HCL 131 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna NOIEMBRIE 2020
HCL 130 privind inventarierea unor bunuri imobile în  domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 129 Privind acordarea  dreptului de uz și servitute în favoarea SNTGN TRANSGAZ S.A. cu titlu gratuit,  pentru terenul în suprafață de 5606 mp, situat în extravilanul orașului Isaccea, CF nr.32011, 32014, 32013, 32382, domeniul public al orașului Isaccea pentru realizarea investiției “Protecția conductelor de tranzit care subtraversează Dunărea în zona digului și refacerea semnalizărilor”
HCL 128 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile, aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea
HCL 127 privind modificarea și completarea HCL nr.7/31.01.2017 privind stabilirea situațiilor deosebite în vederea acordării ajutoarelor de urgență în temeiul Legii nr.416/2001, actualizată  
HCL 126 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al orașului Isaccea în  Consiliul Comunitar Consultativ privind Protectia si Pomovarea Drepturilor Copilului Isaccea
HCL 125 privind modificarea Anexei nr.I(A – Funcționari publici de execuție, B-Funcționari publici de conducere, C-Funcționari contractuali) la H.C.L. nr.88/07.08.2017, cu modificările și completările ulterioarE
HCL 124 privind aprobarea Planului operativ de actiune pe timpul iernii in perioada 2020-2021 în orașul Isaccea, județul Tulcea
HCL 123 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2020
HCL 122 privind modificarea H.C.L. nr.55/28.05.2020 privind însușirea propunerilor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al orașului Isaccea pentru  pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România pentru anul 2020 și alocarea sumelor aferente, modificată prin H.C.L. nr.90/17.09.2020
HCL 121 privind modificarea HCL nr.102/2020 privind  aprobarea proiectului (cererii de finantare) „CBCONNECT TRANS-DEVELOPING A CROSS BORDER INTER-MODAL CONNECTION BETWEEN ISACCEA - ORLIVKA – TULCEA – IZMAIL – 1HARD/3.1/5”
HCL 120 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 5.040.000 lei
HCL 119 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și amenzile aplicabile în anul 2021 în orașul Isaccea
HCL 118 privind completarea HCL nr. 79/31.07.2020 – prin includerea art.30 la Anexa nr.3 - Caietul de Sarcini pentru activitatea de măturat și întreținerea căilor publice, curățarea zăpezii de pe căile publice, menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din cadrul serviciului de salubrizare a orașului Isaccea, județul Tulcea
HCL 117 privind prelungirea termenului de valabilitate al  unor contracte de închiriere având ca obiect spații cu destinația de  locuințe ANL, situate în  orașul Isaccea , jud. Tulcea
HCL 116 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna OCTOMBRIE 2020
HCL 115 privind desemnarea  a doi consilieri locali pentru a face parte din Comisia de avizare a programului de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în orașul Isaccea, județul Tulcea
HCL 114 privind desemnarea  a doi consilieri locali pentru a face parte din Comisia de evaluare şi selecţionare a solicitărilor de sprijin financiar care poate fi acordat de la bugetul local pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România
HCL 113 privind desemnarea  a doi consilieri locali pentru a face parte din Comisia de evaluare şi selecţionare a solicitărilor de finanţare nerambursabilă alocată de la bugetul local al oraşului Isaccea pentru activităţi nonprofit de interes local
HCL 112 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul III al anului bugetar 2020
HCL 111 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea  rectificat pe anul 2020
HCL 110 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii privind acordarea unor facilităţi fiscale la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri
HCL 109 privind  aprobarea declarației U.A.T. oraș Isaccea conform Legii apelor nr.107/1996 și împuternicirea d-lui Primar – Moraru Anastase pentru semnarea acesteia în fața notarului public
HCL 108 privind organizarea comisiilor de specialitate ale  Consiliului local al oraşului Isaccea
HCL 107 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile noiembrie 2020-ianuarie 2021
HCL 106 privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 0,50 ha, teren extravilan, CF 33174 conform Legii nr.422/2001
HCL 105 privind prelungirea duratei prevăzută în contracte de închiriere încheiate între persoane fizice și U.A.T. Oraș Isaccea
HCL 104 privind repartizarea locuinței ANL situată în oraș Isaccea, str.Nicolae Grigorescu, nr.5, bl.20, sc.A, et.1, ap.8
HCL 103 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2020
HCL 102 privind aprobarea proiectului CBConnect Trans – Dezvoltarea conexiunii intermodale de transport Isaccea- Orlivka -Tulcea-Izmail” si a cheltuielilor legate de proiect
HCL 101 privind aprobarea implementării proiectului "Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în Orașul Isaccea, Județul Tulcea"
HCL 100 privind aprobarea obiectivului de investitii si  implementarea proiectului cu tema ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, orasul Isaccea, judetul Tulcea”
HCL 99 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții " Restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric „Cetatea Noviodunum”, cod LMI TL-I-s-A-05804
HCL 98 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Isaccea în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Liceului Teoretic “Constantin Brătescu “ Isaccea pentru anul școlar 2020-2021
HCL 97 privind desemnarea reprezentanților  Consiliului local Isaccea în Consiliul de administraţie din cadrul Liceului Teoretic “Constantin Brătescu “ Isaccea pentru anul școlar 2020-2021
HCL 96 privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2020  50 de ani de căsătorie
HCL 95 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2020
HCL 94 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului de Îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului de Asistenţă Comunitară
HCL 93 privind completarea organigramei Primăriei  orașului Isaccea, județul Tulcea
HCL 92 privind aprobarea bugetului creditelor interne – RECTIFICAT al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2020
HCL 91 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2020
HCL 90 privind modificarea H.C.L. nr.55/28.05.2020 însușirea propunerilor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al orașului Isaccea pentru  pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România pentru anul 2020 și alocarea sumelor aferente
HCL 89 privind modificarea anexei la HCL nr. 76/07.06.2019 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 2.971.200 lei
HCL 88 privind aprobarea Procesului verbal nr.8882/20.08.2020 și repartizarea spațiilor vacante cu destinația de locuință din domeniul public/privat al orașului Isaccea
HCL 87 privind încetarea contractului de închiriere nr.7240/30.08.2017 și prelungirea perioadei de valabilitate a unor contracte de închiriere având ca obiect spații cu destinația de locuință ANL
HCL 86 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru lunile MARTIE 2020(diferențe), IUNIE 2020, IULIE 2020
HCL 85 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul II al anului bugetar 2020
HCL 84 privind aprobare PUZ
HCL 83 privind completarea HCL nr.59/28.10.2011 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a servciilor de piață în orașul Isaccea, județul Tulcea
HCL 82 privind atribuirea de denumiri  unor obiective de interes public local
HCL 81 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Adăpost pescăresc în orașul Isaccea, județul Tulcea”, beneficiar U.A.T. Orașul Isaccea
HCL 80 privind acordarea  dreptului de uz și servitute, cu titlu  gratuit, în favoarea E DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. pentru terenul în suprafață de 6,50 mp, situat în intravilanul orașului Isaccea, loc.componentă Revărsarea, str.Florilor, domeniul public al orașului Isaccea, CF 32632
HCL 79 privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de măturat, spălat, stropirea  și întreținerea căilor publice, curățarea zăpezii, transportul zăpezii de pe căile publice, menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț,în orașul Isaccea, județul Tulcea
HCL 78 privind actualizarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice pentru orașul Isaccea, județul Tulcea
HCL 77 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Oraşului Isaccea
HCL 76 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii privind acordarea unor facilităţi fiscale la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri
HCL 75 prin care se ia act de demisia d-lui consilier local BUJOREANU IULIAN, se constată încetarea de drept a mandatului și se declară vacant locul de consilier local
HCL 74 prin care se ia act de demisia d-lui consilier local PETCU SILVIU ȘTEFAN, se constată încetarea de drept a mandatului și se declară vacant locul de consilier local
HCL 73 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iulie-septembrie 2020
HCL 72 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Amenajare locuințe și drum de acces pentru comunitatea marginalizată str.Livezii, oraș Isaccea, județul Tulcea”
HCL 71 privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil, aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea
HCL 70 privind prelungirea cu acordul părților a duratei prevăzută în  contractul de închiriere nr.5826/01.07.2014
HCL 69 privind încetarea contractului de închiriere nr.4049/17.04.2019 încheiat între U.A.T. Isaccea și Paraschiv Ionel și  aprobarea  închirierii  a 3 loturi - pajiști din proprietatea privată a orașului Isacea, județul Tulcea
HCL 68 privind completarea și ținerea la zi a Registrului Agricol, pentru perioada 2020-2025, în format electronic                                         
HCL 67 privind inventarierea unui bun imobil în  domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 66 privind modificarea art.2 și art.3 din H.C.L. nr.106/04.09.2017 privind aprobarea DALI  pentru obiectivul de investiții ”AMENAJAREA COMPLEXULUI DE SERVICII SOCIALE REVARSAREA” , a indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
HCL 65 privind alocarea sumei aferente proiectului câștigător  stabilit conform Procesului – verbal nr.5729/09.06.2020 din bugetul local al orașului Isaccea pentru activități nonprofit de interes local
HCL 64 privind alegerea unui înlocuitor al preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară din 16.06.2020
HCL 63 privind vânzarea terenului intravilan în suprafață de 1084 mp,  situat în oraș Isaccea, str.Victoriei , nr.83, tarla 18, parcela 282, categorie de folosință curți construcții, aparținând domeniului privat al Orașului Isaccea, CF 31043 către d-na MĂRĂȘESCU MARICICA ca urmare a  exercitării de către aceasta a  dreptului de preemțiune
HCL 62 Privind acordarea  dreptului de uz și servitute, cu titlu  gratuit, în favoarea ENGIE ROMANIA S.A. pentru terenul în suprafață de 1 mp, situat în intravilanul orașului Isaccea, str.Câmpia Libertății, Tronson II, parcela 2011, domeniul public al orașului Isaccea, CF 32815
HCL 61 privind aprobarea implementării proiectului ,, Instalații de dezinfectare și dezinsecție în Orașul Isaccea, județul Tulcea, PROIECT 2”, în cadrul P.N.D.R. 2014-2020
HCL 60 privind aprobarea implementării proiectului ,, Instalații de dezinfectare și dezinsecție în Orașul Isaccea, județul Tulcea, PROIECT 1”, în cadrul P.N.D.R. 2014-2020
HCL 59 privind prelungirea cu acordul părților a duratei prevăzute în  contractul de închiriere nr.4681/25.05.2018
HCL 58 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Reabilitare, recompartimentare, consolidare și schimbare funcțiune construcție C1 în anexă parohială pentru Geamia ”Mahmud Yazic”, beneficiar Muftiatul Cultului Musulman
HCL 57 Privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a orașului Isaccea pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construcție rețea subterană și interurbană pentru furnizare de servicii de telecomunicații electronice(internet, telefonie, televiziune)” către S.C. RCS&RDS S.A. 
HCL 56 privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe  proprietatea publica și privata a oraşului Isaccea, județul Tulcea
HCL 55 privind însușirea propunerilor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al orașului Isaccea pentru  pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România pentru anul 2020 și alocarea sumelor aferente
HCL 54 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru FEBRUARIE și MARTIE 2020
HCL 53 privind modificarea art.4 din H.C.L. nr.149/30.12.2019 privind înregistrarea Primăriei orașului Isaccea  în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) on-line a impozitelor şi taxelor locale utilizând cardul bancar, instalarea unui terminal de plată (POS) precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar
HCL 52 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea,pentru trimestrul I al anului bugetar 2020
HCL 51 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea, definitiv pentru anul bugetar 2019
HCL 50 privind aprobarea bugetului creditelor interne – RECTIFICAT al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2020
HCL 49 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Isaccea rectificat pe anul 2020
HCL 48 privind modificarea anexei la  H.C.L. nr.76/07.06.2019 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 2.971.200 lei
HCL 47 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al orașului Isaccea
HCL 46 privind aprobarea DALI actualizat-Revizia 1 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei blocului de locuințe nr. 32 și a blocului de locuințe nr. 60 din orașul Isaccea, județul Tulcea” aprobat prin HCL nr. 36/27.02.2013 și actualizat prin HCL nr. 105/09.09.2019
HCL 45 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei blocului de locuințe nr. 32 și blocului de locuințe nr. 60 din orașul Isaccea, județul Tulcea-COD Smis 13246” și a cheltuielilor legate de acesta
HCL 44 privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 43 privind modificarea statului de funcții al Primăriei orașului Isaccea, județul Tulcea
HCL 42 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2020
HCL 41 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2020
HCL 40  privind modificarea art.1 din HCL nr.31/21.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiții «ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA EXPLOATAȚII AGRICOLE ÎN ZONA SAON »
HCL 39 privind aprobarea Planului Local de Acțiune al Direcției de Asistență Socială privind serviciile sociale pe anul 2020
HCL 38 privind aprobarea împăduririi unei suprafețe de teren, proprietate privată a  U.A.T. Isaccea, de către S.C. Ben Ari Negev Ind. SRL
HCL 37 privind aprobarea  listei de repartizare a locuințelor VACANTE pentru tineri în regim de închiriere construite prin ANL
HCL 36 privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului ”Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Tulcea si a indicatorilor tehnico-economici”  Anexa
HCL 35 prelungirea contractului de închiriere nr.11734/30.12.2013, pentru imobilul situat în orașul Isaccea, strada Livezii , nr. 41F, , pentru o perioadă de 5 ani de zile de la data aprobării,  ca efect al tacitei relocațiuni  și modificarea titularului acestuia cu d-l Mătulescu Remus
HCL 34  privind aprobarea emiterii ,, Acordului  prealabil- privind executarea de lucrări în zona drumurilor publice de interes local din orașul Isaccea, județul Tulcea”
HCL 33 privind aprobarea ,, Regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public şi privat al orașului Isaccea ” și încetarea aplicabilității H.C.L. nr. 132/2014 și a Anexei nr.14 II. la H.C.L. nr. 110/2019.  Anexa
HCL 32 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al oraşului Isaccea şi a Regulamentului Local de Urbanism, aferent P.U.G.
HCL 31 privind aprobarea  facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2020  Anexa
HCL 30 privind aprobarea scăderii taxei de habitat pentru persoanele fizice care nu au beneficiat în totalitate de servicii de salubrizare pentru anul 2019  Anexe
HCL 29 privind aprobarea contribuției financiare a orașului Isaccea pentru anul 2020,  în calitate de membru de onoare, fără drept de vot, al „Grupului de Acțiune Locală Dobrogea de Nord” Tulcea
HCL 28 privind modificarea statului de funcții al Primăriei  orașului Isaccea, județul Tulcea Anexa
HCL  27 privind adoptarea unor măsuri  privind   desfășurarea ședințelor consiliului local pe perioada stării de urgență
HCL 26 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru anul 2020
HCL 25 privind inventarierea unor bunuri imobile în  domeniul privat al orașului Isaccea   Anexa
HCL 24 privind încetarea valabilității contractului de concesiune nr.7459/29.08.2014 încheiat între U.A.T. Isaccea și SC Utilagro Isaccea SRL
HCL 23 privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr.7230/29.08.2017 încheiat între U.A.T. Isaccea și numita Gridin Vasilica, pentru imobilul cu destinația garsonieră  situat în oraș Isaccea, str.Mihai Eminescu, nr.5B, bl.20 AP,sc.B,  parter  - ANL
HCL 22 privind aprobarea listelor de acces/neacces la locuințele ANL, a listei de prioritate pentru acordarea unei locuințe din fondul de investiții ANL, a listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin ANL și a procesului verbal al Comisiei sociale din data de 18.02.2020  Anexa
HCL 21 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții"Extindere rețea de distribuție gaze în orașul Isaccea și înființare rețea de alimentare și distribuție gaze în localitățile componente Revărsarea și Tichilești".  Anexa
HCL 20 privind modificarea art.1 și art.2  din H.C.L. nr.93/12.08.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți DALI pentru  obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și dotare corp anexă(Atelier școală) - Liceul Teoretic Constantin Brătescu Isaccea”
HCL 19 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru IANUARIE 2020
HCL 18 privind  aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din cadrul Liceului Constantin Brătescu Isaccea, pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020  Anexa
HCL 17 privind aprobarea bugetului creditelor interne al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2020  Anexa
HCL 16 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2020  Anexa 1  Anexa 2  Anexa 3
HCL 15 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2020  Anexele1-3
HCL 14 privind modificarea anexei la  H.C.L. nr.76/07.06.2019 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 2.971.200 lei  Anexa
HCL 13: privind modificarea art.4 din HCL nr.155/01.10.2018 privind aprobarea proiectului ”Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii învățământului general obligatoriu și îmbunătățirea spațiilor publice urbane – etapa I, în orașul Isaccea” a documentațiilor tehnico-economice și a cheltuielilor legate de aceasta,  cu modificările și completările ulterioare
HCL 12: privind  completarea Anexei parte integrantă din H.C.L.nr.68/17.12.2002  privind încadrearea terenurilor din extravilan pe categorii de folosinţă şi zone   Anexa 
HCL 11: privind actualizarea anuală cu rata inflației a  chiriei locuințelor locuințelor A.N.L. calculată conform prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobată prin H.G. nr.962/2001
HCL 10: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru DECEMBRIE 2019
HCL 9:   privind organizarea rețelei școlare a unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea și unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2020-2021
HCL 8: privind aprobarea inițierii vânzării terenului intravilan în suprafață de 1084 mp,  situat în oraș Isaccea, localitatea componentă Revărsarea, str.Victoriei, nr.83, tarla 18, parcela 282, categorie de folosință curți construcții, domeniul privat al orașului Isaccea, CF 31043
HCL 7: privind reorganizarea și reavizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Isaccea  Anexa
HCL 6: privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în oraşul Isaccea
HCL 5 : privind aprobarea preluării excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii, ca venit la bugetul local al oraşului Isaccea
HCL 4: privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Isaccea rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019  Anexa
HCL 3: privind modificarea art.1 și 2  HCL nr.78/31.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale – str.Vasile Alecsandri și str.Popa Șapcă, oraș Isaccea, județul Tulcea” și a cofinanțării de la bugetul local cu suma de 75.331,76 lei
HCL 2: privind privind modificarea H.C.L. nr. 92/30.07.2019 privind modificarea art.3 al H.C.L. nr.60/14.05.2019 privind aprobarea proiectului „Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltarii durabile a orasului Isaccea”
HCL 1: privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada IANUARIE-MARTIE 2020