HCL 2: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2012 din orașul Isaccea

HCL 3: privind stabilirea plafonului creanțelor fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2011

HCL 4: privind modificarea și completarea anexei nr.2 la HCL nr. 44/2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2012 în orașul Isaccea

HCL 5: privind aprobarea decontului cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea

HCL 6: privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2012 propuse a fi executate de beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

HCL 7: privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului orașului Isaccea pe anul 2011

HCL 8: privind demembrarea(dezlipirea) suprafeței de 13,95 ha, teren extravilan, proprietate privată a orașului Isaccea, situat în tarla 33, parcela 381

HCL 9: privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 48 mp, situat pe str. 1 Decembrie, nr. 45, care face parte din domeniul privat al orașului Isaccea către Filiala Locală a Uniunii Județene a Pensionarilor din orașul Isaccea

HCL 10: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2012

HCL 11: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ”C.Brătescu” Isaccea

HCL 12: privind completarea HCL nr.8/31.01.2012 privind dezmembrarea( dezlipirea) suprafeței de 13,95 ha, teren extravilan, proprietate privată a orașului Isaccea, situat în tarla 33, parcela 381

HCL 13: privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea

HCL 14: privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Aquaserv SA Tulcea pe anul 2012

HCL 15: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul IV al anului bugetar 2011

HCL 16: privind aprobarea PUD-”Construire spălătorie auto” în orașul Isaccea, str. 1 Decembrie, nr. 69

HCL 17: privind actualizarea Anexelor nr. 5 și nr. 18 la HCL nr. 44/2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2012 în orașul Isaccea

HCL 18: privind modificarea articolelor 2,3,4 din HCL nr. 56/2011

HCL 19: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 3240 mp, categorie de folosință curți construcții, situat în tarla 62, parcela 2161/1, str. LIvezii, nr. 8

HCL 20: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 491 mp, categorie de folosință arabil, situat în tarla 40, parcela 475/1, str. Livezii, nr. 1

HCL 21: privind vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 211 mp, teren proprietate privată a orașului Isaccea, categorie de folosință arabil, situat în tarla 42, parcela 1636, str. Cuza Vodă, nr. 22 către numitul Țugui Dumitru

HCL 22: privind modificarea Anexei parte integrantă din HCL nr.68/2002 privind încadrarea terenurilor din extravilan pe categorii de folosință și zone

HCL 23: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ”C. Brătescu” Isaccea pentru luna februarie 2012

HCL 24: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2012

HCL 25: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2012

HCL 26: privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2012, 50 de ani de căsătorie și domiciliază pe raza orașului Isaccea

HCL 27: privind aprobarea premierii copiilor care au participat la campionatele naționale și județene de cros

HCL 28: privind aprobarea Regulamentului de stabilire a metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în temeiul Legii nr. 15/2003, republicată privind sprijinul acordat tinerilor în vedrea construirii unei locuințe proprietate personală

HCL 29: privind modificarea denumirii unităților de învățământ de pe raza orașului Isaccea

HCL 30: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a unor imobile cu destinația de locuință situate pe str. Brăilei, nr. 7, str. Dobrogeanu Gherea nr.13, str. Dobrogeanu Gherea nr. 13 bis

HCL 31: privind însușirea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 491 mp, situat pe str. Livezii nr. 1, oraș Isaccea

HCL 32: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul  Grupului Școlar ” C. Brătescu” Isaccea pentru luna martie 2012 

HCL 33: privind desemnarea d-lui Petre Ilie - Primar al orașului Isaccea, în vederea încheierii în formă autentică în fața notarului public a unui act de dezlipire și a unui contract de vânzare-cumpărare pentru imobilul-teren în suprafață de 379,446 mp, aferent spațiilor comerciale și Bibliotecii orășenești Isaccea, situate în str. Mircea Vodă, nr. 18,domeniu privat al orașului  Isaccea

HCL 34: privind participarea orașului Isaccea, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Zona Metropolitană-Dunărea de jos”

HCL 35: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul I al anului bugetar 2012

HCL 36: privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Isaccea

HCL 37: privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă și canalizare din județul Tulcea către SC Aquaserv SA Tulcea, aprobat inițial prin HCL nr. 65/2007

HCL 38: privind stabilirea zonelor pentru desfășurarea activităților de picnic

HCL 39: privind inventarierea în doemniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 4000,22 mp, categoria de folosință neproductiv, situat în tarla 2,parcela 33/1

HCL 40: privind însușirea raportului de evaluare nr.79/24.05.2012 privind stabilirea redevenței minime pentru concesionarea terenului întravilan în suprafață de 4000,22 mp situat în T2,Np33/1. domeniul privat al orașului Isaccea

HCL 41: privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării suprafeței de 4000,22 mp situată în T2, Np33/1, teren intravilan, categorie de folosință neproductiv, domeniu privat al orașului Isaccea

HCL 42: privind aprobarea Documentației de atribuire conținând Caietul de sarcini, Instrucțiunile pentru ofertanți și Formulare în vederea concesionării suprafeței de 4000,22 mp situată în T2, Np33/1, teren intravilan, domeniul privat al orașului Isaccea

HCL 43: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului în suprafață de 21527 mp, categorie de folosință Drum de exploatare

HCL 44: privind vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 491 mp, teren proprietate privată a orașului Isaccea, categorie de folosință arabil, situat în T40. parcela 475/1, str. Livezii, nr. 1 către numitul Băsărăbeanu Costel

HCL 45: privind vânzarea imobilului cu destinația de locuință ce aparține domeniului privat al orașului Isaccea situat ăn oraș Isaccea, str. Crinului, nr. 2, bl.85, sc. C. parter, apartament compus din trei camere, în suprafață totală de 73 mp, CF 30027/C1-410  d-lor Costache și Tudorița Foca prin încheiere în formă autentică în fața notarului public a contractului de vânzare-cumpărare

HCL 46: privind însușirea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 1000 mp situat pe strada Vișinului , tarla 98, parcela 3526, oraș Isaccea și aprobarea vânzării acestuia prin licitație publică cu strigare

HCL 47: privind acordarea dreptului de utilizare a unor segmente din DE 686/1(372,5 ml) și DE 621(321,5 ml) situat în extravilanul orașului Isaccea către SC Ra-Ra Parc SRL

HCL 48: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Grupului Școlar ”C. Brătescu” Isaccea pe luna aprilie 2012

HCL 49: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2012

HCL 50: privind aprobarea PUZ-”Construire centrală fotovoltaică Isaccea și racordarea acesteia la SEN prin amplasare LES” în extravilanul orașului Isaccea

Hotărâri ale Consiliului Local al orașului Isaccea în mandatul 2012-2016

HCL 1:  privind constattarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului Local al orașului Isaccea

HCL 2:  privind constatarea rezultatului validării mandatelor de consilieri ai Consiliului Local al orașului Isaccea 

HCL 3: privind constituirea Consiliului Local al orașului Isaccea

HCL 4: privind alegerea președintelui de ședință al consiliului Local al orașului Isaccea pentru perioada iulie-septembrie 2012

HCL 5: privind alegerea Viceprimarului orașului Isaccea

HCL 6: privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Isaccea

HCL 7: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 500 mp, categorie de folosință neproductiv, situat în tarla 102, parcela 3588

HCL 8: privind instituirea unor drepturi de superficie,uz și servitute în favoarea SC Eolian Center SRL în vederea realizării obiectivului ” Montare punct conexiune și cablu electric de la punctul de conexiune la stația electrică pentru racordarea la reteaua electrică a parcului al cărui beneficiar este SC Eolian center SRL” și instituirea unor drepturi de uz și servitute în favoarea SC Enel Distributie Dobrogea SA în vederea realizării aceluiași obiectiv

HCL 9: privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 86.321 euro pentru realizarea investițiilor publice aferente proiectului ” Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată din județul Tulcea”

HCL 10: privind ajustarea tarifelor practicate de SC Compania Romprest Service SA pentru prestarea serviciilor de salubrizare în orașul Isaccea

HCL 11: privind modificarea Documentației de atribuire conținând Caietul de sarcini, Instrucțiunile pentru ofertanți și Formulare în vederea concesionării suprafeței de 4000,22 mp situată în T2, NP 33/1, teren intravilan, categorie de folosință neproductiv, domeniu privat al orașului Isaccea prin licitație publică

HCL 12: privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei orașului Isaccea, al Codului Etic al personalului din cadrul acestui serviciu și al Planului strategic de dezvoltare a Serviciilor Sociale 2012-2017

HCL 13: privind desemnarea d-lui Moraru Anastase- Primar al orașului Isaccea , ca reprezentant al UAT Isaccea în Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Durabilă a serviciilor de apă și canalizare din județul Tulcea

HCL 14: privind desemnarea d-nei Țivriș Loredana -secretar al orașului Isaccea în vederea încheierii în formă autentică în fața notarului public a unui contract de vânzare-cumpărare pentru imobilul format din teren în suprafață de 119 mp situat în str. Brăilei, nr.7 , domeniu privat al orașului Isaccea, CF 30497

HCL 15: privind desemnarea a doi consilieri locali în componența Comisiei sociale de analiză a dosarelor ce va fi constituită conform Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL

HCL 16: privind constituirea Grupului de Lucru Local (GLL) a minorității romilor la nivelul Primăriei orașului Isaccea

HCL 17: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” Constantin Brătescu” Isaccea pe lunile mai-iunie 2012

HCL 18: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul II al anului bugetar 2012

HCL 19: privind trecerea din domeniul public al orașului Isaccea și din administrarea Consiliului Local Isaccea, în domeniul privat al orașului Isaccea și în administrarea Consiliului Local Isaccea a  unor imobile formate din teren și construcții cu denumirea:Dispensar uman Isaccea,str. M.Eminescu nr.5 BIS, Casa medicului, str. M. Eminescu nr. 5, Construcții anexe aferente Casei medicului, str. M. Eminescu nr. 5, Punct sanitar Revărsarea, str. Victoriei nr. 77

HCL 20: privind aprobarea Planului Local de acțiune pentru romi pentru perioada 2012-2013

HCL 21: privind desemnarea a doi consilieri locali în componența Comisiei de avizare a programului de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în orașul Isaccea

HCL 22: privind desemnarea a doi consilieri locali în componența Comisiei de analiză a dosarelor ce va fi constituită conform Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

HCl 23: privind modificarea organigramei și  a tabelului nominal cu personalul încadrat în Serviciul voluntar pentru Situații de urgență aprobat prin HCL nr. 13/2006

HCL 24: privind participarea orașului Isaccea la constituirea ” Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de deșeuri menajere” Tulcea

HCL 25: privind vânzarea imobilului cu destinația de locuință ce aparține domeniului privat al orașului Isaccea, situat în oraș Isaccea, str. Mircea Vodă, nr. 8, bl.60, ap.19, sc. C, compus din 4 camere, în suprafață totală de 81 mp,Nr. CF 30024-C1-U5, d-nei Bălan Nadia prin încheierea în formă autentică în fața notarului public a contractului de vânzare-cumpărare

HCL 26: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2012

HCL 27: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață totală de 6000 mp, din care : 5000 mp, situat în T23,P833/2 și 1600 mp, situat în T57,parcela 2016/3

HCL 28: privind includerea în anexa 5-”Bunuri de retur” la contractul de delegare de gestiune încheiat între UAT Isaccea și SC Aquaserv SA a suprafeței de 5000 mp, categorie de folosință pășune, situat în T23,P833/2, teren intravilan, domeniul privat al orașului Isaccea

HCL 29: privind desemnarea d-lui consilier local Barbu Niculae pentru a reprezenta interesele UAT Isaccea în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Fruvinis SA

HCL 30: privind desemnarea d-nei Panait Magdalena, posesoare a CI sr TC, nr. 220489, domiciliată în orașul Isaccea, str. 1 Mai, nr. 7, ca reprezentant al orașului Isaccea în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Aquaserv SA Tulcea

HCL 31: privind desemnarea d-lui consilier local Găteje Gheorghe ca reprezentant al orașului Isaccea în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea

HCL 32: privind radierea din evidențele contabile ale UAT Isaccea a spațiului cu altă destinație, situat pe str. Crinului, bl.85,sc.B, parter,Nr. Inv. 1045, oraș Isaccea

HCL 33: privind prelungirea valabilității PUG al orașului Isaccea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG

HCL 34: privind modificarea Anexei nr. 1 a HCL nr. 59/28.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activităților comerciale și a serviciilor de piață în orașul Isaccea

HCL 35: privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 24/27.03.2009 privind aprobarea Regulamentului de ordine publică a orașului Isaccea

HCL 36: privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a zonelor de agrement stabilite privind desfășurarea activităților de picnic

HCL 37: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2012

HCL 38: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2012

HCL 39: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul III al anului bugetar 2012

HCL 40: Privind aprobarea regulamentului de conferire a titlului de ” Cetățean de onoare al orașului Isaccea”

HCL 41: privind închirierea spațiilor cu destinația de ” Dispensar uman” situat pe str. M.Eminescu nr. 5 bis și ” Punct sanitar” situat pe strada Victoriei . nr. 77, proprietate privată a orașului Isaccea, fără licitație publică

HCL 42: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 392 mp, categorie de folosință curți construcții, situat în T76,parcela 3025, str. Cuza Vodă, nr. 19

HCL 43: privind desemnarea d-lui consilier local Șerban Marius Cătălin ca reprezentant al Consiliului Local Isaccea în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea

HCL 44: privind acordarea burselor pentru elevii din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea

HCL 45: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru luna septembrie 2012 

HCL 46: privind scoaterea din funcțiune a unor active fixe necorporale

HCL 47: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2012

HCL 48: privind închirierea prin licitație publică a imobilului-garsonieră, cu destinaația spațiu de locuit, situat în oraș Isaccea, str. 1 Decembrie, nr. 95,bl.60 garsoniere. ap.6, ce face parte din domeniul privat al orașului Isaccea

HCL 49: privind repartizarea locuinței ANL-garsonieră, situată în orașul Isaccea, str. N. Grigorescu, nr. 5, bl.20. ap.17

HCL 50: privind aprobarea aderării orașului Isaccea la Societatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Tulcea, în calitate de membru susținător

HCL 51: privind rectificarea reevaluării pe anul 2011 a unor active fixe corporale

HCL 52: privind înventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a imobilului format din locuință în suprafață construită de 56 mp și teren aferent în suprafață de 142 mp, situat în intravilanul orașului Isaccea, str. Livezii nr. 43J

HCL 53: privind rezilierea unor contracte de închiriere a locuințelor ANL

HCL 54: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru luna octombrie 2012

HCL 55: privind modificareaHCL nr. 42/31.05.2012 privind aprobarea Documentației de atribire conținând Caietul de sarcini, Instrucțiunile pentru ofertanți și formulare în vederea concesionării suprafeței de 4000,22 mp situată în T2, Np 33/1, terem intravilan, categorie de folosință neproductiv, domeniu privat al orașului Isaccea prin licitație publică

HCL 56: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2012

HCL 57: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2012

HCL 58: privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2012

HCL 59: privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 în orașul Isaccea 

HCL 60: privind aprobarea Regulamentului privind închirierea, repartizarea și administrarea locuințelor din domeniul public sau privat al orașului Isaccea

HCL 61: privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii

HCL 62: privind aprobarea cotizației în cuantum de 1,5 lei/locuitpr pentru perioada 05.09.2012-31.12.2012 , în calitate de membru fondator al Asociației Intercomunitare ” Zona Metropolitană Dunărea de jos”

HCL 63: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de reprezentare a SC Aquaserv SA Tulcea

HCL 64: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică pentru dosarul având ca obiect deschiderea procedurii insolvenței împotriva SC Alizor Elin SRL

HCL 65: privind corectarea erorii materiale cuprinse în art. 1 al HCL nr.10/26.02.2010 privind transmiterea în administrare către SC Aquaserv SA Tulcea a Drumului de exploatare în lungime de 770 m, cu o suprafață de 3800 mp, pe perioada contractului de delegare în vederea realizării investiției ” Stație de Epurare în aglomerările urbane Măcin și Isaccea-CL 5”

HCL 66: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navestiste din cadrul Liceului ” C. Brătescu” Isaccea pentru luna noiembrie 2012

HCL 67: privind revocarea HCL nr. 48/19.11.2012 privind închirierea prin licitație publică a imobilului cu destinația spațiu de locuit situat în orașul Isaccea, str. 1 Decembrie, nr. 95,ap.6 , domeniu privat al orașului Isaccea