HCL 1: privind dezmembrarea (dezlipirea) suprafeței de 20.000 mp, teren extravilan, proprietate privată a orașului Isaccea, CF 30213, situat în tarla 42, parcela 494, str. C. Libertății, FN
HCL 2: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2011
HCL 3: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2011 din orașul Isaccea
HCL 4: privind aprobarea angajării ca avocat a d-nei Pătrașcu Elena în dosarul nr. 6248/327/2010 în scopul apărării intereselor persoanelor(primar,secretar,consilieri locali) ce au calitate de intimați în dosarul sus-menționat
HCL 5: privind însușirea și aprobarea PUZ-” Punct de trecere frontieră:România- Isaccea-Orlovca-Ucraina”, proiect nr. 447/2009 elaborat de SC Promodo SRL Tulcea, beneficiar SC MBS SRL
HCL 6: privind aprobarea constituirii Comisiei Locale de ordine publică a orașului Isaccea
HCL 7: privind aprobarea redevenței datorată de către SC Aquaserv SA Tulcea conform contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din județul Tulcea
HCL 8: privind modificarea și completarea Anexei nr. 18 la HCL nr. 38/30.06.2010 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2011 în orașul Isaccea
HCL 9: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții: Subproiect-Reabilitare și extindere sistem de distribuție apă potabilă, reabilitare și extindere sistem de canalizare în orașul Isaccea din carul Proiectului- Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și a stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori
HCL 10: privind aprobarea PUZ-Exploatare minieră în perimetrul Valea Aric-Valea Drumul Iazului, oraș Isaccea,proiect nr. 65/2010, elaborat de SC Optim Proiect Srl Tulcea, beneficiar BenAri Negev Ind. SRL
HCL 11: privind modificarea și completarea titlului și a art. 1 la HCL nr. 35/2007 în sensul menționării corecte a Proiectului respectiv : ”Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și a stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori” și Suproiectului ”Reabilitare și extindere sistem de distribuție apă potabilă, reabilitare și extindere sistem de canalizare în orașul Isaccea, județul Tulcea”
HCL 12: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie-mai 2011
HCL 13: privind stabilirea cuantumurilor veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru neviole unei familii în accepțiunea legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare
HCL 14: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navestiste din cadrul Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 15: privind aprobarea constituirii și exercitării unor drepturi reale speciale asupra drumurilor de exploatare prevăzute în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre în favoarea SC Enel Green Power România 
HCL 16: privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anul 2011, 50 de ani de căsătorie și domiciliază pe raza orașului Isaccea
HCL 17: privind înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării
HCL 18: privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului
HCL 19: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Aquaserv SA Tulcea pe anul 2011
HCL 20: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al asociației Intercomunitare ” dezvoltarea Durabilă a Serviciului de apă și canalizare” din județul Tulcea pe anul 2011
HCL 21: privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a terenului, inventariat în domeniul public al orașului, în suprafață de 1mp, către GDF Suez Energy România SA în scopul amplasării stației de protecție catodică în zona Stației de Reglare-Măsurare gaze , din orașul Isaccea, respectiv pe str. 1 Decembrie nr. 56
HCL 22: privind aprobarea decontului pentru cadrele didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea 
HCL 23: privind inventarul în domeniul public al orașului Isaccea a terenului în suprafață de 0,44 ha, categorie de folosință construcții-diguri, situat în tarla 91, parcela 1307/1
HCL 24: privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local, pentru anul 2011, propuse a fi executate de beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr.276/2010 pentru modificarea și completarea legii416/2001 privind venitul minim garantat
HCL 25: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul I al anului bugetar 2011
HCL 26: privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2010
HCL 27: privind susținerea Programului ” Biblionet-lumea în biblioteca mea” pentru Biblioteca orășenească Isaccea
HCL 28: privind inventarierea în doemniul privat al orașului Isaccea a terenului în suprafață de 0,14 ha , categorie de folosință construcții, situat în tarla 43, parcela 529
HCL 29: privind dezlipirea suprafeței de 150.900 mp, teren extravilan, proprietate privată a orașului Isaccea, CF 30227, situat în tarla 66, parcela 737 în două loturi și alipirea a două loturi, proprietate privatăa orașului Isaccea, identificate după cum urmează: teren în suprafață de 80320 situat în tarla 66, parcela 737, CF 30428 și teren în suprafață de 239715,73 mpsituat în tarla 28,parcela 350/1, CF815
HCL 30: privind acordul de amplasare a centralei electrice eoliene T11 sub limita de siguranță a drumului de exploatare nr. 731, respectiv la 14 m și aprobarea constituirii și exercitării unor drepturi reale speciale asupra drumurilor de exploatare prevăzute în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre în favoarea SC WindNovo SRL Tulcea
HCL 31: privind modificarea și completarea art. 1 la HCL nr. 68/2010 privind trecerea imobilului teren și construcție, bloc 20 apartamente, situat în str. N Grigorescu nr. 5 din domeniul public al orașului Isaccea în domeniul public al statului
HCL 32: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 211 mp, categorie de folosință arabil situat în tarla 42, parcela 1636, str. Cuza Vodă nr. 22
HCL 33: privind dezlipirea suprafeței de 2197 mp, teren intravilan, proprietate privată a orașului Isaccea, situat în tarla 65, parcela 2308, pe strada Cloșca nr. 1
HCL 34: privind înventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a unor suprafețe de teren situate în intravilanul și extravilanul orașului Isaccea
HCL 35: privind aprobarea decontului cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 36: privind aprobarea Strategiei și Planului de acțiuni pentru conservarea biodiversității și utilizarea durabilă a componentelor sale în zona M-ții Măcinului
HCL 37: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-august 2011
HCL 38: privind aprobarea PUZ- ” Construire parc turbine eoliene” elaborat de SC Atelier 2 SRL Tulcea beneficiar SC WindNovo SRL Tulcea
HCL 39. privind modificarea tarifului pentru apa potabilă și canalizare menajeră și aprobarea Stratefiei de tarifare pentruapa potabilă și canalizare în orașul Isaccea conform Contractului de finanțare din Fonduri de coeziune nr. 91802/2008
HCL 40. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2011
HCL 41: privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Vulpe Mihai
HCL 42: privind constatarea validării mandatului de consilier local al d-lui Feta Musin din partea Partidului Democrat-Liberal-Organizația Județeană Tulcea
HCL 43: privind modificarea și completarea comisiei de specialitate a Consiliului Local Isaccea nr. 2 pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și arhitectură
HCL 44: privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012 în orașul Isaccea
HCL 45: privind aprobarea Nomenclatorului stradal al orașului Isaccea
HCL 46: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea pentru lunile mai și iunie 2011
HCL 47: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 1000 mp, categorie de folosință arabil, situat în tarla 98, parcela 3526, str. Vișinului
HCL 48: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2011
HCL 49: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada septembrie- noiembrie 2011
HCL 50: privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării parcelei de teren în suprafață de 20 000 mp situată în T5, parcela 42/1, teren extravilan, categorie de folosință neproductiv, domeniu privat al orașului Isaccea
HCL 51: privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 52: privind inventarierea în domeniul public al orașului Isaccea a suprafeței totale de 13772,27 mp și darea în administrarea Consiliului Județean Tulcea a acestui imobil pentru construcția obiectivului de investiții ” Închidere depozit neconform Isaccea”, aferent proiectului ” Sistem de Management integrat al Deșeurilor în județul Tulcea”
HCL 53: privind modificarea Tabelului nominal cu personalul încadrat în serviciul voluntar pentru Situații de urgență aprobat prin HCL nr. 13/2006 cu privire la componența Grupei de stingere a incendiilor
HCL 54: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul II al anului bugetar 2011
HCL 55: privind modificarea art.1 a HCL nr. 34/2011 privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a unor suprafețe de teren situate în intravilanul și extravilanul orașului Isaccea
HCL 56: privind modificarea anexei la HCL nr. 30/2008, poz. 1-5 și dezmembrarea(dezlipirea) suprafeței de 85580 mp, teren extravilan, proprietate privată a orașului Isaccea, situat în tarla 5, parcela Nm 42/1 și a suprafeței de 114,931  situat în tarla 5, parcela Nm 532
HCL 57: privind aprobarea Documentației de atribuire conținând caietul de sarcini, Instruciunile pentru ofertanți și Formularele în vederea concesuionării parcelei de teren în suprafață de 20000 mp, situată în T5, parcela 42/1/4, teren extravilan, categorie de folosință Nm, domeniu privat al orașului Isaccea, prin licitație publică
HCL 58: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2011
HCL 59: privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în orașul Isaccea
HCL 60: privind modificarea și completarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 18/2011
HCL 61: privind stabilirea locurilor de păstrare a bărcilor și ambarcațiunilor, a locurilor pentru activitățile de agrement și sportive, a locurilor pentru pășunatul animalelor și a locurilor de desfășurare a vânătorii animalelor de pradă
HCL 62: privind acordul Consiliului Local al orașului Isaccea dat în favoarea SC BenAri Negev IND SRL în conformitate cu art. 7, pct.7.2.4 din contractul de asociere în participațiune nr. 1280/2008
HCL 63: privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării parcelei de teren în suprafață de 15.000mp, situață în T5, PNm 5332/2, teren extravilan, categorie de folosință neproductiv, domeniu privat al orașului Isaccea
HCL 64: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 419 mp, situat în tarla 40, parcelele A1540 și Vh 1539
HCL 65: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea pentru luna septembrie 2011
HCL 66: privind aprobarea PUZ- ” Lucrări de dezvoltare parc centrală eoliană” elaborat de SC Ideal Construct SRL Tulcea , beneficiar SC Galrom Construct SRL
HCL 67: privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local Isaccea pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 68: privind aprobarea Documentației de atribuire conținând caietul de sarcini, Instrucțiunile pentru ofertanți și Formularele în vederea concesionării parcelei de teren în suprafață de 15.000 mp situată în T5, parcela Nm 532/2, teren extravilan, domeniul privat al orașului Isaccea, prin licitație publică
HCL 69: privind modificarea și completarea art. 63 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în orașul Isaccea aprobat prin HCL nr. 59/2011
HCL 70: privind aprobarea contului de execuție a bugetului local Isaccea, pentru trimestrul III al anului bugetar 2011
HCL 71: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea pentru luna octombrie 2011
HCL 72: privind acordarea avizului pentru funcționarea cu personalitate juridică pentru anul școlar 2012-2013 unității de învățământ Grup Școlar ” C. Brătescu” Isaccea și structurii arondate Școala Revărsarea
HCL 73: privind acordarea avizului pentru transformarea posturilor ocupate în vederea promovării pe o treaptă superioară a personalului auxiliar al Grupului Școlar ”C. Brătescu” Isaccea
HCL 74: privind însușirea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 211 mp, situat pe str. Cuza Vodă, nr. 22, oraș Isaccea
HCL 75: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2011
HCL 76: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2011
HCL 77 privind acordarea burselor pentru elevii din cadrul Grupului Școlar ”C. Brătescu” Isaccea
HCL 78: privind însușirea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 59 mp, situat pe str. 1 Decembrie, nr. 5, oraș Isaccea
HCL 79: privind închirierea terenului în suprafață de 58 mp, situat pe str. 1 Decembrie nr. 5, oraș Isaccea , prin licitație publică cu strigare
HCL 80: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2011