HCL 1: privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 2: privind acordarea de ajutoare financiare unor familii din orașul Isaccea, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la încheierea căsătoriei
HCL 3: privind încadrarea în regim contractual  a 20 muncitori din rândul șomerilor în perioada 01.03.2010-31.08.2010
HCL  4: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navestiste din cadrul Grupului Școlar ”C.Brătescu” Isaccea 

HCL 5: privind inventarierea terenului în suprafață de 12.623 mp în domeniul public a orașului IsacceaHCL 5: privind inventarierea terenului în suprafață de 12.623 mp în domeniul public a orașului Isaccea

HCL 6: privind transmiterea în administrare Consiliului Județean a terenului în suprafață de 12.623 mp pentru construirea obiectivului ” Stație de transfer deșeuri” în cadrul proiectului ” Sistem de mamagement integrat al deșeurilor în județul Tulcea”HCL 6: privind transmiterea în administrare Consiliului Județean a terenului în suprafață de 12.623 mp pentru construirea obiectivului ” Stație de transfer deșeuri” în cadrul proiectului ” Sistem de mamagement integrat al deșeurilor în județul Tulcea”
HCL 7: privind inventarierea terenului în suprafață de 2278 mp în doemniul public al orașului Isaccea
HCL 8: privind transmiterea către SC Aquaserv SA Tulcea a terenului în suprafață de 2278 mp , aferent bazinului de apă din strada Dimitrie Bolintineanu nr. 20 , pe durata contractului de delegare
HCL 9: privind inventarierea Drumului de exploatare (525/137) în doemniul public al orașului Isaccea
HCL 10: privind transmiterea în administrare către SC Aquaserv SA Tulcea a Drumului de exploatare în lungime de 770 m cu o suprafață de 3080 mp , pe perioada contractului de delegare , în vederea realizării investiției ” Stație de epurare în aglomerările urbane Măcin și Isaccea CL5”
HCL 11: privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate pentru proiectul major ” Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici, pentru orașul Isaccea
HCL 12: privind aprobarea Regulamentului Serviciilor de Alimentare cu Apă și Canalizare din județul Tulcea”
HCL 13: privind aprobarea participării orașului Isaccea, ca membru fondator, la constituirea Asociației ” Grup de Acțiune Locală Delta Dunării”
HCL 14: privind aprobarea Planului de analiză și Acoperire a riscurilor în orașul Isaccea
HCL 15: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea, pe anul 2010
HCL 16: privind aprobarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii pe anul 2010
HCL 17: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local ,pe anul 2010
HCL 18: privind aprobarea documentației PUD pentru investiția ” Magazii cereale ecologice ABC Pavilion Ad-tiv-Silozuri 6 celule și cântar basculă” în orașul Isaccea
HCL 19: privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Aquaserv SA Tulcea pe anul 2010
HCL 20: privind încetarea mandatului de consilier privind pe defunctul Pavel Nicolae și declararea ca vacant a locului de consilier local din cadrul Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 21: privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Ghimpu Marcel
HCL 22: privind modificarea HCL nr. 1/2008 privind alegerea Comisiei de validare
HCL 23: privind modificarea HCL nr. 6/2008 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
HCL 24: privind aprobarea contului de execuție al exercițiului bugetar pe anul 2009 pentru bugetul propriu al Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 25: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 26: privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 27: privind actualizarea documentației și indicatorilor economico-financiari ” Reabilitare termică imobile locuințe din orașul Isaccea”
HCL 28: privind actualizarea Programului local multianual ”Reabilitare termică imobile locuințe din orașul Isaccea”
HCL 29: privind modificarea HCL nr. 28/03.05.2010
HCL 30: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 31: privind trecerea din domeniul public al orașului Isaccea și din administrarea Consiliului Local al orașului Isaccea în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor prin Inspectoratul de Poliție al județului Tulcea a unui spațiu situat pe str. Dâmbovițeim nr. 4 din orașul Isaccea
HCL 32: privind completarea inventarului domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 33: privind aprobarea SF pentru obiectivul de investiții ” Bloc de locuințe ANL 20 apartamente pentru tineri, în regim de închiriere, oraș Isaccea, str. Mihai Eminescu, nr. 5A”
HCL 34: privind acordarea avizului de principiu în vederea implementării programului de construire locuințe în orașul Isaccea
HCL 35: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2010
HCL 36: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ”C. Brătescu” Isaccea
HCL 37: privind aprobarea SF pentru obiectivul de investiții ” LTE-uri Bloc ANL pentru tineret, în regim de închiriere, oraș Isaccea, str. M. Eminescu, nr. 5B”
HCL 38: privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2011 în orașul Isaccea
HCL 39: privind analiza și aprobarea Strategiei de Tarifare pentru apă potabilă și canalizare în orașul Isaccea conform Contractului de Finanțare din Fonduri de Coeziune nr. 91802/09.10.2008
HCL 40: privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru Scoaterea la licitație în vederea concesionării suprafeței de 45 ha aferente construcțiilor de sere și anexe
HCL 41: privind concesionarea suprafeței de 45 ha prin licitație publică pentru construirea de sere legume și anexe  Anexa
HCL 42: privind aprobarea Caietului de sarcini și a instrucțiunilor pentru ofertanți în vederea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 45 ha pentru construire sere de legume și anexe
HCL 43: privind desemnarea a doi consilieri în comisia de licitație
HCL 44: privind modificarea HCL nr. 62/29.10.2009
HCL 45: privind încetarea mandatului de Consilier Local al d-l Băițoiu Vasile
HCL 46: privind aprobarea documentației de urbanism PUZ pentru ” Dezvoltarea unui parc eolian 10 MW-oraș Isaccea”
HCL 47: privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 48: privind aprobarea organigramei, numărului de posturi și a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea și Compartimentului de Evidență a Persoanelor pe anul 2010
HCL 49: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2010
HCL 50: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navestiste din cadrul Grupului Școlar ”C. Brătescu” Isaccea
HCL 51: privind completarea Comisiei de analiză și verificare a tarifelor de apă și canalizare, a contractului de delegare, a statutului ADI și fundamentare a tarifelor de apă și canalizare în orașul Isaccea
HCL 52: privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Mironov Nina
HCL 53: pentru modificarea HCL nr. 6/07.07.2008 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
HCL 54: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2010
HCL 55: privind completarea Comisiei Sociale pentru analiza cererilor pentru locuințe
HCL 56: privind stabilirea locurilor destinate pentru desfășurarea adunărilor publice în orașul Isaccea
HCL 57: privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în orașul Isaccea
HCL 58: privind predarea conductei de aducțiune apă potabilă și a forajului din Valea Suhat către SC Aquaserv SA Tulcea , pe durata contractului de delegare
HCL 59: privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate în soluționarea cererilor solicitanților de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, 20 apartamente, în blocul ANL, str. M. Eminescu, nr. 5B, oraș Isaccea”
HCL 60: privind aprobarea ”Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, 20 apartamente. în blocul ANL, str. M. Eminescu, nr. 5B, orașul Isaccea”
HCL 61: privind transmiterea din proprietatea privată a orașului Isaccea și administrarea Consiliului Local al orașului Isaccea a unui imobil-teren pentru a fi transmis în proprietatea publică a Statului, în administrarea MAI prin Inspectoratul județean al Poliției de Frontieră Tulcea în vederea construirii noului sediu al sectorului poliției de Frontieră Isaccea
HCL 62: privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 63: privind emiterea avizului consultativ de funcționare , pentru anul școlar 2011-2012, a unității cu personalitate juridică Grup Școlar ” C. Brătescu” Isaccea și a structurii arondate-Școala cu clasele I-IV Revărsarea
HCL 64: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2010
HCL 65: privind aprobarea metodologiei și a criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență
HCL 66: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2010
HCL 67: privind inventarierea imobilului-teren și construcție, bloc 20 apartamente , situat în str. N. Grigorescu, nr. 5, în domeniul public al orașului Isaccea
HCL 68: privind trecerea imobilului-teren și construcție, bloc 20 apartamente, situat în str. N. Grigorescu, nr. 5 din domeniul public al orașului Isaccea în domeniul public al statului
HCL 69: privind aprobarea planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole
HCL 70: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din carul Grupului Școlar ”C. Brătescu” Isaccea 
HCL 71: privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Isaccea în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 72: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2010