HCL 139 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de gestiune a serviciului public de administrare a domeniului public și privat al orașului Isaccea, privind activitatea de gestionare și supraveghere a câinilor fără stăpân

HCL 138 privind completarea ”STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ORAȘULUI ISACCEA 2014-2020” aprobată prin HCL nr. 96/22.08.2017

HCL 137 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ”Planificarea strategică și digitalizarea serviciilor publice la nivelul orașului Isaccea”

HCL 136 privind modificarea contractului de concesiune nr. 1602/03.03.2003 între UAT  Isaccea și SC Sorocam SRL

HCL 135 privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul privat al orașului Isaccea

HCL 134 privind acordarea unor mandate speciale reprezentantului UAT Oraș Isaccea în Adunarea Generală a ” Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a infrastructurii de Deșeuri Menajere” Tulcea

HCL 133 privind prelungirea duratei prevăzută în contracte de închiriere încheiate între persoane fizice și UAT Oraș Isaccea

HCL 132 privind aprobarea constribuției financiare a orașului Isaccea pentru anul 2022, în calitate de membru de onoare , fără drept de vot, al ”Grupului de Acțiune Locală Dobrogea de Nord” Tulcea

HCL 131 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic  ” Constantin Brătescu” Isaccea pentru noiembrie 2021

HCL 130 privind modificarea HCL nr. 114/26.11.2021 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele , taxele locale și amenzile aplicabile în anul 2022 în orașul Isaccea

HCL 129 privind aprobarea contului de execuție al bugetului creditelor interne al orașului Isaccea pentru trim. III al anului bugetar 2021

HCL 128 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul III al anului bugetar 2021

HCL 127 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2021

HCL 126 privind aprobarea implementării proiectului „WIFI4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale ”

HCL 125 privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare  prin licitaţie publică a terenului în suprafață de  3.053 mp, situat în intravilanul orașului Isaccea, județul Tulcea, tarla 54, parcele A1955, Np1955/2, Cc1955/3, Cc1955/3/1, Cc1955/4, Cc1955/4/1,  Nr.cad. 31777, CF 31777, ce aparţin domeniului privat al orașului Isaccea

HCL 124 privind  actualizarea cuantumului şi numărului burselor şcolare acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, din bugetul local al oraşului Isaccea pentru sem. 1 al anului şcolar 2021-2022

HCL 123 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2021

HCL 122 privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 1,00 ha, teren extravilan, CF 32224 conform Legii nr.422/2001

HCL 121 privind modificarea statului de functii al Primariei orasului Isaccea

HCL 120 privind aprobarea Planului de actiune locala pentru imbunatatirea situatiei cetatenilor romani apartinand minoritatii rome din orasul Isaccea pentru perioada 2022-2023

HCL 119 privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT ORAȘ ISACCEA, în Adunarea Generală a Asociaţiei Intercomunitară ”Dezvoltarea durabilă a Serviciilor de Apă şi Canalizare din judeţul Tulcea”, în vederea exercitării votului pentru aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor (Strategia de Tarifare)

HCL 118 privind aprobarea Planului operativ de actiune pe timpul iernii in perioada 2021-2022 în orașul Isaccea, județul Tulcea

HCL 117 privind prelungirea duratei prevăzută în contracte de închiriere încheiate între persoane fizice și U.A.T. Oraș Isaccea

HCL 116 privind cumpărarea  de către U.A.T. Isaccea a terenului aferent bunului imobil- constructie C9 ce aparține U.A.T. oraș Isaccea, situat pe terenul în suprafață de 388 mp, str.Nicolae Bălcescu, nr.4, județul Tulcea, oraș Isaccea, CF 35939

HCL 115 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru OCTOMBRIE 2021

HCL 114 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și amenzile aplicabile în anul 2022 în orașul Isaccea

HCL  113 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2021

HCL 112 privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Dezvoltarea infrastructurii agricole prin modernizarea drumurilor de acces la exploatațiile agricole  ”

HCL 111 privind aprobarea, implementarea si instrumentarea proiectului: « DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE PRIN MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES LA EXPLOATATIILE AGRICOLE»

HCL  110 privind aprobarea cererii de Finanțare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție "Modernizare drumuri publice in UAT Isaccea – etapa III",prin Programul National de investiții ,,AnghelSaligny" aprobat prin O.U.G.nr.95/2021

HCL  109 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022

HCL  108 privind prelungirea duratei prevăzută în contracte de închiriere încheiate între persoane fizice și U.A.T. Oraș Isaccea

HCL  107 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru IULIE 2021 (DIFERENTA)

HCL 106 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru SEPTEMBRIE 2021

HCL 105 privind modificarea art.1 al H.C.L. nr.94/28.09.2021 privind desemnarea reprezentanților  Consiliului local Isaccea în Consiliul de administraţie din cadrul Liceului Teoretic “Constantin Brătescu “ Isaccea pentru anul școlar 2021-2022

HCL 104 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al orașului Isaccea(titular și supleant) în Comisia de Evaluare a probei de interviu pentru concursul organizat în scopul ocupării funcțiilor de director și director adjunct din cadrul Liceului Teoretic “Constantin Brătescu “

HCL 103 privind participarea Orașului ISACCEA la “Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului ,, REABILITARE ENERGETICĂ A UNOR CLĂDIRI PUBLICE AFLATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL ORAȘULUI ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA: PUNCT SANITAR REVĂRSAREA ”

HCL 102 privind participarea Orașului ISACCEA la “Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, REABILITAREA ENERGETICĂ A UNOR CLĂDIRI PUBLICE AFLATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL ORAȘULUI ISACCEA: ȘCOALA REVĂRSAREA ”

HCL 101 privind participarea Orașului ISACCEA la “Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, REABILITAREA ENERGETICĂ A UNOR CLĂDIRI PUBLICE AFLATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL ORAȘULUI ISACCEA: DISPENSAR UMAN ISACCEA ”

HCL 100 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii de acces la exploatațiile agricole din zona Saon”

HCL 99 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ” Înființare/extindere rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță și eficiență în operare în orașul Isaccea județul Tulcea”

HCL 98 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiții „Amenajarea Complexului de servicii sociale Revărsarea, oraș Isaccea, județul Tulcea”

HCL 97 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea  rectificat pe anul 2021

HCL 96 privind completarea  “STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ  A ORAŞULUI ISACCEA 2014-2020”  aprobată prin H.C.L. nr. 96/22.08.2017

HCL 95 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Isaccea în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Liceului Teoretic “Constantin Brătescu “ Isaccea pentru anul școlar 2021-2022

HCL 94 privind desemnarea reprezentanților  Consiliului local Isaccea în Consiliul de administraţie din cadrul Liceului Teoretic “Constantin Brătescu “ Isaccea pentru anul școlar 2021-2022

HCL 93 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de ”Cetățean de onoare al orașului Isaccea”

HCL 92 privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze urbane în cadrul orașului isaccea, către  operatorul propriu privat S.C. SERVICII PUBLICE ISACCEA S.R.L.

HCL 91 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN ORASUL  ISACCEA, JUDETUL TULCEA”

HCL 90 privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 0,50 ha, teren extravilan, CF 33174 conform Legii nr.422/2001

HCL 89 privind trecerea unor bunuri din domeniul  privat al orașului Isaccea în domeniul public al orașului Isaccea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Isaccea

HCL 88 privind acordarea unui ajutor de urgență   

HCL 87 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Agenția de Cooperare Transfrontalieră ”Euroregiunea Dunărea de Jos” și U.A.T. Oras Isaccea

HCL 86 privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT ISACCEA, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Dezvoltarea durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea”, în vederea exercitării votului pentru aprobarea modificarii tarifelor aferente serviciilor conexe de utilitati publice

HCL 85 privind prelungirea duratei prevăzută în contracte de închiriere încheiate între persoane fizice și U.A.T. Oraș Isaccea

HCL 84 privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr.7231/29.08.2017 încheiat între U.A.T. Isaccea și numitul Perianu Iulian, pentru imobilul cu destinația gasonieră  situat în oraș Isaccea, str.Mihai Eminescu, nr.5B, bl.20 AP,sc.A,  parter,ap.4  - ANL

HCL 83 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Zonă Comercială”, beneficiar U.A.T. Orașul Isaccea

HCL 82 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Construire Centru medical multifuncțional de sănătate”, beneficiar U.A.T. Orașul Isaccea

HCL 81 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Isaccea și aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral

HCL 80 privind alocare a unei finanțări nerambursabile  de la bugetul local al orașului Isaccea pentru activități nonprofit de interes local în valoare de 25.000 lei pentru anul 2021

HCL 79 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului creditelor interne al orașului Isaccea  pentru trim.II al anului bugetar 2021

HCL 78 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul II al anului bugetar 2021

HCL 77 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada AUGUST-OCTOMBRIE 2021

HCL 76 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru IUNIE ȘI IULIE 2021

HCL 75 privind aprobarea Procesului verbal nr.7362/02.07.2021și repartizarea spațiilor vacante cu destinația de locuință din domeniul public/privat al orașului Isaccea

HCL 74 privind prelungirea duratei prevăzută în contracte de închiriere încheiate între persoane fizice și U.A.T. Oraș Isaccea

HCL 73 privind repartizarea locuinței ANL situată în oraș Isaccea, str.Mihai Eminescu, nr.5B, bl.20, sc.B, ap.5

HCL 72 privind înfiinţarea societăţii SERVICII PUBLICE ISACCEA S.R.L.

HCL 71 privind aprobarea proiectului „DOTAREA CABINETELOR MEDICALE DIN ORAȘUL ISACCEA” – POPAM/Măsura 3

HCL 70 privind inițierea procedurii de cumpărare  de către U.A.T. Isaccea a terenului aferent bunului imobil- constructie C9 ce aparține U.A.T. oraș Isaccea, situat pe terenul în suprafață de 388 mp, str.Nicolae Bălcescu, nr.4, județul Tulcea, oraș Isaccea, CF 35939

HCL  69 privind extinderea perioadei de valabilitate a documentațiilor P.U.Z. ”Construire PARK&RIDE” și P.U.D.  ” Construire autobază pentru mijloace de transport” în orașul Isaccea, județul Tulcea

HCL 68 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea rectificat pe anul 2021

HCL 67 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA ENERGETICĂ A UNOR CLĂDIRI PUBLICE AFLATE ÎN ADMINISTRȚIA U.A.T. ISACCEA: DISPENSAR ISACCEA, GRĂDINIȚA REVĂRSAREA ȘI DISPENSAR REVĂRSAREA”

HCL 66 privind prelungirea duratei prevăzută în contracte de închiriere încheiate între persoane fizice și U.A.T. Oraș Isaccea

HCL 65 privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr.7104/29.08.2017 încheiat între U.A.T. Isaccea și numitul Pavel-Popa Doru, pentru imobilul cu destinația apartament 2 camere  situat în oraș Isaccea, str.Mihai Eminescu, nr.5B, bl.20 AP,sc.B,  et.1,ap.5  - ANL

HCL 64 privind aprobarea caietului de sarcini și a instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare  prin licitaţie publică a terenului în suprafață de  105.543 mp, situat în extravilanul orașului Isaccea, județul Tulcea, tarla 4, parcela 29, categorie de folosință neproductiv ce aparţine domeniului privat al orașului Isaccea înscris în Cartea Funciară nr. 34588 a UAT ISACCEA

HCL 63 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru MAI 2021

HCL 62 privind însușirea propunerilor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al orașului Isaccea pentru  pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România pentru anul 2021 și alocarea sumelor aferente

HCL 61 privind alocarea unei finanțări nerambursabile  de la bugetul local al orașului Isaccea pentru activități nonprofit de interes local în valoare de 10.000 lei pentru anul 2021

HCL 60 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ” Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în Orașul Isaccea, Județul Tulcea"

HCL 59 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul: ”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, orasul Isaccea, judetul Tulcea”

HCL 58 privind acordarea unui ajutor de urgență   

HCL 57 privind inventarierea unor bunuri imobile în  domeniul privat al orașului Isaccea

HCL 56 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Studiului de fezabilitate și a cofinanțării pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA

HCL 55 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru MARTIE(diferență) și APRILIE 2021

HCL 54 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului creditelor interne al orașului Isaccea  pentru trim.I al anului bugetar 2021

HCL 53 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului creditelor interne al orașlui Isaccea  pentru  anul bugetar 2020

HCL 52 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea,pentru trimestrul I al anului bugetar 2021

HCL 51 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local Isaccea definitiv pentru  anul bugetar 2020

HCL 50 privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții « Parcul arheologic Noviodunum. Restaurare și punere în valoare a monumentului istoric ”Cetatea Noviodunum”» și a   indicatorilor tehnico-economici 

HCL 49 privind aprobarea studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții « Înființare/extindere rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță și eficiență în operare în orașul Isaccea, județul Tulcea » și a   indicatorilor tehnico-economici

HCL 48 privind aprobarea Solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM - IFN S.A. Bucureşti, în sumă de 414.606,50 lei şi plata comisionului de garantare în sumă de 2.487,64 lei

HCL 47 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai-iulie 2021

HCL 46 privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2021  50 de ani de căsătorie

HCL 45 privind încetarea contractului de închiriere nr.4853/09.05.2019 încheiat între U.A.T. Isaccea și Cujbă Alexandru pentru suprafețe de pajiști aflate în domeniul privat al orașului Isaccea

HCL 44 privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică/privată a orașului Isaccea pentru realizarea obiectivului de investiții ”Construcție rețea subterană și interurbană pentru furnizarea de servicii de telecomunicații electronice(internet, telefonie, televiziune)” către S.C. RCS&RDS S.A. 

HCL 43 privind prelungirea duratei prevăzută în contractul de închiriere nr.3291/14.04.2011 încheiate între persoană juridica și U.A.T. Oraș Isaccea și modificarea art.1 din contract

HCL 42 privind modificarea H.C.L. nr.77/31.07.2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Oraşului Isaccea

HCL 41 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru FEBRUARIE(diferență) și MARTIE 2021

HCL 40 privind  modificarea H.C.L. nr.30/30.03.2021 privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din cadrul Liceului Constantin Brătescu Isaccea, pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021

HCL 39 privind aprobarea bugetului creditelor interne al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2021

HCL 38 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2021

HCL 37 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Isaccea pe anul 2021

HCL 36 privind modificarea anexei la  H.C.L. nr.76/07.06.2019 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 2.971.200 lei

HCL 35 privind aprobarea Solicitării de acordare a scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN SA Bucureşti, în sumă de 1.630.475,00 lei şi plata comisionului de garantare în sumă de 13.043,80 lei

HCL  34 privind acordarea unui ajutor de urgență   

HCL 33 privind completarea  “STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ORAŞULUI ISACCEA 2014-2020”  aprobată prin H.C.L. nr. 96/22.08.2017

HCL 32 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobil, aparţinând domeniului privat al oraşului Isaccea

HCL 31 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna februarie 2021

HCL 30 privind  aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din cadrul Liceului Constantin Brătescu Isaccea, pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021

HCL 29 privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafață de  105.543 mp, situat în extravilanul orașului Isaccea, județul Tulcea, tarla 4, parcela 29, categorie de foloință neproductiv ce aparţine domeniului privat al orașului Isaccea înscris în Cartea Funciară nr. 34588 a UAT ISACCEA

HCL 28 privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT ISACCEA, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Dezvoltarea durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea”, în vederea exercitării votului pentru aderarea de noi membri

HCL 27 privind aprobarea Programului de activitate privind lucrările de interes local, pentru anul 2021, propuse a fi executate de beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificăile și completările ulterioare, de către părinții pentru ai căror s-a dispus măsura plasamentului și de către persoanele pentru care s-a dispus prestarea de muncă în folosul comunității

HCL 26 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții„ Construire Centru  Medical Multifuncțional de Sănătate”

HCL 25 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna ianuarie 2021

HCL 24 privind aprobarea contribuției financiare a orașului Isaccea pentru anul 2021,  în calitate de membru de onoare, fără drept de vot, al „Grupului de Acțiune Locală Dobrogea de Nord” Tulcea

HCL 23 privind prelungirea duratei prevăzută în contracte de închiriere încheiate între persoane fizice și U.A.T. Oraș Isaccea

HCL 22 privind aprobarea listelor de acces/neacces la locuințele ANL, a listei de prioritate pentru acordarea unei locuințe din fondul de investiții ANL, a listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin ANLși a procesului verbal al Comisiei sociale nr.1810/17.02.2021

HCL 21 privind aprobarea Planului Local de Acțiune al Direcției de Asistență Socială privind serviciile sociale pe anul 2021

HCL 20 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie - aprilie 2021

HCL 19 privind modificarea H.C.L. nr. 159/17.10.2018 privind aprobarea proiectului: „EFICIENTIZAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA”, a documentației tehnico-economice și a cheltuielilor legate de acesta, modificat și completat prin H.C.L. nr.43/08.04.2019.

HCL 18 privind prelungirea duratei prevăzută în contracte de închiriere încheiate între persoane fizice și U.A.T. Oraș Isaccea

HCL 17 privind desemnarea  unor consilieri locali pentru a face parte din Comisia pentru de analiză a cererilor, de stabilire a priorității repartiției locuințelor destinate închirierii din domeniul public/privat al orașului Isaccea și de soluționare a contestațiilor

HCL 16 privind desemnarea  unor consilieri locali pentru a face parte din Comisia Socială  de analiză a cererilor, de stabilire a accesului pentru locuințele destinate închirierii din fonduri A.N.L., precum și de soluționare a contestațiilor

HCL 15 privind desemnarea  unor consilieri locali pentru a face parte din Comisia de analiză a cererilor depuse în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

HCL 14 privind modificarea Cap.I  ”Părți contractante” din Contractul de inchiriere nr.10189/05.11.2012

HCL 13 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna decembrie 2020

HCL 12 privind aprobarea  facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2021

HCL 11 privind modificarea H.C.L. nr.77/31.07.2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Oraşului Isaccea

HCL 10 privind actualizarea anuală cu rata inflației a  chiriei locuințelor locuințelor A.N.L. calculată conform prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobată prin H.G. nr.962/2001

HCL 9 privind modificarea HCL nr. 119/11.12. privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele, taxele locale şi amenzile aplicabile în anul 2021 în oraşul Isaccea

HCL 8 privind organizarea rețelei școlare a unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea și unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2021-2022

HCL 7 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Amplasare stație de asfalt și stație de betoane”, orașul Isaccea, județul Tulcea, beneficiar S.C. DUNAPREF CARIERE S.R.L.

HCL 6 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Construire și echipare Centru multifuncțional pentru servicii sociale , educaționale, culturale și recreative”, beneficiar U.A.T. Orașul Isaccea

HCL 5 privind actualizarea Acordului de Parteneriat încheiat între U.A.T.Oraș Isaccea, în calitate de Lider de parteneriat/Partener 1 și A.D.D.J. Tulcea, în calitate de Membru de parteneriat/Partener 2 depus în cadrul  cererii de finanțare pentru proiectul  ”ACȚIUNI SOCIALE ȘI MĂSURI INTEGRATE PRIN MECANISMUL DLRC ÎN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE DIN ORAȘUL ISACCEA/ REVĂRSAREA”, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 5/ Obiectivul tematic 9/ Prioritatea de investitii 9.vi/ Obiectivul specific 5.2C, COD SMIS 130237

HCL 4 privind  privind însușirea Declarației U.A.T. Isaccea conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare și împuternicirea d-lui Primar – Moraru Anastase pentru semnarea acesteia în fața notarului public

HCL 3 privind aprobarea preluării excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii, ca venit la bugetul local al oraşului Isaccea

HCL 2 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al oraşului Isaccea rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020

HCL 1 privind validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului      Isaccea pe anul 2020 aprobată prin Dispoziția Primarului nr.380/22.12.2020