HCL 1  : privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie- martie 2018
HCL 2  : Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare în sumă de 182.051,85 lei pentru anul 2017
HCL 3 : privind trecerea din domeniul privat al orașului Isaccea în domeniul public al orașului Isaccea a imobilului format din teren intravilan în suprafață de 3095 mp, situat pe strada Livezii , nr. 27-39 , CF 31735 : Privind trecerea din domeniul privat al orașului Isaccea în domeniul public al orașului Isaccea a imobilului format din teren intravilan în suprafață de 3095 mp, situat pe strada Livezii , nr. 27-39 , CF 31735
HCL 4 : privind completarea anexei - ” Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru orașul Isaccea, județul Tulcea”, Cap.4, pct. 4.3 la H.C.L. nr. 39/23.09.2016 privind aprobarea ”Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru orașul Isaccea , județul Tulcea”
HCL 5 : privind modificarea Anexei la HCL nr. 158/29.11.2017 privind aprobarea notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice ciclul primar și gimnazial din cadrul Liceului ”Constantin Brătescu” , oraș Isaccea, județul Tulcea” și aprobarea notei conceptuale actualizată
HCL 6 : privind arganizarea rețelei școlare a unității de învățământ cu personalitate juridică Liceul Teoretic ” Constantin Brătescu ” Isaccea și unității de învățământ fără personalitate juridică Grădinița cu program normal Revărsarea pentru funcționarea în anul școlar 2018-2019
HCL 7 : privind aprobarea Planului de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 8 : privind darea în administrare a bunurilor imobile ( construcții și terenuri) , aparținând domeniului public de interes local, către unitatea de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din orașul Isaccea- Liceul teoretic ” Constantin Brătescu”  
HCL 9 : privind modificarea Anexei la HCL nr. 152/10.11.2017 privind aprobarea notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice: Liceul Teoretci ” Constantin Brătescu” , oraș Isaccea, județul Tulcea” și aprobarea notei conceptuale actualizată
HCL 10 : privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice ciclul primar și gimnazial din cadrul Liceului Teoretic ” Constantin Brătescu”, oraș Isaccea, județul Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici
HCL 11 : privind aprobarea proiectului ” Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice ciclul primar și gimnazial din cadrul Liceului Teoretic ” Constantin Brătescu”, oraș Isaccea, județul Tulcea” și a cheltuielilor legate de acesta
HCL 12 : privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ” creșterea eficienței energetice a clădirilor publice : Liceul Teoretic ” Constantin Brătescu”, oraș Isaccea, județul Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici
HCL 13 : privind aprobarea proiectului ” Creșterea eficienței energetice a clădirii publice Liceul teoretic ” Constantin Brătescu”, oraș Isaccea, județul Tulcea” și a cheltuielilor  legate de acesta
HCL 14 : privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a clădirii publice ” Centru de zi pentru copii”, oraș Isaccea, județul Tulcea” și a indicatorilor tehnico-economici
HCL 15 : privind aprobarea proiectului ” Creșterea eficienței energetice a clădirii publice ” Centru de zi pentru copii”, oraș Isaccea, județul Tulcea” și a cheltuielilor legate de acesta
HCL 16 : privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Aquaserv SA Tulcea pe anul 2018HCL 17 : privind aprobarea contribuției financiare a orașului Isaccea pentru anul 2018, în calitate de membru al Grupului de Acțiune Locală ” Dobrogea de Nord” Tulcea
HCL 18 : privind modificarea organigramei și statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 19 : privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale , pe strada Predeal , oraș Isaccea, județul Tulcea”
HCL 20 : privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil , aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 21 : privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ” Constantin Brătescu” Isaccea pentru luna decembrie 2017
HCL 22 : privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 23 : privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” extinderea rețelei de distribuție gaze naturale , pe strada Predeal , oraș Isaccea, județul Tulcea” și a cofinanțării de la bugetul local cu suma de 76.261,15 lei
HCL 24 : privind modificarea și completarea HCL nr. 90/07.08.2017 privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul public și privat al orașului Isaccea
HCL 25 : privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al orașului Isaccea rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017
HCL 26 : privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2018
HCL 27 : privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2018
HCL 28 : privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei blocului de locuințe nr. 32 și blocului de locuințe nr. 60 din oraș Isaccea, județul Tulcea”
HCL 29 : privind acordarea unui ajutor de urgență
HCL 30 : privin actualizarea anuală cu rata inflației a chiriei locuințelor ANL calculată conform prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobată prin HG nr. 962/2001
HCL 31 : privind modificarea art.2 al HCL nr. 142/31.10.2017 privind inventarierea bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Isaccea
HCL 32 : privind aprobarea sprijinului financiar anual, în calitate de UAT care face parte din teritoriul eligibil al FLAG Delta Dunării
HCL 33 : privind retragerea orașului Isaccea , în calitate de membru, din Asociația de Dezvoltare Durabilă a județului Tulcea
HCL 34 : privind aprobarea listelor de acces/neacces la locuințele ANL, a listei de prioritate pentru acordarea unei locuințe din fondul de investiții ANL, a listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin ANL, repartiția locuinței vacante și a procesului verbal al Comisiei sociale din data de 20.02.2017
HCL 35 : prin care se ia act de prelungirea termenului de valabilitate al PUZ-” Punct de trecere frontieră România-Isaccea-Orlovca-Ucraina”, proiect nr.447/2009 elaborat de SC PRODOMO SRL Tulcea, beneficiar SC MBS SRL, aprobată prin HCL nr.5/04.02.2011 , completată cu HCL nr. 24/20.03.2013
HCL 36 : privind aprobarea Dal pentru obiectivul de investiții ” Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei blocului de locuințe nr. 32 și blocului de locuințe nr. 60 din oraș Isaccea, județul Tulcea ” și a indicatorilor tehnico-economici
HCL 37 : privind dezmembrarea suprafeței totale de 3095 mp , CF 31375, teren intravilan, domeniul public al orașului Isaccea, tarla 40,parcela 474/14-15 , categorie de folosință Cc în două loturi
HCL 38 : privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul privat al orașului Isaccea 
HCL 39 : privind inventarierea unui bun imobil în domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 40 : privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul public al orașului Isaccea 
HCL 41 : privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” Constantin Brătescu” Isaccea pentru ianuarie 2018
HCL 42 : privind modificarea art.1,art.4 și art.6 din HCL nr. 88/07.08.2017 privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul structurii funcționale/aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea 
HCL 43 : privind modificarea art.2 și art.3 din HCL nr. 132/26.10.2017 privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare,modernizare Sediu Administrativ,oraș Isaccea. județul Tulcea”, a indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile 
HCL 44 : privind modificarea art.2 și art.3 din HCL nr. 150/10.11.2017 privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare,modernizare și dotare corp-anexă ( Atelier Școală) - Liceul teoretic ” Constantin Brătescu”Isaccea” , modificarea indicatorilor tehnico-economici și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile 
HCL 45 : privind inventarierea unor suprafețe de teren în domeniul public și privat al orașului Isaccea 
HCL 46 : privind aprobarea premierii familiilor care împlinesc în cursul anului 2018 , 50 de ani de căsătorie și domiciliază pe raza orașului Isaccea, județul Tulcea
HCL 47 : privind aprobarea Programului de  activitate privind lucrările de interes local, pentru anul 2018, propuse a fi executate de beneficiarii de venit mimin garantat conform Legii nr. 415/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, de către părinții ai căror copii sunr instituționalizați și de către persoanele pentru care s-a dispus prestarea de muncă în folosul comunității
HCL 48 : privind înlocuirea d-lui Consilier Local Silviu Ștefan Petcu în Consiliul de Administrație din cadrul Liceului Teoretic ” C.Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2017-2018
HCL 49 : privind înlocuirea d-nei Darie Oana în Comisia de evaluare și selecționare a solicitărilor de finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local și în Comisia de evaluare și selecționare a solicitărilor unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
HCL 50 : privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 51 : privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C.Brătescu” Isaccea pentru februarie 2018
HCL 52 : privind modificarea/completarea HCL nr. 70/22.06.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 387.407,63 lei , penttru refinanțarea creditului în valoare de 6.142.494 euro contractat de SC Aquaserv Sa pentru realizarea investițiilor publice de interes local aferente proiectului ” Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și apă uzată din județul Tulcea”
HCL 53: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-iunie 2018
HCL 54: privind schimbarea destinației spațiului situat pe str. Victoriei, nr. 79., localitatea componentă Revărsarea, oraș Isaccea, domeniul public al orașului Isaccea din Cămin Cultural la Complex de Servicii Sociale Revărsarea
HCL 55: privind modificarea inventarului domeniului public al orașului Isaccea
HCL 56: privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare” al orașului Isaccea
HCL 57: privind susținerea Declarației de reunire/de Unire simbolică cu republica Moldova
HCL 58: privind completarea ” Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a orașului Isaccea, jud. Tulcea 2014-2020” aprobată prin HCL nr. 96/22.08.2017
HCL 59: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru anul bugetar 2017
HCL 60: privind aprobarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice pentru anul fiscal 2018
HCL 61: privind aprobarea Notei Conceptuale pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea zonei de agrement ” Canal Dunărea Mică” Isaccea, jud.Tulcea”
HCL 62: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 63: privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 64: privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Isaccea
HCL 65: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică 
HCL 66: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 67: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru luna martie 2018
HCL 68: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 69: privind modificarea modului de organizare și funcționare a Casei de Cultură Isaccea din așezământ cultural cu personalitate juridică în așezământ cultural fără personalitate juridică
HCl 70: privind aprobarea documentației pentru licitația ”Contract de delegare a Gestiunii serviciilor Publice de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării și și lungul curier până la Stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la MIhai Bravu”
HCL 71: privind inventarierea unor bunuri aferente sistemelor de apă și canalizare, în domeniul public al orașului Isaccea și predarea acestora către operatorul regional SC Aquaserv SA, prin completarea anexei nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de apă și canalizare din data de 05.12.2012
HCL 72: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de rezultat la obiectivul de investiții ” Serviciu Integrat de Transport Public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Isaccea”
HCL 73: privind reglementarea semnalizării rutiere pe străzile : V. Alecsandri, V. Alecsandri TR2, Popa Șapcă, Cuza Vodă TR2, D.Gherea, 1 Mai, Vlad ȚepeșTR!, N. Grigorescu din orașul Isaccea, jud. Tulcea în contextul implementării proiectului ” Serviciul Integrat De Transport Public urban în contexttul dezvoltării durabile a orașului Isaccea”
HCL 74: privind mandatarea d-lui Moraru Anastase, primar al orașului Isaccea, pentru semnarea unui contract de vânzare-cumpărare în formă autentică
HCL 75: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2018
HCL 76: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul I al anului bugetar 2018
HCL 77: privind aprobarea scăderii taxei de habitat pentru persoanele fizice care nu au beneficiat în totalitate de servicii de salubrizare pentru anul 2017
HCL 78: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale-str. v. Alecsandri și Popa șapcă, oraș Isaccea, jud. Tulcea” și a cofinanțării de la bugetul local cu suma de 75331,76 lei
HCL 79: privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul privat al orașului isaccea
HCL 80: privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru imobile, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 81: privind aprobarea cererii formulate de d-l Donciu George pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 400 mp conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat în vederea construirii unei locuințe proprietate personală și aprobarea PV al Comisiei de analiză nr. 2655/18.05.2018
HCL 82: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ”C. Brătescu” Isaccea pentru luna aprilie 2018
HCL 83: privind prelungirea termenelor prevăzute la art. 2 și 3 al HCL nr. 69/18.05.2018 privind modificarea modului de organizare și funcționare a casei de Cultură Isaccea din așezămânr cultural cu personalitate juridică în așezământ cultural fără personalitate juridică
HCL 84: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din 19.06.2018
HCL 85: privind aprobarea versiunii actualizate a Planului de Mobilitate urbană durabilă pentru orașul Isaccea, jud. Tulcea
HCL 86: privind completarea ” Strategiei de dezvoltare Locală integrată a orașului Isaccea, jud. Tulcea 2014-2020”, aprobată prin HCL nr. 96/22.08.2017
HCL 87: privind aprobarea Acordului de garantare a finanțării rambursabile interne în valoare de 387407,63 lei din finanțarea rambursabilă internă în valoare de 28569884,04 lei contractată de SC Aquaserv SA pentru realizarea investițiilor publice de interes local aferente proiectului ” reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată din județul Tulcea”
HCL 88: privind aprobarea planului Urbanistic Zonal- ” Construire Park&Ride” în orașul Isaccea, județul Tulcea
HCL 89: privind aprobarea PUD- ” Construire autobază pentru mijloacele de transport ” în orașul Isaccea, jud. Tulcea
HCL 90: privind aprobarea PUZ- ” Modificări interioare, extindere și schimbare de destinație la obiectivul autorizat cu AC nr. 40/2013, în motel cu restaurant, service și spălătorie auto” beneficiar SC Agritom SRL
HCL 91: privind aprobarea PUZ- ” Construire pensiune turistică în orașul Isaccea, jud. Tulcea”, beneficiar SC Birotica Computer Sistem SRL Tulcea
HCL 92: privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 93: privind acordarea unui ajutor de urgență
HCL 94: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința de îndată din 22.06.2018
HCL 95: privind aprobarea ” Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Amenajarea Zonei de Agrement ” Canal dunărea Mică” Isaccea, județul Tulcea” , a implementării proiectului și reprezentantului legal al acestuia
HCL 96: privind inițierea demersurilor de actualizare a PUG și RLU Oraș Isaccea, județul Tulcea, precum și aprobarea caietului de sarcini pentru achiziția de servicii a elaborării/actualizării PUG ȘI RLU Oraș Isaccea
HCL 97: privind aprobarea participării la tabere de vară și decontarea cheltuielilor pentru 60 de elevi din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea
HCL 98: privind însușirea propunerilor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al orașului Isaccea pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România pentru anul 2018 și alocarea sumelor aferente
HCL 99: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Adăpost Pescăresc în orașul Isaccea , județul Tulcea”
HCL 100: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii învățământului general obligatoriu și îmbunătățirea spațiilor publice urbane”
HCL 101: privind respingerea proiectului de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere pentru un imobil aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 102: privind aprobarea cererii formulate de d-na Filip Maria Magdalena pentru atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 400 mp conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat de stat tinerilor în vederea construirii unei locuințe proprietate personală și aprobarea PV al Comisiei de analiză nr. 5977/22.06.2018
HCL 103: privind respingerea proiectului de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea SNTGN Transgaz SA pentru terenul în suprafață de 1050 mp, situat în extravilanul orașului Isaccea, tarla 90, parcela 1297, domeniul privat al orașului Isacccea și modificarea art. 1 al HCL nr. 27/2002
HCL 104: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru luna mai 2018
HCL 105: privind prelungirea  termenelor prevăzute la art 2 și 3 al HCL nr. 69/8.05.2018 privind modificarea modului de organizare a Casei de Cultură Isaccea din așezământ de cultură cu personalitate juridică în așezământ de cultură fără personalitate juridică, modificată prin HCL nr. 83/31.05.2018
HCL 106: privind inventarierea în domeniul public al orașului Isaccea a unor suprafețe de teren-străzi situate în intravilanul orașului Isaccea
HCL 107: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada Iulie-septembrie 2018
HCL 108: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și a spațiilor publie urbane”
HCL 109: privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea, precum și a Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018
HCL 110: privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, fără licitație publică, în favoarea SC AFI Maritime SRL , asupra terenului în suprafață totală de 2148 mp, situat pe strada 1 Decembrie , nr. 1, domeniul privat al orașului Isaccea
HCL 111: privind preluarea în folosință gratuită a infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public și însușirea contractului cadru nr. 10651/20.11.2017
HCL 112: privind completarea inventarului domeniului public al orașului Isaccea prin includerea sistemului de iluminat public al orașului Isaccea
HCL 113: privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul public al orașului Isaccea
HCL 114: privind transmiterea terenului intravilan în suprafață de 1640 mp, CF 32649, str. Livezii , nr. 27 din domeniul public al orașului Isaccea și din administrarea Consiliului Local Isaccea în domeniul public al județului Tulcea , declarându-se din bun de interes local în bun de interes județean
HCL 115: privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea SNTGN Transgaz SA pentru terenul în suprafață de 1050 mp, situat în extravilanul orașului Isaccea, tarla 90,parcela 1297, domeniul privat al orașului Isaccea și modificarea HCL nr. 27/2002
HCL 116: privind prelungirea unui contract de închiriere pentru imobil, aparținând domeniului privat al orașului Isaccea
HCL 117: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 118: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 119: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 120:privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru luna iunie 2018
HCL 121: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ”Eficientizarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal ăn orașul Isaccea, jud. Tulcea”
HCL 122: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 123: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2018
HCL 124: privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Aquaserv SA Tulcea pe anul 2018
HCL 125: privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul public al orașului Isaccea
HCL126: privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- ”Construcție locuință parter + mansardă și gard stradal” și a RLU local aferent , beneficiar Tudor Paul
HCL 127: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 128: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2018
HCL 129: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a unor contracte de închiriere și aprobarea unui schimb având ca obiect locuințe ANL
HCL 130: privind aprobarea documentației privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață totală de 1051 mp, domeniul privat al orașului Isacceam situat în strada Cireșului, nr. 11, trala 98, parcela A3526, oraș Isaccea
HCL 131: privind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul public al orașului Isacceaprivind inventarierea unor bunuri imobile în domeniul public al orașului Isaccea
HCL 132: privind dezmembrarea suprafeței totale de 7011 mp, CF 30004, teren intravilan, domeniul privat al orașului Isaccea, tarla 54, parcela 1955, categorie de folosință Cc în două loturi
HCL 133: privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și reprezentare juridică
HCL 134: privind desemnarea unui înlocuitor al președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din 14.09.2018
HCL 135: privind modificarea și completarea HCL nr. 26/2001 pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Isaccea
HCL 136: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Revitalizarea urbană a zonei Ceair din orașul Isaccea, jud. Tulcea”
HCL137: privind modificarea/completarea ” Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a orașului Isaccea, jud. Tulcea 2014-2020”, aprobată prin HCL nr. 96/22.08.2017
HCL 138: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, jud. Tulcea, etapa a III-a”
HCL 139: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ” Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, jud. Tulcea, etapa a III-a” și a valorii cofinanțării proiectului din bugetul local
HCL 140: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2018
HCL 141: privind aprobarea Solicitării de acordare a scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA IFN București în sumă de 1.630.475,00 lei și plata comisionului de garantare în sumă de 23.641,89 lei
HCL 142: privind aprobarea Regulamentului pentru exercitarea dreptului de acces al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a orașului Isaccea, județul Tulcea și Contractul-cadru de constituire a dreptului de acces pe proprietatea publică și privată a orașului Isaccea în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură
HCL 143: privind modificarea Anexei nr. I B la HCL nr. 88/07.08.2017 privind stabilirea salariului de bază pentru personalul plătit din fonduri publice din cadrul structurii funcționale/aparatului de specialitate al Primarului orașului Isaccea
HCL 144: privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Isaccea în Consiliul de Administrație din cadrul Liceului Teoretic ” Constantin Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2018-2019
HCL 145: privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Isaccea în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru anul școlar 2018-2019
HCL 146: privind dezmembrarea suprafeței totale de 3558 mp, CF 31026, teren intravilan, domeniul privat al orașului Isaccea, str.Livezii , nr. 6, tarla 62, parcela 2161/1, categorie de folosință Cc în 10(zece) loturi
HCL 147: privind inventarierea în domeniul privat al UAT isaccea a cotei de 1/2 din suprafața de 17000 mp m situat în extravilanul oraș Isaccea, tarla 45, parcela 579, categorie de folosință arabil
HCL 148: privind completarea HCL nr, 26/2001 pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Isaccea cu noi poziții
HCL 149:privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Lceului teoretic ” C. Brătescu” pentru iulie 2018 
HCL 150: privind modificarea art.2 din HCL nr. 12/25.01.2018 privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a clădirii publice Liceul ”C.Brătescu”, oraș Isaccea și a indicatorilor tehnico-economici
HCL 151: privind modificarea art.3 din HCL nr. 13/25.01.2018 privind aprobarea proiectului ” Creșterea eficienței energetice a clădirii publice: Liceul ” Constantin Brătescu”, oraș Isaccea și a cheltuielilor legate de acesta”
HCL 152: privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a acordului de parteneriat aferent proiectului ” Măsuri integrate pentru dezvoltarea comunității marginalizate din Isaccea, județul Tulcea-MIDEZ Isaccea”, POCU 2013-2020- Axa 4, PI 9.ii, OS 4.2, ID POCU/400/4/2/126385
HCL 153: privind solicitarea de constituire a dreptului de administrare în favoarea Consiliului local al orașului Isaccea pentru DJ229T-tronson intravilan cuprins între km 0+000 și 1+990(L-1,990 km, 488 mp), domeniul public de interes județean
HCL 154: privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2018
HCL 155: privind aprobarea proiectului ” Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii învățământului general obligatoriu și îmbunătățirea spațiilor publice urbane- etapa I, în orașul Isaccea”, a documentațiilor tehnice și a cheltuielilor legate de acesta  Anexa 1    Anexa 2  Anexa 3
HCL 156: privind aprobarea proeictului ” Îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și a spațiilor publice urbane”, a documentațiilor tehnico-economice și a cheltuiellor legate de acesta Anexa 1   Anexa 2  Anexa 3  Anexa 4 Anexa 5 Anexa 6 Anexa 7 Anexa 8
HCL 157: privind aprobarea proiectului ” Revitalizarea urbană a zonei Ceair din orașul Isaccea”, a documentațiilor tehnico-economice și a cheltuielilor legate de acesta Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4
HCL 158: privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii în perioada 2018-2019
HCL 159: privind aprobarea proiectului ”Eficientizarea,modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal în orașul Isaccea,jud.Tulcea”, a documentației tehnico-economice și a cheltuielilor legate de acesta
HCL 160: privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de acces pe proprietatea publică a orașului Isaccea pentru realizarea obiectivului de investiții ” Realizare conexiune între clădirea existentă și clădirea nou realizată- sediu SPF”- beneficiar Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră- garda de Coastă Constanța-Sectorul Poliției de Frontieră Isaccea
HCL 160/1: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a unor contracte de închiriere și aprobarea unui schimb  având  ca obiect locuințe ANL
HCL 160/2: privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Amenajare zonă de agrement în orașul Isaccea”
HCL 160/3: privind aprobarea închirierii de către UAT oraș Isaccea a terenului extravilan în suprafață de 423,10 mp, situat în tarla 33, parcela 382/1, categorie de folosință pășune, oraș Isaccea. jud. Tulcea și aprobarea procesului verbal al comisiei de negociere directă nr. 6294/16.10.2018
HCL 161: privind modificarea art.1 din HCL nr. 151/27.09.2018 privind modificarea art 3 din HCL nr. 13/25.01.2018 privind aprobarea proiectului ” Creșterea eficienței energetice a clădirii publice Liceul ” C. Brătescu”, oraș Isaccea, jud. Tulcea” și a cheltuielilor legate de acesta
HCL 162: privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și amenzilor aplicabile în anul 2019 în orașul Isaccea
HCL 163: privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.700.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
HCL 164: privind aprobarea Nomenclatorului stradal al orașului Isaccea, jud. Tulcea
HCL 165: privind aprobarea inițierii vânzării terenului intravilan în suprafață de 520 mp, situat în oraș  Isaccea, str. Livezii, nr. 11, tarla 40, parcela 475/5, categorie de folosință curți construcții, domeniul privat al orașului Isaccea, CF 32667
HCL 166: privind aprobarea documentației privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață totală de 419 mp, domeniul privat al orașului Isaccea, situat pe strada 1 Decembrie, nr. 42, tarla 40, parcelele A1540 și Vh1539, oraș Isaccea, CF 30557
HCL 167: privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 3115/03.07.2017
HCL 168: privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Modernizare drumuri publice în UAT Isaccea, județul Tulcea, etapa a II-a”
HCL 169: privind modificarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Isaccea
HCL 170: privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială, a Strategiei de Dezvoltare a serviciilor Sociale la nivelul orașului Isaccea pentru perioada 2018-2028 și a Planului local de acțiune privind serviciile sociale pentru anul 2019
HCL 171: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru septembrie 2018
HCL 172: privind revocarea HCL nr. 111/21.09.2017 și inventarierea în domeniul privat al orașului Isaccea a unor bunuri imobile
HCL 173: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2018
HCL 174: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul II al anului bugetar 2018
HCL 175: privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale UAT oraș Isaccea, potrivit prevederilor OG nr. 80/2001 cu modificările și completările ulterioare
HCL 176: privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a unor contracte de închiriere având ca obiect locuințe ANL
HCL 177: privind completarea HCL nr. 166/31.10.2018 privind aprobarea documentației privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață totală de 419 mp, domeniul privat al orașului Isaccea, situat pe strada 1 Decembrie, nr. 42, tarla 40, parcele A1540 și Vh1539, oraș Isaccea, CF 30557
HCL 178: privind modificarea HCL nr. 160/2/17.10.2018 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții ” Amenajare zonă de agrement în orașul Isaccea”
HCL 179: privind completarea ” Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a orașului Isaccea, jud. Tulcea 2014-2020” aprobată prin HCL nr. 96/22.08.2017
HCL 180: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru octombrie 2018
HCL 181: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2018
HCL 182: privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea rectificat pe anul 2018
HCL 183: privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată pe strada 1 Decembrie, nr. 1, orașul Isaccea,județul Tulcea, CF 32724, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
HCL 184: privind majorarea cu 500 % a impozitului pe teren pentru terenul situat pe strada Cuza Vodă , nr. 2-10, orașul Isaccea,județul Tulcea, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
HCL 185: privind majorarea cu 500 % a impozitului pe teren pentru terenul situat pe strada Calea Măcin , nr. 7, orașul Isaccea,județul Tulcea,CF 31862 ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit
HCL 186: privind aprobarea contului de execuție al bugetului local Isaccea, pentru trimestrul III al anului bugetar 2018
HCL 187: privind modificarea HCL nr. 98/29.06.2018 privind însușirea propunerilor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al orașului Isaccea pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România pentru anul 2018 și alocarea sumelor aferente
HCl 188: privind inventarierea unui bun imobil în domeniul privat al orașului Isaccea și revocarea poz. 2 din Anexa nr. 1la HCL nr. 113/18.07.2018
HCL 189: privind aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice navetiste din cadrul Liceului Teoretic ” C. Brătescu” Isaccea pentru luna Noiembrie 2018
HCl 190: privind aprobarea vânzării imobilului cu destinația de locuință-apartament cu o cameră în suprafață de 23 mp, situat pe strada Vidin, nr. 1, bl 60, scara A,et. 4, ap 55, aflat în proprietatea privată a UAT oraș Isaccea ătre d.na Neculai Carmen-Mariana , în calitate de chiriașă