HCL 1: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2015
HCL 2: privind acordarea avizului unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea și unității de învățământ fără personalitate juridică Școala Primară revărsarea pentru funcționarea în anul 2015-2016
HCL 3: privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2015
HCL 4: privind aprobarea scăderii taxei de habitat pe contribuabil în funcție de numărul de colectări efectuate pe străzi
HCL 5: privind atribuirea în folosință gratuită către SC Enel Distribuție Dobrogea SA a unei suprafețe de teren de 145 mp, teren arabil extravilan, situat în T 42,P494, domeniu privat al UAT oraș Isaccea
HCL 6: privind aprobarea Programului de activitate privind lucrările de interes local, pentru anul 2015, propuse a fi executate de beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, de către părinții ai căror copii sunt instituționalizați și de către persoanele pentru care s-a dispus prestarea de muncă în folosul comunității
HCL 7: privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ” Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea , județul Tulcea, etapa a II-a” și a indicatorilor tehnico-economici
HCL 8: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 05.01.2015-30.01.2015
HCL 9: privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 2.500.000 lei
HCL 10: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2015
HCL 11: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru anul bugetar 2014
HCL 12: privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de salubrizare al orașului Isaccea
HCL 13: privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 5,78 ha, teren extravilan, CF 31073,CF 31074,CF 31072, conform Legii nr. 422/2001
HCL 14: privind modificarea HCL nr. 105/30.09.2014 privind însușirea raportului de evaluare nr. 6/18.03.2014 și aprobarea concesionării cu acordarea dreptului de preferință către Federalcoop Tulcea a suprafeței de 1084 mp, teren intravilan, localitatea componentă Revărsarea, oraș Isaccea
HCL 15: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2015 din orașul Isaccea
HCL 16: privind propunerea deevaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului Orașului Isaccea pe anul 2014
HCL 17: privind aprobarea listelor cuprinzând persoanele care au acces/nu au acces la locuință și ordinea de prioritate conform Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL
HCL 18: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru un imobil, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 19: privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2015
HCL 20: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 09.02.2015-28.02.2015
HCL 21: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin extinderea sistemelor de apă potabilă și canalizare”, finanțat prin POP 2007-2013 conform contractului de finanțare nr. 323/29.09.2014 și aprobarea cofinanțării acestui proiect din bugetul local cu suma de 185.998,14 lei
HCL 22: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a imobilului cu destinația teren , în suprafață de 254 mp, situat în intravilan, în T64, parcelele 2289/1 și 2289/1/1 , str. Avram Iancu , nr. 47A, oraș Isaccea
HCL 23: privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți a bugetului local în anul 2015
HCL 24: privind acordarea unui mandat special d-lui Primar, Moraru Anastase, reprezentantul UAT Isaccea în Adunarea Generală a Asociațiilor din cadrul Asociației Intercomunitare ”DEzvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea” în scopul acceptării de noi membrii 
HCL 25: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 26: privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 11 mp, situat pe str. N.Grigorescu, nr. 1, domeniu public al orașului Isaccea, către Asociația ” Grup Local de Pescărie Durabilă-Lunca Dunării” cu destinația sediu asociație
HCL 27: privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2015, 50 de ani de căsătorie și domiciliază pe raza orașului Isaccea
HCL 28: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a unor imobile cu destinația terenuri, situate în intravilan
HCL 29: privind inventarierea în doemniul public a activului fix ” Stație de pompare ape uzate ANL” și darea în administrare către SC Aquaserv SA Tulcea
HCL 30: privind atribuirea dreptului de uz și servitute de trecere, cu paltă, pentru întreaga perioadă de existență a stației de protecție catodică( max. 15 ani), a suprafeței de 1 mp, teren care face parte din domeniul public al orașului Isaccea, situat în zona de trotuar a str. Eroilor la intersecția cu str. Cuza Vodă , către SC GDF Suez Energy România SA, București
HCL 31: privind modificarea prevederilor art.1 din HCL nr. 33/28.09.2012 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al orașului Isaccea și a Regulamentului Local de Urbanism , aferent PUG
HCL 32: privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2015
HCL 33: privind completarea și modificarea Anexei nr. 7- ” Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor”, poziția nr. 16 din HCL nr. 118/2014 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale șiamenzilor aplibabile pentru anul 2015
HCL 34: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 02.03.2015-15.03.2015
HCL 35: privind alegerea președințelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2015
HCL 36: privind aprobarea noii organigrame și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 37: privind includerea în teritoriul eligibil LEADER acoperit de Parteneriatul ” Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord” Tulcea , care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2014-2020 
HCL 38: privind modificarea art.4 din HCL nr. 106/14.10.2013 privind realizarea obiectivului ” Reabilitarea, modernizarea și dotarea așezământului cultural (Casa de cultură) din orașul Isaccea” 
HCL 39: privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 0,40 ha, teren extravilan, CF 30087, conform Legii 422/2001
HCL 40: privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces lainformațiile de interes public
HCL 41: privind revocarea HCL nr. 21/06.03.2015 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Rezolvarea unor probleme de infrastructură prin extinderea sistemelor de apă potabilă și canalizare”, finanțat prin POP 2007-2013 conform contractului nr. 323/29.09.2014 și aprobarea cofinanțării acestui proiect din bugetul local cu suma de 185.998,14lei
HCL 42: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 43: privind aprobarea decontului cadrelor didactice navetiste din carul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.03.2015-15.04.2015
HCL 44: privind aprobarea contractării unui împrumutîn valoare de maximimum 2.500.000lei , în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
HCL 45: privind aprobarea achiziționării unui autoturism în sistem leasing
HCL 46: privind aprobarea participării unui număr de 20 de elevi cu rezultate foarte bune la învățătură și concursurișcolare în anul școlar 2014-2015 din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” la tabăra Năvodari
HCL 47: privind acordarea unui ajutor de urgență
HCL 48: privind preluarea unui contract de locațiune
HCL 49: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 20.04.2015-15.05.2015
HCL 50: prvind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2015
HCL 51: privind aprobarea participării unuinumăr de 20 de elevi cu rezultate foarte bune la învățătură și concursuri școlare în anul 2014-2015 din cadrul Liceului ” C. Brătescu” Isaccea la Tabăra Năvodari
HCL 52: privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr.7132/2009 încheiat între UAT Isaccea și numita Dima Carmen, pentru imobilul cu destinația garsoniră situat în oraș Isaccea, str. N. Grigorescu,nr. 1, ap.7 și aprobarea procesului-verbal nr. 4319/2015 al Comisiei Sociale ANL
HCL 53: privind prelungirea unorcontracte de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 54: privind inventarierea și înregistrarea în evidențelecontabile a mijlocului fix Dacia Logan Laureate 0,990 CP 
HCL 55: privind inventarierea și înregistrarea în evidențele contabile a mijlocului fix autobuz Mercedes-Benz Sprinter Trituro 28+2
HCL 56: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 57: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 58: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.05.2015-15.06.2015
HCL 59: privind modificarea și completarea HCL nr. 108/31.10.2014 privind modificarea inventarului domeniului public al orașului Isaccea aprobat prin HCL nr. 26/2001
HCL 60: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie-septembrie
HCL 61: privind aprobarea Convenției pentru plata comisioanelor aferente garanției emise de Eximbank România în cadrul proiectului de investiții ” Reabilitare și extinderea sistemelor de alimentare apă potabilă și apă uzată din județul Tulcea”
HCL 62: privind aprobarea organigramei, numărului de posturi și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 63: privind stabilirea sumelor de recuperat reprezentând cota de contribuție a Asociației de proprietari Isaccea avansată de către UAT oraș Isaccea în cadrul ”Programului Național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe” și modificarea art.2 din HCL nr. 53/2009
HCL 64: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a unorimobile cu destinația terenuri, situate în intravilan
HCL 65: privind modificarea și completarea HCL nr. 108/2014 privind modificarea inventarului domeniului public al orașului Isaccea aprobat prin HCL nr.26/2001
HCL 66: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru un imobil, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 67: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 16.06.2015-15.07.2015
HCL 68: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul I al anului bugetar 2015
HCL 69: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul II al anului bugetar 2015
HCL 70: privind împuternicirea din partea Consiliului Local Isaccea pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea în vederea delegării gestiunii și încheierii contractelor pentru serviciile din componența proiectului ” Sistem de Management Integrat al deșeurilor în județul Tulcea” aferent localității Isaccea
HCL 71: privind atribuirea în folosință gratuită către SC Enel Distribuție Dobrogea SA a unei suprafețe de 20 mp teren aparținând domeniului public al orașului Isaccea, nr. cadastral 30865, pentru amplasare stâlp și linie electrică aeriană și a unei suprafețe de 715 mp teren aparținând domeniului public al orașului Isaccea, nr. cadastral 30865, pentru amplasare linie electrică subterană
HCL 72: privind repartizarea spațiului de locuit situat pe strada Vidin, nr. 1, bl.60, ap.56 din fondul locativ al UAT Isaccea către numita Neculai Carmen Mariana
HCL 73: privind prelungirea valabilității unor contracte de închiriere pentru locuințele situate în oraș Isaccea, conform Legii nr. 152/1998 pentru înființarea ANL, republicată și aprobarea procesului-verbal nr. 7044/2015 al Comisiei Sociale ANL
HCL 74: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat , al orașului Isaccea pe anul 2015
HCL 75: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a imobilului cu destinația teren, în suprafață de 182 mp, situat în intravilan, în T12, parcela 425/1, str. Calea Măcin, FN, oraș Isaccea  Anexa
HCL 76: privind atribuirea cu titlu gratuit a dreptului de superficie,uz și servitute de trecere către SC Enel Distribuție Dobrogea SA , a suprafeței de 5 mp, teren aparținând domeniului privat al orașului Isaccea, situat în T 12, parcela Cc 425/1
HCL 77: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința ordinară din 25.09.2015
HCL 78: privind asocierea și participarea UAT Isaccea la constituirea Asociației ”Grup Local pentru Pescărie Durabilă-Lunca Dunării”
HCL 79: privind prelungirea valabilității unor contracte de închiriere pentru locuințele situate în oraș Isacca, conform Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL, republicată și aprobarea procesului-verbal nr. 7426/18.09.2015 al Comisiei Sociale ANL
HCL 80: privind aprobarea documentației de licitație privind vânzarea terenului intravilan în suprafață de 254 mp, situat pe strada Avram Iancu nr. 47A, T64, Cc2289/1, A 2289/1/1, oraș Isaccea
HCL 81: privind vânzarea cu exercitarea dreptului de preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 500 mp, str. Livezii, nr. 15, oraș Isaccea
HCL 82: privind inventarierea în domeniul public al orașului Isaccea a imobilelor DV347(drum vicinal) în suprafață de 8806 mp
HCL 83: privind aprobarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ privind Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia
HCL 84: privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Isaccea în Consiliul de Administrație și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” pentru anul 2015-2016
HCL 85: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie
HCL 86: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2015
HCL 87: privind acordarea unui ajutor de urgență
HCL 88: privind corectarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 78/26.07.2013 privind înlocuirea d-lui Primar Moraru Anastase, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Infrastructurii de Deșeuri MenajereTulcea
HCL 89: privind aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2016 în orașul Isaccea
Anexa 1: Impozitul pe clădiri datorat de către persoanele fizice
Anexa 2: Impozitul pe clădiri datorat de către persoanele juridice
Anexa 3: Impozitul pe teren pentru persoane fizice
Anexa 4: Impozitul pe teren persoane juridice
Anexa 5: Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice
Anexa 6: Impozitul pe mijloace de transport persoane juridice
Anexa 7: Taxa pentru eliberarea certificatelor,avizelor și autorizațiilor
Anexa 8: Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate
Anexa 9: Impozitul pe spectacole
Anexa 10: Taxele judiciare de timbru și taxele extrajudiciare de timbru
Anexa 11: Taxa de habitat
Anexa 12: Taxe speciale
Anexa 13: Tarife de bază pentru chirii pe zone
Anexa 14: Alte taxe locale
Anexa 15: Publicarea listelor debitorilorcare înregistrează obligații fiscale restante
Anexa 16: Anularea creanțelor fiscale restante ale persoanelor fizice și juridice aflate în sold la data de 31.12.2015
Anexa 17: Regulamentul privind criteriile și procedura de acordare a scutirilor dela plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice și juridice
HCL 90: privind prelungirea valabilității unor contracte de închiriere pentru locuințele situate în oraș Isaccea, conform Legii nr. 152/1998 pentru înființarea ANL, repartizarea a două locuințe, inițierea evacuării pe cale judecătorească a numitului Sandu Marian, fost chiriaș ANL, cu recuperarea debitelor restante, aprobarea Regulamentului de conviețuire în condominiu al locatarilor din imobille ANL , aflate în administrarea UAT oraș Isaccea și aprobarea procesului-verbal nr. 9081/2015 al Comisiei Sociale ANL
HCL 91: privind aprobare Planului operativ de acțiune pe timpul iernii în perioada 2015-2016
HCL 92: privind trecerea din domeniul public al UAT Isaccea în domeniul privat al UAT Isaccea a suprafeței de 12623m p, teren extravilan și majorarea acestei suprafețe conform măsurătorilor efectuate
HCL 93: privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între UAT Isaccea și Asociația ”Drumuri Dobrogene”
HCL 94: privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între UAT Isaccea și asociația ” Generația Tânără”
HCL 95: privind modificarea art.3 din HCL  nr. 26/2015 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului de 11 mp, situatpe str. Nicolae Grigorescu,nr. 1, domeniul public al orașului Isaccea , către Asociația ” Grup Local de Pescărie Durabilă-Lunca Dunării” cu destinația sediu asociație
HCL 96. privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 97: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 98: privind aprobarea decontului cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoetic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada 01.09.2015-30.09.2015
HCL 99: privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ” Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, etapa a II-a” și a indicatorilor tehnico-economici
HCL 100: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2015
HCL 101: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul III al anului bugetar 2015
HCL 102: privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanți pentru autoturismele aflate în dotarea proprie a unității administrativ-teritoriale oraș Isaccea
HCL 103: privind modificarea HCL nr. 89/2015 privind valorile impozabile,impozitele, taxele locale și amenzile aplicabile în anul 2016 în orașul Isaccea
HCL 104: privind modificarea și completarea HCL nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în orașul Isaccea
HCL 105: privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 6548/2013 încheiat între UAT Isaccea și numita Matei Nicoleta Corina , pentru imobilul cu destinația garsonieră situat în oraș Isaccea, str. N. Grigorescu, nr. 5, ap.10 și aprobarea procesului-verbal nr. 10054/2015 al Comisiei Sociale ANL
HCL 106: privind repartizarea spațiului de locuit format din locuință și teren aferent, situat pe strada Livezii, nr. 41G din fondul locativ al UAT Isaccea către numitul Manole Ionel
HCL 107: privind atribuirea unei denumiri de străzi și stabilirea zonei fiscale
HCL 108: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 109: privind aprobarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 110: privind acordarea burselor pentru elevii din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea
HCL 111: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea
HCL 112: privind aprobarea finalizării implementării proiectelor derulate pe POP 2007-2013 până cel târziu la 31.06.2016, din surse proprii de finanțare
HCL 113: privind aprobarea unui schimb de terenuri și însușirea rapoartelor de evaluare a celor două imobile ce fac obiectul schimbului
HCL 114: privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 8364/2010 încheiat între UAT Isaccea și numitul Mazăre Ion, pentru imobilul cu destinația apartament cu două camere situat în oraș Isaccea, str. M. Eminescu, nr. 5B, ap.2
HCL 115: privind prelungirea unorcontracte de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 116: privind completarea art. 1 din HCL nr. 63/2015 privind stabilirea sumelor de recuperat reprezentând cota de contribuție a Asociației de Proprietari Isaccea avansată de către UAT Isaccea în cadrul ” Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”
HCL 117: privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2016 în orașul Isaccea
HCL 118: privind aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale
HCL 119: privind revocarea pct. 2 și pct.4 din Anexa 13 la HCL nr. 118/2014 privind stabilirea valorilor impozabile,impozitelor, taxelor locale și amenzilor aplicabile pentru anul 2015
HCL 120: privind includerea UAT Isaccea în teritoriul eligibil al Asociației ” Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării”, care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2014-2020

HCL 121: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2015

HCL 122:privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2015