu și al Planului strategic de dezvoltare a Serviciilor Sociale 2012-2017

HCL 13: privind desemnarea d-lui Moraru Anastase- Primar al orașului Isaccea , ca reprezentant al UAT Isaccea în Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Durabilă a serviciilor de apă și canalizare din județul Tulcea

HCL 14: privind desemnarea d-nei Țivriș Loredana -secretar al orașului Isaccea în vederea încheierii în formă autentică în fața notarului public a unui contract de vânzare-cumpărare pentru imobilul format din teren în suprafață de 119 mp situat în str. Brăilei, nr.7 , domeniu privat al orașului Isaccea, CF 30497

HCL 15: privind desemnarea a doi consilieri locali în componența Comisiei sociale de analiză a dosarelor ce va fi constituită conform Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL

HCL 16: privind constituirea Grupului de Lucru Local (GLL) a minorității romilor la nivelul Primăriei orașului Isaccea

HCL 17: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” Constantin Brătescu” Isaccea pe lunile mai-iunie 2012

HCL 18: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul II al anului bugetar 2012

HCL 19: privind trecerea din domeniul public al orașului Isaccea și din administrarea Consiliului Local Isaccea, în domeniul privat al orașului Isaccea și în administrarea Consiliului Local Isaccea a  unor imobile formate din teren și construcții cu denumirea:Dispensar uman Isaccea,str. M.Eminescu nr.5 BIS, Casa medicului, str. M. Eminescu nr. 5, Construcții anexe aferente Casei medicului, str. M. Eminescu nr. 5, Punct sanitar Revărsarea, str. Victoriei nr. 77

HCL 20: privind aprobarea Planului Local de acțiune pentru romi pentru perioada 2012-2013

HCL 21: privind desemnarea a doi consilieri locali în componența Comisiei de avizare a programului de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în orașul Isaccea

HCL 22: privind desemnarea a doi consilieri locali în componența Comisiei de analiză a dosarelor ce va fi constituită conform Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

HCl 23: privind modificarea organigramei și  a tabelului nominal cu personalul încadrat în Serviciul voluntar pentru Situații de urgență aprobat prin HCL nr. 13/2006

HCL 24: privind participarea orașului Isaccea la constituirea ” Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de deșeuri menajere” Tulcea

HCL 25: privind vânzarea imobilului cu destinația de locuință ce aparține domeniului privat al orașului Isaccea, situat în oraș Isaccea, str. Mircea Vodă, nr. 8, bl.60, ap.19, sc. C, compus din 4 camere, în suprafață totală de 81 mp,Nr. CF 30024-C1-U5, d-nei Bălan Nadia prin încheierea în formă autentică în fața notarului public a contractului de vânzare-cumpărare

HCL 26: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2012

HCL 27: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață totală de 6000 mp, din care : 5000 mp, situat în T23,P833/2 și 1600 mp, situat în T57,parcela 2016/3

HCL 28: privind includerea în anexa 5-”Bunuri de retur” la contractul de delegare de gestiune încheiat între UAT Isaccea și SC Aquaserv SA a suprafeței de 5000 mp, categorie de folosință pășune, situat în T23,P833/2, teren intravilan, domeniul privat al orașului Isaccea

HCL 29: privind desemnarea d-lui consilier local Barbu Niculae pentru a reprezenta interesele UAT Isaccea în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Fruvinis SA

HCL 30: privind desemnarea d-nei Panait Magdalena, posesoare a CI sr TC, nr. 220489, domiciliată în orașul Isaccea, str. 1 Mai, nr. 7, ca reprezentant al orașului Isaccea în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Aquaserv SA Tulcea

HCL 31: privind desemnarea d-lui consilier local Găteje Gheorghe ca reprezentant al orașului Isaccea în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea

HCL 32: privind radierea din evidențele contabile ale UAT Isaccea a spațiului cu altă destinație, situat pe str. Crinului, bl.85,sc.B, parter,Nr. Inv. 1045, oraș Isaccea

HCL 33: privind prelungirea valabilității PUG al orașului Isaccea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG

HCL 34: privind modificarea Anexei nr. 1 a HCL nr. 59/28.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activităților comerciale și a serviciilor de piață în orașul Isaccea

HCL 35: privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 24/27.03.2009 privind aprobarea Regulamentului de ordine publică a orașului Isaccea

HCL 36: privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a zonelor de agrement stabilite privind desfășurarea activităților de picnic

HCL 37: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2012

HCL 38: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2012

HCL 39: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul III al anului bugetar 2012

HCL 40: Privind aprobarea regulamentului de conferire a titlului de ” Cetățean de onoare al orașului Isaccea”

HCL 41: privind închirierea spațiilor cu destinația de ” Dispensar uman” situat pe str. M.Eminescu nr. 5 bis și ” Punct sanitar” situat pe strada Victoriei . nr. 77, proprietate privată a orașului Isaccea, fără licitație publică

HCL 42: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 392 mp, categorie de folosință curți construcții, situat în T76,parcela 3025, str. Cuza Vodă, nr. 19

HCL 43: privind desemnarea d-lui consilier local Șerban Marius Cătălin ca reprezentant al Consiliului Local Isaccea în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea

HCL 44: privind acordarea burselor pentru elevii din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea

HCL 45: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru luna septembrie 2012 

HCL 46: privind scoaterea din funcțiune a unor active fixe necorporale

HCL 47: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2012

HCL 48: privind închirierea prin licitație publică a imobilului-garsonieră, cu destinaația spațiu de locuit, situat în oraș Isaccea, str. 1 Decembrie, nr. 95,bl.60 garsoniere. ap.6, ce face parte din domeniul privat al orașului Isaccea

HCL 49: privind repartizarea locuinței ANL-garsonieră, situată în orașul Isaccea, str. N. Grigorescu, nr. 5, bl.20. ap.17

HCL 50: privind aprobarea aderării orașului Isaccea la Societatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Tulcea, în calitate de membru susținător

HCL 51: privind rectificarea reevaluării pe anul 2011 a unor active fixe corporale

HCL 52: privind înventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a imobilului format din locuință în suprafață construită de 56 mp și teren aferent în suprafață de 142 mp, situat în intravilanul orașului Isaccea, str. Livezii nr. 43J

HCL 53: privind rezilierea unor contracte de închiriere a locuințelor ANL

HCL 54: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru luna octombrie 2012

HCL 55: privind modificareaHCL nr. 42/31.05.2012 privind aprobarea Documentației de atribire conținând Caietul de sarcini, Instrucțiunile pentru ofertanți și formulare în vederea concesionării suprafeței de 4000,22 mp situată în T2, Np 33/1, terem intravilan, categorie de folosință neproductiv, domeniu privat al orașului Isaccea prin licitație publică

HCL 56: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2012

HCL 57: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2012

HCL 58: privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2012

HCL 59: privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 în orașul Isaccea 

HCL 60: privind aprobarea Regulamentului privind închirierea, repartizarea și administrarea locuințelor din domeniul public sau privat al orașului Isaccea

HCL 61: privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii

HCL 62: privind aprobarea cotizației în cuantum de 1,5 lei/locuitpr pentru perioada 05.09.2012-31.12.2012 , în calitate de membru fondator al Asociației Intercomunitare ” Zona Metropolitană Dunărea de jos”

HCL 63: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de reprezentare a SC Aquaserv SA Tulcea

HCL 64: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică pentru dosarul având ca obiect deschiderea procedurii insolvenței împotriva SC Alizor Elin SRL

HCL 65: privind corectarea erorii materiale cuprinse în art. 1 al HCL nr.10/26.02.2010 privind transmiterea în administrare către SC Aquaserv SA Tulcea a Drumului de exploatare în lungime de 770 m, cu o suprafață de 3800 mp, pe perioada contractului de delegare în vederea realizării investiției ” Stație de Epurare în aglomerările urbane Măcin și Isaccea-CL 5”

HCL 66: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navestiste din cadrul Liceului ” C. Brătescu” Isaccea pentru luna noiembrie 2012

HCL 67: privind revocarea HCL nr. 48/19.11.2012 privind închirierea prin licitație publică a imobilului cu destinația spațiu de locuit situat în orașul Isaccea, str. 1 Decembrie, nr. 95,ap.6 , domeniu privat al orașului Isaccea

HCL 2011

HCL 1: privind dezmembrarea (dezlipirea) suprafeței de 20.000 mp, teren extravilan, proprietate privată a orașului Isaccea, CF 30213, situat în tarla 42, parcela 494, str. C. Libertății, FN
HCL 2: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2011
HCL 3: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2011 din orașul Isaccea
HCL 4: privind aprobarea angajării ca avocat a d-nei Pătrașcu Elena în dosarul nr. 6248/327/2010 în scopul apărării intereselor persoanelor(primar,secretar,consilieri locali) ce au calitate de intimați în dosarul sus-menționat
HCL 5: privind însușirea și aprobarea PUZ-” Punct de trecere frontieră:România- Isaccea-Orlovca-Ucraina”, proiect nr. 447/2009 elaborat de SC Promodo SRL Tulcea, beneficiar SC MBS SRL
HCL 6: privind aprobarea constituirii Comisiei Locale de ordine publică a orașului Isaccea
HCL 7: privind aprobarea redevenței datorată de către SC Aquaserv SA Tulcea conform contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din județul Tulcea
HCL 8: privind modificarea și completarea Anexei nr. 18 la HCL nr. 38/30.06.2010 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2011 în orașul Isaccea
HCL 9: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții: Subproiect-Reabilitare și extindere sistem de distribuție apă potabilă, reabilitare și extindere sistem de canalizare în orașul Isaccea din carul Proiectului- Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și a stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori
HCL 10: privind aprobarea PUZ-Exploatare minieră în perimetrul Valea Aric-Valea Drumul Iazului, oraș Isaccea,proiect nr. 65/2010, elaborat de SC Optim Proiect Srl Tulcea, beneficiar BenAri Negev Ind. SRL
HCL 11: privind modificarea și completarea titlului și a art. 1 la HCL nr. 35/2007 în sensul menționării corecte a Proiectului respectiv : ”Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și a stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori” și Suproiectului ”Reabilitare și extindere sistem de distribuție apă potabilă, reabilitare și extindere sistem de canalizare în orașul Isaccea, județul Tulcea”
HCL 12: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie-mai 2011
HCL 13: privind stabilirea cuantumurilor veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru neviole unei familii în accepțiunea legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare
HCL 14: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navestiste din cadrul Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 15: privind aprobarea constituirii și exercitării unor drepturi reale speciale asupra drumurilor de exploatare prevăzute în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre în favoarea SC Enel Green Power România 
HCL 16: privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anul 2011, 50 de ani de căsătorie și domiciliază pe raza orașului Isaccea
HCL 17: privind înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării
HCL 18: privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului
HCL 19: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Aquaserv SA Tulcea pe anul 2011
HCL 20: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al asociației Intercomunitare ” dezvoltarea Durabilă a Serviciului de apă și canalizare” din județul Tulcea pe anul 2011
HCL 21: privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a terenului, inventariat în domeniul public al orașului, în suprafață de 1mp, către GDF Suez Energy România SA în scopul amplasării stației de protecție catodică în zona Stației de Reglare-Măsurare gaze , din orașul Isaccea, respectiv pe str. 1 Decembrie nr. 56
HCL 22: privind aprobarea decontului pentru cadrele didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea 
HCL 23: privind inventarul în domeniul public al orașului Isaccea a terenului în suprafață de 0,44 ha, categorie de folosință construcții-diguri, situat în tarla 91, parcela 1307/1
HCL 24: privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local, pentru anul 2011, propuse a fi executate de beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr.276/2010 pentru modificarea și completarea legii416/2001 privind venitul minim garantat
HCL 25: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul I al anului bugetar 2011
HCL 26: privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2010
HCL 27: privind susținerea Programului ” Biblionet-lumea în biblioteca mea” pentru Biblioteca orășenească Isaccea
HCL 28: privind inventarierea în doemniul privat al orașului Isaccea a terenului în suprafață de 0,14 ha , categorie de folosință construcții, situat în tarla 43, parcela 529
HCL 29: privind dezlipirea suprafeței de 150.900 mp, teren extravilan, proprietate privată a orașului Isaccea, CF 30227, situat în tarla 66, parcela 737 în două loturi și alipirea a două loturi, proprietate privatăa orașului Isaccea, identificate după cum urmează: teren în suprafață de 80320 situat în tarla 66, parcela 737, CF 30428 și teren în suprafață de 239715,73 mpsituat în tarla 28,parcela 350/1, CF815
HCL 30: privind acordul de amplasare a centralei electrice eoliene T11 sub limita de siguranță a drumului de exploatare nr. 731, respectiv la 14 m și aprobarea constituirii și exercitării unor drepturi reale speciale asupra drumurilor de exploatare prevăzute în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre în favoarea SC WindNovo SRL Tulcea
HCL 31: privind modificarea și completarea art. 1 la HCL nr. 68/2010 privind trecerea imobilului teren și construcție, bloc 20 apartamente, situat în str. N Grigorescu nr. 5 din domeniul public al orașului Isaccea în domeniul public al statului
HCL 32: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 211 mp, categorie de folosință arabil situat în tarla 42, parcela 1636, str. Cuza Vodă nr. 22
HCL 33: privind dezlipirea suprafeței de 2197 mp, teren intravilan, proprietate privată a orașului Isaccea, situat în tarla 65, parcela 2308, pe strada Cloșca nr. 1
HCL 34: privind înventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a unor suprafețe de teren situate în intravilanul și extravilanul orașului Isaccea
HCL 35: privind aprobarea decontului cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 36: privind aprobarea Strategiei și Planului de acțiuni pentru conservarea biodiversității și utilizarea durabilă a componentelor sale în zona M-ții Măcinului
HCL 37: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-august 2011
HCL 38: privind aprobarea PUZ- ” Construire parc turbine eoliene” elaborat de SC Atelier 2 SRL Tulcea beneficiar SC WindNovo SRL Tulcea
HCL 39. privind modificarea tarifului pentru apa potabilă și canalizare menajeră și aprobarea Stratefiei de tarifare pentruapa potabilă și canalizare în orașul Isaccea conform Contractului de finanțare din Fonduri de coeziune nr. 91802/2008
HCL 40. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2011
HCL 41: privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Vulpe Mihai
HCL 42: privind constatarea validării mandatului de consilier local al d-lui Feta Musin din partea Partidului Democrat-Liberal-Organizația Județeană Tulcea
HCL 43: privind modificarea și completarea comisiei de specialitate a Consiliului Local Isaccea nr. 2 pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și arhitectură
HCL 44: privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012 în orașul Isaccea
HCL 45: privind aprobarea Nomenclatorului stradal al orașului Isaccea
HCL 46: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea pentru lunile mai și iunie 2011
HCL 47: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 1000 mp, categorie de folosință arabil, situat în tarla 98, parcela 3526, str. Vișinului
HCL 48: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2011
HCL 49: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada septembrie- noiembrie 2011
HCL 50: privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării parcelei de teren în suprafață de 20 000 mp situată în T5, parcela 42/1, teren extravilan, categorie de folosință neproductiv, domeniu privat al orașului Isaccea
HCL 51: privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 52: privind inventarierea în domeniul public al orașului Isaccea a suprafeței totale de 13772,27 mp și darea în administrarea Consiliului Județean Tulcea a acestui imobil pentru construcția obiectivului de investiții ” Închidere depozit neconform Isaccea”, aferent proiectului ” Sistem de Management integrat al Deșeurilor în județul Tulcea”
HCL 53: privind modificarea Tabelului nominal cu personalul încadrat în serviciul voluntar pentru Situații de urgență aprobat prin HCL nr. 13/2006 cu privire la componența Grupei de stingere a incendiilor
HCL 54: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul II al anului bugetar 2011
HCL 55: privind modificarea art.1 a HCL nr. 34/2011 privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a unor suprafețe de teren situate în intravilanul și extravilanul orașului Isaccea
HCL 56: privind modificarea anexei la HCL nr. 30/2008, poz. 1-5 și dezmembrarea(dezlipirea) suprafeței de 85580 mp, teren extravilan, proprietate privată a orașului Isaccea, situat în tarla 5, parcela Nm 42/1 și a suprafeței de 114,931  situat în tarla 5, parcela Nm 532
HCL 57: privind aprobarea Documentației de atribuire conținând caietul de sarcini, Instruciunile pentru ofertanți și Formularele în vederea concesuionării parcelei de teren în suprafață de 20000 mp, situată în T5, parcela 42/1/4, teren extravilan, categorie de folosință Nm, domeniu privat al orașului Isaccea, prin licitație publică
HCL 58: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2011
HCL 59: privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în orașul Isaccea
HCL 60: privind modificarea și completarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 18/2011
HCL 61: privind stabilirea locurilor de păstrare a bărcilor și ambarcațiunilor, a locurilor pentru activitățile de agrement și sportive, a locurilor pentru pășunatul animalelor și a locurilor de desfășurare a vânătorii animalelor de pradă
HCL 62: privind acordul Consiliului Local al orașului Isaccea dat în favoarea SC BenAri Negev IND SRL în conformitate cu art. 7, pct.7.2.4 din contractul de asociere în participațiune nr. 1280/2008
HCL 63: privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării parcelei de teren în suprafață de 15.000mp, situață în T5, PNm 5332/2, teren extravilan, categorie de folosință neproductiv, domeniu privat al orașului Isaccea
HCL 64: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 419 mp, situat în tarla 40, parcelele A1540 și Vh 1539
HCL 65: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea pentru luna septembrie 2011
HCL 66: privind aprobarea PUZ- ” Lucrări de dezvoltare parc centrală eoliană” elaborat de SC Ideal Construct SRL Tulcea , beneficiar SC Galrom Construct SRL
HCL 67: privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local Isaccea pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 68: privind aprobarea Documentației de atribuire conținând caietul de sarcini, Instrucțiunile pentru ofertanți și Formularele în vederea concesionării parcelei de teren în suprafață de 15.000 mp situată în T5, parcela Nm 532/2, teren extravilan, domeniul privat al orașului Isaccea, prin licitație publică
HCL 69: privind modificarea și completarea art. 63 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în orașul Isaccea aprobat prin HCL nr. 59/2011
HCL 70: privind aprobarea contului de execuție a bugetului local Isaccea, pentru trimestrul III al anului bugetar 2011
HCL 71: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea pentru luna octombrie 2011
HCL 72: privind acordarea avizului pentru funcționarea cu personalitate juridică pentru anul școlar 2012-2013 unității de învățământ Grup Școlar ” C. Brătescu” Isaccea și structurii arondate Școala Revărsarea
HCL 73: privind acordarea avizului pentru transformarea posturilor ocupate în vederea promovării pe o treaptă superioară a personalului auxiliar al Grupului Școlar ”C. Brătescu” Isaccea
HCL 74: privind însușirea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 211 mp, situat pe str. Cuza Vodă, nr. 22, oraș Isaccea
HCL 75: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2011
HCL 76: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2011
HCL 77 privind acordarea burselor pentru elevii din cadrul Grupului Școlar ”C. Brătescu” Isaccea
HCL 78: privind însușirea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 59 mp, situat pe str. 1 Decembrie, nr. 5, oraș Isaccea
HCL 79: privind închirierea terenului în suprafață de 58 mp, situat pe str. 1 Decembrie nr. 5, oraș Isaccea , prin licitație publică cu strigare
HCL 80: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2011

HCL 2010

HCL 1: privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 2: privind acordarea de ajutoare financiare unor familii din orașul Isaccea, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la încheierea căsătoriei
HCL 3: privind încadrarea în regim contractual  a 20 muncitori din rândul șomerilor în perioada 01.03.2010-31.08.2010
HCL  4: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navestiste din cadrul Grupului Școlar ”C.Brătescu” Isaccea 

HCL 5: privind inventarierea terenului în suprafață de 12.623 mp în domeniul public a orașului IsacceaHCL 5: privind inventarierea terenului în suprafață de 12.623 mp în domeniul public a orașului Isaccea

HCL 6: privind transmiterea în administrare Consiliului Județean a terenului în suprafață de 12.623 mp pentru construirea obiectivului ” Stație de transfer deșeuri” în cadrul proiectului ” Sistem de mamagement integrat al deșeurilor în județul Tulcea”HCL 6: privind transmiterea în administrare Consiliului Județean a terenului în suprafață de 12.623 mp pentru construirea obiectivului ” Stație de transfer deșeuri” în cadrul proiectului ” Sistem de mamagement integrat al deșeurilor în județul Tulcea”
HCL 7: privind inventarierea terenului în suprafață de 2278 mp în doemniul public al orașului Isaccea
HCL 8: privind transmiterea către SC Aquaserv SA Tulcea a terenului în suprafață de 2278 mp , aferent bazinului de apă din strada Dimitrie Bolintineanu nr. 20 , pe durata contractului de delegare
HCL 9: privind inventarierea Drumului de exploatare (525/137) în doemniul public al orașului Isaccea
HCL 10: privind transmiterea în administrare către SC Aquaserv SA Tulcea a Drumului de exploatare în lungime de 770 m cu o suprafață de 3080 mp , pe perioada contractului de delegare , în vederea realizării investiției ” Stație de epurare în aglomerările urbane Măcin și Isaccea CL5”
HCL 11: privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate pentru proiectul major ” Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici, pentru orașul Isaccea
HCL 12: privind aprobarea Regulamentului Serviciilor de Alimentare cu Apă și Canalizare din județul Tulcea”
HCL 13: privind aprobarea participării orașului Isaccea, ca membru fondator, la constituirea Asociației ” Grup de Acțiune Locală Delta Dunării”
HCL 14: privind aprobarea Planului de analiză și Acoperire a riscurilor în orașul Isaccea
HCL 15: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea, pe anul 2010
HCL 16: privind aprobarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii pe anul 2010
HCL 17: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local ,pe anul 2010
HCL 18: privind aprobarea documentației PUD pentru investiția ” Magazii cereale ecologice ABC Pavilion Ad-tiv-Silozuri 6 celule și cântar basculă” în orașul Isaccea
HCL 19: privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Aquaserv SA Tulcea pe anul 2010
HCL 20: privind încetarea mandatului de consilier privind pe defunctul Pavel Nicolae și declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 21: privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Ghimpu Marcel
HCL 22: privind modificarea HCL nr. 1/2008 privind alegerea Comisiei de validare
HCL 23: privind modificarea HCL nr. 6/2008 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
HCL 24: privind aprobarea contului de execuție al exercițiului bugetar pe anul 2009 pentru bugetul propriu al Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 25: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 26: privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 27: privind actualizarea documentației și indicatorilor economico-financiari ” Reabilitare termică imobile locuințe din orașul Isaccea”
HCL 28: privind actualizarea Programului local multianual ”Reabilitare termică imobile locuințe din orașul Isaccea”
HCL 29: privind modificarea HCL nr. 28/03.05.2010
HCL 30: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 31: privind trecerea din domeniul public al orașului Isaccea și din administrarea Consiliului Local al orașului Isaccea în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor prin Inspectoratul de Poliție al județului Tulcea a unui spațiu situat pe str. Dâmbovițeim nr. 4 din orașul Isaccea
HCL 32: privind completarea inventarului domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 33: privind aprobarea SF pentru obiectivul de investiții ” Bloc de locuințe ANL 20 apartamente pentru tineri, în regim de închiriere, oraș Isaccea, str. Mihai Eminescu, nr. 5A”
HCL 34: privind acordarea avizului de principiu în vederea implementării programului de construire locuințe în orașul Isaccea
HCL 35: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2010
HCL 36: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ”C. Brătescu” Isaccea
HCL 37: privind aprobarea SF pentru obiectivul de investiții ” LTE-uri Bloc ANL pentru tineret, în regim de închiriere, oraș Isaccea, str. M. Eminescu, nr. 5B”
HCL 38: privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2011 în orașul Isaccea
HCL 39: privind analiza și aprobarea Strategiei de Tarifare pentru apă potabilă și canalizare în orașul Isaccea conform Contractului de Finanțare din Fonduri de Coeziune nr. 91802/09.10.2008
HCL 40: privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru Scoaterea la licitație în vederea concesionării suprafeței de 45 ha aferente construcțiilor de sere și anexe
HCL 41: privind concesionarea suprafeței de 45 ha prin licitație publică pentru construirea de sere legume și anexe  Anexa
HCL 42: privind aprobarea Caietului de sarcini și a instrucțiunilor pentru ofertanți în vederea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 45 ha pentru construire sere de legume și anexe
HCL 43: privind desemnarea a doi consilieri în comisia de licitație
HCL 44: privind modificarea HCL nr. 62/29.10.2009
HCL 45: privind încetarea mandatului de Consilier Local al d-l Băițoiu Vasile
HCL 46: privind aprobarea documentației de urbanism PUZ pentru ” Dezvoltarea unui parc eolian 10 MW-oraș Isaccea”
HCL 47: privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 48: privind aprobarea organigramei, numărului de posturi și a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea și Compartimentului de Evidență a Persoanelor pe anul 2010
HCL 49: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2010
HCL 50: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navestiste din cadrul Grupului Școlar ”C. Brătescu” Isaccea
HCL 51: privind completarea Comisiei de analiză și verificare a tarifelor de apă și canalizare, a contractului de delegare, a statutului ADI și fundamentare a tarifelor de apă și canalizare în orașul Isaccea
HCL 52: privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Mironov Nina
HCL 53: pentru modificarea HCL nr. 6/07.07.2008 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
HCL 54: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2010
HCL 55: privind completarea Comisiei Sociale pentru analiza cererilor pentru locuințe
HCL 56: privind stabilirea locurilor destinate pentru desfășurarea adunărilor publice în orașul Isaccea
HCL 57: privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în orașul Isaccea
HCL 58: privind predarea conductei de aducțiune apă potabilă și a forajului din Valea Suhat către SC Aquaserv SA Tulcea , pe durata contractului de delegare
HCL 59: privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate în soluționarea cererilor solicitanților de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, 20 apartamente, în blocul ANL, str. M. Eminescu, nr. 5B, oraș Isaccea”
HCL 60: privind aprobarea ”Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, 20 apartamente. în blocul ANL, str. M. Eminescu, nr. 5B, orașul Isaccea”
HCL 61: privind transmiterea din proprietatea privată a orașului Isaccea și administrarea Consiliului Local al orașului Isaccea a unui imobil-teren pentru a fi transmis în proprietatea publică a Statului, în administrarea MAI prin Inspectoratul județean al Poliției de Frontieră Tulcea în vederea construirii noului sediu al sectorului poliției de Frontieră Isaccea
HCL 62: privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 63: privind emiterea avizului consultativ de funcționare , pentru anul școlar 2011-2012, a unității cu personalitate juridică Grup Școlar ” C. Brătescu” Isaccea și a structurii arondate-Școala cu clasele I-IV Revărsarea
HCL 64: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2010
HCL 65: privind aprobarea metodologiei și a criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență
HCL 66: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2010
HCL 67: privind inventarierea imobilului-teren și construcție, bloc 20 apartamente , situat în str. N. Grigorescu, nr. 5, în domeniul public al orașului Isaccea
HCL 68: privind trecerea imobilului-teren și construcție, bloc 20 apartamente, situat în str. N. Grigorescu, nr. 5 din domeniul public al orașului Isaccea în domeniul public al statului
HCL 69: privind aprobarea planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole
HCL 70: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din carul Grupului Școlar ”C. Brătescu” Isaccea 
HCL 71: privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Isaccea în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 72: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2010