HCL 1: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2013
HCL 2: privind completarea și modificarea HCL nr. 59/21.12.2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 în orașul Isaccea
HCL 3: privind modificarea și completarea HCL nr.59/21.12.2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 în orașul Isaccea
HCL 4: privind acordarea avizului unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul teoretic ”C.Brătescu” Isaccea și unității de învățământ fără personalitate juridică Școala Primară Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2013-2014
HCL 5: privind aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea pentru anul 2013
HCL 6: privind evaluarea performanțelor profesionale ale Secretarului orașului Isaccea pe anul 2012
HCL 7: privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2013, propuse a fi executate de beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
HCL 8: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru terenuri aparținând domeniului privat al orașului Isaccea, ocupate cu garaje și a căror contracte de concesiune pentru terenuri aparținând domeniului privat al orașului Isaccea , ocupate cu construcții cu destinația de locuință
HCL 9: privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate pentru proiectul ” reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Tulcea”- aglomerarea Isaccea și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor din aglomerarea Isaccea
HCL 10: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului ”C. Brătescu” Isaccea pentru luna decembrie 2012
HCL 11: privind încetarea contractului de concesiune nr.1999/30.05.2005
HCL 12: privind completarea și modificarea HCL nr. 59/21.12.2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 în orașul Isaccea
HCL 13: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru anul bugetar 2012
HCL 14: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 15: privind aprobarea Regulamentului privind modul de închiriere a terenurilor proprietate a orașului Isaccea aferente unor construcții
HCL 16: privind modificarea Contractelor de închiriere nr.5488/2010, nr. 506/2010, nr. 1151/2010, nr. 6398/2008, nr. 7441/2010 și a Contractului de concesiune nr. 904/2008
HCL 17: privind stabilirea componenței Comisiei pentru analizarea dosarelor, stabilirea ordinii de prioritate și repartizarea locuințelor din domeniul public/privat al orașului Isaccea
HCL 18: privind aprobarea listelor cuprinzând persoanele care au acces/nu au acces la locuință și ordinea de prioritate conform Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL
HCL 19: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 14.01-15.02.2013
HCL 20: privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 212.000 lei , în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare , precum și modificarea unor acte normative 
HCL 21: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 22: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 23: privind modificarea art.4 din HCL nr. 46/2012
HCL 24: privind completarea HCL 46/2010, HCL nr. 5/2011, HCL nr. 10/2011, HCL nr. 38/2011, HCL nr. 66/2011
HCL 25: privind închirierea prin atribuire directă d-lui Achimov Ion, a terenului aferent garajului auto în suprafață de 21,45 mp situat pe strada Vidin, nr. 2 , oraș Isaccea ce face parte din domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 26: privind revocarea HCL nr. 61/2012 privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și a actului adițional nr. 678/2013 la Contractul de închiriere nr. 7143/2009
HCL 27: privind aprobarea loturilor de teren identificate în vederea atribuirii conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală și aprobarea cererilor formulate de d-l Ion vasile pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 400 mp și de d-na Daneș Florina
HCL 28: privind dezlipirea suprafeței de 2147 mp, teren intravilanm proprietate publică a orașului Isaccea, situat pe strada M.Eminescu, nr. 5B, în tarla 40, parcela 1546 în trei loturi, categorie de folosință curți construcții
HCL 29: privind aprobarea cererilor formulate de persoane fizice prin care se solicită scutirea de la plata impozitelor pe clădire și terenul aferent locuinței de domiciliu
HCL 30: privind actualizarea Anexei nr.4 la HCL nr. 3/1999 ce suprinde delimitarea zonelor situate în intravilanul orașului Isaccea și a localităților componente Revărsarea și Tichilești
HCL 31: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 18.02-15.03.2013
HCL 32: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2013
HCL 33: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2013
HCL 34: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2013 din orașul Isaccea
HCL 35: privind aprobarea bugetului creditelor externe și interne al orașului Isaccea pe anul 2013
HCL 36: privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2013, 50 de ani de căsătorie și domiciliază pe raza orașului Isaccea
HCL 37: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul I al anului bigetar 2013
HCL 38: privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii
HCL 39: privind repartizarea locuinței ANL-apartament compus din trei camere, situat în oraș Isaccea,str. M.Eminescu, nr. 5B, ap.9
HCL 40: privind prelungirea unor contracte de închiriere teren aparținând domeniului privat al orașului Isaccea, ocupat de construcții cu diferite destinații
HCL 41: privind închirierea prin atribuire atribuire directă d-lui Găteje Gheorghe a terenului aferent garajului auto în suprafață de 25 mp situat pe strada Unirii, nr. 3, oraș Isaccea ce face parte din domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 42: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 77 mp, categorie de folosință curți construcții, situat în tarla 65, parcela 2308/1, str. 1 Decembrie, FN
HCL 43: privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 5 mp, situat pe strada 1 Decembrie, FN, T65,Cc 2308/1, care face parte din domeniul privat al orașului Isaccea către Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, oraș Isaccea
HCL 44: privind completarea Anexei nr. 15-Alte taxe locale la HCL nr.12/2013 în sensul includerii taxei pentru comerț ambulant și stabilirea unor locații pentru desfășurarea activităților de comerț stradal cu caracter temporar
HCL 45: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 46: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C.Brătescu” Isaccea pentru perioada 18.03-12.04.2013
HCL 47: privind repartizarea spațiilor de locuit și a terenului aferent din fondul locativ al UAT Isaccea
HCL 48: privind aprobarea dobânzilor și comisioanelor aferente proiectului ”Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată din județul Tulcea”
HCL 49: privind modificarea și completarea art.3 din HCL nr.9/31.07.2012 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 86.321 euro pentru realizarea investițiilor publice aferente proiectului ”reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată din județul Tulcea”
HCL 50: privind aprobarea proiectului ”Implementarea la nivelul județului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payments și e-guvernare precum și a asigurării conexiunilor la broadband”
HCL 51: privind revocarea HCL nr. 34/2012 privind participarea orașului Isaccea, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Zona Metropolitană Dunărea de Jos” și HCL nr. 62/2012 privind aprobarea cotizației în cuantum de 1,5 lei/locuitor pentru perioada 05.09.2012-31.12.2012 , în calitate de membru fondator al Asociației Intercomunitare ” Zona Metropolitană Dunărea de jos”
HCL 52: privind prelungirea contractului de închiriere nr. 4966/2008, pentru teren aparținând domeniului privat al orașului Isaccea, ocupat de construcție cu destinația sediu bancă
HCL 53: privind aprobarea PUZ-” Lucrări de construire lăcaș de cult-Schit” în extravilanul orașului Isaccea, tarla 66, parcela 769
HCL 54: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 15.04-17.05.2013
HCL 55: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința ordinară din 31.05.2013
HCL 56: privind completarea HCL nr. 50/20.06.2021 privind aprobarea PUZ- ”Construire centrală fotovoltaică Isaccea și racordarea acesteia la SEN prin amplasare LES în extravilanul orașului Isaccea”
HCL 56/1: privind inițierea procedurii privind închirierea suprafețelor de teren-pajiști aflate în domeniul privat al orașului Isaccea conform HCJ nr. 737/12.02.2007
HCL 57: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2013
HCL 58: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a SC Aquaserv Sa Tulcea pe anul 2013 
HCL 59: privind aprobarea procedurilor de adoptare a actelor administrative cu caracter normativ și cele care privesc participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite în procesul de elaborare  a actelor administrative normative și la procesul de luare a deciziilor
HCL 60: privind revocarea art. 2 din HCL nr. 28/16.05.2011 privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului în suprafață de 0,14 ha, categorie de folosință construcții, situatîn T43, P529
HCL 61: privind preluarea unui contract de închiriere
HCL 62: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 667 mp, situat pe str. N. Bălcescu, nr. 8, T 3, parcelele A107 și Cc108, categorie de folosință arabil și curți construcții
HCL 63: privind dezmembrarea(dezlipirea) suprafeței de 667 mp, teren intravilan, proprietate privată a orașului Isaccea, situat pe str. N.Bălcescu, nr. 8, T3, P A107 și Cc108 în 9 loturi , categorie de folosință arabil și curți construcții
HCL 64:privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1151/2010 pentru un teren în suprafață de 1500 mp aparținând domeniului privat al orașului Isaccea, ocupat de o construcție provizorie pe o suprafață de 80 mp
HCL 65: privind repartizarea locuinței ANL-apartament garsonieră, situat în orașul Isaccea, str. N. Grigorescu, nr. 5, ap.10
HCL 66: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 67: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic „C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 20.05-14.06.2013
HCL 68: privind aprobarea transformării unor posturi din aparatul de specialitate al Primarului orașului Isaccea precum și aprobarea statului de funcții
HCL 69: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie-septembrie 2015
HCL 70: privind inventarierea în domeniul public al orașului Isaccea a imobilelor DV53-Șoseaua Portului și DC59- Șoseaua Tichilești
HCL 71: privind aprobarea Studiului de fezabilitate și proiectului tehnic ”Îmbunătățirea infrastructurii din Zona Flag prin modernizarea drumului 53-Șoseaua portului, oraș Isaccea”
HCL 72: privind împuternicirea d-lui Primar Moraru Anastase, ca reprezentant legal al UAT Isaccea în implementarea proiectului ” Îmbunătățirea infrastructurii din zona Flag prin modernizarea drumului 53-Șoseaua portului, oraș Isaccea”
HCL 73: privins aprobarea organigramei, numărului de posturi și a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 74: privind prelungirea contractului de închiriere nr. 4627/30.07.2003 pentru teren aparținând domeniului privat al orașului Isaccea, ocupat de construcție ( balcon la spațiul de locuit existent)
HCL 75: privind rezilierea contractului nr. 8356/2010 de închiriere a locuinței ANL din oraș isaccea, str. M. Eminescu, nr. 5B,ap.2, titular Aurelian Tecuță
HCL 76: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 77: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 17.06-05.07.2013
HCL 78: privind înlocuirea d-lui primar Moraru Anastase îm Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de deșeuri Menajere Tulceacu d-na Larie Daniela, domiciliatăîn oraș isaccea, str. 1 Decembrie , nr. 36
HCL 79: privind aprobarea studiului de fezabilitate și proiectului tehnic ” Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin extinderea sistemelor de apă potabilă și canalizare în oraș Isaccea”
HCL 80: privind împuternicirea d-lui Primar Moraru Anastase, ca reprezentant al UAT Isaccea în implementarea proiectului ” Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin extinderea sistemelor de apă potabilă și canalizare în oraș Isaccea”
HCL 81: privind aprobarea Studiului de fezabilitate și proiectului tehnic ” Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin realizarea unor branșamente în vederea funcționării sistemelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare din orașul Isaccea”
HCL 82: privind împuternicirea d-lui Primar Moraru Anastase, ca reprezentant al UAT Isaccea în implementarea proiectului ” Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin realizarea unor branșamente în vederea funcționării sistemelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare în orașul Isaccea”
HCL 83:privind aprobarea introducerii Sitului arheologic ” Cetatea Noviodunum” pe Lista tentativă UNESCO a României
HCL 84: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2013
HCL 85: privind împuternicirea d-lui Primar Moraru Anastase, ca reprezentant al UAT Isaccea în implementarea proiectului ” Decolmatare Canal Valea Ceair din localitatea Isaccea”
HCL 86: privind inventarierea în doemniul public al orașului Isaccea a canalului de preluare a apelor pluviale denumit ” Canal Valea Ceair”
HCL 87: privind împuternicirea d-lui primar Moraru Anastase, ca reprezentant legal al UAT Isaccea în implementarea proiectului ” Facilități de acostare la Isaccea”
HCL 88: privind împuternicirea d-lui primar Moraru Anastase, ca reprezentant legal al UAT Isaccea în implementarea proiectului ” Implicare activă a cetățenilor în viața comunităților locale sub umbrela Europei”
HCL 89: privind inventariereaîn doemniul public al orașului Isaccea a unor terenuri situate în intravilanul orașului Isaccea cu destinația dig de apărare împotriva inundațiilor, drum vicinal și canal de desecare
HCL 90: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 91: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul II al anului bugetar 2013
HCL 92: privind aprobarea inițierii procedurii de vânzare prin licitație publică cu strigare a pachetului de acțiuni deținut de UAT Isaccea la SC Fruvinis SA
HCL 93: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” Îmbunătățirea infrastructurii din Zzona Flag prin modernizarea drumului 53-Șoseaua Portului, oraș Isaccea”
HCL 94: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin extinderea sistemelor de apă potabilă și canalizare în oraș Isaccea”
HCL 95: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin realizarea unor branșamente în vederea funcționării sistemelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare în oraș Isaccea”
HCL 96: privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 11 mp, situat în incinta clădirii P+1, str. N.Grigorescu, nr. 1, oraș Isaccea , care face parte din domeniul privat al orașului Isaccea către Agenția de ocupare a forței de muncă Tulcea
HCL 97. privind aprobarea concesionării suprafeței de 2 ha, situată în T5,Nm 523/3, teren extravilan, categorie de folosință neproductiv , domeniul privat al orașului Isaccea prin licitație publică și a Studiului de oportunitate
HCL 98: privind încetarea contractului de concesiune nr.8163/08.10.2010
HCL 99: privind încetarea contractelor de închiriere nr. 6102/2008 și nr. 6398/2008
HCL 100: privind desemnarea persoanelor împuternicite de către Consiliul Local Isaccea să procedeze la semnarea actelor de vânzare-cumpărare, de dezmembrare, de schimb și  actelor de donație care se vor încheia în numele și pentru orașul Isaccea
HCL 101: privind desemnarea câte unui reprezentant al Consiliului Local Isaccea în : Consiliul de Administrație, Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității și Comisia pentru prevenirea și combatrerea violenței în mediul școlar din vadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru anul 2013-2014

HCL 102: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridicăHCL 102: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică

HCL 103: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2013HCL 103: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2013
HCL 104: privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul la proprietatea publică sau privată a orașului Isaccea în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau muntării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare protejată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice
HCL 105: privind transmiterea  în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții-CNI SA a imobilului și terenului aferent în suprafață de 318,92 mp, cu destinația Sala de Sport, CF 30893, domeniu public al orașului Isaccea, pe durata execuției lucrărilor de consolidare și reabilitare a obiectivului
HCL 106: privind realizarea obiectivului ” Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului cultural(Casa de Cultură) din orașul Isaccea
HCL 107: privind aprobarea trecerii imobilului ” Casa de Cultură” din patrimoniul public al orașului Isaccea în patrimoniul privat al orașului Isaccea, situat pe strada 1 Decembrie, nr.31 și transmiterea în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții- CNI SA , pe durata execuției lucrărilor de reabilitare, modernizare și dotare a Casei de Cultură
HCL 108: privind aprobarea documentației de atribuire conținând Caietul de sarcini,Instrucțiunile pentru ofertanți și Formularele în vederea concesionării suprafeței de 2 ha dituată în T5,Nm 523/3, teren extravilan, categorie de folosință neproductiv, domeniu privat al orașului Isaccea prin licitație publică
HCL 109: privind inventarierea în doemniul privat al UAT Isaccea a suprafeței de 2394 mp, teren intravilan, situat în T5,P 42/1/6, categorie de folosință curți construcții  și dezlipirea( dezmembrarea) acesteia în trei loturi
HCL 110: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul III al anului bugetar 2013
HCL 111: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2013
HCL 112: privind aprobarea transformării unor posturi din aparatul de specialitate al Primarului orașului Isaccea precum și aprobarea statului de funcții
HCL 113: privind încetarea contractului de închiriere nr. 445/23.01.2003
HCL 114: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a unor imobile cu destinația terenuri, situate în intravilan
HCL 115. privind repartizarea locuinței ANL-apartament cu 2 camere, situat în orașul Isaccea, str. M. Eminescu, nr. 5B,, ap.2
HCL 116: privind repartizarea spațiilor de locuit și a terenului aferent din fondul locativ al UAT Isaccea
HCL 117: privind acordarea burselor pentru elevii din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 118: privind desemnarea a doi reprezentanță ai Consiliului Local Isaccea pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 119: privind aprobarea decontului pentru cadrele didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” pentru perioada 01.09-15.10.2013
HCL 120: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 121: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 122: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința de îndată din 25.11.2013
HCL 123: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2013
HCL 124: privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii în perioada 2013-2014
HCL 125: privind completarea HCL nr. 53/2013 privind aprobarea PUZ-” Lucrări de construire lăcaș de cult-Schit” în extravilanul orașului Isaccea, tarla 66, parcela 769
HCL 126: privind încetarea contractului de comodat încheiat între UAT Isaccea și Asociația ” Unitate pentru Sănătate”
HCL 127: privind concesionarea prin negociere directă, către d-na Panait Aneta a terenului intravilan în suprafață totală de 34 mp, domeniu privat al orașului Isaccea, situat pe str. 1 Decembrie, nr. 95, bl.60
HCL 128: privind modificarea contractului de închiriere nr.6742/2008
HCL 129: privind aprobarea concesionării suprafeței de 1,5 ha situată în T5, parcelaNm 42/1/2, teren extravilan, categorie de folosință neproductiv, domeniu privat al orașului Isaccea prin licitație publică și a studiului de oportunitate
HCL 130: privind aprobarea Documentației de atribuire cuprinzând Caietul de sarcini,Instrucțiunile pentru ofertanți și formularele în vederea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 1,5 ha, situată în T5,Nm42/1/2, teren extravilan, categorie de folosință neproductiv, CF 30548, domeniu privat al orașului Isaccea
HCL 131: privind vânzarea unor terenuri domeniu privat al orașului Isaccea prin negociere directă,respectiv licitație publică
HCL 132: privind aprobarea achiziționării(cumpărarea) terenului extravilan în suprafață de 625,887 mp, categorie de folosință pășune, situat în tarla 33, parcela 382/1 și însușirea raportului de evaluare nr.18/2013, întocmit de evaluator autorizat Geambazu Dumitru
HCL 133: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.10-15.11.2013
HCL 134: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2013
HCL 135: privind aprobarea Planului local de acțiune pentru romi pentru perioada 2014-2015
HCL 136: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a imobilului-teren, în suprafață de 441 mp,situat în extravilanul orașului Isaccea, tarla 26,parcela 344, categorie de folosință neproductiv
HCL 137: privind concesionarea prin negociere directă, către SC Sorocam SRL a terenului extravilan în suprafață totală de 1475 mp, în vederea  realizării proiectului ” Amenajare racord la DN 22,km 131+ 962,cu drumul de acces la cariera Revărsarea”
HCL 138: privind completarea HCL nr. 28/2011 privind inventarierea în doemniul privat al orașului Isaccea a terenului în suprafață de 0,14 ha, categorie de folosință construcții, situat în tarla 43, parcela 529
HCL 139: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2013
HCL 140: privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și amenzilor aplicabile pentru anul 2014 în orașul Isaccea
HCL 141: privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2014 în orașul Isaccea
HCL 142: privind aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole
HCL 143: privind completarea HCL nr. 61/2011 privind stabilirea locurilor de păstrare a bărcilor și ambarcațiunilor, a locurilor pentru activități de agrement și sportive, a locurilor de desfășurare a vânătorii animalelor de pradă
HCL 144: privind aderarea orașului Isaccea, în calitate de membru, la Asociația de Dezvoltare Durabilă a județului Tulcea
HCL 145: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului extravilan în suprafață de 2196 mp, situat în tarla 5, parcela Nm 42/1/1, categorie de folosință neproductiv
HCL 146: privind modificarea a 28 contracte de închiriere pentru imobile cu destinația locuință și teren aferent din domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 147: privind modificarea contractului de închiriere nr. 4460/2003- bacalin Marin și Mariana și a contractelorde concesiune nr. 907/1/2008-Mitan gheorghe, 1708/2008-Stefanov Nicoleta,1723/2008-Băițoiu Vasile,907/2008-Istrate Marin, 1997/2008- Teodorescu Florin, 904/2008- SC Ben ARI Negev IND SRL, 4532/1997- Tatomir Dorel
HCL 148: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.11-15.12.2013