Camera

106

Persoană de contact

Auditor Busuioceanu Georgeta 

Date de contact

Telefon: 0240506604

E-mail

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Este organizat şi îşi desfăşoară activitatea în subordinea directa a primarului, potrivit normelor metodologice proprii avizate de D.G.F.P. Tulcea, prevederilor Legii nr.672/2002 privind auditul public intern cu completările şi modificările ulterioare, Normelor generale privind Exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin O.M.F. nr.38/2003, cu completările şi modificările ulterioare şi O.M.F. nr. 1702/2005 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorul intern din cadrul entităţilor publice.

Atribuţiile Compartimentului audit public intern sunt:

 1. 1. Elaborează norme metodologice proprii specifice Primăriei oraşului Isaccea avizate de DGFP Tulcea,iar in cadrul entitatilor publice subordonate,cu avizul Primariei Isaccea.
 2. 2. Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern,de regula pe operioada de 3 ani,si,pe baza acestuia,proiectul planului anual de audit public intern.
 3. 3. Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemelor de management financiar si control ale Primariei Isaccea sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate,regularitate,economicitate,eficienta si eficacitate.
 4. 4. Informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate,precum si despre consecintelor acestora.
 5. 5. Raporteaza periodic asupra constatarilor,concluziilor si recomandarilor rezultatedin activitatile sale de de audit.
 6. 6. Elaboreaza Raportul anual al activitatii de audit public intern.
 7. 7. In cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii,raporteaza imediat Primarului si sefului structurii de control intern abilitate.
 8. 8. Verifica respectarea normelor,instructiunilor,precum si a Codului privind conduita etica in cadrul compartimentului de audit public intern

La elaborarea Planului multianual si anual de audit intern se au in vedere urmatoarele:

 1. a) evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni;
 2. b) criterii semnal/sugestiile ordonatorului principal de credite;
 3. c) temele defalcate din planul anual al UCAAPI;
 4. d) numărul entităţilor publice subordonate;
 5. e) respectarea periodicităţii în auditare, cel puţin o data la 3 ani;
 6. f) tipurile de audit convenabile pentru fiecare entitate subordonata;
 7. g) recomandările Curţii de Conturi.

  

Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Primărie oraşului Isaccea inclusiv din entităţile subordonate.

Compartimentul de audit public intern auditeaza,cel putin o data la 3 ani,fara a se limita la acestea,urmatoarele:

 • activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de Primarie din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali,inclusiv a fondurilor provenite din finantare externa.
 • platile asumate prin angajamente bugetare si legale,inclusiv din fondurile comunitare.
 • administrarea patrimoniului,precum si vanzarea,gajarea,concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al Primariei.
 • concesionarea sau inchiriera de bunuri din domeniul public al Primariei.
 • constituirea veniturilor publice,respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta,precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora.
 • alocarea creditelor bugetare.
 • sistemul contabil si fiabilitatea acestuia.
 • siatemul de luare a deciziilor.
 • sistemele de conducere si control,precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme.
 • sistemele informatice.

Conform O.M.F. nr. 1702/2005 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi exercitărea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorul intern din cadrul entităţilor publice, consilierea reprezintă activitatea desfăşurată de auditorul intern, menita sa aducă plusvaloare şi să îmbunătăţească administrarea entităţii publice, gestiunea riscului şi controlul intern. Activităţile de consiliere se efectuează potrivit programului anual, alături de activităţile de asigurare, precum şi la cererea expresă a conducerii entităţii publice.

Compartimentul audit public intern colaborează cu toate compartimentele şi serviciile publice locale din cadrul Primăriei oraşului Isaccea şi cu entităţile publice subordonate.

Auditorul public intern are acces la toate datele şi informaţiile, inclusiv la cele existente în format electronic, personalul de conducere şi de execuţie din structura auditată având obligaţia sa ofere documentele şi informaţiile solicitate, în termenele stabilite.