Cont unic pentru plata amenzilor

Cont unic pentru plata amenzilor contravenționale

Potrivit prevederilor OMFP nr. 7166/18.12.2017 aducem la cunoştinţa cetăţenilor următoarele:

Art. 1.

(1) Creanţele fiscale locale care se plătesc în contul unic deschis de către organele fiscale locale sunt amenzile contravenţionale.

(2) Amenzile contravenţionale datorate la bugetele locale se plătesc în contul unic de venituri «Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire», deschis pe codul de identificare fiscală al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la unităţile Trezoreriei Statului unde are deschis cont organul fiscal local

Art. 3.

(1) Ordinea de stingere a amenzilor contravenţionale achitate în contul unic este următoarea:

  1. a) amenzile contravenţionale pentru care, conform legii, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii, dacă plata se face în termen de 48 de ore sau, după caz, în termen de două zile lucrătoare;
  2. b) celelalte amenzi contravenţionale aplicate contribuabilului şi aflate în evidenţa organului fiscal la data plăţii, în ordinea vechimii lor.

(2) Dacă două sau mai multe amenzi contravenţionale au fost aplicate în aceeaşi zi, suma achitată de contribuabil stinge în mod proporţional din cuantumul fiecărei amenzi contravenţionale.

(3) În cazul în care amenzile contravenţionale prevăzute la alin. (1) lit. a) nu se află în evidenţa organului fiscal local, contravenientul va preciza în ordinul de plată numărul şi data procesului – verbal de constatare a contravenţiei, emitentul acestuia şi sintagma “plată 48 ore” sau, după caz, “plată 2 zile lucrătoare”.

Art. 4

În cazul în care după stingerea tuturor amenzilor contravenţionale aflate în evidenţa organului fiscal local la data plăţii în contul unic rămân sume disponibile, acestea vor stinge restul creanţelor fiscale sau bugetare aflate în evidenţa organului fiscal local.

 

DATELE NECESARE PLĂŢII :

Beneficiar: ORAŞUL ISACCEA

C.I.F: 3721907

IBAN:  RO05TREZ64121A470400XXXX

TREZORERIA OPERATIVĂ MUNICIPIUL TULCEA