Arhiva evidență proiecte de hotărâri

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

Nr/data înregistrării   Inițiator Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local  Comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Tipul ședinței  Data dezbaterii în ședința consiliului local   Finalizarea procedurii
180/29.12.2023 Primar Moraru Anastase  Proiect de hotărâre nr. 180/29.12.2023 privind aprobarea finalizării lucrărilor pentru Obiectivul ”Reabilitarea pieței de gross” în cadrul proiectului ”CBCONNECT TRANS-DEVELOPING A CROSS MORDER INTER-MODAL CONNECTION BETWEEN ISACCEA-ORLIVKA-TULCEA-IZMAIL-1HARD/3.1/5” finanțat prin Programul Operațional Comun România -Ucraina 2014-2020 din bugetul local în anul 2024  Comisiile 1,2,3  Compartiment Fonduri Europene Extraordinară de îndată  29.12.2023  Aprobat prin HCL 202/2023 
173/19.12.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 173/19.12.2023 privind organizarea rețelei școlare a unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea și unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2024-2025 Comisiile 1,2,3 Direcția de Asistență Socială Extraordinară de îndată 29.12.2023  Aprobat prin HCL 201/2023
179/21.12.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 179/21.12.2023 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna noiembrie, an 2023 Comisiile 1,3 Serviciul Economic Ordinară 28.12.2023  Aprobat prin HCL 200/2023
178/21.12.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 178/21.12.2023 privind modificarea HCL nr. 175/12.11.2018 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale UAT oraș Isaccea potrivit prevederilor OG nr. 80/2001 cu modificările și completările ulterioare Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic Ordinară 28.12.2023  Aprobat prin HCL 199/2023
176/20.12.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 176/20.12.2023 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de concesiune nr. 9763/04.10.2021 încheiat între Orașul Isaccea și Asocierea DUNCE TRADE SRL & TRADING CUD GLOBAL SRL Comisiile 1,2,3 Compartiment Urbanism Ordinară 28.12.2023  Aprobat prin HCL 198/2023
171/14.12.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 171/14.12.2023 privind prelungirea valabilității contractului de concesiune n3. 132 din data de 18.01.2000 încheiat între Consiliul Local al Orașului  Isaccea și SC YSM PROMOTIONS SRL Comisiile 1,2,3 Compartiment Urbanism Ordinară 28.12.2023  Aprobat prin HCL 197/2023
168/14.12.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărîre nr. 168/14.12.2023 privind încheierea unor contracte de închiriere pentru imobilele aparținând domeniului privat al orașului Isaccea situate în strada Livezii Comisiile 1,2,3 Compartiment Urbanism Ordinară 28.12.2023  Aprobat prin HCL 196/2023
167/14.12.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 167/14.12.2023 privind încetarea înainte de termen a contractului de închiriere nr. 11733/30.12.2023 Comisiile 2,3 Compartiment Urbanism Ordinară 28.12.2023  Aprobat prin HCL 195/2023
166/14.12.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 166/14.12.2023 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 11724/30.12.2013 Comisiile 2,3 Compartiment Urbanism Ordinară 28.12.2023  Aprobat prin HCL 194/2023
143/01.11.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr 143/01.11.2023 privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea și comunicarea prin poștă a actelor administrative fiscale de executare silită Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic Ordinară 28.12.2023  Aprobat prin HCL 193/2023
177/21.12.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 177/21.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli  al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2023 Comisiile1,2,3 Serviciul Economic Extraordinară de îndată 21.12.2023  Aprobat prin HCL 192/2023
172/15.12.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 172/15.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea , județul Tulcea pe anul 2023 Comisiile 1,2,3 Serviciul economic Extraordinară de îndată 19.12.2023  Aprobat prin HCL 187/2023
175/19.12.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.175/19.12.2023  privind modificarea H.C.L. nr. 136/29.09.2023 privind însuşirea propunerilor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al orasului Isaccea pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România pentru anul 2023 şi alocarea sumelor aferente Comisiile 1,2,3 Serviciul economic Extraordinară 20.12.2023  Aprobat prin HCL 191/2023
174/19.12.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.174/19.12.2023 privind modificarea  art.1 din HCL nr. 100/29.06.2023 privind  neexercitarea  dreptului de preempțiune cu privire la suprafața totală de 1,00 ha, teren situat în extravilanul orașului Isaccea, tarla 84, parcela A 1189/1, NC/CF 32224, conform Legii nr.422/2001 Comisiile 1,2,3 Compartiment Cadastru Extraordinară 20.12.2023  Aprobat prin HCL 190/2023
170/14.12.2023 Primar Moraru Anastase

Proiect de hotarare nr.170/14.12.2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T.Oraș Isaccea în Adunarea Generală a ”Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere” Tulcea

Comisiile 1,2,3 Serviciul IAMPSIFE Extraordinară 20.12.2023 Aprobat prin HCL 189/2023 
142/01.11.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotarare nr.142/01.11.2023 privind modificarea HCL nr.54/28.04.2023  privind aprobarea valorilor impozabile,impozitelor,taxelor locale și amenzilor aplicabile în anul 2024 în orașul Isaccea Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic Extraordinară 20.12.2023  Aprobat prin HCL 188/2023
150/16.11.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 150/16.11.2023 privind  aprobarea studiului de fezabilitate  și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Înființare capacități noi de producere a energiei electrice pentru autoconsum în oraș Isaccea”
Partea 1       Partea 2
Comisiile 1,2,3 Serviciul IAMPSIFE Extraordinară de îndată 12.12.2023  Aprobat prin HCL 186/2023
165/12.12.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 165/12.12.2023 privind modificarea HCL 180 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului ,,IMBUNATATIREA IZOLATIEI TERMICE SI HIDROIZOLAREA ANVELOPEI BLOCULUI DE LOCUINTE NR.32 SI BLOCULUI DE LOCUINTE NR.60 DIN ORASUL ISACCEA, JUDETUL TULCEA ” în Programul Operațional Regional 2021-2027 Comisiile 1,2,3 Serviciul IAMPSIFE Extraordinară de îndată 12.12.2023  Aprobat prin HCL 185/2023
164/12.12.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 164/12.12.2023 privind modificarea HCL 179 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului  ,, ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE, SOCIALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE  ” în Programul Operațional Regional 2021-2027 Comisiile 1,2,3 Serviciul IAMPSIFE Extraordinară de îndată 12.12.2023  Aprobat prin HCL 184/2023
163/12.12.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 163/12.12.2023 privind modificarea HCL 178 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului ,,REVITALIZAREA URBANĂ A ZONEI CEAIR  din orașul Isaccea, județul Tulcea ” în Programul Operațional Regional 2021-2027 Comisiile 1,2,3 Serviciul IAMPSIFE Extraordinară de îndată 12.12.2023  Aprobat prin HCL 183/2023
162/12.12.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 162/12.12.2023 privind modificarea HCL 177 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului ,,SERVICIUL INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘULUI ISACCEA” în Programul Operațional Regional 2021-2027 Comisiile 1,2,3 Serviciul IAMPSIFE Extraordinară de îndată 12.12.2023  Aprobat prin HCL 182/2023
161/12.12.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărîre nr. 161/12.12.2023 privind modificarea HCL 176 privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului ,,MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE -ETAPA I ÎN ORAȘUL ISACCEA ” în Programul Operațional Regional 2021-2027 Comisiile 1,2,3 Serviciul IAMPSIFE Extraordinară de îndată 12.12.2023  Aprobat prin HCL 181/2023
160/29.11.2023 Primar Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr.160/29.11.2023 privind implementarea etapei a II-a a proiectului ,,ÎMBUNĂTĂȚIREA IZOLAȚIEI TERMICE ȘI HIDROIZOLAREA ANVELOPEI BLOCULUI DE LOCUINȚE NR.32 ȘI BLOCULUI DE LOCUINȚE NR.60 DIN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA ,, în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027

Comisiile 1,2,3 Serviciul IAMPSIFE Extraordinară 05.12.2023 Aprobat prin HCL 180/2023 
159/29.11.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.159/29.11.2023 privind implementarea etapei a II-a a proiectului ,,ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE, SOCIALE ȘI A SERVICIILOR PUBLICE URBANE,, în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027  Comisiile 1,2,3 Serviciul IAMPSIFE Extraordinară 05.12.2023 Aprobat prin HCL 179/2023 
158/29.11.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.158/29.11.2023 privind implementarea etapei a II-a a proiectului ,, REVITALIZAREA URBANĂ A ZONEI CEAIR DIN ORAȘUL ISACCEA,JUDETUL TULCEA,, în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027 Comisiile 1,2,3 Serviciul IAMPSIFE Extraordinară 05.12.2023 Aprobat prin HCL 178/2023 
157/29.11.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotarâre nr.157/29.11.2023 privind implementarea etapei a II-a a proiectului ,,SERVICIUL INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘULUI ISACCEA” în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027 Comisiile 1,2,3 Serviciul IAMPSIFE Extraordinară 05.12.2023 Aprobat prin HCL 177/2023 
156/29.11.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.156/29.11.2023 privind implementarea etapei a II-a a proiectului ,,MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII INVĂȚĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE  ÎN ORAȘUL ISACCEA ” în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027 Comisiile 1,2,3 Serviciul IAMPSIFE Extraordinară 05.12.2023 Aprobat prin HCL 176/2023 
155/22.11.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.155/22.11.2023 privind inventarierea imobilelor cu NC/CF  35592, 35770, 35771, 35778, 35779,35913 in domeniul privat al orasului Isaccea,judetul Tulcea Comisiile 1,2,3 Compartiment Cadastru,registrul agricol, fond funciar Ordinară 29.11.2023 Aprobat prin HCL 175/2023 
154/21.11.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.154/21.11.2023 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ,,Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna octombrie  2023 Comisiile 1,3 Serviciul Economic Ordinară 29.11.2023 Aprobat prin HCL 174/2023 
153/20.11.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.153/20.11.2023 privind aprobarea contului de executie al bugetului creditelor interne  al orasului Isaccea, pe trimestrul III, al anului bugetar 2023 Comisiile 1,2,3 Serviciul economic Ordinară 29.11.2023 Aprobat prin HCL 173/2023 
152/20.11.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.152/20.11.2023 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orasului Isaccea, pe trim III, an 2023 Comisiile 1,2,3 Serviciul economic Ordinară 29.11.2023 Aprobat prin HCL 172/2023 
151/16.11.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.151/16.11.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Isaccea, judetul Tulcea Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic Ordinară 29.11.2023 Aprobat prin HCL 171/2023 
148/15.11.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 148/15.11.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere nr. 11953/29.11.2019, nr. 9788/29.11.2018 și nr. 10342/13.11.2023 Comisiile 2,3 Serviciul urbanism , amenajarea teritoriului ,cadastru,administrativ Ordinară 29.11.2023 Aprobat prin HCL 170/2023 
125/19.10.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 125/19.10.2023 privind aprobarea Regulamentului de soluționare a cererilor și repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003 Comisiile 1,2,3 Serviciul urbanism , amenajarea teritoriului ,cadastru,administrativ Ordinară 29.11.2023 Aprobat prin HCL 169/2023 
150/16.11.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 150/16.11.2023 privind  aprobarea studiului de fezabilitate  și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Înființare capacități noi de producere a energiei electrice pentru autoconsum în oraș Isaccea”
Partea 1       Partea 2
Comisiile 1,2,3 Serviciul IAMPSIFE Extraordinară 20.11.2023  Retras 
149/16.11.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 149/16.11.2023 privind modificarea art. nr. 3 și art. nr. 4 din HCL nr. 156/01.10.2018, privind aprobarea proiectului “ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE, SOCIALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE”, a documentațiilor tehnico-economice și a cheltuielilor legate de acestea, modificat succesiv prin HCL nr. 58/14.05.2019 și HCL nr 126/18.10.2019, conform devizului general anexat Comisiile 1,2,3 Serviciul IAMPSIFE Extraordinară 20.11.2023 Aprobat prin HCL 166/2023 
147/09.11.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 147/09.11.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru obiectivul de investiții ”Amenajare și sistematizare pe verticală a terenului aferent Complexului de servicii sociale Revărsarea” Comisiile 1,2,3

Serviciul IAMPSIFE

Compartiment Fonduri Europene

Extraordinară 14.11.2023 Aprobat prin HCL 163/2023 
145/08.11.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 145/08.11.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență Comisiile 1,2,3 Direcția de Asistență Socială Extraordinară 14.11.2023 Aprobat prin HCL 162/2023 
137/25.10.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 137/25.10.2023 privind aprobarea Notei conceptuale necesare depunerii cererii de finanțare a proiectului ”Înființare capacități noi de producere a energiei electrice pentru autoconsum în orașul Isaccea, județul Tulcea” Comisiile 1,2,3 Compartiment Fonduri Europene Extraordinară 14.11.2023 Aprobat prin HCL 161/2023 
144/07.11.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 144/07.11.2023 privind modificarea  H.C.L. nr. 159/31.10.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Îmbunatatirea izolatiei termice si hidroizolarea anvelopei blocului de locuinte nr.32 si blocului de locuinte nr.60 din orasul Isaccea, judetul Tulcea Comisiile 1,2,3 Serviciul IAMPSIFE Extraordinară de îndată 08.11.2023 Aprobat prin HCL 160/2023 
139/25.10.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.139 /25.10.2023 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții din Aparatul de Specialitate al Primarului Orașului Isaccea
Referat modificare PHCL 139/25.10.2023
Comisiile 1,2,3

Compartiment Resurse Umane

Serviciul Economic

Ordinară 31.10.2023 Aprobat prin HCL 157/2023 
138/25.10.2023 Primar Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr.138/25.10.2023 privind aprobarea notei conceptuale pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare si sistematizare pe verticală a terenului aferent Căminului Cultural Revărsarea”

Comisiile 1,2,3

Serviciul economic

Compartiment Fonduri europene

Ordinară 31.10.2023 Aprobat prin HCL 156/2023 
137/25.10.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.137/25.10.2023 privind aprobarea notei conceptuale pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare park fotovoltaic Isaccea, jud.Tulcea Comisiile 1,2,3

Serviciul economic

Compartiment Fonduri europene

Ordinară 31.10.2023  
136/24.10.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.136/24.10.2023 privind alipirea a 11 imobile, proprietatea a orasului Isaccea avand NC/CF:32311, 32425, 32428, 32431, 32433, 32446, 32497, 32536, 32537,32538,32539 rezultând imobilul cu NC 36324 Comisiile 1,2,3 Compartiment registru agricol, cadastru, fond funciar Ordinară 31.10.2023 Aprobat prin HCL 155/2023 
135/24.10.2023 Primar Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr.135/24.10.2023 privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 1,00 ha, teren situat în extravilanul orașului Isaccea, tarla 84, parcela A 1189/1, NC/CF 32218, conform Legii nr.422/2001

Comisiile 1,2,3 Compartiment registru agricol, cadastru, fond funciar Ordinară 31.10.2023 Aprobat prin HCL 154/2023 
134/24.10.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.134/24.10.2023 privind majorarea cu suprafața de 813 mp la H.C.L.nr.39/31.05.2023, privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea, jud.Tulcea a terenului intravilan în suprafața de 4000,22 mp,categorie de folosință neproductiv, situat in tarla 2,parcela 33/1,intabulat cu NC/CF 30713 Comisiile 1,2,3 Compartiment registru agricol, cadastru, fond funciar Ordinară 31.10.2023 Aprobat prin HCL 153/2023 
133/24.10.2023 Primar Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr.133/24.10.2023 privind indreptarea unor erori din H.C.L. nr.38/15.02.2023, identificate cu prilejul efectuării masurătorilor cadastrale sistematice, situate in extravilanul orasului Isaccea

Comisiile 1,2,3 Compartiment registru agricol, cadastru, fond funciar Ordinară 31.10.2023 Aprobat prin HCL 152/2023 
132/24.10.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.132/24.10.2023 privind inventarierea imobilului apartament situat în str.Mircea Vodă, nr.8, bl.60, sc.B, et.3, ap.16, oraș Isaccea, jud.Tulcea Comisiile 1,2,3 Compartiment registru adricol, cadastru, fond funciar Ordinară 31.10.2023 Aprobat prin HCL 151/2023 
131/24.10.2023 Primar Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr.131/24.10.2023 privind aprobarea Planului operativ de actiune pe timpul iernii in perioada 2023-2024 în orașul Isaccea, județul Tulcea

Comisiile 1,2,3 Serviciul voluntar pentru situații de urgență Ordinară 31.10.2023 Aprobat prin HCL 150/2023 
130/23.10.2023 Primar Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr.130/23.10.2023 privind aprobarea repartizării unei locuințe ANL-vacantă, situată in ors.Isaccea, jud.Tulcea, d-nei …..

Comisiile 1,2,3 Serviciul urbanism , amenajarea teritoriului ,cadastru,administrativ Ordinară 31.10.2023 Aprobat prin HCL 149/2023 
129/23.10.2023 Primar Morrau Anastase  Proiect de hotărâre nr.129/23.10.2023 privind atribuirea dreptului de uz și  servitute, cu titlu gratuit, a  suprafeței  de  teren necesară societății   E-Distribuție Dobrogea S.A. pentru investiția –        Amplasare punct de conexiune   în anvelopa de beton și racordarea la linia electrică 20kV a locului de consum – Stația de măsurare gaze SMG Isaccea , după cum urmează:

 Comisiile 1,2  Serviciul urbanism , amenajarea teritoriului ,cadastru,administrativ  Ordinară 31.10.2023  Aprobat prin HCL 148/2023 
128/23.10.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.128/23.10.2023 privind continuarea contractului de inchiriere nr. 11722/30.12.2013 prin preluarea de către d-na ……domiciliată în oraș Isaccea, , jud.Tulcea,  a obligațiilor contractuale în calitate de locatar începând cu data de 19.10.2023 Comisiile 2,3 Serviciul urbanism , amenajarea teritoriului ,cadastru,administrativ Ordinară 31.10.2023 Aprobat prin HCL 147/2023 
127/23.10.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.127/23.10.2023 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ,,Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna septembrie 2023 Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic Ordinară 31.10.2023 Aprobat prin HCL 146/2023 
126/20.10.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.126/20.10.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile nov,dec si ian 2024 Comisiile 1,2,3 Secretarul general al orasului Isaccea Ordinară 31.10.2023 Aprobat prin HCL 145/2023 
124/16.10.2023  Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 124/16.10.2023 privind privind aprobarea încheierii actului adițional nr.1 la Protocolul de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. în vederea implementării în comun a proiectului ,,Drum de acces punct vamal Isaccea’’  Comisiile1,2,3  Serviciul Economic Extraordinară  20.10.2023  Aprobat prin HCL 141/2023
123/28.09.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 123/28.09.2023 privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții ”Amenajarea Complexului de Servicii Sociale Revărsarea” în urma finalizării lucrărilor Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic Extraordinară 04.10.2023 Aprobat prin HCL 140/2023
122/22.09.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 122/22.09.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea, județul Tulcea pe anul 2023
Referat completare 
Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic Extraordinară 04.10.2023  Aprobat prin HCL 139/2023
121/21.09.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 121/21.09.2023 privind desemnarea unui consilier local în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Liceului Teoretic C. Brătescu Isaccea pentru anul școlar 2023-2024 Comisiile 1,2,3 Secretarul general al orașului Ordinară 29.09.2023 Aprobat prin HCL 138/2023
119/20.09.2023  Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 119/20.09.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere nr. 8823/12.10.2017, 19638/18.10.2019, 11067/19.10.2020 și 9435/02.11.2015 pentru titularii menționați conform anexelor nr. 1-4 Comisiile 1,2 Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții Ordinară 29.09.2023  Aprobat prin HCL 137/2023
118/20.09.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 118/20.09.2023 privind însușirea prpunerilor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al orașului Isaccea pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România pentru anul 2023 și alocarea sumelor aferente Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic Ordinară 29.09.2023  Aprobat prin HCL 136/2023
95/29.06.2023 Viceprimar Mihail Dorina Adriana Proiect de hotărâre nr. 95/29.06.2023 privind modificarea și completarea art.30 alin. (2) din Anexa la HCL nr. 47/28.05.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Isaccea, județul Tulcea, modificat prin HCL nr. 72/31.05.2023 Comisiile  Secretarul general al orașului  Ordinară  29.09.2023  Aprobat prin HCL 135/2023 
117/14.09.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 117/14.09.2023 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic Constantin Brătescu Isaccea, pentru luna august 2023 Comisiile 1,2 Serviciul Economic  Ordinară  29.09.2023  Aprobat prin HCL 134/2023
116/14.09.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 116/14.09.2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al orașului Isaccea în cadrul Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic Constantin Brătescu Isaccea pentru anul școlar 2023-2024 Comisia 2 Secretarul general al orașului  Ordinară  29.09.2023  Aprobat prin HCL 133/2023
108/10.08.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 108/10.08.2023 privind aprobarea Statutului Unității administrativ teritoriale Orașul Isaccea, județul Tulcea, actualizat Comisiile1,2,3 Secretarul general al Orașului  Ordinară  29.09.2023  Aprobat prin HCL 132/2023
115/11.09.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 115/11.09.2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA București în sumă de 1.630.475 lei și plata comisionului de garantare în sumă de 9782,88 lei Comisiile 1,2 Serviciul Economic Extraordinară de îndată 11.09.2023  Aprobat prin HCL 125/2023
98/03.07.2023 Primar Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 98/03.07.2023 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Isaccea 
Referat10632/30.08.2023

Comisiile1,2,3 Compartiment Resurse umane Ordinară 31.08.2023  Aprobat prin HCL 128/2023
113/23.08.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 113/23.08.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate aș contractelor de închiriere nr. 7196/29.08.2017, nr.  7135/30.08.2017, nr. 7234/ 29.08.2017, nr. 6738/29.08.2017, nr. 11331/01.08.2016, nr. 7060/ 29.08.2017, nr. 7282/30.08.2017, nr. 7042/29.08.2017, nr. 7220/ 30.08.2017, nr.7269/30.08.2017, nr. 7127/01.09.2009, pentru titularii menționați conform anexelor 1-11 Comisiile 2,3 Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții Ordinară 31.08.2023  Aprobat prin HCL 127/2023
112/22.08.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 112/22.08.2023 privind modificarea art 2.2 la HCL nr. 112/28.07.2023 privind aprobarea înfiinţării serviciului social Centru de zi de socializare şi petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice, în cadrul Complexului de servicii sociale Revărsarea, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social Centru de zi pentru persoane vârstnice, înfiinţarea serviciului social Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru familie și copii, în cadrul Complexului de servicii sociale Revărsarea, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru familie și copii Comisiile 1,2,3

 

Direcția de Asistență Socială

Ordinară 31.08.2023  Aprobat prin HCL 126/2023
111/22.08.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 111/22.08.2023 privind neasumarea responsabilității UAT oraș Isaccea cu privire la organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și pentru derularea măsurilor educative aferente Programului penstru școli al României, în perioada 2023-2024 pentru unitățile de învățământ de pe raza UAT Oraș Isaccea Comisiile 1,2,3 Serviciul IAMPSI Ordinară 31.08.2023  Aprobat prin HCL 125/2023
110/22.08.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 110/22.08.2023 privins aprobarea contului de execuție al bugetului creditelor interne al orașului Isaccea, pe trimestrul II, al anului bugetar 2023 Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic Ordinară 31.08.2023  Aprobat prin HCL 124/2023
109/22.08.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 109/22.08.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local oraș Isaccea, pe trimestrul II, an 2023 Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic Ordinară 31.08.2023  Aprobat prin HCL 123/2023
96/03.07.2023 Primar, Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 96/03.07.2023 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a orașului Isaccea, județul Tulcea, pentru perioada 2024-2027 din cadrul Proiectului ”Planificare strategică și digitalizarea serviciilor publice la nivelul orașului Isaccea” cod SIPOCA 1209/Mysmis 154721 Comisiile 1,2

Serviciul Economic

Compartiment Fonduri Europene

Ordinară 31.08.2023  Aprobat prin HCL 122/2023
95/29.06.2023 Viceprimar Mihail Dorina-Adriana Proiect de hotărâre nr. 95/29.06.2023 privind modificarea și completarea art.30 alin. (2) din Anexa la HCL nr. 47/28.05.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Isaccea, județul Tulcea, modificat prin HCL nr. 72/31.05.2023 Comisia 2 Secretarul general al orașului Ordinară 31.08.2023  Neaprobat
78/06.06.2023 Primar Moraru Anastase  Proiect de hotărâre nr. 78/06.06.2023 privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în UAT oraș Isaccea, aprobarea Studiului de fundamentare, a Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, a Strategiei de contractare, a Caietului de sarcini și a documentației de atribuire  Comisiile 1,2,3 Serviciul IAMPSI Ordinară 31.08.2023  Aprobat prin HCL 121/2023
107/09.08.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 107/09.08.2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Imbunătățirea infrastructurilor de acces la exploatații agricole din zona SAON”  Comisiile 1,2 Serviciul IAMPSI Extraordinară de îndată 10.08.2023  Aprobat prin HCL 118/2023
106/18.07.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 106/18.07.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august, septembrie și octombrie 2023 Comisiile 1,2,3 Secretarul General  Ordinară 28.07.2023   Aprobat prin HCL 117/2023
105/18.07.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 105/18.07.2023 privind aprobarea cererii nr. 8754/11.07.2023 de preluare a contractului de închiriere nr. 11726/30.12.2013 de către….., a obligațiilor contractuale în calitate de locatar Comisiile 1,2,3 Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului și disciplina în construcții  Ordinară 28.07.2023   Aprobat prin HCL 116/2023
104/18.07.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 104/18.07.2023 privind  atribuirea în folosință gratuită a unui imobil teren în suprafață de 400 mp, situat în intravilan, NC 31057, T62, Cc 2161/1, Lot 4, str. Livezii, localitatea Isaccea, jud. Tulcea, teren de aparține domeniului privat al orașului Isaccea, numitei……… pentru construirea unei locuințe proprietate personală în condițiile Legii nr. 15/2003 Comisiile 2,3 Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului și disciplina în construcții  Ordinară 28.07.2023   
103/18.07.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 103/18.07.2023 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea, pentru luna iunie,2023 Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic  Ordinară 28.07.2023   Aprobat prin HCL 115/2023
102/17.07.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 102/17.07.2023 privind aprobarea includerii teritoriului administrativ al orașului Isaccea în teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat ”Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării” în vederea implementării noii Strategii de Dezvoltare Locală Integrată în Delta Dunării”, în perioada de programare 2021-2027 Comisiile 1,2,3 Compartiment Fonduri Europene  Ordinară  28.07.2023  Aprobat prin HCL 114/2023
99/04.07.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 99/04.07.2023 privind acordarea dreptului de uz și servitute, cu titlu gratuit, a suprafeței de teren de 40 mp, teren aflat în domeniul privat al orașului Isaccea, către  E-Distribuție Dobrogea SA pentru ” Racordare la rețeaua electrică autobază pentru mijloace de transport din localitatea Isaccea, str. Dâmboviței , nr. 16A” Comisiile 1,2 Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții  Ordinară 28.07.2023   Aprobat prin HCL 113/2023
97/03.07.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 97/03.07.2023 privind aprobarea înființării Serviciului social Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice, în cadrul Complexului de servicii sociale Revărsarea, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social  Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice, înființarea Serviciului social Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru familie și copii, în cadrul Complexului de servicii sociale Revărsarea, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  Serviciului social Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru familie și copii Comisiile 1,2,3  Direcția de Asistență Socială  Ordinară 28.07.2023   Aprobat prin HCL 112/2023
73/24.05.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 73/24.05.2023 privind aprobarea cererii nr. 5549/09.05.2023 de atribuire în folosință gratuită a unui imobil teren în suprafață de 400 mp, situat în intravilan, NC 31058, T62, Cc 2161/1, Lot 5, str. Livezii, localitatea Isaccea, jud. Tulcea, teren de aparține domeniului privat al orașului Isaccea, numitei……… pentru construirea unei locuințe proprietate personală în condițiile Legii nr. 15/2003 Comisiile 2,3  Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului și disciplina în construcții  Ordinară 28.07.2023   Aprobat prin HCL 111/2023
101/05.07.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 101/05.07.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru proiectul ”Loc de joacă,oraș Isaccea, jud. Tulcea” Comisiile 1,2,3 Serviciul IAMPSI Extraordinară 18.07.2023  Aprobat prin HCL  108/2023
100/04.07.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 100/04.07.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea, județul Tulcea pe anul 2023 Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic Extraordinară 18.07.2023  Aprobat prin HCL 107/2023
85/14.06.2023 Consilieri locali Răileanu Mihai-Emanuel, Chițu Radu-Daniel, Petcu Silviu-Stefan, Basarabeanu Marinela și Mândru Alina,  Proiect de hotărâre nr. 85/14.06.2023 privind încetarea mandatului de viceprimar al orasului Isaccea, a doamnei Mihai Dorina Adriana Comisiile 1,2,3 Secretar general  Ordinară  29.06.2023  Respins
94/22.06.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 94/22.06.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, ALIPIRE LOTURI SI CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET, REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER, ACCESURI AUTO ȘI PIETONALE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, POST TRAFO, TOTEM, BRANȘAMENT UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER”, orașul Isaccea, județul Tulcea, și a Regulamentului Local de urbanism pentru  amplasamentul situat  în orașul Isaccea, intravilan, T 63, Cc 2177, N.C./CF.31641,  T61 A2179, Cc 2180, N.C. /C.F. 31863, T63, V 2182, A2183,  N.C./C.F.36142, T63, Cc 2176, N.C./C.F. 30730,, orasul Isaccea, judetul Tulcea,  str. Avram Iancu, nr.1-5 și str. Saunului nr.4-6,  beneficiari, ………., prin imputernicit SC Retail Development Consulting S.R.L., proiectant  Square Studio Architecture S.R.L., arh. Andrei Oproiu Comisiile1,2,3 Compartiment Urbanism  Ordinară  29.06.2023  Aprobat prin HCL 106/2023
93/21.06.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 93/21.06.2023 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic “CONSTANTIN BRATESCU’’ Isaccea, pentru luna mai , 2023 Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic  Ordinară  29.06.2023  Aprobat prin HCL 105/2023
92/21.06.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 92/21.06.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 5106/18.07.2013 Comisiile 1,2,3 Compartiment Urbanism  Ordinară  29.06.2023  Aprobat prin HCL 104/2023
91/21.06.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 91/21.06.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 11564/05.07.2017 Comisiile 1,2,3 Compartiment Urbanism  Ordinară  29.06.2023  Aprobat prin HCL 103/2023
90/21.06.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 90/21.06.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC SI RACORD LA S.E.N.” , a Regulamentului Local de urbanism aferent amplasamentului situat  în orșul Isaccea, extravilan, N.C./CF.34461, 33216, 33220, 34066, 34528, oraș Isaccea, beneficiar SC ECOVISION ENERGY S.R.L., prin reprezentant Ințe Mircea-Adrian, proiectant  S.C. ICTIONOS  S.R.L , arh. Anca Suhov Comisiile 1,2,3 Compartiment Urbanism  Ordinară  29.06.2023  Aprobat prin HCL 102/2023
89/21.06.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 89/21.06.2023 privind aprobarea Situaţiei terenurilor disponibile din domeniul privat al orasului Isaccea,  ce se vor atribui tinerilor, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 Comisiile 1,2,3 Compartiment Urbanism  Ordinară  29.06.2023  Aprobat prin HCL 101/2023
88/20.06.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.88/20.06.2023 privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la suprafața totală de 1,00 ha, teren situat în extravilanul orașului Isaccea, tarla 84, parcela A 1189/1, NC/CF 32224, conform Legii nr.422/2001 Comisiile 1,2 Compartiment Registru agricol  Ordinară  29.06.2023  Aprobat prin HCL 100/2023
86/15.06.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.86/15.06.2023 privind acordarea diplomelor de onoare si a premiilor pentru cuplurile care aniverseaza 50 de ani casatorie in anul 2023 Comisiile 1,2,3 Compartiment Stare civilă  Ordinară  29.06.2023  Aprobat prin HCL 99/2023
84/13.06.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.84/13.06.2023 privind acceptarea ofertei de donație constând în teren cu suprafața de 1101  mp, număr cadastral 36172 , cu destinație ulterioară de extindere cimitir Comisiile 1,2 Secretar general  Ordinară  29.06.2023  Aprobat prin HCL 98/2023
75/25.05.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.75/25.05.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehico-economici conform devizului general , pentru proiectul ‘’Construire centru medical multifuncțional de sănătate, oraș Isaccea, jud. Tulcea Comisiile 1,2,3 Serviciul IAMPSI  Ordinară 29.06.2023   Aprobat prin HCL 97/2023
74/24.05.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.74/24.05.2023 privind inventarierea imobilelor cu NC/CF 32429, 35635 și 35722 in domeniul privat al orașului Isaccea Comisiile 1,2 Compartiment Registru agricol, fond funciar,cadastru Ordinară 29.06.2023  Aprobat prin HCL 96/2023
87/16.06.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 87/16.06.2023 privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocului 20, str. Theodor Neculuță, nr. 5, Oraș Isaccea, județul Tulcea Comisiile 1,2 Serviciul IAMPSI Extraordinară 20.06.2023  Aprobat prin HCL 91/2023
83/13.06.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 83/13.06.2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT oraș Isaccea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea Comisiile 1,2,3 Serviciul IAMPSI Extraordinară 20.06.2023  Aprobat prin HCL 90/2023
82/13.06.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 82/13.06.2023 privind aprobare DALI și a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general, pentru proiectul ” asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-pistă pentru biciclete și alte vehicule ușoare la nivel local” Comisiile 1,2,3 Serviciul IAMPSI Extraordinară de îndată 14.06.2023  Aprobat prin HCL 89/2023
81/13.06.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 81/13.06.2023 privind  aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică moderată a blocului 60, str. 1 Decembrie, nr. 95, orașul Isaccea, județul Tulcea” Comisiile 1,2 Serviciul IAMPSI Extraordinară de îndată 14.06.2023  Aprobat prin HCL 88/2023
77/29.05.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 77/29.05.2023 privind îndeplinirea de către secretarul general al orașului Isaccea a atribuțiilor de legalizare în conformitate cu prevederile art. 243 alin.(8) din OUG nr. 57/2019- privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  Comisia 2 Secretar General Ordinară 31.05.2023  Aprobat prin HCL 85/2023
76/26.05.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 76/26.05.2023 privind depunerea de către UAT Județul Tulcea a acererii de finanțare pentru proiectul ”Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Tulcea” în cadrul apelului de proiecte ”Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul național de redresare și reziliență- Componenta C15- educație   Comisiile 2,3  Compartiment Fonduri Europene Ordinară 31.05.2023  Aprobat prin HCL 68/2023
73/24.05.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 73/24.05.2023 privind atribuirea în folosință gratuită a unui imobil teren în suprafață de 400 mp, situat în intravilan, CF 31058, T62, Cc 2161/1, Lot 5, în localitatea Isaccea, județul Tulcea, teren ce aparține domeniului privat al orașului Isaccea, numitei…….., pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în condițiile legii nr. 15/2003 Comisiile 2, 3 Serviciu Urbanism, Amenajarea teritoriului si disciplina in constructii Ordinară 31.05.2023  Retras
72/23.05.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 72/23.05.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului creditelor interne al orașului Isaccea pe trimestrul I, pentru anul bugetar 2023 Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic Ordinară 31.05.2023  Aprobat prin HCL 84/2023
71/23.05.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 71/23.05.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I, pentru anul bugetar 2023 Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic Ordinară 31.05.2023  Aprobat prin HCL 83/2023
70/23.05.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 70/23.05.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului creditelor interne al orașului Isaccea, pentru anul bugetar 2022 Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic Ordinară 31.05.2023  Aprobat prin HCL 82/2023
69/23.05.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 69/23.05.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, definitiv pentru anul bugetar 2022 comisiile 1,2,3 Serviciul Economic Ordinară 31.05.2023  Aprobat prin HCl 81/2023
68/23.05.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 68/23.05.2023 privind aprobarea decontului penru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna aprilie 2023 Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic Ordinară 31.05.2023  Aprobat prin HCL 80/2023
67/19.05.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 67/19.05.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 5114/30.05.2013 Comisiile1,2 Serviciu Urbanism, Amenajarea teritoriului si disciplina in constructii Ordinară 31.05.2023  Aprobat prin HCL 79/2023
66/19.05.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 66/19.05.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 5112/30.05.2013 Comisiile1,2 Serviciu Urbanism, Amenajarea teritoriului si disciplina in constructii Ordinară 31.05.2023  Aprobat prin HCL 78/2023
65/19.05.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 65/19.05.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 5111/30.05.2013 Comisiile1,2 Serviciu Urbanism, Amenajarea teritoriului si disciplina in constructii Ordinară 31.05.2023  Aprobat prin HCL 77/2023
64/19.05.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 64/19.05.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 11708/30.12.2013 Comisiile1,2 Serviciu Urbanism, Amenajarea teritoriului si disciplina in constructii Ordinară 31.05.2023  Aprobat prin HCL 76/2023
63/19.05.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 63/19.05.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 4681/25.05.2018 Comisiile1,2 Serviciu Urbanism, Amenajarea teritoriului si disciplina in constructii Ordinară 31.05.2023  Aprobat prin HCL 75/2023
62/19.05.2023 Primar Moraru anastase Proiect de hotărâre nr. 62/19.05.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 11545/15.05.2017 Comisiile 1,2 Serviciu Urbanism, Amenajarea teritoriului si disciplina in constructii Ordinară 31.05.2023  Aprobat prin HCL 74/2023
61/19.05.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 61/19.05.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 11946/24.04.2017 Comisiile 1,2 Serviciu Urbanism, Amenajarea teritoriului si disciplina in constructii Ordinară 31.05.2023  Aprobat prin HCL 73/2023
55/25.04.2023 Consilier Local Răileanu Mihai Emanuel Proiect de hotărâre nr. 55/25.04.2023 privind modificarea și completarea art. 30 alin(2) din Anexa la HCL nr. 47/28.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Isaccea, județul Tulcea Comisiile 1,2,3 Secretar General al orașului Ordinară 31.05.2023  Aprobat prin HCL 72/2023
48/12.04.2023 Viceprimar Mihail Dorina Adriana Proiect de hotărâre nr. 48/12.04.2023 privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire în orașul Isaccea și localitatea componentă Revărsarea, județul Tulcea Comisiile 1,2,3 Serviciul Investiții, Achiziții, PSI Ordinară 31.05.2023  Aprobat prin HCL 71/2023
59/11.05.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 59/11.05.2023 privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea, județul Tulcea pe anul 2023  Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic Extraordinară 15.05.2023  Aprobat prin HCL 67/2023
58/11.05.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 58/11.05.2023 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 117/31.10.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții Construirea de insule ecologice digitalizate în orașul Isaccea Comisiile 1 și 2 Compartiment Fonduri Europene Extraordinară 15.05.2023  Aprobat prin HCL nr. 66/2023
57/09.05.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 57/09.05.2023 privind dezlipirea unor bunuri imobileterenuri, respectiv: imobil cu NC/CF 33224 în suprafață totală de 12850 mp, situat în extravilan T37 parcela A 439, inventariat la poziția nr. crt. 175 din inventar și imobil cu NC/CF 32286, în suprafață totală de 16839 mp, situat în extravilan T 96 parcela A 1343, inventariat la poziția nr, crt 176 din inventar, ce aparțin domeniului privat al orașului Isaccea Comisiile 1 și 2 Compartiment Registru agricol, Cadastru, fond funciar Extraordinară 15.05.2023  Aprobat prin HCL nr. 65/2023
56/05.05.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 56/05.05.2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM_IFN SA București, în sumă de 414.606,50 lei și plata comisionului de garantare în sumă de 621,90 lei pentru proiectul ”Amenajarea Complexului de Servicii Sociale Revărsarea” Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic Extraordinară 15.05.2023  Aprobat prin HCl nr. 64/2023
54/25.04.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 54/ 25.04.2023 privind  aderarea și includerea teritoriului  orașului Isaccea la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea pentru obținerea sprijinului pregătitor si pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027 Comisiile 1,2,3

Compartiment Fonduri Europene

Serviciul Economic

 

Ordinară 28.04.2023  Aprobat prin HCL nr. 63/2023
53/20.04.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 53 privind aprobarea participării Orașului Isaccea în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului de Mediu Comisiile 1 și 2 Serviciul Economic Ordinară 28.04.2023  Aprobat prin HCL nr. 62/2023
52/20.04.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 52/20.04.2023 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de inchiriere nr. 1964/20.04.2017 -titular ….. si nr.5919/24.04.2017-titular…… , și nr 4237/07.05.2023 -titular ….. prin cesionarea bunului către ……. Comisiile 1,2,și 3 Serviciu Urbanism, Amenajarea teritoriului si disciplina in constructii Ordinară 28.04.2023

 Aprobat prin HCL nr. 61/2023

Aprobat prin HCL nr. 60/2023

Aprobat prin HCL nr. 59/2023

51/20.04.2023 Consilier Local Filip MIhaela Proiect de hotărâre nr. 51 privind alegerea preşedintelui  de şedinţă și a locțiitorului pentru perioada mai, iunie și  iulie  2023 Comisiile 1,2 și 3 Secretar general al orașului Ordinară 28.04.2023  Aprobat prin HCL nr. 58/2023
50/20.04.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 50 privind desemanrea domnului  Radu- Daniel CHIȚU în calitatea de reprezentant al Consiliului Local al orașului Isaccea-autoritate publică locală, în cadrul programului‘’ Construim Europa împreună cu autoritățile locale ‘’ (Building Europe with Local Councillors -BELC) Comisiile 2 și 3 Secretar general al orașului Ordinară 28.04.2023  Aprobat prin HCL nr.57/2023
49/20.04.2023

Primar  Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr.49 privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 1,00 ha , teren extravilan, CF 32396, conform Legii nr. 422/2001 Comisia 2 Compartiment Registru agricol, fond funciar, cadastru Ordinară 28.04.2023  Aprobat prin HCL nr. 56/2023
 47/10.04.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.47 aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic “Constantin Bratescu’’ Isaccea, pentru luna martie -2023 Comisiile 1,2 și 3 Serviciul Economic Ordinară 28.04.2023  Aprobat prin HCL nr. 55/2023
39/14.03.2023 Primar Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr.39  privind aprobarea impozitelor și taxelor locale indexate cu rata inflatie, pentru anul 2024, la nivelul orașului Isaccea
Partea 1 (pag 1-60)   Partea 2 (pag 61-130)

Comisiile 1,2 și 3 Serviciul Economic

Ordinară

 

28.04.2023  Aprobat prin HCL nr. 54/2023
36/06.03.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.36 privind aprobarea Regulamentului de acordare a diplomei de onoare si a premiilor pentru cuplurile care aniverseza 50 de ani de casatorie Comisiile 1,2  și 3 Serviciul Economic Ordinară 28.04.2023  Aprobat prin HCL nr.53/2023
46/04.04.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr.46 privind alocarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al orașului Isacceapentru activități nonprofit de interes local, în valoare de 95.000 lei, pentru anul 2023 Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic Extraordinară 10.04.2023  Aprobat prin HCL nr. 51/2023
45/03.04.2023 Primar Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 45 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general, pentru proiectul ”Amenajare cimitir nou în orașul Isaccea, județul Tulcea”
Partea I (pag.1-64)
Partea a II-a (pag.65-122)

Comisiile 1,2 Serviciul Investiții, Achiziții, PSI Extraordinară 10.04.2023  Aprobat prin HCL nr. 50/2023
44/03.04.2023 Primar Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 44 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general, pentru proiectul ”Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, etapa a III-a”
Partea I (pag. 1-49)
Partea a II-a (pag. 50-116)

Comisiile 1,2 Serviciul Investiții, Achiziții, PSI Extraordinară 10.04.2023  Aprobat prin HCL nr.49/2023 
43/28.03.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 43 privind darea în folosință cu titlu gratuit a unor bunuri imobile ( cinci suprafețe de teren) în suprafață totală de 158 mp, aparținând domeniului public și privat al Orașului Isaccea, către Garda de Coastă Constanța Comisiile 1, 2 Compartiment Registru Agricol, cadastru, fond funciar Extraordinară 10.04.2023  Aprobat prin HCL nr. 48/2023
42/20.03.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 42 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere nr. 3070/01.04.2013 – titular A.I. și nr. 3487/30.03.2018 – titular I.M. Comisia 2 Compartiment Urbanism,amenajarea teritoriului și disciplina în construcții Ordinară 30.03.2023  Aprobat prin HCL nr. 46/2023
41/20.03.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 41 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna februarie 2023 Comisiile 1,2,3 Serviciul economic Ordinară 30.03.2023  Aprobat prin HCLnr. 45/2023
40/20.03.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 40 privind desemnarea consilierilor locali în vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general al orașului Isaccea Comisia  2 Secretar General al orașului Ordinară 30.03.2023  Aprobat prin HCL nr. 44/2023
34/02.03.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 34 privind încetarea contractului de închiriere nr. 7279/21.07.2020 închiat între oraș Isaccea și numitul G.N. pentru suprafețe de pajiști aflate în domeniul privat al orașului Isaccea Comisia  2 Compartiment Registru agricol,Cadastru și fond funciar Ordinară 30.03.2023  Aprobat prin HCL nr.43/2023
37/08.2023

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 37 privind inventarierea unor bunuri imobile terenuri în domeniul privat de interes local al orașului Isaccea, identificate cu prilejul efectuării măsurătorilor cadastrale sistematice, situate în extravilanul orașului Isaccea 

Comisiile1,2 Compartiment Registru Agricol, Cadastru și fond funciar Extraordinară de îndată 15.03.2023  Aprobat prin HCL nr. 38/2023
38/09.03.2023

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 38 privind depunerea și implementarea proiectului ”Asigurarea dotărilor Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” – TIC, materiale didactice și mobilier- Pentru o Educație Modernă și Incluzivă”, Orașul Isaccea, Județul Tulcea Comisiile 1,2,3 Compartiment Fonduri Europene Extraordinară de îndată 10.03.2023  Aprobat prin HCL nr. 37/2023
37/08.03.2023

Primar

Moraru

Anastase 

Proiect de hotărâre nr. 37 privind inventarierea unor bunuri imobile terenuri în domeniul privat de interes local al orașului Isaccea, identificate cu prilejul efectuării măsurătorilor cadastrale sistematice, situate în extravilanul orașului Isaccea

Comisiile  1 ,2 Compartiment Registru Agricol, Cadastru și fond funciar Extraordinară de îndată 10.03.2023  Nu a fost întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre
33/23.02.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 33 privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea complexului de Servicii Sociale Revărsarea, oraș Isaccea, jud. Tulcea” aprobat prin HCL oraș Isaccea nr. 106/04.09.2017, modificată prin HCL oraș Isaccea  nr. 110/08.09.2017 și HCL oraș Isaccea nr. 98/13.10.2021 Comisiile 1,2,3 Compartiment Investiții Achiziții Ordinară 28.02.2023  Aprobat prin HCL nr.  35/2023
32/23.02.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 32 privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 17 din 31.01.2023 privind aprobarea devizului general actualizat, conform OG nr. 65 din 2022 la faza proiect tehnic, pentru proiectul ”CBConect Trans- Dezvoltarea conexiunii intermodale transfrontaliere între Isaccea-Orlicka-Tulcea-Ismail” Comisiile 1,2,3 Compartiment Investiții Achiziții Ordinară 28.02.2023  Aprobat prin HCL nr. 34/2023
31/23.02.2023 Primar Moraru Anastase Proiect de hotărâre nr. 31 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna ianuarie 2023 Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic Ordinară 28.02.2023  Aprobat prin HCL nr. 33/2023
30/20.02.2023

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr.30/ 20.02.2023  privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe A.N.L. , a listei solicitanților care nu au acces la locuință A.N.L, și a listei  de prioritate  pentru acordarea unei locuinte din fondul de investiții A.N.L, aflate în administrarea Consiliului local al orașului Isaccea, pentru anul 2023

Nr.1, nr.2

si nr. 3

Serviciu Amenajarea teritoriului si disciplina in construcții Ordinară 28.02.2023  Aprobat prin HCL nr.  32/2023
28/17.02.2023

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 28/17.02.2023 privind modificarea art. 2 și a art.4 , Anexa  la HCL nr. 39/ 30.0.2022 privind aprobarea depunerii proiectului privind obiectivul de investiții ‘Renovare energetică a blocului  60, str. 1 Decembrie  nr.95, orașul Isaccea , jud. Tulcea

Nr.1, nr.2

si nr. 3

Compartiment fonduri europene Ordinară 28.02.2023  Aprobat prin HCL nr. 31/2023
27/17.02.2023

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 27/17.02.2023  privind  aprobarea modificarii  art. 2 și a art.4 , Anexa  la H.C.L. nr. 38/30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului privind obiectivul de investiții ‘’Cresterea eficienței energetice a blocului 20, str. Theodor Neculță, nr.5, orasul Isaccea , jud. Tulcea

Nr.1, nr.2

si nr. 3

Compartiment fonduri europene Ordinară 28.02.2023  Aprobat prin HCL nr. 30/2023
25/16.02.2023

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 25/16.02.2023 privind încetarea valabilității contractului de închiriere nr.9473/02.12.2015 – titular M.F., prin acordul părților și repartiția spațiului de locuit ANL rămas vacant

Nr.1, nr.2

si nr. 3

Serviciu Amenajarea teritoriului si disciplina in constructii Ordinară 28.02.2023  Aprobat prin HCL nr. 29/2023
23/13.02.2023

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr.23/13.02.2023  privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere nr.1998/03.03.202008-titular D.D, și nr.2557/14.03.2016-titular C.M

Nr.1, nr.2

si nr. 3

Serviciu Amenajarea teritoriului si disciplina in constructii Ordinară 28.02.2023  Aprobat prin HCLnr. 28/2023
22/09.02.2023

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr.22/09.02.2023 privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 7/31.01.2017  privind stabilirea situațiilor deosebite în vederea acordării ajutoarelor de urgență în temeiul Legii nr.416/2001, actualizata

Nr.1, nr.2

si nr. 3

Direcția de asistenta socială Ordinară 28.02.2023  Aprobat prin HCL nr. 27/2023
15/26.01.2023

Consilier local

Sica CHELUȚA

Proiect de hotărâre nr.15/26.01.2023 privind soluționarea cererii  nr. 34/18.02.2022, înaintată Consiliului Local Isaccea de către S.C. NOVIO EXPRESS S.R.L. GALAȚI Nr. 1 si  2

Compartiment juridic

Cabinet avocat conform contractului de prestări servicii, asistență  juridică

Ordinară 28.02.2023  
24/14.02.2023

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 24 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA București în sumă de 1.630.475 lei și plata comisionului de garantare în sumă de 5.706,68 lei  Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic  Extraordinară 20.02.2023  Aprobat prin HCL nr. 26/2023
21/09.02.2023

Primar

Moraru Anastase

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.21 privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor finanţate din venituri proprii pentru anul 2023    Serviciul Economic Extraordinară 20.02.2023  Aprobat prin HCL nr. 25/2023
20/09.02.2023

Primar

Moraru Anastase

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.20 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2023    Serviciul Economic Extraordinară 20.02.2023  Aprobat prin HCL nr. 23/2023
19/09.02.2023

Primar

Moraru Anastase

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.19 privind aprobarea bugetului creditelor interne al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2023    Serviciul Economic Extraordinară 20.02.2023  Aprobat prin HCL nr. 23/2023
18/01.02.2023

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 18 privind privind aprobarea Planului Local de Acțiune al Direcției de Asistență Socială privind serviciile sociale pe anul 2023    Direcția de asistență socială Extraordinară 20.02.2023  Aprobat prin HCL nr. 22/2023
14/25.01.2023 Viceprimar Mihail Dorina-Adriana Proiect de hotărâre nr. 14 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie,martie și aprilie 2023     Ordinară 31.01.2023  Aprobat prin HCL nr. 9/2023
13.25.01.2023

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 13 privind aprobarea modificării și completării inventarului domeniului privat al orașului Isaccea, județul Tulcea, prin inventarierea unor imobile terenuri, situate în orașul Isaccea, și revocarea HCL nr. 102/30.09.2022 privind dezmembrarea imobilului proprietate a orașului Isaccea, având numărul cadastral/CF 33224 în două imobile cu nr. cadastrale 36054 și 36055  Comisia 1,2,3 Compartiment Cadastru, Registru Agricol, Fond funciar  Ordinară 31.01.2023  Aprobat prin HCL nr. 18/2023
 12/19.01.2023  

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 12 privind aprobarea devizului general actualizat, conform OUG nr. 64/2022, la faza de proiect tehnic, pentru proiectul ”CBCONECT TRANS – DEZVOLTAREA CONEXIUNII INTERMODALE TRANSFRONTALIERE ÎNTRE ISACCEA-ORLIVKA-TULCEA-ISMAIL”  Comisiile 1,2  Serviciul IAMPSI  Ordinară 31.01.2023   Aprobat prin HCL nr. 17/2023
 11/18.01.2023  

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 11 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna decembrie 2022  Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic   Ordinară  31.01.2023  Aprobat prin HCL nr. 16/2023
10/18.01.2023

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 10 privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea, pe anul 2022, aprobată prin Dispoziția Primarului orașului Isaccea nr. 746/27.12.2022  Comisiile 1,2 Serviciul Economic  Ordinară 31.01.2023  Aprobat prin HCL nr. 15/2023
 9/18.01.2023  

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 9 privind actualizarea anuală cu rata inflației a chiriei instituită în condițiile prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe  Comisiile 1,2,3 Serviciul Economic   Ordinară  31.01.2023  Aprobat prin HCL nr. 14/2023
8/18.01.2023

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 8 privind aprobarea prețului chiriei pentru suprafețele de pajiști situate în domeniul privat al orașului Isaccea, pentru anul 2023  Comisiile 1,2,3 Compartiment Cadastru, Registru agricol, fond funciar  Ordinară 31.01.2023  Aprobat prin HCL nr. 13/2023
7/18.01.2023

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 7 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 5153/04.08.2021 înainte de termen și a încetării de drept a contractului de închiriere nr. 11723/30.12.2013  Comisiile 1,2,3  Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcții Ordinară 31.01.2023  Aprobat prin HCL nr. 12/2023
6/18.01.2023

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 6 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere nr. 774/31.01.2018-titular T.G. și nr. 7151/01.02.2016-titular A. A.  Comisiile 1,2,3 Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina în construcții Ordinară 31.01.2023  Aprobat prin HCL nr. 11/2023
 4/11.01.2023  

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 4 privind aprobarea preluării excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, ca venit la bugetul local al orașului Isaccea  Comisiile 1,2,3 Serviciul Econimic   Extraordinară  16.01.2023  Aprobat prin HCL nr. 6/2023
 3/11.01.2023  

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 3 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului local al orașului Isaccea rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022  Comisiile 1,2,3  Serviciul Economic  Extraordinară 16.01.2023   Aprobat prin HCL nr. 5/2023
 2/06.01.2023  

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 2 privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al UAT Oraș Isaccea în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de deșeuri menajere Tulcea, domnului Primar – Moraru Anastase, în vederea exercitării votului pentru modificarea tarifului privind preluarea deșeurilor municipale reziduale în vederea depozitării și a tarifului pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea tratării mecano-biologice  Comisiile 1,2,3 Seviciul IAMPSI   Extraordinară  16.01.2023  Aprobat prin HCL nr. 7/2023
 1/04.01.2023  

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 1/04.01.2023 privind modificarea și completarea HCL nr. 138 din 19.12.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții ”CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN ORAȘUL ISACCEA,JUDEȚUL TULCEA”   Comisiile 1,2,3  Compartiment Fonduri Europene  Extraordinară  06.01.2023  Aprobat prin HCL nr. 1/2023

 

2022

Nr/data înregistrării   Inițiator Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local  Tipul ședinței  Data dezbaterii în ședința consiliului local   Finalizarea procedurii
 147/16.12.2022

 Primar

Moraru Anastase

 Proiect de hotărâre nr. 147/16.12.2022 privind organizarea rețelei școlare a unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea și unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2023-2024  Ordinară  31.01.2023  Aprobat prin HCL nr. 10/2023