HCL  153: privind darea în folosință gratuită către S.C. Aquaserv S.A. a unor spații situate la parterul   imobilului ”Centru de Zi pentru Copii” din  orașul Isaccea, str.Nicolae Grigorescu, nr.1, CF 31574-C1
HCL 152: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobil, aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea
HCL 151: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru NOIEMBRIE 2019
HCL 150: privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată pe str.1 Decembrie, nr.1, orașul Isaccea, județul Tulcea, CF 32724-C1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
HCL 149: privind înregistrarea Oraşului Isaccea în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) on-line a impozitelor şi taxelor locale utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS) precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar
HCL 148: privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a ORAŞULUI ISACCEA   Anexa 
HCL 147: privind validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2019 aprobată prin Dispoziția Primarului nr.441/23.12.2019  Anexe
HCL 146: privind aprobarea proiectului „Sistem integrat de pregătire în situații de urgență al Deltei Dunării”
HCL 145: privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea  rectificat pe anul 2019  Anexe
HCL 144: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru OCTOMBRIE 2019
HCL 143: privind prelungirea cu acordul părților a duratei prevăzute în  contractele de închiriere nr.10795/01.12.2014, nr.9788/29.11.2018 și încetarea contractului de închiriere nr.9926/15.11.2017 având ca obiect spații de locuit ANL
HCL  142: privind modul de utilizare al microbuzului de transport scolar pentru elevi  Anexa
HCL 141: privind completarea  “STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ  A ORAŞULUI ISACCEA 2014-2020”  aprobată prin H.C.L. nr. 96/22.08.2017
HCL 140: privind modifcarea art.4 din H.C.L. nr.159/17.10.2018 privind aprobarea proiectului „EFICIENTIZAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA”, a documentațiilor tehnico-economice și a cheltuielilor legate de acesta
HCL 139: privind modificarea anexei la  H.C.L. nr.76/07.06.2019 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 2.971.200 lei  Anexa
HCL 138: privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Isaccea  Anexa
HCL 137: privind suplimentarea sumelor alocate pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România pentru anul 2019
HCL 136: privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea,pentru trimestrul III al anului bugetar 2019   Anexele 1-3
HCL 135: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2019

HCL 134: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea pentru septembrie
HCL 133: privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social ”Centru de zi”, a Codului Etic al personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială și a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale, actualizate
HCL 132: privind încetarea valabilității contractului de locațiune nr. 9961/2014, cu modificările și completările ulterioare- titular Mărășescu Maricica

HCL 131: privind repartizarea locuinței ANL situată în oraș Isaccea,str. Mihai Eminescu, nr. 5B, bl.20, sc. A, parter, ap.2

HCL 130: privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 400 mp, situată pe strada Livezii, nr. 8, oraş Isaccea, judeţul Tulcea, nr. cad. 31055, d-nei Gălăţeanu Cristina-Cornelia şi aprobarea Procesului-verbal nr. 11701-2019 al Comisiei de analiză a cererilor depuse conform Legii nr. 15-2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HCL 129: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al unor contracte de închiriere având ca obiect spaţii cu destinaţie medicală

HCL 128: privind aprobarea Planului operativ de acţiune pe timpul iernii în perioada 2019-2020 în oraşul Isaccea,judeţul Tulcea

HCL 127: privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Isaccea,judeţul Tulcea

HCL 126: privind modificarea art, 4 al HCL 156/2018 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și a spațiilor publice urbane”, a documentațiilor tehnico-economice și a cheltuielilor legate de acestea, modificat prin HCL nr. 58/2019 
HCL 125: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea 
HCL 124: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr.8823/2017 între UAT oraș Isaccea și Paraschiv Marian având ca obiect locuință ANL   
HCL 123: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr,8723/2014 încheiat între UAT oraș Isaccea și Petre Dan-Andrei având ca obiect locuință ANL   
HCL 122: privind modificarea art.4 al HCL nr. 155/2018 privind aprobarea proiectului ”Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii învățământului general obligatoriu și Îmbunătățirea spațiilor publice urbane-etapa I, în orașul Isaccea”, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea SF” Centrul de Monitorizare trafic”  
HCL 121: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2019
HCL 120: privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Isaccea în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2019-2020  
HCL 119: privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Isaccea în Consiliul de Administrație din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2019-2020 
HCL 118: privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 11725/2013 și modificarea art, 1 din contract

HCL 117: privind repartizarea unei locuințe ANL,încetarea valabilității contractului de închiriere nr.8130/2017 avînd ca titular pe Savenco Camelia și a contractului de închiriere nr. 11338/2016 avînd ca titular pe Topîrceanu Maria 
HCL 116: privind prelungirea termenului de valabilitate al unor contracte de închiriere având ca obiect spații cu destinație medicală 
HCL 115: privind aprobarea PUD-”Spații comerciale pentru comercializarea materialelor de construcții” în orașul Isaccea,județul Tulcea
HCL 114: privind aprobarea decontului cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea, pentru iulie 2019
HCL 113: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul II al anului bugetar 2019
Anexa 1          Anexa 2 
HCL 112: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2019
Anexe HCL 112
HCL 111: privind instituirea taxei pentru punerea la dispoziția partidelor politice,alianțelor politice,alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri a unui extras din registrul electoral,pe suport electronic sau hârtie
HCL 110: privind aprobarea valorilor impozabile,impozitelor,taxelor locale și amenzilor aplicabile în anul 2020 în orașul Isaccea
 
Anexa 1: Impozitul/taxa pe clădiri- persoane fizice
Anexa 2: Impozitul/taxa pe clădiri- persoane juridiceImpozitul/taxa pe clădiri- persoane juridice
Anexa 3: Impozitul/taxa pe teren- persoane fiziceImpozitul/taxa pe teren- persoane fizice
Anexa 4: Impozitul/taxa pe teren- persoane juridiceImpozitul/taxa pe teren- persoane juridice
Anexa 5: Impozitul pe mijloacele de transport- persoane fiziceImpozitul pe mijloacele de transport- persoane fizice
Anexa 6: Impozitul pe mijloacele de transport- persoane juridiceImpozitul pe mijloacele de transport- persoane juridice
Anexa 7: Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor
Anexa 8: Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate
Anexa 9: Impozitul pe spectacole
Anexa 10: Taxele judiciare de timbru
Anexa 11: Taxa de habitat
Anexa 12: Taxe speciale
Anexa 13: Tarifele de bază pentru chirii pe zone
Anexa 14: Alte taxe locale
Anexa 15: Publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante
Anexa 16: Anularea creanțelor fiscale restante
Anexa 17: Regulamentul privind criteriile și procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitelor
HCL 109: privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul anexelor la HCL nr. 148/27.09.2018 privind completarea HCL nr. 26/2001 pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Isaccea cu noi poziții  
HCL 108: privind alocarea sumelor aferente proiectelor câștigătoare stabilite conform Procesului-verbal nr. 9804/05.09.2019 din bugetul local al orașului Isaccea pentru activități nonprofit de interes local 
HCL 107: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 106: privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea infrastructurii de acces la exploatațiile agricole în zona Saon”
HCL105: privind actualizarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei blocului de locuințe nr. 32 și blocului de locuințe nr. 60 din orașul Isaccea,jud.Tulcea”
  
HCL 104: privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică
HCL103: privind prelungirea termenului de valabilitate al unor contracte de închiriere având ca obiect spaţii cu destinaţia locuinţe ANL, situate în oraşul Isaccea, judeţul Tulcea 
HCL 102: privind modificarea art.1 şi a anexei nr. 1 din contractul de închiriere nr. 9435/2015  
HCL 101:privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT ISACCEA, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea cu privire la aprobarea contractului final avand ca obiect ” Delegarea prin concesiune a serviciilor publice de colectare și transport a deșeurilor municipale in județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării și lungul curier până la stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la Mihai Bravu”
HCL 100: privind modificarea art.4 al HCL nr. 155/2018 privind aprobarea proiectului "Modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii învăţământului general obligatoriu şi Îmbunătăţirea spaţiilor publice urbane-etapa I, în oraşul Isaccea"    
 
HCL 99: privind acordarea unui mandat special , repreyentantului UAT Isaccea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Deyvoltare Intercomunitară "Dezvoltarea durabilă a Serviciilor  de Apă şi Canalizare din judeţul Tulcea" în vederea exercitării votului pentru ajustarea tarifelor practicate de către operatorul regional SC Aquaserv SA Tulcea  
HCL 98: privind încetarea aplicabilităţii HCL nr. 78/26.07.2013,HCL nr. 34/03.03.2016, HCL nr. 28/31.08.2016 privind desemnarea repreyentanţilor UAT Oraş Isaccea în Adunările generale ale Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară, respectiv Adunarea generală a acţionarilor a SC Aquaserv Sa Tulcea  
HCL 97: privind aprobarea înfiinţării Serviciului Social de Asistenţă Comunitară, a serviciului de Îngrijiri la domiciliu şi a depunerii în parteneriat a proiectului "Bunicii comunităţii: au nevoie de noi,avem nevoie de ei!", în cadrul Programului Operaţional Capital Uman) POCU= 2014-2020, Apel de proiecte AP4/PI9 ii/OS 4.4., " Bunicii comunităţii-Servicii sociale şi socio-medicale pentru persoane vârstnice+Teritoriul ITI Delta Dunării", precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect 
HCL 96: privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinară din 27.08.2019 
HCL 95: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ”CBConect Trans- Dezvoltarea conexiunii internodale transfrontaliere între Isaccea-Orlovka-Tulcea-Izmail” 
HCL 94: privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți DALI pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare sediu administrativ, oraș Isaccea”   
HCL 93: privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți DALI pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare,modernizare și dotare corp anexă (Atelier școală)- Liceul teoretic Constantin Brătescu Isaccea 
HCL 92:privind modificarea art.3 al H.C.L. nr.60/14.05.2019 privind aprobarea proiectului „Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltarii durabile a orasului Isaccea” 
HCL 91:privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 9,51 ha, teren extravilan, CF 32054 conform Legii nr.422/2001 

HCL 90: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru IUNIE 2019
 
HCL 89: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a contractului de închiriere nr.4681/25.05.2018 încheiat între UAT oraş Isaccea şi Baciu Sergiu Iulian având ca obiect locuinţă ANL 
HCL 88: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 11707/30.12.2013 încheiat între UAT oraş Isaccea şi Vizireanu Marian 
HCL 87: privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul I al anului bugetar 2019
HCL 86: privind aprobarea bugetului creditelor interne al oraşului Isaccea, rectificat, pe anul 2019

HCL 85: privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2019
HCL 84: privind completarea art.28,alin.1,lit. j din Anexa nr.1- Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local aprobată prin HCL nr. 4/31.01.2017
HCL 83: privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iulie-septembrie 2019
HCL 82: privind rectificarea unei erori materiale din cuprinsul HCL nr. 135/2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 26/2001 pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Isaccea
HCL 81: privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr.11196/2016 încheiat între UAT Isaccea și numitul Vătafu Florin, pentru imobilul cu destinația garsonieră situat în oraș Isaccea, str. N. Grigorescu, nr. 5, bl.20, ap. 13, ANL
  
HCL 80: de aprobare a preluării contractului de închiriere nr. 3948/03.07.2017 de către d-na Novac Geta , în calitate de soție supraviețuitoare a defunctului Novac Gheorghe-titular
HCL 79: privind cumpărarea de către UAT oraș Isaccea a imobilului format din construcție în suprafață de 43 mp, situat în intravilanul orașului Isaccea, str. 1 decembrie, nr. 3, CF 31383 de la BRD Groupe Societe Generale SA  
HCL 78: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea
HCL 77: privind aprobarea participării la tabere de vară și decontarea cheltuielilor pentru 40 de elevi din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea
HCL 76: privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 2.971.200 lei

HCL 75:  privind modificarea HCL 36/2019 privind aprobarea Solicitării de acordare a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN București în sumă de 414.605,50 lei și plata comisionului de garantare în sumă de 6219,08 lei

HCL 74: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 73: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică 
HCL 72: privind însușirea propunerilor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local Isaccea pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2019 și alocarea sumelor aferente
HCL 71: privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ”Acțiuni sociale și măsuri integrate prin mecanismul DLRC în comunitață marginalizate din orașul Isaccea/Revărsarea” în cadrul POCU 2014-2020, axa prioritară 5/OT 9/PI 9vi/OS 5.2C, cod SMIS 130237 și a parteneriatului cu Asociația de Dezvoltare Durabilă a județului Tulcea
HCL 70: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru luna aprilie 2019
HCL 69: privind rectificarea unei erori materiale din cuprinsul HCL 148/2018 privind modificarea și completarea HCL 26/2001 pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Isaccea
HCL 68: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 4681/208 încheiat între UAT oraș Isaccea și Sechila Mihai Claudiu având ca obiect locuință ANL
HCL 67: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr.4713/02.08.2004 încheiat între UAT oraș Isaccea și Trifan Costel
HCL 66: privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 2709 mp, categorie de folosință arabil, situat în oraș Isaccea, str. Vasile Alecsandri, nr. 41, tarla 24, parcela 872, domeniul privat al orașului Isaccea

HCL 65: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, definitiv pentru anul bugetar 2018
HCL 64: privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Mihail Dorina Adriana
HCL 63: privind aprobarea PUZ-”Construire piscină, anexe aferente funcțiunii și sediu social SC COMPLEX DIVAD RELAX SRL”, beneficiar SC Complex Divad Relax SRL Tulcea
HCL 62: privind abrogarea poz. nr. 56/1 din HCL 135/14.09.2018 privind modificarea și completarea HCL 26/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Isaccea  
HCL 61: privind modificarea HCL 157/01.10.2018 privind aprobarea proiectului ”Revitalizarea urbană a zonei Ceair din orașul Isaccea”, a documentațiilor tehnico-economice și a cheltuielilor legate de acesta

HCL 60: privind aprobarea proiectului ”Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Isaccea”
HCL 59: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 2952/15.05.2014 încheiat între UAT oraș Isaccea și Atamanciuc Ionica Elena
HCL 58: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ” Îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și a spațiilor publice urbane” în vederea finanțării acestuia în cadrul programului Operațional regional 2014/2020, Axa prioritară 13, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiectare nr. POR 2018/13/13.1/1/ITI , aprobat prin HCL nr. 156/01.10.2018
HCL 57: privind rectificarea erorilor materiale din cuprinsul HCL 51/18.04.2019 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea,jud.Tulcea-etapa a II-a"
HCL56: prin care se ia act de demisia d-lui consilier local Chiţu Radu-Daniel şi se declară vacant locul de consilier localCL56: prin care se ia act de demisia d-lui consilier local Chiţu Radu-Daniel şi se declară vacant locul de consilier local

HCL 55: privind rectificarea unor erori materiale din cuprinsul HCL 135-14.09.2018 privind modificarea şi completarea HCL 26/2001 pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Isaccea
HCL 54: privind aprobarea închirierii a 6 loturi-pajişti din proprietatea privată a oraşului Isaccea,jud.Tulcea
HCL 53: privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2019 50 de ani de căsătorie
HCL 52: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Constantin Bratescu Isaccea pentru martie 2019
HCL 51: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, județul Tulcea-etapa a II-a”
  
HCL 50: privind aprobarea proiectului ” Adăpost pescăresc în orașul Isaccea, jud.Tulcea”, a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici  și al reprezentantului legal al acestuia
HCL 49: privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din cadrul Liceului Teoretic Constantin Brătescu, pentru semestrul II al anului școlar 2018-2019
HCL 48: privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii  
HCL 47: privind aprobarea bugetului creditelor interne al orașului Isaccea pe anul 2019  
HCL 46: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2019  
HCL 45: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2019
HCL 44: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic C. Brătescu pentru februarie 2019
HCL 43: privind modificarea art. 4 din HCL nr. 159/2018 privind aprobarea proiectului ” Eficientizarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal”, a documentațiilor tehnico-economice și a cheltuielilor legate de acesta  
HCL 42: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2019
HCL 41: privind constatarea tacitei relocațiuni cu privire la imobilul din strada Livezii, nr. 41E, oraș Isaccea,județul Tulcea și aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere între UAT oraș Isaccea și Cupicencu Ivan  
HCL 40: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
   
HCL 39: privind încetarea contractului de comodat nr.5848/29.06.2018 încheiat între UAT oraș Isaccea și d-na Filip Magdalena și a contractului nr. 6005/20.06.2018 încheiat între UAT oraș Isaccea și d-l Donciu George pentru atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe de 400 mp conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală
HCL 38: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Extinderea rețelei de ditribuție gaze naturale-str. IL Caragiale, nr. 11,oraș Isaccea,județul Tulcea” și a cofinanțării de la bugetul local cu suma de 16.911,09 lei
HCL 37: privind aprobarea scăderii taxei de habitat pentru persoanele fizice care nu au beneficiat în totalitate de servicii de salubrizare pentru anul 2018
HCL 36: privind aprobarea Solicitării de acordare a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN București în sumă de 414.605,50 lei și plata comisionului de garantare în sumă de 6.219,08 leiCL 36: privind aprobarea Solicitării de acordare a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN București în sumă de 414.605,50 lei și plata comisionului de garantare în sumă de 6.219,08 lei

HCL 35:privind aprobarea închirierii pajiștilor din proprietatea privată a orașului Isaccea,jud. TulceaCL 35:privind aprobarea închirierii pajiștilor din proprietatea privată a orașului Isaccea,jud. Tulcea
HCL 34: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 33: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investií ”Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale-str. IL Caragiale, oraș Isaccea și a cofinanțării de la bugetul local cu suma de 46.116,07 lei”
HCL 32: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședințăpentru ședința extraordinară din 11.03.2019
HCL 31: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru ianuarie 2019

HCL 30: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 29: privind completarea HCL nr. 26/2001 privind inventarul bunurilor din domeniul public al orașului Isaccea cu noua poziție și inventarierea unor bunuri imobile în domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 28: privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 6209/10.08.2015
HCL 27: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 26: privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 520 mp, situat în Isaccea, str. Livezii, nr. 11, tarla 40, parcela 475/5, categorie de folosință curți construcți, domeniul privat al orașului Isaccea, CF 32667 către d-na Ivan Gherghina

HCL 25: privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor de pe raza unității administrativ-teritoriale Isaccea

HCL 24 : privind aprobarea listelor de acces/neacces la locuițe ANL,a listei de prioritate pentru acordarea unei locuințe din fondul de investiții ANl, a listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin ANL, repartiția locuinței vacante și a procesului verbal al Comisiei sociale din data de 22.02.2019

HCL 23: privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT Isaccea, în vederea aprobării contractului final având ca obiect ” Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de operare a stației de tratare mecano-biologică și a depozitului de deșeuri nepericuloase de la Mihai Bravu, inclusiv monitorizarea post-inchidere a depozitelor de deșeuri neconforme de la Isaccea și Măcin”

HCL 22: privind înființarea serviciului de iluminat public în orașul Isaccea, județul Tulcea, aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public din orașul Isaccea, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a modalității de gestiune a serviciului

HCL 21: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, județul Tulcea-etapa a II-a”

HCL 20: privind aprobarea proiectului "Amenajarea zonei de agrement "Canal Dunărea Mică" Isaccea, jud. Tulcea", a documentaţiei tehnico-economice şi a cheltuielilor legate de acesta

HCL 19: privind actualiyarea anuală cu rata de inflaţie a chiriei locuinţelor ANL calculată conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobată prin HG nr. 962/2001

HCL 18: privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Isaccea rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018
 
HCL 17:  privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea

HCL 16: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru luna decembrie 2018

HCL 15: privind aprobarea efectuării investiției ” LTE și sistematizare pe verticală bloc ANL, str. Mihai Eminescu, nr. 5A, oraș Isaccea, județul Tulcea”, a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local cu suma de 485.843,65 lei
 
HCL 14: privind aprobarea efectuării investiției ”Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale- str. Independenței, oraș Isacea, județul Tulcea, a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării de la bugetul local cu suma de 75.559,05 lei
 
HCL 13: privind organizarea rețelei școlare a unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea și a unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2019-2020

HCL 12: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea zonei de agrement ”Canal Dunărea Mică” Isaccea, județul Tulcea”

HCL 11: privind completarea ”Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a orașului Isaccea, județul Tulcea 2014-2020”,aprobată prin HCL nr. 96/22.08.2017 

HCL 10: privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2019

HCL 9: privind aprobarea bugetului creditelor interne al orașului Isaccea, județul Tulcea pe anul 2018

HCL  8: privind aprobarea proiectului " Modernizarea şi dotarea zonei de agrement "Progresul" din oraşul Isaccea-Construire facilităţi pentru patinaj pe ghiaţă şi role şi activităţi conexe" şi a documentaţiei tehnico-economice

HCL 7: privind desemnarea unui înlocuitor al preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară din 28.01.2019

HCL 6: privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

HCL 5: privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi reprezentare juridică

HCL 4: privind aprobarea implementării proiectului cultural "Un ctitor al culturii române-Mihai Eminescu"

HCL 3: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea şi dotarea zonei de agrement "Progresul " din oraşul Isaccea- Construire facilităţi pentru patinaj pe ghiaţă şi role şi activităţi conexe"

HCL 2: privind completarea "Strategiei de Dezvoltare locală Integrată a oraşului Isaccea, judeţul Tulcea 2015-2020", aprobată prin HCL nr. 96/22.08.2017

HCL 1: privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada Ianuarie-Martie 2019