HCL 1:privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2016
HCL 2:privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 2.136.715,11 lei pentru anul 20152:privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 2.136.715,11 lei pentru anul 2015

HCL 3: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, județul Tulcea,etapa a II-a”HCL 3: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, județul Tulcea,etapa a II-a”
HCL  4: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2016
HCL 5: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Aquaserv SA Tulcea pe anul 2016
HCL 6: privind propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului orașului Isaccea pe anul 2015
HCL 7: privind aprobarea Programului de activitate privind lucrările de interes local, pentru anul 2016, propuse a fi executate de beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 415/2--1 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, de către părinții ai căror copii sunt instituționalizați și de către persoanele pentru care s-a dispus prestarea de muncă în folosul comunității
HCL 8: privind acordarea avizului unității de învățământ cu perosnalitate juridică Liceul teoretic ”C.Brătescu” și unității fără personalitate juridică Școala Primară Revărsarea pentru funcționarea în anul 2016-2017
HCL 9: privind scăderea taxei de habitat pe contribuabil în funcție de numărul de colectări efectuate pe străzi
HCL 10: privind actualizarea poziției nr. 6 în anexa la HCL nr. 30/25.08.2008 privind inventarierea domeniului privat al orașului Isaccea, prin înscrierea suprafeței de 118,104 mp, teren extravilan, categorie de folosință Hs,situat în tarla 5, Hs 41
HCL 11: privind modificarea anexei la HCL nr. 26/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Isaccea, prin radierea pozițiilor nr.30.57 și 58 și completarea acesteia cu 5 poziții
HCL  12: privind aprobarea documentației de licitație privind închirierea terenului intravilan în suprafață de 60 mp, situat în oraș Isaccea, str. 1 Decembrie, tarla 54,parcela 1955/5, categorie de folosință curți construcții
HCL 13: privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 25 mp. situat pe str. 1 Decembrie , nr.5,T1,Cc28/1/1, nr. cadastral 30974, care face parte din domeniul privat al orașului Isaccea către Parohia ” Sfântul M.Mc. Gheorghe”, oraș Isaccea
HCL 14: privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 8363.1/14.10.2010 încheiat între UAT Isaccea și numitul Iordache Nicolae, pentru imobilul cu destinația apartament cu două camere situat în orașul Isaccea, str. M.Eminescu, nr.5B,bl.20,ap.7, repartizarea locuinței vacante-garsonieră, situată pe strada N.Grigorescu , nr. 5, ap.6 și aprobarea procesului-verbal al Comisiei Sociale ANL
HCL 15: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile , aparțimând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 16: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice și de reprezentare juridică
HCL 17: privind aprobarea bugetului creditelor interne al orașului Isaccea și utilizarea excedentului, pe anul 2016
HCL 18: privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de asociere în participațiune nr. 1954/11.03.2009, încheiat între UAT Isaccea și MBS Invest SRL , aprobarea rapoartelor de evaluare nr.2/27.01.2016 și nr. 3/27.01.2016 și a suplimentelor acestora, precum și aprobarea promisiunii de vânzare a terenului extravilan în suprafață de 13,90 ha, domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 19: privind aprobarea vânzării terenului intravilan în suprafață de 4000,22 mp, domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 20: privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolara copiilor proveniți din familii defavorizate
HCL 21: privind modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 22: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru anul bugetar 2015
HCL 23: privind aprobarea documentației privind vânzarea prin licitație publică a cotei de 1/2 din imobilul format din casă de locuit și teren în suprafață de 401 mp, domeniul privat al orașului Isaccea, situat în str. Dobrogeanu Gherea, nr. 15, parcele Cc180 și A181, oraș Isaccea
HCL 24: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a unor imobile situate în intravilanul orașului Isaccea și trecerea din doemniul public în domeniul privat al UAT Isaccea a terenului intravilan în suprafață de 2147 mp , aferent blocului ANL, str. M.Eminescu , nr. 5B
HCL 25: privind dezlipirea(dezmembrarea) suprafeței de 118,104 mp , situată în extravilanul orașului Isaccea, în tarla 5, parcela 41, categorie de folosință Hs în două loturi
HCL 26: privind aprobarea listelor cuprinzând persoanele care au acces la locuință și ordinea de prioritate conform Legii nr.152/1998 privind înființarea ANL, repartizarea a două locuințe vacante și aprobareaprocesului-verbal al Comisiei sociale nr. 1855/17.02.2016
HCL 27: privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT oraș Isaccea și Asociația ”Mâini Întinse ”Tulcea
HCL 28: privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentului educațional pentru copii din grădiniță care provin din familii defavorizate din orașul Isaccea
HCL 29: privind majorarea contribuției financiare a orașului Isaccea, în calitate de membru, la Asociația de Dezvoltare Durabilă a județului Tulcea
HCL 30: privind aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 31: privind inițierea procedurii de cumpărare/închiriere de către UAT oraș Isaccea a terenului aferent bunului imobil-construcție C9 ce aparține UAT oraș Isaccea , situat pe terenul în suprafață de 778 mp, str. Nicolae Bălcescu, oraș Isaccea, județul Tulcea
HCL 32: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din 03.03.2016
HCL 33: privind aprobarea Planului urbanistic Zonal-” Lucrări de construire lăcaș de cult-Schit” pentru suprafața de 7450 mp, în intravilanul orașului Isaccea, tarla 66,parcela 769 și modificarea art.2,alin.2 din HCL nr. 53/2013

HCL 33.1: privind inițierea procedurii privind închirierea suprafețelor de teren-pajiști aflate în domeniul privat al orașului Isaccea conform HCJ nr. 737/12.02.2007
HCL 34: privind înlocuirea reprezentantului UAT oraș Isaccea în Adunarea Generală de Dezvoltare Intercomunitară ” ITI Delta Dunării” Tulcea
HCL 35: privind completarea HCL nr. 9/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții : SUBPROIECT-Reabilitare și extindere sistem de distribuție apă potabilă, reabilitare și extindere sistem de canalizare în orașul Isaccea, județul Tulcea din cadrul PROIECTULUI - Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare , a stațiilor de tratare a apei potabile și a stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 locuitori
HCL 36: prin care se ia act de demisia domnului consilier local Petre Ilie și se declară vacant locul de consilier local
HCL 37: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2016 rectificat
HCL 38: privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Amenajare teren de fotbal cu instalație de irigare automată în UAT oraș Isaccea, județul Tulcea 
HCL 39: prin care se ia act de demisia d-lui consilier local Șerban marius Cătălin și se declară vacant locul de consilier local
HCL 40: privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sima Mariana
HCL 41: privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2016-2017
HCL 42: privind darea în administrare către Consiliul județean Tulcea a terenului în suprafață de 215 mp, domeniul public al orașului Isaccea, tarla 42,parcela 497, categorie de folosință pășune
HCL 43: privind inițierea procedurii privind atribuirea de denumiri instituțiilor/obiectivelor aflate în domeniul public al orașului Isaccea
HCL 44: privind prelungirea/încetarea unor contracte de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 45: privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 12,54 mp, situat pe str. N.Grigorescu, nr. 1,et.1, domeniul public al orașului Isaccea, către Asociația ”Centrul de Psihologie Delta Dunării”
HCL 46: privind acordarea avizului pentru încheierea unui parteneriat între UAT oraș Isaccea și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, filiala Tulcea
HCL 47: privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Asistență Socială Isaccea
HCL 48: privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi : Centru de zi
HCL 49: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2016
HCL 50: privind trecerea din domeniul public al orașului Isaccea în domeniul public al județului Tulcea a suprafeței de 215 mp, situată în tarla 42, parcela 497,categorie de folosință pășune, CF nr. 30728
HCL 51: privind aprobarea eșalonării restituirii sumei de 963.997,15 lei , reprezentând suprasolvire impozit clădiri persoane juridice către SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș
HCL 52: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința ordinară din 29.04.2016
HCL 53: privind completarea Comisiei de validare a Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 54: privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Nedelcu Elena
HCL 55: privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2016, 50 de ani de căsătorie și domiciliază pe raza orașului Isaccea
HCL 56: privind aprobarea închirierii suprafeței de 2.5 ha situată în T27,Nb 348/3, teren extravilan, categorie de folosință ”bolovănișuri”, domeniul privat al orașului Isaccea prin licitație publică și a Studiului de oportunitate
HCL 57: privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului intravilan în suprafață de 254 mp, situat pe strada Avram Iancu,nr.47A, T64,Cc 2289/1, A 2289/1/1, oraș Isaccea
HCL 58: privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la suprafața totală de 2,89 ha, teren extravilan, CF31590, CF31592 conform Legii nr. 422/2001
HCL 59: privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din Comisia de avizare a programului de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în orașul Isaccea
HCL 60: privind inventarierea în domeniul public și privat al orașului Isaccea a unor suprafețe de teren
HCL 61: privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr. 7138/01.09.2009 încheiat între UAT Isaccea și numitul Arghir Eugen, pentru imobilul cu destinația garsonieră situat în oraș Isaccea, str. N.Grigorescu, nr.5, bl.20, ap.13, repartizarea acestei locuințe vacante și aprobarea procesului-verbal nr. 4082/20.04.2016 al Comisiei Sociale ANL
HCL 62: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2016
HCL 63: privind aprobarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 64: privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Amenajare intersecție pentru preluare ape pluviale, str. Suhat, oraș Isaccea”
HCL 65: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a suprafeței de 6822 mp, teren extravilan, categorie de folosință neproductiv, situat în T5,parcela 43/3
HCL 66: privind revocarea, în parte a HCL nr. 113/17.12.2015 privind aprobarea unui schimb de terenuri și însușirea rapoartelor de evaluare a celor două imobile ce fac obiectul schimbului
HCL 67: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din 09.05.2016
HCL 68: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2016
HCL 69: privind inventarierea în domeniul public și privat al orașului Isaccea a unor suprafețe de teren
HCL 70: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil , aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 71: privind aprobarea cotizației în cuantum de 20.000 lei , pentru anul 2016, a UAT Isaccea, în calitate de asociat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din județul Tulcea”
HCL 72: privind inventarierea în domeniul public al orașului Isaccea a unor suprafețe de teren( drumuri de exploatare)
HCL 73: privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și consolidare Sala de Sport a Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea” și a indicatorilor tehnico-economici
HCL 74: privind cumpărarea terenului în suprafață de 654 mp, situat în oraș Isaccea, str. Suhat, nr. 14, tarla 14, parcela A506 și parcela Cc505
HCL 75: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 76: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul I al anului bugetar 2016


Hotărâri ale Consiliului  Local : Mandatul 2016-2020

HCL 1: privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului Local al orașului IsacceaHCL 1: privind constatarea rezultatului alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 2: privind constatarea rezultatului validării mandatelor de consilieri ai Consiliului Local a orașului Isaccea
HCL 3: privind constituirea Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 4: privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al orașului Isaccea pentru perioada iulie-septembrie
HCL 5: privind alegerea Viceprimarului orașului Isaccea
HCL 6: privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 7: prin care se ia act de demisia d-lui consilier local Mihail Stelian și se declară vacant locul de consilier
HCL 8: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli alorașului Isaccea rectificat pe anul 2016
HCL 9: privind aprobarea Convenției pentru plata comisioanelor aferente garanției emise de Eximbank România în cadrul proiectului de investiții ” Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată din județul Tulcea”
HCL 10: privind aprobarea participării unui număr de 40 de elevi din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea la Tabăra Năvodari
HCL 11: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 12: privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Comisia pentru aplicarea legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
HCL 13: privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Comiia pentru analizarea dosarelor, stabilirea ordinii de prioritate și repartizarea locuințelor din domeniul public/privat al orașului Isaccea
HCL 14: privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Comisia Socială de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării locuințelor realizate din fonduri ANL destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani , în regim de închiriere
HCL 15: privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din Comisia de avizare a programului de funcționare pentru desfășurarea activităților  comerciale în orașul Isaccea
HCL 16: privind completarea poziției nr.2 din Anexa nr.1 la HCL nr. 11/28.01.2016 privind modificarea anexei la HCL nr. 26/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Isaccea prin radierea pozițiilor nr.30,57,58
HCL 17: privind constatarea rezultatului validării mandatelor de consilieri UNPR și completarea Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 18: privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Darie Oana
HCL 19: privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Isaccea
HCL 20: privind desemnarea a câte unui consilier local pentru a face parte din Comisia pentru aplicarea legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, Comisia pentru analiza dosarelor,stabilirii ordinii de prioritate și repartizarea locuințelor din domeniul public/privat al orașului Isaccea, Comisia socială de analiză a dosarelor în vederea repartizării locuințelor realizate din fonduri ANL destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere
HCL 21: privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Isaccea în Consiliul de Administrație și în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2016-2017
HCL 22: privind aprobarea noii organigrame și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 23: privind modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul instituției Casa de Cultură Isaccea
HCL 24: privind inventarierea în domeniul public al orașului Isaccea a imobilului formatdin teren intravilan în suprafață de 254 mp și construcție situată pe acest teren , C1 în suprafață de 72 mp situat pe strada Curentului,FN
HCL 25: privind inventarierea în doemniul privat al orașului Isaccea a unor suprafețe de teren
HCL 26: privind încetarea cu acordul părților a contractelor de închiriere nr. 7128/01.09.2009 și nr. 5329/11.06.2012 , repartizarea locuinței vacante situate pe strada M. Eminescu, nr.5B,bl.20 ap., apartament 6(apartament cu trei camere) și aprobarea procesului-verbal nr.6560/12.07.2016 al Comisiei Sociale ANL
HCL 27: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 28: privind înlocuirea reprezentantului UAT oraș Isaccea în Adunarea Acționarilor a SC Aquaserv SA
HCL 29: privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul ”Măsuri integrate în comunități marginalizate din UAT oraș Isaccea pentru reducerea numărului de persoane inclusiv de etnie romă aflate în risc de sărăcie și excludere socială prin educație, formare profesională și ocupare_ISEFO” în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziune socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.II  Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romi, Obiectivul specific 4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate,cod SMIS 102500 și a parteneriatului cu Liceul Constantin Brătescu Isaccea, Asociația pentru sprijin în Dezvoltarea Economiei Sociale, Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea
HCL 30: privind aprobarea contribuției financiare a orașului Isaccea pentru anul 2016 , în calitate de membru asociat la Asociația pentru Dezvoltare Comunitară-ITI Delta Dunării Tulcea
HCL 31: privind transmiterea/predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrațieipublice prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a amplasamentului cu destinația Sala de Sport ( teren în suprafață de 1085 mp din care C3-329 mp), domeniul public al orașului Isaccea, CF 31044 și CF30893 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului ” Reabiliatre, consolidare și extindere Sală de Sport a Liceului ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 32: privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare, consolidare și extindere Sala de Sport a Liceului ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 33: privind aprobarea Documentației de Atribuire conținând caietul de sarcini, Instrucțiunile pentru ofertanți și Formularele pentru închirierea prin licitație publică a suprafeței de 2.50 ha, teren extravilan, categorie de folosință Nh,tarla 27, parcela348/3, domeniul privat al UAT oraș Isaccea în vederea înființării unei exploatări de piatră
HCL 34: privind încetarea contractului de închiriere nr. 4966/28.05.2008 încheiat între BRD Societe Generale SA și UAT oraș Isaccea
HCL 35: privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 60 /29.04.2016 privind inventarierea în domeniul public al orașului Isaccea a unor suprafețe de teren
HCL 36: privind prelungirea cu acordul părților  a duratei prevăzute în contractele de închiriere nr. 7127/2009, 7133/2009, 7144/2009, 7130/2009, 7134/2009, 7136/2009 , aprobarea unui model de act adițional, repartizarea locuinței vacante situată pe strada N. Grigorescu, nr.5, bl. 20, ap3 garsonieră și aprobarea procesului-verbal nr.7936/24.08.2016 al Comisiei sociale ANL
HCL 37: privind aprobarea încetării de drept a contractului nr. 6164/11.08.2014 încheiat între UAT oraș Isaccea și D-l Pavel George Bogdan pentru atribuirea în folosință gratuită asuprafeței de 400 mp conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, actualizarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor și aprobarea procesului-verbal nr.  6474/23.08.2016 al Comisiei de Analiză 
HCL 38: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2016
HCL 39: privind aprobarea ” Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru orașul Isaccea”   Anexa
HCL 40: privind acordarea unui ajutor de urgență
HCL 41: privind inventarierea în domeniul public și privat al Orașului Isaccea a unor suprafețe de teren
HCL 42: privind trecerea din domeniul privat al UAT oraș Isaccea în domeniul public al statului a suprafeței de 500 mp, tarla 5, parcela42/1/6, categorie de folosință curți construcții, CF 31018 și în administrarea Autorității Navale Române-Căpitănia Zonală Tulcea    Anexa
HCL 43: privind alipirea a două imobile  : nr. cadastral 30893( str. 1 Decembrie nr. 91) și nr. cadastral 31044 (strada Crișan nr.2) rezultând un singur imobil format din teren în suprafață de 5165 mp din care C1- 3034 mp,C2-344 mp, situat pe strada ! Decembrie, nr. 91
HCL 44:privind prelungirea cu acordul părților a duratei prevăzută în contractele de închiriere nr. 9172/2009, 8374/2010, 8372.1/2010, repartizarea locuinței vacante situată pe str. Mihai Eminescu, nr. 5B, ap.2(apartament cu 2 camere), încetarea contractelorde închiriere nr. 2556/2016, 8361.1/2010, cererii de schimb nr. 8514/2016 și aprobarea procesului-verbal nr. 8849/2016 al Comisiei Sociale ANL
HCL 45: privind închirierea prin atribuire directă d-lui Chiriac Gheorghe a terenului aferent garajului auto în suprafață de21 mp situat pe strada Vidin,nr. 2 ce face parte din domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 46: privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul Comunitar Consultativ privind Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului
HCL 47: privind inventarierea unor bunuri aferente sistemelor de apă și canalizare, în domeniul public al orașului Isaccea și predarea acestora către operatorul regional SC Aquaserv SA, prin completarea Anexei nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de apă și canalizare din data de 05.12.2012
HCL 48: privind alegerea președintelui de ședințăpentru perioada octombrie-decembrie 2016
HCL 49: privind aprobarea înființării Poliției locale a orașului Isaccea ca o structură- compartiment fără personalitate juridică în aparatul despecialitate al Primarului orașului Isaccea, a Regulamentului de organizare și funsționare a Poliției Locale, organigramei,statului de funcții al poliției locale, componența și Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei locale de ordine publică a orașului Isaccea
HCL 50: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2016
HCL 51: privind actualizarea HCL nr.212/28.11.2014 privind aprobarea metodologiei de acordare a prestațiilor financiare excepționale
HCL 52: privind dobândirea calității de ”membru de onoare, fără drept de vot” în cadrul Asociației de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea pentru UAT oraș Isaccea și sprijinirea financiarăa activității asociației
HCL 53: privind aprobarea Planului operativ de acțiune petimpul iernii în perioada 2016-2017
HCL 54: privind corectarea/completarea HCL nr.33/31.08.2016 privind aprobarea  Documentației de Atribuire conținând caietul de sarcini, Instrucțiunile pentru ofertanți și Formularele pentru închirierea prin licitație publică a suprafeței de 2.50 ha, teren extravilan, categorie de folosință Nh,tarla 27, parcela348/3, domeniul privat al UAT oraș Isaccea în vederea înființării unei exploatări de piatră
HCL 55: privind alipirea a două imobile: lotul nr. 1=1200 mp, CF 31144(str. 1 Decembrie nr. 58) și lotul nr. 2 =1853 mp (str.Cuza Vodă, nr.1 A), rezultând un singur imobil format din teren în suprafață de 3053 mp (str. Cuza Vodă, nr. 1A)
HCL 56: privind aprobarea modificării art.6,pct.6, lit.d din contractul nr. 4001/23.04.2013 încheiat între UAT oraș Isaccea și d-l Ion Vasile pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 400 mp conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat destat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală
HCL 57: privind modificarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 58: privind revocarea HCL nr. 56/29.04.2016 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a sufrafeței de 2,5 ha, situate în tarla 27, Nb 348/3, teren extravilan, categoriede folosință neproductiv, domeniulprivat al orașului Isaccea și HCL nr. 33/31.08.2016 privin aprobarea Documentației de atribuire pentru licitație, modificată prin HCL nr. 54/2016
HCL 59: privind aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 60: privind aprobarea Registrului Local al spațiilor verzi, aparținând domeniului public/privat al orașului Isaccea
HCL 61: privind completarea anexei la HCL nr. 39/23.09.2016 privind aprobarea ”Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru orașul Isaccea”
HCL 62: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul II al anului bugetar 2016
HCL 63: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul III al anului bugetar 2016
HCL 64: privind stabilirea sumelor de recuperat reprezentând cota de contribuție a Asociațieide proprietari Isaccea, avansată de către UAT oraș Isaccea în cadrul ” Programului Național multianual privin creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe” pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică bloc de locuințe P+1E,localitate Isaccea, str. Mircea Vodă, nr.14”
HCL 65: privind actualizarea Grupei de prevenire și stingere a incendiilor din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Isaccea, înființat prin HCL nr. 13/2006
HCL 66: privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul public și privat al orașului Isaccea
HCL 67: privind atribuireaîn folosință gratuită a suprafeței de 356 mp, teren intravilan, situat în oraș Isaccea, str. Vidin,FN, domeniul privat al orașului Isaccea, Muftiatului Cultului Musulman din România
HCL 68: privind inițierea procedurii de cumpărare de către UAT oraș Isaccea a imobilului teren intravilan în suprafață de 28198 mp, situat în tarla 12, parcela 430, str. calea Măcin, nr. 7A, categorie de folosință neproductiv,oraș isaccea și desemnarea Comisiei de negociere
HCL 69: privind inițierea procedurii de cumpărare de către UAT oraș Isaccea a imobilului format din construcție și teren aferent în suprafață de 149 mp, situat pe strada 1 Decembrie, nr. 29  și desemnarea Comisiei de negociere
HCL 70: privind modificarea statuluide funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 71: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică 
HCL 72: privind aprobarea achizișionării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 73: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2016
HCL 74: privind aprobarea cotizației către Asociația de dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de deșeuri Menajere Tulcea pentru anul 2016
HCL 75: privind inventarierea în domeniul privat al orașului isaccea a suprafeței de 1700 mp, teren intravilan, situat în T12,parcela 450, categorie de folosință curți construcții, str. Calea Măcin,FN
HCL 76: privind cumpărarea imobilului format din: teren în suprafață de 149 mp și construcție C1 în suprafață de 102 mp, situat în oraș Isaccea, str. 1 decembrie, nr. 29, tarla4, parcela 76, categorie de folosință curți construcții, CF 742/N
HCL 77: privind aprobarea nivelului impozitelor locale pentru anul fiscal 2017 în orașul Isaccea
HCL 78: privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul orașului Isaccea, precum și a terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, în vederea majorării cu până la 500 % a impozitului datorat bugetului local
HCL 79: privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă pentru orașul Isaccea
HCL 80: privind încetarea cu acordul părților a contractului de închiriere nr.8358.1/14.10.2010 și aprobarea procesului-verbal nr. 11503/31.12.2016 al Comisiei sociale Anl
HCL 81: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea 
HCL 82: privind modificarea art.2 din HCL nr. 44/30.04.2013 privind completarea Anexei nr. 15- Alte taxe locale la HCL nr. 12/2013 în sensul includerii taxei pentru comerț ambulant și stabilirea unor locații pentru desfășurarea activităților de comerț stradal cu caracter tmporar
HCL 83: privind revocarea HCL nr. 81/25.09.2015 privind vânzarea cu exercitarea dreptului de preemțiune a terenului intravilan în suprafață de 500 mp, str. Livezii, nr. 15, oraș Isaccea
HCL 84: privind modificarea Planului de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Isaccea