HCL 1: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2014
HCL 2: privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 3: privind aprobarea scăderii taxei de habitat pe contribuabil în funcție de numărul de colectări efectuate pe străzi
HCL 4: privind inventarierea în doemniul privat al orașului Isaccea a unor imobile cu destinația terenuri, situate în intravilan
HCL 5: privind aprobarea cererii formulate de d-ra Popa Raluca Elena pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 343 mp și de d-l Simion Venetius Cristian pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 343 mp conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală
HCL 6: privind aprobarea proiectului intitulat ” construire Centru național de Informare și Promovare Turistică-oraș Isacea” și a cheltuielilor legate de proiect
HCL 7: privind aprobarea documentației tehnico-economice în vederea depunerii proiectului ” Construire centru de informare și promovare turistică, oraș Isaccea” și a cheltuielilor legate de proiect
HCL 8: privind acordarea avizului unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul teoretic ”C. Brătescu”Isaccea și unității școlare fără personalitate juridică Școala Primară Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2014-2015
HCL 9: privind aprobarea proceselor-verbale de delimitare a limitelor de hotar între teritoriul administratic al orașului Isaccea și Unitățile administrativ-teritoriale: Luncavița, Somova, Niculițel, Hamcearca 
HCL 10: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.12.2013-15.01.2014
HCL 11: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2014
HCL 12: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2014 din orașul Isaccea
HCL 13: privind modificarea HCL nr. 24/27.03.2009 privind aprobarea Regulamentului de ordine publică al orașului Isaccea
HCL 14: privind aprobarea Programului de activitate privind lucrările de interes local, pentru anul 2014 propuse a fi realizate de către beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, de către părinții ai căror copii sunt instituționalizați și de către persoanele pentru care s-a dispus prestarea de muncă în folosul comunității
HCL 15: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 16: privind aprobarea proiectului ” Acțiuni de ecologizare și reciclare a deșeurilor plastice, organizate de Primăria orașului Isaccea” și împuternicirea d-lui Primar Moraru Anastase pentru implementarea acestuia
HCL 17: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru anul bugetar 2013
HCL 18: privind revocarea HCL nr. 145/2013 privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului extravilan în suprafață de 2196 mp, situat în tarla 5, parcela Nm42/1/1, categorie de folosință neproductiv
HCL 19: privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului orașului Isaccea pe anul 2013 
HCL 20:privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Aquaserv SA Tulcea pe anul 2014
HCL 21: privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2014
HCL 22: privind modificarea/completarea unor contracte de concesiune/închiriere/asociere în participațiune încheiate între UAT Isaccea și persoane fizice/juridice
HCL 23: privind aprobarea listelor cuprinzând persoanele care au acces/nu au acces la locuință și ordinea de prioritate conform Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL
HCL 24: privind prelungirea contractului de comodat nr. 7583/2013 pentru spațiul cu destinația ” birou” în suprafață de 11 mp, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea, situat pe str. N. Grigorescu nr. 1, oraș Isaccea
HCL 25: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 26: privind aprobarea protocolului de colaborare între UAT Isaccea și Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea-Poliția orășenească Isaccea
HCL 27: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.01.2014-15,02,2014
HCL 28: privind inițierea procedurii privind închirierea suprafețelor de teren-pajiști aflate în domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 29: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a unor imobile-terenuri, situate în extravilanul orașului Isaccea
HCL 30: privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2014, 50 de ani de căsătorie și domiciliază pe raza orașului Isaccea
HCL 31: privind însușirea raportului de evaluare nr.5/2014 a SC Fruvinis SA Isaccea în vederea vânzării acțiunilor deținute de Consiliul Local Isaccea, întocmit de evaluator întreprindere Blidăruș Constantin- SC Star Expert SRL
HCL 32: privind aprobarea vânzării integrale a pachetului de acțiuni deținute de Consiliul Local Isaccea la SC Fruvinis SA Isaccea
HCL 33: privind aprobarea Convenției pentru plata comisioanelor aferente garanției emise de Eximbank România în cadrul proiectului de investiții ” Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și apă uzată din județul Tulcea”
HCL 34: privind aprobarea cotizației în cuantum de 1,5 lei/locuitor pentru anul 2014 , în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea
HCL 35: privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic ”Modernizare drumuri publice în orașul Isaccea”
HCL 36: privind darea în administrare către Autoritatea navală Română prin Căpitănia Zonală Tulcea-Oficiul de Căpitănie Isaccea a terenului în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul orașului Isaccea, tarla5, parcela 42/1/6, categorie de folosință curți construcții
HCL 37: privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2014
HCL 38: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile cu destinația locuință și teren aferent, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 39: privind rezilierea contractului nr. 10448/18.11.2013 de închiriere a locuinței și a terenului aferent din oraș Isaccea, str. Livezii, nr. 43I, titular Florea Gelu Lucian
HCL 40: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.02.2014-15.03.2014
HCL 41: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2014
HCL 42: privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2014
HCL 43: privind concesionarea prin negociere directă, către d-na Mărășescu Maricica a terenului intravilan în suprafață totală de 1084 mp, aferent spațiului comercial ” Magazin mixt și bufet” situat în Revărsarea, str. Victoriei nr. 83 
HCL 44: privind repartizarea spațiului de locuit din str. Livezii, nr. 43I în suprafață de 45 mp și a terenului aferent în suprafață de 85 mp, din fondul locativ al UAT Isaccea, în regim de închiriere
HCL 45: privind modificarea HCL nr. 19/2012 privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 3240 mp, categorie de folosință curți construcții, situat în tarla 62, parcela 2161/1, str. Livezii nr. 8
HCL 46: privind  vânzarea terenului aferent spațiilor aflate la parterul imobilului P+1 din oraș Isaccea, str. Mircea Vodă nr. 18
HCL 47: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 13.03.2014-15.04.2014
HCL 48: privind modificarea/completarea HCL nr. 35/2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și proiectul tehnic ” Modernizare drumuri publice în orașul Isaccea”
HCL 49: privind modificarea HCL nr. 32/2014 privind aprobarea vânzării integrale a pachetului de acțiuni deținute de Consiliul Local Isaccea la SC Fruvinis SA Isaccea
HCL 50: privind modificarea HCL nr. 32/2014 privind aprobarea vânzării integrale a pachetului de acțiuni deținute de Consiliul Local Isaccea la SC Fruvinis SA Isaccea
HCL 51: privind analizarea cererilor nr. 3895/29.04.2014 și nr. 4414/15.05.2014 formulate de SC EnVogue Industries SRL privind exercitarea dreptului de preemțiune cu privire la cumpărarea pachetului de acțiuni deținute de Consiliul Local Isaccea la SC Fruvinis SA
HCL 52: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul I al anului bugetar 2014
HCL 53: privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al orașului Isaccea
HCL 54: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 55: privind rezilierea contractului de închiriere nr. 7140/01.09.2009 a locuinței ANL, din oraș Isaccea, str. N.Grigorescu, nr.5, ap.15, titular Anghelache Costel și repartizarea acesteia către numitul Baciu Sergiu Iulian
HCL 56: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.04.2014-15.05.2014
HCL 57: privind revocarea HCL nr. 43/30.04.2014 privind concesionarea prin negociere directă către D-na Mărășescu Maricica a terenului intravilan în suprafață totală de 1084 mp, aferent spațiului comercial ”Magazin mixt și bufet” situat în Revărsarea, str. Victoriei, nr. 83
HCL 58: privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță juridică de specialitate
HCL 59: privind modificarea HCL nr.  35/31.03.2014 , modificată și completată prin HCL nr. 48/2014 privind aprobarea DALI , a indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru proiect ”Modernizarea drumurilor publice , oraș Isaccea”
HCL 60: privind aprobarea proiectului ” Construire adăpost pescăresc în orașul Isaccea, județul Tulcea” și împuternicirea d-lui Primar Moraru Anastase , ca reprezentant legal al UAT Isaccea în implementarea acestui proiect
HCL 61: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din 23.06.2014
HCL 62: privind rezilierea contractului de asociere în participațiune nr. 8379/14.10.2014 încheiat între UAT Isaccea și SC WindNovo SRL
HCL 63: privind aprobarea participării unui număr de 20 de elevi cu rezultate foarte bune la învățătură și concursuri școlare în anul școlar 2013-2014 din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea la Tabăra Năvodari în perioada 07-13.07.2014
HCL 64: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 65: privind darea în administrare către SC Aquaserv SA Tulcea a investiției ” Reabilitarea și extinderea sistemului de distribuție apă potabilă, reabilitare și extindere sistem de canalizare în orașul Isaccea”
HCL 66: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 67: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 68: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.05.2014-15.06.2014
HCL 69: privind însușirea rapoartelor de evaluare nr.9/2014 și nr. 8/2014 a suprafețelor de teren de: 1173 mp situat pe str.Livezii nr.23, tarla 40,parcela 475/11,oraș Isaccea și de 489 mp , situat pe str. Livezii , nr.13, tarla 40,parcela 475/6. oraș Isaccea și desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de licitație/negociere directă
HCL 70: privind însușirea raportului de evaluare nr. 10/2014 a suprafeței de 34 mp, ce face parte din domeniul privat al orașului Isaccea, situat pe str. 1 Decembrie, nr. 95, bl.60, tarla 55, parcela 1956 și desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de negociere directă în vederea concesionării terenului
HCL 71: privind aprobarea acordului de garantare a finanțării rambursabile interne în valoare de 86.321 euro aferente investițiilor din proiectul ” reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată din județul Tulcea”
HCL 72: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie-septembrie 2014
HCL 73: privind aderarea orașului Isaccea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ” ITI Delta Dunării” Tulcea 
HCL 74: privind aprobarea constituirii fondului public de risc pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din acordurile de garantare a finanțării rambursabile interne în valoare de 86.321 euro aferente investițiilor din proiectul ” Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată din județul Tulcea”
HCL 75: privind desemnarea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale ale UAT Oraș Isaccea
HCL 76: privind aprobarea modelului și conținutului documentelor în vederea alocării sprijinului financiar unităților de cult de pe raza orașului Isaccea
HCL 77: privind încetarea contractului de închiriere nr. 9995/2005 și aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 18.02 mp, teren intravilan, situat pe str. Vidin, nr. 2, aferent unui garaj auto, d-lui Simion Stelian
HCL 78: privind aprobarea cererii formulate de d-l Pavel George Bogdan pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 400 mp și de d-na Geangu Elena Alina pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 400 mp conform legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală
HCL 79: privind stabilirea cuantumului chiriei pentru titularii de contracte de închiriere a locuințelor ANL, care au depășit vârsta de 35 de ani și le-a expirat perioada contractuală inițială de 5 ani conform Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL
HCL 80: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 81: privind modificarea art.1 al HCL nr. 46/2014 privind vânzarea terenului aferent spațiilor sflate la parterul imobilului P+1 din oraș Isaccea, str. Mircea Vodă, nr. 18
HCL 82: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.06.2014-15.07.2014
HCL 83: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 84: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2014
HCL 85: privind aprobarea ” DALI-Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului de cultură-Casa de Cultură Isaccea” și a indicatorilor tehnico-economici
HCL 86: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 87: privind aprobarea procedurii de autorizare a activităților economico-productive, de turism și de agrement desfășurate pe teritoriul comun al orașului Isaccea și al Rezervației Biosferei delta Dunării
HCL 88: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul II al anului bugetar 2014
HCL 89: privind însușirea Actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare aprobat prin HCL nr. 65/28.09.2007
HCL 90: privind stabilirea situațiilor deosebite în vederea acordării ajutoarelor de urgență în temeiul Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare
HCL 91: privind prelungirea valabilității unor contracte de închiriere pentru locuințele situate în oraș Isaccea, str. N. Grigorescu, nr. 5, conform Legii nr. 152/1998 pentru înființarea ANL 
HCL 92: privind aprobarea studiului de oportunitate privind lucrările de amenajare a accesului carosabil ce deservește zona de extravilan ca parte din programul de dezvoltare urbană a localității și aprobarea inițierii unui PUZ în vederea realizării proiectului ” Amenajare racord la DN22, km 131-962, cu drumul de acces la cariera Revărsarea”
HCL 93: privind aprobarea documentației de licitație privind vânzarea terenului intravilan în suprafață de 489 mp, situat pe str. Livezii, nr. 13, T40,P 475/6, oraș Isaccea
HCL 94: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2014
HCL 95: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2014
HCL 96: privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între UAT Isaccea și Sectorul Poliției de frontieră Isaccea 
HCL 97: privind acordarea burselor pentru elevii din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea
HCL 98: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobilem aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 99: privind repartizarea locuinței ANL din oraș Isaccea, str. N. Grigorescu, nr. 5, ap.12 numitului Petre Dan Andrei
HCL 100: privind darea în administrare către SC Aquaserv SA Tulcea a activului fix Foraj 1 Valea Suhat realizat în cadrul proiectului ” Reabilitarea și extinderea sistemului de distribuție apă potabilă, reabilitare și extindere sistem canalizare în orașul Isaccea”
HCL 101: privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Isaccea în Consiliul de Administrație și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2014-2015
HCL 102: privind revocarea art.2 din HCL nr. 78/31.07.2014 privind aprobarea cererii formulate de d-l Pavel George Bogdan pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 400 mp și de d-na Geangu Elena Alina pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 400 mp conform legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personalăformulate de d-l Pavel George Bogdan pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 400 mp și de d-na Geangu Elena Alina pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 400 mp conform legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală
HCL 103: privind revocarea HCL nr. 77/31.07.2014 privind încetarea contractului de închiriere nr. 9995/28.12.2005 și aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 18,02 mp, teren intravilan, situat pe str. vidin nr. 2, aferent unui garaj auto, d-lui Simion Stelian
HCL 104: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navestiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.08.2014-15.09.2014
HCL 105: privind însușirea raportului de evaluare nr.6/18.03.2014 și aprobarea concesionării cu acordarea dreptului de preferință către Federalcoop Tulcea a suprafeței de 1084 mp, teren intravilan, localitatea componentă Revărsarea, oraș Isaccea
HCL 106: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2014
HCL 107: privind modificarea/completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 7208/06.10.2006 și aprobarea prelungirii valabilității acestui contract
HCL 108: privind modificarea inventarului domeniului public al orașului Isaccea aprobat prin HCL nr. 26/10.07.2001
HCL 109: privind cumpărarea terenului intravilan în suprafață de 1200 mp, situat pe str. 1 Decembrie, tarla 54,parcela Cp1955/1
HCL 110: privind acordul Consiliului Local al orașului Isaccea în vederea amplasării unei stații de asfalt și a unei stații de beton de către SC BenAri Negev IND SRL pe suprafața de 3000 mp din suprafața de 32 ha, concesionată prin Contractul de concesiune nr. 5153/13.08.2004
HCL 111: privind însușirea Actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare aprobat pri HCL nr. 65/28.09.2007
HCL 112: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 113: privind prelungirea valabilității unor contracte de închiriere pentru locuințele situate în oraș Isaccea, conform Legii nr. 152.1998 pentru înființarea ANL, republicată
HCL 114: privind atribuirea în folosință gratuităm cu exercitarea dreptului de uz și servitute, de către SC Enel distribuție Dobrogea SA , a suprafeței de 15 mp, domeniul public al orașului Isaccea în scopul amplasării unor stâlpi pentru îmbunătățirea serviciului de distribuție a energiei electrice
HCL 115: privind stabilirea sumelor de recuperat reprezentând cota de contribuție a Asociației de proprietari Isaccea avansată de către UA Isaccea în cadrul ” Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”
HCL 116: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navestiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.09.2014-15.10.2014
HCL 117: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2014
HCL 118: privind stabilirea valorilor impozabile,impozitelor,taxelor locale și amenzilor aplicabile pentru anul 2015 în orașul Isaccea
HCL 119. privind revocarea pct.2 și pct.4 din Anexa 13 la HCL nr. 118/28.11.2014 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și amenzilor aplicabile pentru anul 2015
HCL 120: privind aprobarea Acordului de asociere cu Asociația Județeană de Fotbal Tulcea
HCL 121: privind aprobarea metodologiei de acordare a prestațiilor financiare excepționale
HCL 122: privind aprobarea planului operativ de acțiune pe timpul iernii în perioada 2014-2015
HCL 123: privind aprobarea organizării, administrării și exploatării pășunilor aflate în doemniul privat al orașului Isaccea
HCL 124: privind atribuirea în folosință gratuită a suprafeței totale de 1.96 mp, domeniul public al orașului Isaccea, către ARBDD Tulcea
HCL 125: privind repartizarea spațiului de locuit și a terenului aferent situat pe str. Livezii, nr.43H, din forndul locativ al UAT Isaccea către numita Lefter Georgeta
HCL 126: privind rezilierea contractului de închiriere nr. 5332/11.06.2012 a locuinței ANL, din oraș Isaccea, str. N. Grigorescu, nr.5, ap.1, titular Constantin Ionuț și repartizarea acestui imobil numitei Rodina Silvia
HCL 127: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 128: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2014
HCL 129: privind acordarea unui ajutor de urgență
HCL 130: privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2015 în orașul Isaccea
HCL 131: privind aprobarea cofinanțării proiectului ” Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentației de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea, în perioada 2014-2020”
HCL 132: privind aprobarea Regulamentului privind metodologia de refacere a infrastructurii domeniului public și/sau privat al orașului Isaccea
HCL 133: privind aprobarea contului de execuție a bugetului local Isaccea pentru trimestrul III al anului bugetar 2014
HCL 134: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea”
HCL 135: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 136: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navestiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.10.2014-19.12.2014
HCL 137: privind înființarea Serviciului Public de Asistență Socială