HCL 1: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2017
HCL 2: privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 707.415,03 lei pentru anul 2016
HCL 3: privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al orașului Isacea rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2016
HCL  : privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local
HCL 5: privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orașului Isaccea, pentru unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din românia
HCL 6: privind aprobarea Planului local de acțiune pentru romi pentru anul 2017
HCL 7: privind stabilirea situațiilor deosebite în vederea acordării ajutoarelor de urgență în temeiul Legii nr. 416/2001, actualizată
HCL 8: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 9: privind aprobarea recalculării chiriilor aferente locuințelor ANL și a coeficienților care stau la baza recalculării acestor chirii începând cu data de 01.01.2017, conform HCL nr. 251/14.04.2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL aprobate prin HG nr. 962/2001
HCL 10: privind revocarea, în parte, a Anexei nr. 10 la HCL nr. 77/2016 privind aprobarea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017 în orașul Isaccea 
HCL 11: privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2017
HCL 12: privind inventarierea în domeniul public al orașului Isaccea a unor suprafețe de teren -străzi situate în intravilanul orașului Isaccea, localitatea componentă Revărsarea
HCL 13: privind acordarea avizului unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul teoretic ” C.Brătescu” și unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2017-2018
HCL 14: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 15: privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea, precum și a Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017
HCL 16: privind modificarea art. 1 din HCL nr. 32/31.08.2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare, consolidare și extindere Sala de Sport a Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea, județul Tulcea” 
HCL 17: privind modificarea art.1 a HCL nr. 3/14.01.2016 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, județul Tulcea-etapa a II-a”
HCL 18: privind aprobarea Regulamentului privind cadrul,modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, a modelului contractului de închiriere, procesului-verbal de predare-preluare, a listelor de acces/neacces la locuințe ANL, a listei privind ordinea de prioritate și a procesului verbal al Comisiei sociale din data de 21.02.2017 
HCL 19: privind completarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 aprobat prin HCL nr.37/31.08.2016 și aprobarea procesului-verbal nr, 1610/21.02.2017 al Comisiei de analiză
HCL 20: privind prelungirea unui contract de înciriere pentru imobil, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 21: privind modificarea statului de funcții și a Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017
HCL 22: privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Isaccea în Consiliul de administrație din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2017
HCL 23: privind aprobarea transformării unor posturi în vederea promovării personalului contractual în grad/trepte profesionale din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 24: privind aprobarea scăderii taxei de habitat pe constribuabil în funcție de numărul de colectări efectuate pe străzi
HCL 25: privind acordarea avizului pentru actualizarea informațiilor tehnice din CF nr. 30581 prin schimbarea categoriei de folosință/a destinației terenului  situat în T90, parcela 1297, proprietate privată a UAT oraș Isaccea, suprafață totală de 24.200 mp, situată în extravilanul orașului Isaccea
HCL 26: privind aprobarea axecutării studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ” Îmbunătățirea infrastructurii de acces la exploatațiile agricole din zona Saon”
HCL 27: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru restul de execuție actualizat la data de 01.03.2017 la obiectivul de investiții ”Modernizare Baza sportivă,oraș Isaccea, județul Tulcea”
HCL 28: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți DALI pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, modernizare și dotare corp-anexă( Atelier Școală)- Liceul teoretic ” C. Brătescu” Isaccea”
HCL 29: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți DALI pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare,modernizare Sediu Administrativ, oraș Isaccea, județul Tulcea”
HCL 30: privind implementarea proiectului ” Îmbunătățirea infrastructurii de acces la expoatațiile agricole în zona Saon”
HCL 31: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Îmbunătățirea infrastructurii de acces la exploatațiile agricole din zona Saon”
HCL 32: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2017 
HCL 33: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2017
HCL 34: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru anul bugetar 2017
HCL 35: privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2017 și domiciliază pe raza orașului Isaccea
HCL 36: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Aquaserv SA Tulcea pe anul 2017
HCL 37: privind actualizarea Grupei de prevenire și stingere a incendiilor din cadrul serviciului Voluntar pentru situații de Urgență Isaccea, înființat prin HCL nr. 13/2006 și modificarea art, 2 a HCL nr. 65/29.11.2016
HCL 38: privind aprobarea Programului de activitate privind lucrările de interes local, pentru anul 2017, propuse a fi realizate de către beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr, 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, de către părinții copiilor instituționalizați și de către persoanele pentru care s-a dispus prestarea de muncă în folosul comunității
HCL 39: privind acordarea burselor pentru elevii din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 40: privind revocarea în totalitate a HCL nr. 92/29.08.2016 privind aprobarea studiului de oportunitate privind lucrările de amenajare a accesului carosabil ce deservește zona de extravilan ca parte din programul de dezvoltare urbană a localității și aprobarea inițierii unui PUZ în vederea realizării proiectului ” Amenajare racord la DN22, km 131+962 , cu drumul de acces la Cariera Revărsarea” și modificarea denumirii obiectivului de investiții
HCL 41: privind aprobarea încetării cu acordul părților a contractului de închiriere nr.8379/ 14.10.2010 pentru locuința ANL din oraș Isaccea, str. M.Eminescu, nr.5B, bl.20, sc. A,ap.3, a listei de repartizare pentru tineri în regim de închiriere a locuințelor construite prin ANL și aprobarea procesului-verbal al Comisiei sociale nr. 3003/24.03.2017
HCL 42: privind prelungirea /încetarea unor contracte de închiriere pentru imobile aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 43: privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din Comisia de evaluare,negociere și selectare a serviciilor financiare de creditare bancară de către UAT oraș Isaccea
HCL 44: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2017
HCL 45: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe 2017
HCL 46: privind aprobarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea, precum și a planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017
HCL 47: privind modificarea contractului de concesionare nr. 1014/01.02.2013 încheiat între Consiliul Local Isaccea și SC NOvio Express SRL și acordul pentru construirea unui spațiu comercial cu destinația de alimentație publică
HCL 48: privind prelungirea cu acordul părților a duratei prevăzută în contractul de închiriere nr. 3222/12.04.2011 încheiat între UAT oraș Isaccea și d-na Simion Mariana având ca obiect locuința ANL
HCL 49: privind aprobarea contribuției financiare a orașuli Isaccea pentru anul 2017 în calitate de membru asociat la Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară- ITI Delta Dunării Tulcea
HCL 50: privind aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea pentru anul 2017
HCL 51: privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul public al orașului Isaccea
HCL 52: privind modificarea titularului unui contract de închiriere pentru imobil aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 53: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 54: privind acordarea unui ajutor de urgență: privind acordarea unui ajutor de urgență
HCL 55: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul II al anului bugetar 2017: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul II al anului bugetar 2017
HCL 56: privind modificarea și completarea HCL nr.9/31.01.2017 privind aprobarea recalculării chiriilor locuințelor ANL și a coeficienților care stau la baza calculării acestor chirii conform HG nr. 304/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL aprobate prin HG nr. 962/2001
HCL 57: privind aprobarea închirierii de către UAT oraș Isaccea a terenului extravilan în suprafață de 423,10 mp , situat în tarla 33, parcela 382/1, categorie de folosință pășune, însușirea raportului de evaluare întocmit de către evaluator autorizat Geambazu Dumitru și desemnarea comisiei de negociere
HCL 58: privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea SC Engie România SA , prin împuternicit SA Gimvest SRL pentru terenul în suprafață de 65 mp , situat în intravilanul orașului Isaccea, tarla 1, parcela Cc3, domeniul public al orașului Isaccea
HCL 59: privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea SNTGN TRANSGAZ SA pentru terenul în suprafață de 487,806 mp, situat în extravilanul orașului Isaccea, tarla 90,parcela 1298, domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 60: privind alipirea a două loturi de teren intravilan aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL  61: privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea , precum și a Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017
HCL 62: privind aprobarea rezultatului evaluării managementului interimar al Casei de Cultura Isaccea pentru perioada 01.11.2016-28.02.2017
HCL 63: privind modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ privind Protecția și Promovarea drepturilor Copilului
HCL 64: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 65: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 66: privind trecerea din doemniul public al orașului Isaccea în domeniul privat al orașului Isaccea a imobilului-apartament cu o cameră, în suprafață de 24 mp, situat pe strada Vidin, bl.60, sc. A, parter, ap.6, CF nr. 30005-CI-U9
HCL 67: privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a acordului de parteneriat aferent proiectului ” Măsuri integrate pentru populația de minoritate romă din UAT Isaccea pentru reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de excluziune socială_ROMEX”POCU 2014-2020 - Axa 4,PI 9.ii,OS 4.1,ID POCU/138/4/1/112417
HCL 68: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în orașul Isaccea”, aprobarea depunerii cererii de finanțare pe Programul Competitiv ” Investiții la nivelul comunităților locale pentru reducerea poluării cu nutrienți” și aprobarea cofinanțării
HCL 69: privind acordarea unor sume, reprezentând forme de sprijin financiar de la bugetul local al orașului Isaccea, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din orașul Isaccea
HCL 70: privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 387.407,63 lei, pentru refinanțarea creditului în valoare de 6.142.494 euro contractat de SC Aquaserv SA Tulcea pentru realizarea investițiilor publice de interes local aferente proiectului ” Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată din județul Tulcea”
HCL 71: privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Isaccea, în calitate de observator , în comisia de concurs pentru ocuparea postului de director adjunct al Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 72: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2017
HCL 73: privind aprobarea valorilor impozabile,taxelor locale și amenzilor aplicabile în anul 2018 în orașul Isaccea
HCL 74: privind aprobarea participării la tabere de vară și decontarea cheltuileilor pentru 60 de elevi din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 75: privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-” Sediu Căpitănie Port Isaccea” în orașul Isaccea, str. Aleea Portului, nr. 4
HCL 76: privind aprobarea închirierii unor imobile din domeniul privat al orașului Isaccea și a procesului-verbal al Comisiei de analiză nr. 5710/22.06.2017
HCL 77: privind încetarea cu acordul părților a contractelor de închiriere nr. 8367/14.10.2010 și nr. 8374/14.10.2010 încheiate între UAT Isaccea și persoane fizice 
HCL 78: privind trecerea din domeniul public al orașului Isaccea în doemniul privat al orașului Isaccea a suprafeței totale de 356 mp, teren intravilan, situat în oraș Isaccea, str. Vidin, FN și modificarea HCL nr. 67/29.11.2016 privind atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 356 mp, domeniul public al orașului Isaccea, Muftiatului Cultului Musulman din România
HCL 79: privind inventarierea unor suprafețe de teren în doemniul public al orașului Isaccea
HCL 80: privind scoaterea din funcțiune a unor active fixe necorporale
HCL 81: privind participarea a doi consilieri locali la cursuri de pregătire în domeniul administrației publice
HCL 82: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie-septembrie 2017
HCL 83: privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -” Amenajare spații libere nefolosite sau degradate din intravilanul orașului Isaccea, etapa I”
HCL 84: privind aprobarea cesionării/preluării contractului de închiriere nr. 7384/01.10.2016 și prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 11712/30.12.2013

HCL 84/1: privind inventarierea unui bun imobil în domeniul public al orașului Isaccea

HCL 85: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru perioada mai-iunie 2017
HCL 86: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 87: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 88: privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul structurii funcționale/aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 89: privind aprobarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea și a Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017
HCL 90: privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul public și privat al orașului Isaccea
HCL 91: privind aprobarea finanțării(cofinanțării) din bugetul local a unor categorii de cheltuieli pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea,etapa a II-a”
HCL 92: privind aprobarea notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare,modernizare și dotare corp anexă(atelier școală) Liceul teoretic ”C. Brătescu” Isaccea” 
HCL 93: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare sediu administrativ, str. 1 Decembrie, nr. 29,oraș Isaccea, județul Tulcea”
HCL 94: privind aprobarea implementării proiectului ”Amenajarea Complexului de Servicii Sociale Revărsarea” și a Notei conceptuale pentru acest obiectiv de investiții
HCL 95: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul II al anului bugetar 2017
HCL 96: privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a orașului Isaccea
HCL 97: privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, fără licitație publică, în favoarea SC HERAINVESTIMUS SRL, asupra terenului în suprafață totală de 4757 mp, situat pe str. Zorelelor, nr. 2, domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 98: privind aprobarea inițierii procedurii de cumpărare de către UAT oraș Isaccea a imobilului format din construcție în suprafață de 35,1 mp, situat în intravilanul orașului Isaccea, str. 1 Decembrie, nr. 3 și desemnarea comisiei de negociere
HCL 99: privind însușirea rapoartelor de evaluare a unor bunuri imobile din domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 100: privind prelungirea/încetarea unor contracte de închiriere având ca obiect locuințe ANL
HCL 101: privind inventarierea unui bun imobil în domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 102: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice:Sala de sport ”Progresul”, Biblioteca orășenească ”Elena Lelia Avrigeanu”, oraș Isaccea”
HCL 103: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din 04.09.2017
HCL 104: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2017
HCL 105: privind revocarea art.2-6 din HCL nr. 94/07.08.2017 privind aprobarea aprobarea implementării proiectului ”Amenajarea Complexului de Servicii Sociale Revărsarea” și a Notei conceptuale pentru acest obiectiv de investițiiaprobarea implementării proiectului ”Amenajarea Complexului de Servicii Sociale Revărsarea” și a Notei conceptuale pentru acest obiectiv de investiții
HCL 106: privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea Complexului de Servicii Sociale Revărsarea”, a indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
HCL 107: privind aprobarea implementării proiectului ” Amenajarea Complexului de Servicii Sociale Revărsarea”
HCL 108: privind aderarea UAT Isaccea la Programul European Energy Award-Comunitate sustenabilă( ROEEA)
HCL 109: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din 08.09.2017
HCL 110: privind modificarea art.3 din HCL nr. 106/04.09.2017 privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea Complexului de Servicii Sociale Revărsarea”, a indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
HCL 111: privind modificarea poziției nr. 14 din HCL nr. 37/23.09.2003 pentru inventarierea domeniului privat al orașului Isaccea și includerea unei noi poziții
HCL 112: privind modificarea poziției nr. 3 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 11/2016 privind modificarea anexei HCL nr. 26/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Isaccea
HCL 113: privind aprobarea și modificarea denumirii și cofinanțării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea, în perioada 2014-2020”
HCL 114: privind majorarea contribuției financiare a orașului Isaccea, în calitate de membru, la Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea
HCL 115: privind stabilirea sumelor de recuperat reprezentând cota de contribuție a Asociației de Proprietari Isaccea, avansată de către UAT oraș Isaccea în cadrul ”Programului Național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe” pentru obiectivul de investiții ” reabilitarea termică bloc de lcuințe S+P+4E, localitatea Isaccea, str. Mircea Vodă, nr. 8”
HCL 116: privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Isaccea în Consiliul de administrație din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2017-2018
HCL 117: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru luna iulie 2017
HCL 118: privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere având ca obiect locuințe ANL
HCL 119: privind aprobarea achiziționării  serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 120: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 121: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Amenajare spații libere nofolosite sau degradate din intravilanul orașului Isaccea”
HCL 122: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2017
HCL 123: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2017
HCL 124: privind aprobarea statului de funcții al structurii funcționale/aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea, precum și a Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017
HCL 125: privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii în perioada 2017-2018
HCL 126: privind acordarea unui ajutor de urgență
HCL 127: privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice: Sala de sport ” Progresul”și Biblioteca orășenească ” Elena Lelia Avrigeanu”, oraș Isaccea”, a indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a contribuției proprii
HCL 128: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2017
HCL 129: privind inventarierea în domeniul privat al UAT oraș Isaccea a suprafeței totale de 426 mp , din care 108 mp suprafață construită , pe care se află o construcție C1 cu destinația centrală  termică, CF 31044, situat pe strada Crișan, nr. 2, tarla 1, parcela Cc1, trecerea din domeniul privat al UAT Isaccea în domeniul public al orașului a acestui imobil și revocarea în totalitate a HCL nr. 16/07.07.2016
HCL 130: privind transmiterea în folosință gratuită către ANL , pe durata execuției investiției, a terenului în suprafață de 1239 mp, proprietate publică a orașului Isaccea, identificat cu nr. cadastral 30058, str. Mihai Eminescu, nr. 5A, în vederea realizării de locuințe de serviciu prin Programul ” Construcția de locuințe de serviciu”
HCL 131: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Bloc de locuințe ANL cu destinația locuințe de serviciu, în orașul Isaccea”
HCL 132: privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare și modernizare sediu administrativ, oraș Isaccea”, a indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
HCL 133: prin care se ia act de demisia d-nei consilier local DARIE OANA și se declară vacant locul de consilier local
HCL 134: privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Simion Raluca Elena
HCL 135:privind prelungirea termenului prevăzut la art.6 din HCL nr. 88/07.08.2017 privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea până la 31.12.2017 și modificarea anexei nr. ID( funcționari publici care administrează creanțe bugetare)
HCL 136: privind aprobarea încheierii contractelor de parteneriat între UAT Isaccea, prin SPAS, și Liceul teoretic ”c: Brătescu”, Poliția orașului Isaccea, CMI Rădulescu Dinu, CMI Dr. Șerban , CMI Dr. Roșioru , Parohia Sf. Gheorghe , Parohia Sf. Mihail și Gavril, Parohia Sf.Nicolae
HCL 137: privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între UAT Isaccea, prin SPASm și Colegiul Național Mihai Eminescu Constanța
HCL 138: privind aordarea dreptului de acces al Sc Telekom Comunications SA pentru suprafața de 600 mp, domeniul public al orașului Isaccea, pentru realizarea proiectului de investiții ” Instalare cablu fibră optică în UAT Isaccea”
HCL 139: privind încetarea u acordul părților a contractului de închiriere nr. 7226/29.08.2017 încheiat între UAT Isaccea și Buhaev Cristina și Belici Mihaela pentru locuință ANL
HCL 140: privind respingerea proiectului de hotărâre privind cesionarea/preluarea contractului de închiriere nr. 9995/29.12.2010 pentru construcția cu destinația garaj auto din strada Vidin, nr. 2, oraș Isaccea
HCL 141: privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.12328/04.12.2012 având ca obiect locuință ANL: privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.12328/04.12.2012 având ca obiect locuință ANL
HCL 142: privind inventarierea unui bun imobil în domeniul public al orașului Isaccea
HCL 143: privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Isaccea în Comisia de Evaluare și Asigurare a calității din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2017-2018
HCL 144: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru septembrie 2017
HCL 145: privind aprobarea vânzării imobilului cu destinația locuință-apartament cu o cameră în suprafață de 24 mp.situat pe strada Vidin , bl. 60, sc.A, ap.6 aflat în proprietatea privată a UAT oraș Isaccea către d-na Jugănaru Ștefana Nicoleta, în calitate de chiriașă
HCL 146: privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi -Centrul de zi
HCL 147: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din 10.11.2017
HCL 148: privind radierea unor poziții din anexele 1 și 2 la HCL nr. 41/23.09.2016
HCL 149: privind inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a cotei de 1/2 din suprafața de 2200 mp , teren arabil extravilan, situat în tarla 72,parcela 929, categorie de folosință vie
HCL 150: privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare,modernizare și dotare corp-anexă ( Atelier școală)-Liceul teoretic ”C.Brătescu” Isaccea , modificarea indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile
HCL 151: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Serviciu integrat de transport public urban în contestul dezvoltării durabile a orașului Isaccea”
HCL 152: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a clădirii publice : Liceul teoretic ”C.Brătescu” , oraș Isaccea”
HCL 153: privind inventarierea în domeniul privat al UAT Isaccea a suprafeței totale de 149 mp,din care 102 mp suprafață construită , pe care se află o construcție CI cu destinația ” construcții administrative și social-culturale”(sediu administratv), CF 31630, situat pe str. 1 Decembrie, nr. 29, tarla 4, parcela Cc76 și trecerea din domeniul privat al UAT Isaccea în domeniul public al orașului Isaccea a acestui imobil
HCL 154: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea pentru trimestrul III al anului bugetar 2017
HCL 155: privind încetarea aplicabilității HCL nr. 97/22.08.2017 privind constituirea dreptului de superficie,cu titlu oneros,fără licitație publică, în favoarea SC Herainvestimus SRL
HCL 156: privind modificarea poziției nr.1 din Anexa nr.1 și Anexa nr.2 la HCL nr. 134/31.10.2013 privind inventarul domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 157: privind aprobarea cofinanțării proiectului ” fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată din județul Tulcea”, cod SMIS(2014)-105337, contract de finanțare nr. 37/04.04.2017
HCL 158: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții” Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice ciclul primar și gimnazial, din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” m oraș Isaccea
HCL 159: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a clădirii publice : Centru de zi pentru copii , oraș Isaccea
HCL 160: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru luna octombrie 2017
HCL 161: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 162: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2017
HCL 163: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2017
HCL 164: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din Liceul teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru noiembrie 2017
HCL 165: privind modificarea HCL nr. 73/29.06.2013 privind valorile impozabile, impozitele, taxele locale și amenzile aplicabile în anul 2018 în orașul Isaccea

HCL 166: de aprobare a cesionării/preluării contractului de închiriere nr.210/2004 cu prelungirea termenului prevăzut de art.3 din contract , precum și cesionarea/preluarea contractului de închiriere nr. 9995/28.12.2010

HCL 167: privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu gratuit, fără licitație publică, în favoarea GRG Group societe generale SA, asupra terenului în suprafață totașă de 120 mp . categorie de folosință curți construcții , situat pe str. 1 Decembrie , nr. 3, domeniul privat al orașului Isaccea

HCL 168: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 169: privind modificarea HCL nr. 90/07.08.2017 privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul public și privat al orașului Isaccea
HCL 170: privind reorganizarea și reavizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Isaccea
HCL 171: privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul public și privat al orașului Isaccea
HCL 172: privind completarea prevederilor HCL nr. 88/07.08.2017 privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul structurii funcționale/aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea