Nr. de ordine Data adoptării  Data intrării în vigoare   Titlul  hotărârii consiliului local  Funcția, prenumele și numele inițiatorului  Evenimente ulterioare adoptării
160 08.11.2023   HCL 160 privind modificarea  H.C.L. nr. 159/31.10.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii,,Îmbunatatirea izolatiei termice si hidroizolarea anvelopei blocului de locuinte nr.32 si blocului de locuinte nr.60 din orașul Isaccea, judetul Tulcea Primar Moraru Anastase  
159 31.10.2023   HCL 159 privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiții “Imbunatatirea izolatiei termice si hidroizolarea anvelopei blocului de locuinte nr. 32 si blocului de locuinte nr. 60 din orasul Isaccea, judetul Tulcea” Primar Moraru Anastase   
158 31.10.2023   HCL 158 privind  îndreptarea erorii materiale strecurată pe tot cuprinsul  Anexei nr. 2  aprobată prin  Art. 2.2 din HCL nr. 112 / 28.07.2023 privind aprobarea înființării serviciului social Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice, în cadrul Complexului de servicii sociale Revărsarea, aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului social Centru de zi pentru persoane varstnice,  infiintarea serviciului social Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru familie și copii, în cadrul Complexului de servicii sociale Revărsarea,  aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului social ,,Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru familie și copii” Primar Moraru Anastase   
157 31.10.2023   HCL 157 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Isaccea Primar Moraru Anastase   
156 31.10.2023   HCL 156 privind aprobarea Notei conceptuale necesare depunerii cererii de finanțare a proiectului „Amenajare și sistematizarea pe verticală a terenului aferent Complexului de Servicii Sociale Revărsarea” Primar Moraru Anastase   
155 31.10.2023   HCL 155 privind alipirea a 11  imobile,  proprietate a orașului Isaccea , având NC/CF: 32311, 32425, 32428, 32431, 32433, 32446, 32497, 32536, 32537, 32538, 32539   rezultând imobilul cu NC 36324 cu suprafața totală de 67721 mp Primar Moraru Anastase   
154 31.10.2023   HCL 154 privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 1,00 ha, teren situat în extravilanul orașului Isaccea, tarla 84, parcela A 1189/1, NC/CF 32218, conform Legii nr.422/2001 Primar Moraru Anastase   
153 31.10.2023   HCL 153 privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 39/31.05.2012 privind inventarierea în  domeniul privat  al orașului Isaccea, judeţul Tulcea, a  terenului intravilan în suprafată de 4000,22 mp categoria de folosință neproductiv, situat în tarla 2, parcela 33/1 Primar Moraru Anastase   
152 31.10.2023   HCL 152 privind  îndreptarea unor erori din H.C.L.nr.38/15.03.2023- privind inventarierea unor bunuri terenuri din domeniul privat de interes local al oraşului Isaccea, identificate cu prilejul efectuării măsurătorilor cadastrale sistematice, situate în extravilanul oraşului Isaccea Primar Moraru Anastase  
151 31.10.2023   HCL 151 privind inventarierea   imobilului apartament situat în str. Mircea Vodă nr.8, Bl.60, Sc.B, Et.3, Ap.16  Primar Moraru Anastase  
150 31.10.2023   HCL 150 privind aprobarea Planului operativ de actiune pe timpul iernii in perioada 2023-2024 în orașul Isaccea, județul Tulcea Primar Moraru Anastase  
149 31.10.2023   HCL 149 privind aprobarea repartizării unei locuințe ANL-vacantă, situată in ors.Isaccea,  jud.Tulcea, d-nei............................ Primar Moraru Anastase  
148 31.10.2023   HCL 148 privind atribuirea dreptului de uz și  servitute, cu titlu gratuit, a  suprafeței  de  teren necesară societății   E-Distribuție Dobrogea S.A. pentru investiția -  Amplasare punct de conexiune   în anvelopa de beton și racordarea la linia electrică 20kV a locului de consum – Stația de măsurare gaze SMG Isaccea , după cum urmează:suprafața de teren afectată temporar : LES MT (80mp+80mp) = 160 mp, suprafața de teren afectată definitiv : 2 stâlpi beton = 6,48 mp, suprafața de teren ocupată definitiv = 6,48 mp Primar Moraru Anastase  
147 31.10.2023   HCL 147 privind continuarea contractului de inchiriere nr. 11722/30.12.2013 prin preluarea de către d-na .........,domiciliată în oraș Isaccea, jud.Tulcea,  a obligațiilor contractuale în calitate de locatar începând cu data de 19.10.2023 Primar Moraru Anastase  
146 31.10.2023   HCL 146 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic, ‘’Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna septembrie, an 2023    
145 31.10.2023   HCL 145 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada noiembrie, decembrie  2023 și ianuarie 2024    
144 31.10.2023   HCL 144 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței extraordinare din data de  20.10.2023    
143 31.10.2023   HCL 143 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței extraordinare  de îndată din data de  04.10.2023    
142 31.10.2023   HCL 142 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței ordinare din data de  29.09.2023HCL     
141 20.10.2023   HCL 141 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR – în vederea implementării în comun a proiectului “Drum  acces punct vamal Isaccea”HCL  Primar Moraru Anastase  
140 04.10.2023   HCl 140 privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții ”Amenajarea Complexului de Servicii Sociale Revărsarea” în urma finalizării lucrărilor Primar Moraru Anastase  
139 04.10.2023   HCL 139 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea, județul Tulcea pe anul 2023 Primar Moraru Anastase  
138 29.09.2023   HCL 138 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Isaccea în Comisia de Evaluare și Asigurare a calității din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2023-2024 Primar Moraru Anastase  
137 29.09.2023   HCL 137 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere nr. 8823/12.10.2017, nr. 10638/18.10.2019, nr. 11067/19.10.2020 și nr. 9435/02.11.2015 , pentru titularii menționați conform anexelor nr. 1-4 Primar Moraru Anastase  
136 29.09.2023   HCL 136  privind însușirea propunerilor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al orașului Isaccea pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România pentru anul 2023 și alocarea sumelor aferente Primar Moraru Anastase  
135 29.09.2023   HCL 135 privind modificarea și completarea art 30 alin (2) din Anexa la HCL nr. 47/28.05.2020 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local al orașului Isaccea, județul Tulcea, modificat prin HCL nr. 72/31.05.2023 Viceprimar Mihail Dorina-Adriana  
134 29.09.2023   HCL 134 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna august, an 2023 Primar Moraru Anastase  
133 29.09.2023   HCL 133 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Isaccea, în cadrul Consiliului de Administrație al Liceului teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea, pentru anul școlar 2023-2024 Primar Moraru Anastase  
132 29.09.2023   HCL 132 privind aprobarea Statutului Unității Administrativ teritoriale Orașul Isaccea, județul Tulcea, actualizat Primar Moraru Anastase  
131 29.09.2023   HCL 131 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 11.09.2023    
130 29.09.2023   HCL 130 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 31.08.2023    
129 11.09.2023   HCL 129 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural- IFN SA București în sumă de 1630475 lei și a comisionului de garantare în sumă de 9782,88 Primar Moraru Anastase  
128 31.08.2023   HCL 128 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Isaccea Primar Moraru Anastase  
127 31.08.2023   HCL 127 privind prelungirea termenului de valabilitate aș contractelor de închiriere nr. 7196/29.08.2017, nr.  7135/30.08.2017, nr. 7234/ 29.08.2017, nr. 6738/29.08.2017, nr. 11331/01.08.2016, nr. 7060/ 29.08.2017, nr. 7282/30.08.2017, nr. 7042/29.08.2017, nr. 7220/ 30.08.2017, nr.7269/30.08.2017, nr. 7127/01.09.2009, pentru titularii menționați conform anexelor 1-11 Primar Moraru Anastase  
126 31.08.2023   HCL 126 privind privind modificarea art 2.2 la HCL nr. 112/28.07.2023 privind aprobarea înfiinţării serviciului social Centru de zi de socializare şi petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice, în cadrul Complexului de servicii sociale Revărsarea, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social Centru de zi pentru persoane vârstnice, înfiinţarea serviciului social Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru familie și copii, în cadrul Complexului de servicii sociale Revărsarea, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru familie și copii Primar Moraru Anastase  
125 31.08.2023   HCL 125 privind neasumarea responsabilității UAT Oraș Isaccea cu privire la organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, în perioada 2023-2024 pentru unitățile de învățământ de pe raza UAT Oraș Isaccea Primar Moraru Anastase  
124 31.08.2023   HCL 124 privind aprobarea contului de execuție al bugetului creditelor interne al orașului Isaccea al anului bugetar 2023 Primar Moraru Anastase  
123 31.08.2023   HCL 123 privind aprobarea contului de axecuție al bugetului local oraș Isaccea, pe trimestrul II, an 2023 Primar Moraru Anastase  
122 31.08.2023   HCL 122 privind aprobarea Strategiei  de Dezvoltare Locală a orașului Isaccea, județ Tulcea, pentru perioada 2024-2027 din cadrul Proiectului ”Planificarea Strategică și Digitalizarea serviciilor Publice la nivelul orașului Isaccea” cod SIPOCA 1209/MySMIS 154721
Strategia de Dezvoltare Locală
Primar Moraru Anastase  
121 31.08.2023   HCL 121 privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în UAT oraș Isaccea, aprobarea Studiului de fundamentare, a Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, aprobarea Strategiei de contractare, aprobarea Caietului de sarcini și a documentației de atribuire
Anexa 1 Studiu de fundamentare
Anexa 2 Regulament
Anexa 3 Strategia de contractare
Anexa 4 Caietul de sarcini
Anexa 5 Contract de delegare
Anexa 6 Formular
Anexa 7 Formular
Primar Moraru Anastase  
120 31.08.2023   HCL 120 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 10.08.2023 Primar Moraru Anastase  
119 31.08.2023   HCL nr. 119 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 28.07.2023 Primar Moraru Anastase  
118 10.08.2023   HCL 118 privind aprobarea actualizării  indicatorilor tehico-economici pentru  obiectivul de investitii  ‘’IMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII  DE ACCES LA EXPLOATAȚIILE AGRICOLE DIN ZONA SAON’’ Primar Moraru Anastase  
117 28.07.2023   HCL 117 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada august, septembrie și octombrie 2023    
116 28.07.2023   HCL 116 privind aprobarea cererii nr. 8754/11.07.2023 de preluare a contractului de închiriere nr. 11726/30.12.2013, de către dl. ..........., a obligațiilor contractuale în calitate de locatar Primar Moraru Anastase  
115 28.07.2023   HCL 115 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ,,Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna iunie, an 2023 Primar Moraru Anastase  
114 28.07.2023   HCL 114 privind aprobarea includerii teritoriului administrativ al orasului Isaccea in teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat  ‘’Grup Local pentru Pescărie Durabila in Delta Dunării’’ in vederea implementarii noi  STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ IN DELTA DUNĂRII, în perioada de programare 2021-2027 Primar Moraru Anastase  
113 28.07.2023   HCL 113 privind acordarea dreptului  de uz și servitute , cu titlu gratuit , a suprafeței de 40 mp, teren aflat in domeniul privat al orașului Isaccea,  către S.C. E-Distribuție Dobrogea S.A.  pentru ‘’Racordare la reteaua electrică autobază pentru mijloace de transport din localitatea Isaccea, str. Dâmboviței , nr. 16A’’ Primar Moraru Anastase  
112 28.07.2023   HCL 112 privind aprobarea înfiinţării serviciului social Centru de zi de socializare şi petrecere a timpului liber pentru persoane vârstnice, în cadrul Complexului de servicii sociale Revărsarea, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social Centru de zi pentru persoane vârstnice, înfiinţarea serviciului social Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru familie și copii, în cadrul Complexului de servicii sociale Revărsarea, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru familie și copii Primar Moraru Anastase  
111 28.07.2023   HCL 111 privind aprobarea cererii nr. 5549/09.05.2022, de atribuirea în folosință gratuită a unui imobil teren în suprafaţa de 400 mp, situat în intravilan, Număr Cadastral 31058, T62, Cc 2161/1, LOT 5, str. Livezilor, localitatea Isaccea, judeţul Tulcea, teren ce aparţine domeniului privat al oraşului Isaccea, numitei........, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii nr.15/2003 Primar Moraru Anastase  
110 28.07.2023   HCL 110  privind aprobarea procesului –verbal al ședinței extraordinare din data de 18.07.2023    
109 28.07.2023   HCL 109 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței ordinare din data de 29.06.2023    
108 18.07.2023   HCL 108 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru proiectul ”Loc de joacă, oraș Isaccea, jud. Tulcea” Primar Moraru Anastase  
107 18.07.2023   HCL 107 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea, județul Tulcea pe anul 2023 Primar Moraru Anastase  
106 29.06.2023   HCL 106 privind aprobarea PUZ ”Alipire loturi și construire magazin PENNY MARKET, regim de înălțime parter, accesuri auto și pietonale, amenajări exterioare, împrejmuire, post trafo, totem, branșament utilități, organizare de șantier, orașul Isaccea, județul Tulcea” și a Regulamentului Local de Urbansim pentru amplasamentul situat în orașul Isaccea, intravilan, T 63, NC/CF 31641, T61,A2179, Cc 2180, NC/CF 31863, T63,V2182,A2183,Nc/CF 36142, T63,Cc2176, NC/CF 30730, orașul Isaccea, județul Tulcea, str. Avram Iancu, nr. 1-5 și str. Saunului nr. 4-6
Piese scrise
Piese desenate
Primar Moraru Anastase  
105 29.06.2023   HCl 105 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna mai, an 2023 Primar Moraru Anastase  
104 29.06.2023   HCL 104 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 5106/18.07.2013 Primar Moraru Anastase  
103 29.06.2023   HCL 103 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 11564/05.07.2017 Primar Moraru Anastase  
102 29.06.2023  

HCL 102 privind aprobarea PUZ ”Construire Parc fotovoltaic și racordare SEN” și a regulamentului Local de urbanism aferent amplasamentului situat în orașul Isaccea, extravilan, NC/CF 34461,33216,33220,34066,34528, oraș Isaccea, beneficiar SC ECOVISION ENERGY SRL
- Piese scrise
- Piese desenate 1
- Piese desenate 2

Primar Moraru Anastase  
101 29.06.2023   HCL 101 privind aprobarea Situației terenurilor disponibile din domeniul privat al orașului Isaccea, ce se vor atribui tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii 15/2003 Primar Moraru Anastase  
100 29.06.2023   HCL 100 privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 1,00 ha, situat în extravilanul orașului Isaccea, tarla 84, parcela A 1189/1, NC/CF 32224, conform Legii nr. 422/2001 Primar Moraru Anastase  
99 29.06.2023   HCL 99 privind acordarea diplomei de onoare și a premiilor pentru cuplurile care aniversează 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2023, din UAT Isaccea Primar Moraru Anastase  
98 29.06.2023   HCL 98 privind acceptarea ofertei de donație constând în teren cu suprafața de 1101 mp, NC 36172, cu destinația ulterioară de extindere cimitir  Primar Moraru Anastase  
97 29.06.2023   HCL 97 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general, pentru proiectul ”Construire Centru Medical multifuncțional de sănătate, oraș Isaccea, jud. Tulcea” Primar Moraru Anastase  
96 29.06.2023   HCL 96 privind aprobarea modificării și completării Inventarului domeniului privat de interes local al orașului Isaccea, județul Tulcea, prin inventarierea imobilelor cu NC/CF 32429,35429 și 35722 în domeniul privat al orașului Isaccea Primar Moraru Anastase  
95 29.06.2023   HCL 95 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 20.06.2023    
94 29.06.2023   HCL 94 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 14.06.2023    
93 29.06.2023   HCL 93 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 12.06.2023    
92 29.06.2023   HCL 92 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare dina data de 31.05.2023    
91 20.06.2023   HCL 91 privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general, pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocului 20, strada Theodor Neculuță, nr. 5, orașul Isaccea, județul Tulcea” Primar Moraru Anastase  
90 20.06.2023   HCL 90 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Oraș Isaccea în Adunarea Generală a ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere” Tulcea Primar Moraru Anastase  
89 14.06.2023   HCL 89 privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general, întocmit de SC Mapro Dracons SRL pentru proiectul ” Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-pista pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local” Primar Moraru Anastase  
88 14.06.2023   HCL 88 privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general pentru obiectivul de investiții ”Renovare energetică moderată a blocului 60, strada 1 Decembrie, nr. 95, orașul Isaccea, județul Tulcea” Primar Moraru Anastase  
87 12.06.2023   HCL 87 privind aprobarea notei de fundamentare nr. 7280/08.06.2023 privind numărul/intervalul populației vulnerabile din cadrul  proiectului ”Centru comunitar integrat în orașul Isaccea, județul Tulcea” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Componenta C12 -Sănătate-Investiția 1. dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești-11.4:Centre Comunitare Integrate, apelul de proiecte MS-0014 Primar Moraru Anastase  
86 12.06.2023   HCL 86 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între orașul Isaccea,județul Tulcea și comuna Luncavița,județul Tulcea, comuna Niculițel,județul Tulcea, Crucea Roșie Română Filiala Tulcea și Direcția de Sănătate Publică Tulcea, pentru implementarea proiectului ”Centru comunitar integrat în orașul Isaccea, județul Tulcea” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - Componenta C12 -Sănătate-Investiția 1. dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești-11.4:Centre Comunitare Integrate, apelul de proiecte MS-0014 Primar Moraru Anastase  
85 31.05.2023   HCL 85 privind îndeplinirea de către secretarul general al orașului Isaccea a atribuțiilor de legalizare în conformitate cu prevederile art 243 alin (8) din OUG nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Primar Moraru Anastase  
84 31.05.2023   HCL 84 privind aprobarea contului de execuție al bugetului creditelor interne al orașului Isaccea, pentru trimestrul I, anul 2023 Primar Moraru Anastase  
83 31.05.2023   HCL 83 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pe trimestrul I, anul 2023 Primar Moraru Anastase  
82 31.05.2023   HCL 82 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Creditelor interne al orașului Isaccea pentru anul bugetar 2022 Primar Moraru Anastase  
81 31.05.2023   HCL 81 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, definitiv pentru anul bugetar 2022 Primar Moraru Anastase   
80 31.05.2023   HCL 80 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna aprilie, an 2023 Primar Moraru Anastase  
79 31.05.2023   HCL 79 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 5114/30.05.2013 Primar Moraru Anastase  
78 31.05.2023   HCL 78 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 5112/30.05.2013 Primar Moraru Anastase  
77 31.05.2023   HCL 77 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 5111/30.12.2013 Primar Moraru Anastase  
76 31.05.2023   HCL 76 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 11708/30.12.2013 Primar Moraru Anastase  
75 31.05.2023   HCL 75 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 4681/25.05.2018 Primar Moraru Anastase  
74 31.05.2023   HCL 74 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 11545/15.05.2017 Primar Moraru Anastase  
73 31.05.2023   HCL 73 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 4548/07.06.2007, titular SC Orange România SA Primar Moraru Anastase   
72 31.05.2023   HCL 72 privind modificarea și completarea art. 30 alin (2) din anexa la Hotărârea Consiliului Local Isaccea nr. 47/28.05.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local al orașului Isaccea, județul Tulcea Consilier local Răileanu Mihai-Emanuel  
71 31.05.2023   HCL 71 de aprobare a Regulamentului privind normele de gospodărire în orașul Isaccea și localitatea componentă Revărsarea, județul Tulcea Viceprimar Mihail Dorina-Adriana  
70 31.05.2023   HCL 70 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 15.05.2023    
69 31.05.2023   HCL 69 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 28.04.2023    
68 31.05.2023   HCL 68 privind depunerea de către UAT Județul Tulcea a cererii de finanțare pentru proiectul ”Aciziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Tulcea” în cadrul apelului de proiecte ”Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin planul Național Redresare și Reziliență- Componenta C15: educație Primar Moraru Anastase  
67 15.05.2023   HCL 67 privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea, județul Tulcea pe anul 2023 Primar Moraru Anastase  
66 15.05.2023   HCL 66 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 117/31.10.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții Construirea de insule ecologice digitalizate în orașul Isaccea Primar Moraru Anastase  
65 15.05.2023   HCL  65 privind dezlipirea unor bunuri imobileterenuri, respectiv: imobil cu NC/CF 33224 în suprafață totală de 12850 mp, situat în extravilan T37 parcela A 439, inventariat la poziția nr. crt. 175 din inventar și imobil cu NC/CF 32286, în suprafață totală de 16839 mp, situat în extravilan T 96 parcela A 1343, inventariat la poziția nr, crt 176 din inventar, ce aparțin domeniului privat al orașului Isaccea Primar Moraru Anastase  
64 15.05.2023   HCL 64 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-IFN SA București, în sumă de 414.606,50 lei și plata comisionului de garantare în sumă de 621,90 lei pentru proiectul ”Amenajarea Complexului de Servicii Sociale Revărsarea” Primar Moraru Anastase  
63 28.04.2023   HCL 63 privind  aderarea și includerea teritoriului  orașului Isaccea la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea pentru obținerea sprijinului pregătitor si pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027 Primar Moraru Anastase  
62 28.04.2023   HCL 62 privind aprobarea participării Oraşului Isaccea în cadrul „Programului privind casarea autovehiculelor uzate” derulat în cofinanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu Primar Moraru Anastase  
61 28.04.2023  

HCL 61 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 4237/07.05.2013 –  prin cesionarea bunului către ...

Anexa

Primar Moraru Anastase  
60 28.04.2023   HCL 60 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 5919/24.04.2017 Primar Moraru Anastase  
59 28.04.2023   HCL 59 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 11964/24.04.2017 Primar Moraru Anastase  
58 28.04.2023   HCL 58 privind alegerea preşedintelui de şedinţă și a locțiitorului pentru perioada mai,iunie și iulie  2023    
57 28.04.2023   HCL 57 privind desemnarea domnului Radu - Daniel CHIȚU în calitatea de reprezentant al Consiliului Local al orașului Isaccea-autoritate publică locală, în cadrul programului ‘’ Construim Europa împreună cu autoritățile locale ‘’ (Building Europe with Local Councillors -BELC) Primar Moraru Anastase  
56 28.04.2023   HCL 56 privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 1,00 ha , teren extravilan, CF 32396, conform Legii nr. 422/2001 Primar Moraru Anastase  
55 28.04.2023   HCL 55 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ‘’Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna martie, an 2023 Primar Moraru Anastase  
54 28.04.2023  

HCL 54 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și amenzile aplicabile în anul 2024  în orașul Isaccea

Primar Moraru Anastase  
53 28.04.2023   HCL 53 privind aprobarea Regulamentului de acordare a diplomei de onoare și a premiilor pentru cuplurile care aniversează 50 de ani de căsătorie Primar Moraru Anastase  
52 28.04.2023   HCL 52 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței extraordinare
din data de 10.04.2023
   
51 10.04.2023   HCL 51 privind alocarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al oraşului Isaccea pentru activități nonprofit de interes local, în valoare de 95.000 lei, pentru anul 2023 Primar Moraru Anastase  
50 10.04.2023   HCL 50 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici conform devizului general, pentru proiectul ‘’AMENAJARE CIMITIR NOU ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEŢUL TULCEA’’ Primar Moraru Anastase  
49 10.04.2023   HCL 49 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economice conform devizului general, pentru proiectul MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE ÎN UAT ISACCEA - ETAPA a III-aHCL 49 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economice conform devizului general, pentru proiectul MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE ÎN UAT ISACCEA - ETAPA a III-a Primar Moraru Anastase  
48 10.04.2023   HCL 48 privind darea în folosință cu titlu gratuit a unor bunuri imobile (cinci suprafețe, teren) în suprafață totală de 158 mp, aparținând domeniului public și privat al Orașului Isaccea, către Garda de Coastă Constanța Primar Moraru Anastase  
47 10.04.2023   HCL 47 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței ordinare din data de 30.03.2023 Primar Moraru Anastase  
46 30.03.2023   HCL 46 privind prelungirea termenului de valabilitate  al contractelor de închiriere nr. 3070/01.04.2013-titular A.I şi nr. 3487/30.03.2018-titular I.M. Primar Moraru Anastase   
45 30.03.2023   HCL 45 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic, Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna februarie 2023 Primar Moraru Anastase  
44 30.03.2023   HCL 44 privind desemnarea consilierilor locali în vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor individuale ale Secretarului general al orașului Isaccea Primar Moraru Anastase  
43 30.03.2023   HCL  43 privind încetarea contractului de închiriere nr. 7279/21.07.2020 încheiat între oraş Isaccea şi numitul ...., pentru suprafețe de pajiști aflate în domeniul privat al orașului IsacceaHCL   Primar Moraru Anastase  
42 30.03.2023   HCL 42 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 15.03.2023    
41 30.03.2023   HCL 41 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 10.03.2023    
40 30.03.2023   HCL 40 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței ordinare din data de 28.02.2023    
39 30.03.2023   HCL 39 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței extraordinare din data de 20.02.2023    
38 15.03.2023   HCL nr. 38 privind inventarierea unor bunuri imobile terenuri în domeniul privat de interes local al orașului Isaccea, identificate cu prilejul efectuării măsurătorilor cadastrale sistematice, situate în extravilanul orașului Isaccea Primar Moraru Anastase  
37 10.03.2023   HCL nr. 37 privind depunerea și implementarea proiectului ”ASIGURAREA DOTĂRILOR LICEULUI TEORETIC ”CONSTANTIN BRĂTESCU” – TIC, MATERIALE DIDACTICE ȘI MOBILIER – PENTRU O EDUCAȚIE MODERNĂ ȘI INCLUZIVĂ”, Orașul Isaccea, Județul Tulcea Primar Moraru Anastase  
35 28.02.2023   HCL 35 privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiții, AMENAJAREA COMPLEXULUI DE SERVICII SOCIALE REVĂRSAREA, ORAȘ ISACCEA, JUD. TULCEA”, aprobat prin H.C.L. oraş Isaccea nr. 106/04.09.2017, modificată prin H.C.L. oraş Isaccea nr 110/08.09.2017 și H.C.L. oraș Isaccea nr. 98/13.10.2021 Primar Moraru Anastase  
34 28.02.2023   HCL 34 privind aprobarea modificării art.1 din H.C.L.  nr 17 din 31.01.2023 privind aprobarea devizului general actualizat, conform O.G. nr. 64 din 2022, la faza proiect tehnic, pentru proiectul ,, CBCONECT TRANS- DEZVOLTAREA CONEXIUNII INTERMODALE TRANSFRONTALIERE ÎNTRE ISACCEA-ORLIVKA-TULCEA-ISMAIL Primar Moraru Anastase  
33 28.02.2023   HCL 33 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic, Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna ianuarie  2023 Primar Moraru Anastase  
32 28.02.2023   HCL 32 privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe A.N.L. , a listei solicitanților care nu au acces la locuință A.N.L, și a listei  de prioritate  pentru acordarea unei locuinte din fondul de investiții A.N.L, aflate în administrarea Consiliului local al orașului Isaccea, pentru anul 2023 Primar Moraru Anastase  
31 28.02.2023   HCL 31 privind aprobarea modificarii  art. 2 și a art. 4, Anexa 1 la HCL oras Isaccea   nr. 39/30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului  „ Renovarea energetica moderată a blocului 60, str.1 Decembrie, nr.95 din Isaccea, jud. Tulcea”și a cheltuielilor legate de acesta Primar Moraru Anastase  
30 28.02.2023   HCL 30 privind aprobarea modificarii  art. 2 și a art. 4  Anexa 1 la HCL oras Isaccea   nr. 38/30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului privind obiectivul de investiții ‘’Cresterea eficienței energetice a blocului 20, str. Theodor Neculuță, nr.5, orasul Isaccea , jud. Tulcea Primar Moraru Anastase  
29 28.02.2023   HCL 29 privind încetarea valabilității contractului de închiriere nr.9473/02.12.2015 - titular  .........., prin acordul părților și repartiția spațiului de locuit A.N.L. rămas vacant Primar Moraru Anastase  
28 28.02.2023   HCL 28 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor  de închiriere nr. 1998 / 03.03.2008 – titular  ……………..nr. 2557/14.03.2016 – titular  …………………. Primar Moraru Anastase  
27 28.02.2023   HCL 27 privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. nr.7/31.01.2017 privind stabilirea situațiilor deosebite în vederea acordării ajutoarelor de urgență în temeiul Legii nr.416/2001 Primar Moraru Anastase  
26 20.02.2023   HCl  26 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN SA Bucureşti în sumă de 1.630.475 lei şi plata comisionului de garantare în sumă de 5.706,68 lei Primar Moraru Anastase  
25 20.02.2023   HCL 25 privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor finanţate din venituri proprii pentru anul 2023 Primar Moraru Anastase  
24 20.02.2023   HCL 24 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2023 Primar Moraru Anastase  
23 20.03.2023   HCL  23 privind aprobarea bugetului creditelor interne al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2023 Primar Moraru Anastase  
22 20.02.2023   HCL 22 privind aprobarea Planului Local de Acțiune al Direcției de Asistență Socială privind serviciile sociale pe anul 2023 Primar Moraru Anastase  
21 20.02.2023   HCL 21 privind aprobarea procesului –verbal al ședintei ordinare din data de 31.01.2023    
20 20.02.2023   HCL 20 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru sedința extraordinară din data de 20.02.2023 Viceprimar Mihail Dorina Adriana  
19 31.01.2023   HCL 19 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Isaccea nr. 118 din 31.10.2022 privind aprobarea cererii de finanțare a proiectului ”Construire centru de aport voluntar pentru colectare deșeuri în orașul Isaccea, județul Tulcea” Primar Moraru Anastase  
18 31.01.2023   HCL 18 privind aprobarea modificării și completării inventarului domeniului privat al orașului Isaccea, județul Tulcea, prin inventarierea unor imobile terenuri, situate în orașul Isaccea, și revocarea HCL nr. 102/30.09.2022 privind dezmembrarea imobilului proprietate a orașului Isaccea, având numărul cadastral/CF 33224 în două imobile cu nr. cadastrale 36054 și 36055 Primar Moraru Anastase  
17 31.01.2023   HCL 17 privind aprobarea devizului general actualizat, conform OUG nr. 64/2022, la faza de proiect tehnic, pentru proiectul ”CBCONECT TRANS - DEZVOLTAREA CONEXIUNII INTERMODALE TRANSFRONTALIERE ÎNTRE ISACCEA-ORLIVKA-TULCEA-ISMAIL” Primar Moraru Anastase  
16 31.01.2023   HCL 16 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna decembrie 2022 Primar Moraru Anastase  
15 31.01.2023   HCL 15 privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea, pe anul 2022, aprobată prin Dispoziția Primarului orașului Isaccea nr. 746/27.12.2022 Primar Moraru Anastase  
14 31.01.2023   HCL 14 privind actualizarea anuală cu rata inflației a chiriei instituită în condițiile prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Primar Moraru Anastase  
13 31.01.2023   HCL 13 privind aprobarea prețului chiriei pentru suprafețele de pajiști situate în domeniul privat al orașului Isaccea, pentru anul 2023 Primar Moraru Anastase  
12 31.01.2023   HCL 12 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 5153/04.08.2021 înainte de termen și a încetării de drept a contractului de închiriere nr. 11723/30.12.2013 Primar Moraru Anastase  
11 31.01.2023   HCL 11 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere nr. 774/31.01.2018-titular T.G. și nr. 7151/01.02.2016-titular A. A Primar Moraru Anastase  
10 31.01.2023   HCL 10 privind organizarea rețelei școlare a unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea și unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2023-2024 Primar Moraru Anastase  
9 31.01.2023   HCL 9 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie,martie și aprilie 2023 Viceprimar Mihail Dorina-Adriana  
8 31.01.2023   HCL 8 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 16.01.2023    
 7  16.01.2023    HCL 7 privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al UAT Oraș Isaccea în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de deșeuri menajere Tulcea, domnului Primar - Moraru Anastase, în vederea exercitării votului pentru modificarea tarifului privind preluarea deșeurilor municipale reziduale în vederea depozitării și a tarifului pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea tratării mecano-biologice

 Primar

Moraru Anastase

 
 6  16.01.2023    HCL 6 privind aprobarea preluării excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, ca venit la bugetul local al orașului Isaccea

 Primar

Moraru Anastase

 
 5  16.01.2023    HCL 5 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului local al orașului Isaccea rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022

 Primar

Moraru Anastase

 
 4  16.01.2023    HCL 4 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 06.01.2023    
 3  16.01.2023    HCL 3 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 29.12.2022    
 2  16.01.2023    HCL 2 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 27.12.2022    
 1  06.01.2023    HCL 1 privind modificarea și completarea HCL nr. 138 din 19.12.2022 pentru obiectivul de investiții ”CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA”

 Primar

Moraru Anastase