Nr. de ordine Data adoptării  Data intrării în vigoare   Titlul  hotărârii consiliului local  Funcția, prenumele și numele inițiatorului  Evenimente ulterioare adoptării
67 15.05.2023   HCL 67 privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea, județul Tulcea pe anul 2023 Primar Moraru Anastase  
66 15.05.2023   HCL 66 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 117/31.10.2022 privind aprobarea obiectivului de investiții Construirea de insule ecologice digitalizate în orașul Isaccea Primar Moraru Anastase  
65 15.05.2023   HCL  65 privind dezlipirea unor bunuri imobileterenuri, respectiv: imobil cu NC/CF 33224 în suprafață totală de 12850 mp, situat în extravilan T37 parcela A 439, inventariat la poziția nr. crt. 175 din inventar și imobil cu NC/CF 32286, în suprafață totală de 16839 mp, situat în extravilan T 96 parcela A 1343, inventariat la poziția nr, crt 176 din inventar, ce aparțin domeniului privat al orașului Isaccea Primar Moraru Anastase  
64 15.05.2023   HCL 64 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-IFN SA București, în sumă de 414.606,50 lei și plata comisionului de garantare în sumă de 621,90 lei pentru proiectul ”Amenajarea Complexului de Servicii Sociale Revărsarea Primar Moraru Anastase  
63 28.04.2023   HCL 63 privind  aderarea și includerea teritoriului  orașului Isaccea la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea pentru obținerea sprijinului pregătitor si pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027 Primar Moraru Anastase  
62 28.04.2023   HCL 62 privind aprobarea participării Oraşului Isaccea în cadrul „Programului privind casarea autovehiculelor uzate” derulat în cofinanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu Primar Moraru Anastase  
61 28.04.2023  

HCL 61 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 4237/07.05.2013 –  prin cesionarea bunului către ...

Anexa

Primar Moraru Anastase  
60 28.04.2023   HCL 60 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 5919/24.04.2017 Primar Moraru Anastase  
59 28.04.2023   HCL 59 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului de închiriere nr. 11964/24.04.2017 Primar Moraru Anastase  
58 28.04.2023   HCL 58 privind alegerea preşedintelui de şedinţă și a locțiitorului pentru perioada mai,iunie și iulie  2023    
57 28.04.2023   HCL 57 privind desemnarea domnului Radu - Daniel CHIȚU în calitatea de reprezentant al Consiliului Local al orașului Isaccea-autoritate publică locală, în cadrul programului ‘’ Construim Europa împreună cu autoritățile locale ‘’ (Building Europe with Local Councillors -BELC) Primar Moraru Anastase  
56 28.04.2023   HCL 56 privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 1,00 ha , teren extravilan, CF 32396, conform Legii nr. 422/2001 Primar Moraru Anastase  
55 28.04.2023   HCL 55 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ‘’Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna martie, an 2023 Primar Moraru Anastase  
54 28.04.2023  

HCL 54 privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și amenzile aplicabile în anul 2024  în orașul Isaccea

Primar Moraru Anastase  
53 28.04.2023   HCL 53 privind aprobarea Regulamentului de acordare a diplomei de onoare și a premiilor pentru cuplurile care aniversează 50 de ani de căsătorie Primar Moraru Anastase  
52 28.04.2023   HCL 52 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței extraordinare
din data de 10.04.2023
   
51 10.04.2023   HCL 51 privind alocarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al oraşului Isaccea pentru activități
Nonprofit de interes local, în valoare de 95.000 lei, pentru anul 2023
Primar Moraru Anastase  
50 10.04.2023   HCL 50 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici conform devizului general, pentru proiectul ‘’AMENAJARE CIMITIR NOU ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEŢUL TULCEA’’ Primar Moraru Anastase  
49 10.04.2023   HCL 49 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economice conform devizului general, pentru proiectul MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE ÎN UAT ISACCEA
- ETAPA a III-a
Primar Moraru Anastase  
48 10.04.2023   HCL 48 privind darea în folosință cu titlu gratuit a unor bunuri imobile (cinci suprafețe, teren) în suprafață totală de 158 mp, aparținând domeniului public și privat al Orașului Isaccea, către Garda de Coastă Constanța Primar Moraru Anastase  
47 10.04.2023   HCL 47 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței ordinare din data de 30.03.2023 Primar Moraru Anastase  
46  30.03.2023   HCL 46 privind prelungirea termenului de valabilitate  al contractelor de închiriere nr. 3070/01.04.2013-titular A.I şi nr. 3487/30.03.2018-titular I.M. Primar Moraru Anastase   
45 30.03.2023   HCL 45 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic, Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna februarie 2023 Primar Moraru Anastase  
44 30.03.2023   HCL 44 privind desemnarea consilierilor locali în vederea constituirii comisiei de evaluare a performanțelor individuale ale Secretarului general al orașului Isaccea Primar Moraru Anastase  
43 30.03.2023   HCL  43 privind încetarea contractului de închiriere nr. 7279/21.07.2020 încheiat între oraş Isaccea şi numitul G.N., pentru suprafețe de pajiști aflate în domeniul privat al orașului Isaccea Primar Moraru Anastase  
42 30.03.2023   HCL 42 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 15.03.2023    
41 30.03.2023   HCL 41 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 10.03.2023    
40 30.03.2023   HCL 40 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței ordinare din data de 28.02.2023    
39 30.03.2023   HCL 39 privind aprobarea procesului –verbal al ședinței extraordinare din data de 20.02.2023    
38 15.03.2023   HCL nr. 38 privind inventarierea unor bunuri imobile terenuri în domeniul privat de interes local al orașului Isaccea, identificate cu prilejul efectuării măsurătorilor cadastrale sistematice, situate în extravilanul orașului Isaccea Primar Moraru Anastase  
37 10.03.2023   HCL nr. 37 privind depunerea și implementarea proiectului ”ASIGURAREA DOTĂRILOR LICEULUI TEORETIC ”CONSTANTIN BRĂTESCU” – TIC, MATERIALE DIDACTICE ȘI MOBILIER – PENTRU O EDUCAȚIE MODERNĂ ȘI INCLUZIVĂ”, Orașul Isaccea, Județul Tulcea Primar Moraru Anastase  
35 28.02.2023   HCL 35 privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiții, AMENAJAREA COMPLEXULUI DE SERVICII SOCIALE REVĂRSAREA, ORAȘ ISACCEA, JUD. TULCEA”, aprobat prin H.C.L. oraş Isaccea nr. 106/04.09.2017, modificată prin H.C.L. oraş Isaccea nr 110/08.09.2017 și H.C.L. oraș Isaccea nr. 98/13.10.2021 Primar Moraru Anastase  
34 28.02.2023   HCL 34 privind aprobarea modificării art.1 din H.C.L.  nr 17 din 31.01.2023 privind aprobarea devizului general actualizat, conform O.G. nr. 64 din 2022, la faza proiect tehnic, pentru proiectul ,, CBCONECT TRANS- DEZVOLTAREA CONEXIUNII INTERMODALE TRANSFRONTALIERE ÎNTRE ISACCEA-ORLIVKA-TULCEA-ISMAIL Primar Moraru Anastase  
33 28.02.2023   HCL 33 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic, Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna ianuarie  2023 Primar Moraru Anastase  
32 28.02.2023   HCL 32 privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe A.N.L. , a listei solicitanților care nu au acces la locuință A.N.L, și a listei  de prioritate  pentru acordarea unei locuinte din fondul de investiții A.N.L, aflate în administrarea Consiliului local al orașului Isaccea, pentru anul 2023 Primar Moraru Anastase  
31 28.02.2023   HCL 31 privind aprobarea modificarii  art. 2 și a art. 4, Anexa 1 la HCL oras Isaccea   nr. 39/30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului  „ Renovarea energetica moderată a blocului 60, str.1 Decembrie, nr.95 din Isaccea, jud. Tulcea”și a cheltuielilor legate de acesta Primar Moraru Anastase  
30 28.02.2023   HCL 30 privind aprobarea modificarii  art. 2 și a art. 4  Anexa 1 la HCL oras Isaccea   nr. 38/30.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului privind obiectivul de investiții ‘’Cresterea eficienței energetice a blocului 20, str. Theodor Neculuță, nr.5, orasul Isaccea , jud. Tulcea Primar Moraru Anastase  
29 28.02.2023   HCL 29 privind încetarea valabilității contractului de închiriere nr.9473/02.12.2015 - titular Morfi .........., prin acordul părților și repartiția spațiului de locuit A.N.L. rămas vacant Primar Moraru Anastase  
28 28.02.2023   HCL 28 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor  de închiriere nr. 1998 / 03.03.2008 – titular Dulgheru ……………..nr. 2557/14.03.2016 – titular Caimacanu …………………. Primar Moraru Anastase  
27 28.02.2023   HCL 27 privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. nr.7/31.01.2017 privind stabilirea situațiilor deosebite în vederea acordării ajutoarelor de urgență în temeiul Legii nr.416/2001 Primar Moraru Anastase  
26 20.02.2023   HCl  26 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN SA Bucureşti în sumă de 1.630.475 lei şi plata comisionului de garantare în sumă de 5.706,68 lei Primar Moraru Anastase  
25 20.02.2023   HCL 25 privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor finanţate din venituri proprii pentru anul 2023 Primar Moraru Anastase  
24 20.02.2023   HCL 24 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2023 Primar Moraru Anastase  
23 20.03.2023   HCL  23 privind aprobarea bugetului creditelor interne al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea pe anul 2023 Primar Moraru Anastase  
22 20.02.2023   HCL 22 privind aprobarea Planului Local de Acțiune al Direcției de Asistență Socială privind serviciile sociale pe anul 2023 Primar Moraru Anastase  
21 20.02.2023   HCL 21 privind aprobarea procesului –verbal al ședintei ordinare din data de 31.01.2023    
20 20.02.2023   HCL 20 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru sedința extraordinară din data de 20.02.2023 Viceprimar Mihail Dorina Adriana  
19 31.01.2023   HCL 19 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Isaccea nr. 118 din 31.10.2022 privind aprobarea cererii de finanțare a proiectului ”Construire centru de aport voluntar pentru colectare deșeuri în orașul Isaccea, județul Tulcea” Primar Moraru Anastase  
18 31.01.2023   HCL 18 privind aprobarea modificării și completării inventarului domeniului privat al orașului Isaccea, județul Tulcea, prin inventarierea unor imobile terenuri, situate în orașul Isaccea, și revocarea HCL nr. 102/30.09.2022 privind dezmembrarea imobilului proprietate a orașului Isaccea, având numărul cadastral/CF 33224 în două imobile cu nr. cadastrale 36054 și 36055 Primar Moraru Anastase  
17 31.01.2023   HCL 17 privind aprobarea devizului general actualizat, conform OUG nr. 64/2022, la faza de proiect tehnic, pentru proiectul ”CBCONECT TRANS - DEZVOLTAREA CONEXIUNII INTERMODALE TRANSFRONTALIERE ÎNTRE ISACCEA-ORLIVKA-TULCEA-ISMAIL” Primar Moraru Anastase  
16 31.01.2023   HCL 16 privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna decembrie 2022 Primar Moraru Anastase  
15 31.01.2023   HCL 15 privind validarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea, pe anul 2022, aprobată prin Dispoziția Primarului orașului Isaccea nr. 746/27.12.2022 Primar Moraru Anastase  
14 31.01.2023   HCL 14 privind actualizarea anuală cu rata inflației a chiriei instituită în condițiile prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Primar Moraru Anastase  
13 31.01.2023   HCL 13 privind aprobarea prețului chiriei pentru suprafețele de pajiști situate în domeniul privat al orașului Isaccea, pentru anul 2023 Primar Moraru Anastase  
12 31.01.2023   HCL 12 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 5153/04.08.2021 înainte de termen și a încetării de drept a contractului de închiriere nr. 11723/30.12.2013 Primar Moraru Anastase  
11 31.01.2023   HCL 11 privind prelungirea termenului de valabilitate al contractelor de închiriere nr. 774/31.01.2018-titular T.G. și nr. 7151/01.02.2016-titular A. A Primar Moraru Anastase  
10 31.01.2023   HCL 10 privind organizarea rețelei școlare a unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea și unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2023-2024 Primar Moraru Anastase  
9 31.01.2023   HCL 9 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie,martie și aprilie 2023 Viceprimar Mihail Dorina-Adriana  
8 31.01.2023   HCL 8 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 16.01.2023    
 7  16.01.2023    HCL 7 privind acordarea unui mandat special reprezentantului legal al UAT Oraș Isaccea în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de deșeuri menajere Tulcea, domnului Primar - Moraru Anastase, în vederea exercitării votului pentru modificarea tarifului privind preluarea deșeurilor municipale reziduale în vederea depozitării și a tarifului pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea tratării mecano-biologice

 Primar

Moraru Anastase

 
 6  16.01.2023    HCL 6 privind aprobarea preluării excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, ca venit la bugetul local al orașului Isaccea

 Primar

Moraru Anastase

 
 5  16.01.2023    HCL 5 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului local al orașului Isaccea rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022

 Primar

Moraru Anastase

 
 4  16.01.2023    HCL 4 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din data de 06.01.2023    
 3  16.01.2023    HCL 3 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 29.12.2022    
 2  16.01.2023    HCL 2 privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 27.12.2022    
 1  06.01.2023    HCL 1 privind modificarea și completarea HCL nr. 138 din 19.12.2022 pentru obiectivul de investiții ”CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA”

 Primar

Moraru Anastase