HCL 46 privind aprobarea DALI actualizat-Revizia 1 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei blocului de locuințe nr. 32 și a blocului de locuințe nr. 60 din orașul Isaccea, județul Tulcea” aprobat prin HCL nr. 36/27.02.2013 și actualizat prin HCL nr. 105/09.09.2019
HCL 45
HCL 44 privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul privat al orașului Isaccea

HCL 43 privind modificarea statului de funcții al Primăriei orașului Isaccea, județul Tulcea

HCL 42 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2020

HCL 41 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2020

HCL
40  privind modificarea art.1 din HCL nr.31/21.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiții «ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA EXPLOATAȚII AGRICOLE ÎN ZONA SAON »
HCL 39 privind aprobarea Planului Local de Acțiune al Direcției de Asistență Socială privind serviciile sociale pe anul 2020
HCL 38 privind aprobarea împăduririi unei suprafețe de teren, proprietate privată a  U.A.T. Isaccea, de către S.C. Ben Ari Negev Ind. SRL
HCL 37 privind aprobarea  listei de repartizare a locuințelor VACANTE pentru tineri în regim de închiriere construite prin ANL
HCL 36 privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului ”Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Tulcea si a indicatorilor tehnico-economici”  Anexa
HCL 35 prelungirea contractului de închiriere nr.11734/30.12.2013, pentru imobilul situat în orașul Isaccea, strada Livezii , nr. 41F, , pentru o perioadă de 5 ani de zile de la data aprobării,  ca efect al tacitei relocațiuni  și modificarea titularului acestuia cu d-l Mătulescu Remus
HCL 34  privind aprobarea emiterii ,, Acordului  prealabil- privind executarea de lucrări în zona drumurilor publice de interes local din orașul Isaccea, județul Tulcea”
HCL 33 privind aprobarea ,, Regulamentului privind condiţiile de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public şi privat al orașului Isaccea ” și încetarea aplicabilității H.C.L. nr. 132/2014 și a Anexei nr.14 II. la H.C.L. nr. 110/2019.  Anexa
HCL 32 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al oraşului Isaccea şi a Regulamentului Local de Urbanism, aferent P.U.G.
HCL 31 privind aprobarea  facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2020  Anexa
HCL 30 privind aprobarea scăderii taxei de habitat pentru persoanele fizice care nu au beneficiat în totalitate de servicii de salubrizare pentru anul 2019  Anexe
HCL 29 privind aprobarea contribuției financiare a orașului Isaccea pentru anul 2020,  în calitate de membru de onoare, fără drept de vot, al „Grupului de Acțiune Locală Dobrogea de Nord” Tulcea
HCL 28 privind modificarea statului de funcții al Primăriei  orașului Isaccea, județul Tulcea Anexa
HCL  27 privind adoptarea unor măsuri  privind   desfășurarea ședințelor consiliului local pe perioada stării de urgență
HCL 26 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru anul 2020
HCL 25 privind inventarierea unor bunuri imobile în  domeniul privat al orașului Isaccea   Anexa
HCL 24 privind încetarea valabilității contractului de concesiune nr.7459/29.08.2014 încheiat între U.A.T. Isaccea și SC Utilagro Isaccea SRL
HCL 23 privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr.7230/29.08.2017 încheiat între U.A.T. Isaccea și numita Gridin Vasilica, pentru imobilul cu destinația garsonieră  situat în oraș Isaccea, str.Mihai Eminescu, nr.5B, bl.20 AP,sc.B,  parter  - ANL
HCL 22 privind aprobarea listelor de acces/neacces la locuințele ANL, a listei de prioritate pentru acordarea unei locuințe din fondul de investiții ANL, a listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin ANL și a procesului verbal al Comisiei sociale din data de 18.02.2020  Anexa
HCL 21 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții"Extindere rețea de distribuție gaze în orașul Isaccea și înființare rețea de alimentare și distribuție gaze în localitățile componente Revărsarea și Tichilești".  Anexa
HCL 20 privind modificarea art.1 și art.2  din H.C.L. nr.93/12.08.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți DALI pentru  obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și dotare corp anexă(Atelier școală) - Liceul Teoretic Constantin Brătescu Isaccea”
HCL 19 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru IANUARIE 2020
HCL 18 privind  aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din cadrul Liceului Constantin Brătescu Isaccea, pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020  Anexa

HCL 17 privind aprobarea bugetului creditelor interne al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2020  Anexa
HCL 16 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2020  Anexa 1  Anexa 2  Anexa 3
HCL 15 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2020  Anexele1-3
HCL 14 privind modificarea anexei la  H.C.L. nr.76/07.06.2019 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 2.971.200 lei  Anexa
HCL 13: privind modificarea art.4 din HCL nr.155/01.10.2018 privind aprobarea proiectului ”Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii învățământului general obligatoriu și îmbunătățirea spațiilor publice urbane – etapa I, în orașul Isaccea” a documentațiilor tehnico-economice și a cheltuielilor legate de aceasta,  cu modificările și completările ulterioare

HCL 12: privind  completarea Anexei parte integrantă din H.C.L.nr.68/17.12.2002  privind încadrearea terenurilor din extravilan pe categorii de folosinţă şi zone   Anexa 
HCL 11: privind actualizarea anuală cu rata inflației a  chiriei locuințelor locuințelor A.N.L. calculată conform prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobată prin H.G. nr.962/2001
HCL 10: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru DECEMBRIE 2019
HCL 9:   privind organizarea rețelei școlare a unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea și unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2020-2021
HCL 8: privind aprobarea inițierii vânzării terenului intravilan în suprafață de 1084 mp,  situat în oraș Isaccea, localitatea componentă Revărsarea, str.Victoriei, nr.83, tarla 18, parcela 282, categorie de folosință curți construcții, domeniul privat al orașului Isaccea, CF 31043
HCL 7: privind reorganizarea și reavizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Isaccea  Anexa
HCL 6: privind aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în oraşul Isaccea
HCL 5 : privind aprobarea preluării excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii, ca venit la bugetul local al oraşului Isaccea
HCL 4: privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Isaccea rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019  Anexa
HCL 3: privind modificarea art.1 și 2  HCL nr.78/31.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale – str.Vasile Alecsandri și str.Popa Șapcă, oraș Isaccea, județul Tulcea” și a cofinanțării de la bugetul local cu suma de 75.331,76 lei
HCL 2: privind privind modificarea H.C.L. nr. 92/30.07.2019 privind modificarea art.3 al H.C.L. nr.60/14.05.2019 privind aprobarea proiectului „Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltarii durabile a orasului Isaccea”
HCL 1: privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada IANUARIE-MARTIE 2020