2023

Nr/data înregistrării   Inițiator Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local  Tipul ședinței  Data dezbaterii în ședința consiliului local   Finalizarea procedurii
14/25.01.2023 Viceprimar Mihail Dorina-Adriana Proiect de hotărâre nr. 14 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie,martie și aprilie 2023 Ordinară 31.01.2023  
13.25.01.2023

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 13 privind aprobarea modificării și completării inventarului domeniului privat al orașului Isaccea, județul Tulcea, prin inventarierea unor imobile terenuri, situate în orașul Isaccea, și revocarea HCL nr. 102/30.09.2022 privind dezmembrarea imobilului proprietate a orașului Isaccea, având numărul cadastral/CF 33224 în două imobile cu nr. cadastrale 36054 și 36055 Ordinară 31.01.2023  
 12/19.01.2023  

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 12 privind aprobarea devizului general actualizat, conform OUG nr. 64/2022, la faza de proiect tehnic, pentru proiectul ”CBCONECT TRANS - DEZVOLTAREA CONEXIUNII INTERMODALE TRANSFRONTALIERE ÎNTRE ISACCEA-ORLIVKA-TULCEA-ISMAIL”  Ordinară 31.01.2023   
 11/18.01.2023  

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 11 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna decembrie 2022  Ordinară  31.01.2023  
10/18.01.2023

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 10 privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea, pe anul 2022, aprobată prin Dispoziția Primarului orașului Isaccea nr. 746/27.12.2022 Ordinară 31.01.2023  
 9/18.01.2023  

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 9 privind actualizarea anuală cu rata inflației a chiriei instituită în condițiile prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe  Ordinară  31.01.2023  
8/18.01.2023

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 8 privind aprobarea prețului chiriei pentru suprafețele de pajiști situate în domeniul privat al orașului Isaccea, pentru anul 2023 Ordinară 31.01.2023  
7/18.01.2023

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 7 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 5153/04.08.2021 înainte de termen și a încetării de drept a contractului de închiriere nr. 11723/30.12.2013 Ordinară 31.01.2023  
6/18.01.2023

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 6 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere nr. 774/31.01.2018-titular T.G. și nr. 7151/01.02.2016-titular A. A. Ordinară 31.01.2023  
 4/11.01.2023  

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 4 privind aprobarea preluării excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, ca venit la bugetul local al orașului Isaccea  Extraordinară  16.01.2023  Aprobat prin HCL nr. 6/2023
 3/11.01.2023  

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 3 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului local al orașului Isaccea rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022  Extraordinară 16.01.2023   Aprobat prin HCL nr. 5/2023
 2/06.01.2023  

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 2 privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al UAT Oraș Isaccea în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de deșeuri menajere Tulcea, domnului Primar - Moraru Anastase, în vederea exercitării votului pentru modificarea tarifului privind preluarea deșeurilor municipale reziduale în vederea depozitării și a tarifului pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea tratării mecano-biologice  Extraordinară  16.01.2023  Aprobat prin HCL nr. 7/2023
 1/04.01.2023  

Primar

Moraru Anastase

Proiect de hotărâre nr. 1/04.01.2023 privind modificarea și completarea HCL nr. 138 din 19.12.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții ”CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN ORAȘUL ISACCEA,JUDEȚUL TULCEA”   Extraordinară  06.01.2023  Aprobat prin HCL nr. 1/2023

 

2022

Nr/data înregistrării   Inițiator Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local  Tipul ședinței  Data dezbaterii în ședința consiliului local   Finalizarea procedurii
 147/16.12.2022

 Primar

Moraru Anastase

 Proiect de hotărâre nr. 147/16.12.2022 privind organizarea rețelei școlare a unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea și unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2023-2024  Ordinară  31.01.2023